Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Населення ямної культурно-історичної спільноти Північно-Західного Причорномор'я (дослід соціальної інтерпретації поховальних пам'яток) 2000 года.
Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / С.В. Іванова; НАН України. Ін-т археол. — К., 2000. — 19 с. — укp.
Аннотация: Вперше з позицій соціального структурування розглянуто культурно-атрибутивні компоненти поховального обряду. Виявлено закономірності та взаємозв'язки археологічних явищ культури, наведено нове розуміння деяких компонентів поховального обряду. На підставі системного розгляду поховальних комплексів виділено сукупність їх типологічних характеристик, що дозволило вийти на рівень соціологічної інтерпретації пам'яток. Встановлено функціонування декількох взаємопов'язаних структур, відображених у поховальному ритуалі: статевовікової, потестарної, функціональної, етносоціальної, а також двоскладовість суспільства. Відсутність спеціалізованої групи воїнів свідчить про аристократичний шлях політогенезу.

Текст работы:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ


__________________________________________________

Іванова

Світлана Володимирівна


                                                                                                        УДК  902/904(477)
НАСЕЛЕННЯ ЯМНОЇ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОРЯ

(дослід  соціальної інтерпретації поховальних памяток).

Спеціальність: 07.00.04 археологія


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук
Київ -2000
    Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Інституті археології НАН України


Науковий керівник:   кандидат історичних наук,

                                      старший науковий співробітник

                                      ОТРОЩЕНКО Віталій Васильович,

                                      Інститут археології НАН України,

                                      зав. відділом археології енеоліту - 

                                      бронзового віку


Офіційні опоненти:     доктор історичних наук, професор

                                      КОВАЛЬОВА Ірина Федорівна,

                                      Дніпропетровський державний

                                      університет,

                                      зав. кафедрою історіографії та

                                      джерелознавства


                                      кандидат історичних наук, доцент

                                      ТОЩЕВ Геннадій Миколайович,

                                      Запорізький державний університет,            

                                      кафедра історії України,

                                     доцент


Провідна установа:    Національний університет імені

                                      Тараса Шевченка,

                                      кафедра археології та музеєзнавства,

                                      кафедра етнографії та краєзнавства,

                                      Міністерство освіти та науки України,

                                     м. Київ


Захист відбудеться “18” квітня 2000 р.  о  14 годині на засідані спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 по захисту докторських дисертацій при Інституті археології Національної Академії Наук України за адресою: 04210, Україна, м.Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12.

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Інституту археології НАНУкраїни, м.Київ, проспект Героїв Сталінграду,12.

Автореферат розісланий “16”  березня  2000 р.


Вчений секретар                                                                               

спеціалізованої вченої ради                                Петрашенко В.О.
                                              ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Ямна культурно-історична спільнота, що зай­мала великий простір степів від Уралу до Дунаю, загалом вивчена досить повно. Разом з тим, попри низку дисертацій та публікацій, присвячених памяткам ямної культури Північно-Західного Причорноморя, питанням соціологічної інтерпретації приділялося надто мало уваги. У той же час уявлення багатьох дослідників щодо рівня соціального розвитку ямного суспільства, його соціальної структури та можливостей її адекватного відбиття у поховальному ритуалі досить розпливчасті. Отже, розгляд ямних памяток регіону, здійснений на тлі загальної культурно-історичної проблематики з метою  реконструкції суспільної структури та соціальних відносин, робить їх вивчення на дисертаційному рівні актуальним.

Сучасний стан дослідження. У Північно-Західному Причорноморї ямну культуру репрезентують тисячі поховальних комплексів, для яких більшістю дослідників відзначається культурна своєрідність. Північно-Західне Причорномор'я є сполучною ланкою між східноєвропейськими степами та Балкано-Дунайським регіоном, які у сукупності на певному етапі утворювали єдину історико-культурну систему. При вивченні ямних памяток регіону дослідники приділяють найбільшу увагу питанням етнічної атрибуції, хронології, культурних звязків, інколи ідеологічних уявлень. Проте поховальний обряд є значно більш інформативним. Він являє собою не тільки утилітарну, але й символічну дію, елементи котрої відбивають соціальні відносини та ідеологічні уявлення.

Сучасний стан вивчення ямних старожитностей дозволяє здійснити спробу реконструкції соціального устрою і соціальних структур, що відображені в поховальному ритуалі. Значною мірою розвязанню цієї задачі сприяє те, що в українській та російській науці соціоархеологічний напрямок має багаторічну традицію й накопичено чималий досвід в аналізі археологічних матеріалів під цим кутом зору, розроблено прийоми соціологічної інтерпретації речових джерел, запропоновано методики соціального структурування на матеріалах різних археологічних культур.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась як складова частина комплексної планової наукової теми відділів археології Північно-Західного Причорноморя та археології енеоліту - бронзового віку Інституту археології НАНУ. Тема є складовою загальної програми по збиранню, узагальненню та збереженню культурної спадщини України, яка спрямована на підготовку зводу історико-археологічних памяток регіону як джерельної основи їх подальшого конкретного дослідження.

Обєктом дослідження є доступна авторові сукупність поховань ямної спільноти, досліджених на південному заході України  III- початку II тис. до н.е.

Предметом дослідження є поховальний обряд ямної культурно-історичної спільноти Півнично-Західного Причорноморя.

Метою роботи є реконструкція соціальних структур ямного суспільства. Поставленій меті підпорядковано головні завдання роботи:

1.Виділення та аналіз певних соціальних  груп у ямному суспільстві на підставі притаманних їм типологічних ознак (інвентар, особливості поховального ритуалу); 

2. Зясування соціальної позиції зазначених груп як головних структуротворчих елементів ямного суспільства (з урахуванням рівня трудових витрат на виконання поховання);

3.Аналіз соціальних структур різного рівня (статтевовікової, потестарної, функціональної, етносоціальної);

4. Розгляд особливостей та характеру політогенезу у середовищі носіїв ямної культур регіону.

Джерельну базу дисертації складають дані археоло