Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Намисто та підвіски у вбранні населення черняхівської культури 2000 года.
Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / О.В. Бобровська; НАН України; Ін-т археол.. — К., 2000. — 20 с. — укp.
Аннотация: Комплексно досліджено старожитності черняхівської культури - намисто та підвіски, на основі даних про майже 10 тисяч прикрас та 2283 поховальних комплекси. Прикраси систематизовано: складено каталог знахідок, розроблено їх класифікацію та періодизацію. Значно доповнено список хронологічних індикаторів за рахунок окремих типів прикрас. Визначено стійкі поєднання певних модифікацій, які виступають самостійними хронологічними показниками. Запропоновано власні реконструкції моделей вбрання різних статево-вікових, соціальних та етнічних груп черняхівської культури. Виділено функції намиста та підвісок у черняхівському вбранні, зокрема, виділено модифікації прикрас, які можуть служити допоміжними визначниками статі, соціального статусу та етнічного походження похованих.

Текст работы:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
БОБРОВСЬКА  Оксана ВікторовнаУДК 903.2.25: 391

НАМИСТО   ТА   ПІДВІСКИ

У  ВБРАННІ

НАСЕЛЕННЯ  ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Історичні науки - 07.00.04 - археологіяАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наукКИЇВ - 2000Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Інституті археології НАН України.


Науковий керівник -            доктор історичних наук, професор,

                                              БАРАН Володимир Данилович,

                                              Інститут археології НАН України

                                              зав.відділом слов'янської археології.


Офіційні опоненти:                доктор історичних наук,

                                                старший науковий співробітник,

                                                МАКСИМОВ Євген Володимирович.

                                               кандидат історичних наук, доцент,

                                                ШИШКІН Руслан Германович,

                                                Національний педагогічний університет

                                                ім.М. Драгоманова,

                                                кафедра історії слов'янських народів,

                                                доцент.

Провідна установа -              Київський національний університет                                                                                          

                                                імені Тараса Шевченка,

                                                кафедра археології та музеєзнавства,

                                                Міністерство освіти та науки України.


Захист відбудеться 13.11.2000 р.      о 14 годині     на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 по захисту докторських дисертацій при  Інституті археології Національної Академії Наук України за адресою: 04210, Україна, м.Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12.

       З дисертацією можна ознайомитися у Науковій  бібліотеці Інституту

археології НАН  України.


Автореферат розісланий      12.10.2000 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                          В.О.Петрашенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Черняхівська археологічна культура - яскраве самобутнє явище. Її проблематика протягом сторіччя привертає пильну увагу багатьох генерацій дослідників і вважається добре розробленою. Проте, в ній явно бракує джерелознавчих досліджень, створення яких на сучасному етапі розвитку науки є нагальним завданням.  

Однією з найбільш масових  категорій джерел черняхівської культури є прикраси (намисто та підвіски) з різноманітних матеріалів. Як вид ремісничої продукції, вони несуть інформацію про місце, час та технічний рівень виробництва (склоробного, ювелірного, камене- та кісткорізного); як товар - мають мінову вартість; як предмет власності - характеризують соціальний стан їх власника; як елемент вбрання - демонструють його етнографічну своєрідність; як культові атрибути - сповнені особливого сакрального змісту; нарешті, як предмети, що виконують декоративні функції, -  відображають естетичні норми доби. До цього часу черняхівські прикраси не було систематизовано: не складено каталог знахідок, не розроблено класифікацію, хронологію та періодизацію, не визначено функції намиста та підвісок у поховальному одязі, вбранні. Малодослідженим явищем залишається, власне, і сам  поховальний убір. Зокрема, не виявлено відмінностей поміж чоловічими та жіночими його моделями, а також в комплектації вбрання різних соціальних верств та етнічних груп населення. Все це визначає актуальність обраної теми.

Зв'язок  роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася як складова частина комплексної планової наукової теми відділу слов'янської археології Інституту археології НАН України "Слов'яни і неслов'янські племена на території України від рубежу н. е. до раннього середньовіччя",  №  держреєстрації 0197V013610.

Метою дослідження є всебічне розкриття інформаційного потенціалу такої категорії старожитностей, як намисто та підвіски,  створення фундаментального джерелознавчого дослідження - надійної основи палеоекономічних, палеосоціальних, палеоетнографічних реконструкцій. Завдання роботи, зумовлені її метою, складаються з: 1) класифікації намиста і підвісок; 2) періодизації прикрас; 3) визначення функцій намиста та підвісок у структурі поховального вбрання, а також певних модифікацій прикрас: діагностів статі, соціального статусу, етнічного походження похованих. Для вирішення цих завдань було застосовано археологічні (порівняльно-типологічний, картографічний) та статистичні  методи.  

Об'єктом дослідження  є черняхівська археологічна культура, яка в III - IV ст. займала  територію півдня Східної Європи  (більшої частини України та Молдови, румунських Молдови, Мунтенії і Трансільванії). Предметом дослідження є намисто, підвіски як складові черняхівського поховального вбрання.

Джерелами роботи є близько 10 тисяч прикрас, більшість з яких досліджувалася в оригіналах у фондах 15 музеїв, наукових та навчальних закладів України, Росії та Молдови, а також дані про 2 283 поховання черняхівської культури.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше систематизовано таку категорію археологічних джерел, як намисто та підвіски черняхівської культури: складено каталог знахідок, розроблено класифікацію та періодизацію прикрас. Визначено стійкі поєднання певних їх модифікацій, які можуть бути самостійними хронологічними показниками. Запропоновано власні реконструкції моделей убору різних статево-вікових, соціальних та етнічних груп черняхівської культури. Визначено функції намиста та підвісок у черняхівському вбранні, зокрема, типи прикрас - діагностів статі, соціального статусу та етнічного походження похованих.

Практичне значення одержаних результатів. Каталог черняхівського намиста та підвісок доповнить існуючий  "Каталог давнього скла Східної Європи та Кавказу", а також відомості про античне та середньовічне намисто з території Центральної Європи. Класифікація прикрас може застосовуватися при розробці проблем хронології пізньоримського періоду, а запропонована їх періодизація - враховуватися при датуванні намиста суміжних регіонів Європи.  Дані про походження та поширення окремих типів прикрас можуть бути залучені при визначенні напрямків та характеру торгівельних зв'язків східноєвропейського населення в пізньоримський період. Дослідження вбрання населення черняхівської культури може увійти до лекційного курсу "Історія костюма". Основні положення дисертації можуть використовуватися при написанні узагальнюючих наукових, науково-популярних праць, підручників з давньої історії,  створенні музейних експозицій та тематичних виставок.

Особистий внесок здобувача. Збирання, систематизація та узагальнення даних за означеною темою проводилися автором самостійно протягом багатьох років. Основні результати роботи опубліковані. У статті, опублікованій у співавторстві із І.Б.Зеленецькою особистим внеском здобувача є викладення та інтерпретація фактичного матеріалу.

Апробація результатів диссертації відбувалася на 6 наукових конференціях, в тому числі 3 міжнародних: "Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н. э. - V в. н. э.)" (Кишинів (Молдова), грудень 1990 р.), "Проблеми вивчення та охорони пам'яток Київщини" (Білогородка (Україна), жовтень 1991 р.), "International connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1st -5th centuries A.D." (Асод/Ниредьхаза (Угорщина), серпень 1999 р.), "Культуры и традиции в III-V вв. н.э. в Юго-Восточной Европе" (Кишинів (Молдова), вересень 1999 р.), "Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья" (Запоріжжя, жовтень 1999 р.), "Сто років вивчення культур полів поховань на Україні" (Київ, грудень 1999 р.).

Публікації. Основні результати дисертації викладено у 10 публікаціях, в тому числі: у  3 статтях фахових журналів, 3 статтях, виданих у збірниках наукових праць, і  4  - у матеріалах і  тезах конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Рукопис складається із вступу, чотирьох розділів та висновків (151 сторінка), списку використаних джерел (425 найменувань),  3 додатків та 68 ілюстрацій. Загальний обсяг роботи -  460 сторінок.ЗМІСТ РОБОТИ


Вступ


У вступі сформульовано тему, проблему, мету, завдання роботи,  визначено джерельну базу та методи дослідження, подано стислу характеристику одержаних результатів.

       

Розділ 1. Історія вивчення черняхівського намиста та підвісок