Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Козацькі печатки Гетьманщини (середина XVII - XVIII ст.). За архівними матеріалами Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського 2002 года.
Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І.М. Ситий; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2002. — 19 с. — укp.
Аннотация: Вивчено козацькі печатки Гетьманщини: державні, адміністративно-судових установ, козацької старшини та рядового козацтва як цілісне явище. Подано класифікацію козацьких печаток. Встановлено, що печатки є важливим джерелом історії Гетьманщини, історичної географії, адміністративного устрою, геральдики, емблематики, дипломатики. Наведено спостереження інших дослідників щодо форм, матеріалу відбитка та іконографії. Простежено витоки останньої, її міцний зв'язок з реаліями військової діяльності козацтва та іконографічною традицією Києвської Русі. Зроблено предметний аналіз іноземних впливів на козацьку сфрагістику та визначено її специфічні, самобутні риси. Вивчено техніку виготовлення та способи нанесення печаток на документи. Дані матеріали використано під час повернення історичних гербів колишніх полкових та сотенних міст деяким населеним пунктам Чернігівської, Сумської областей та розробки емблематики для історико-культурологічних фундацій.

Текст работы:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ

ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ім. М.С.ГРУШЕВСЬКОГО
СИТИЙ   Ігор  Михайлович


УДК 94 (477) “16-17”: 929.651: 930.2КОЗАЦЬКІ ПЕЧАТКИ ГЕТЬМАНЩИНИ

(СЕРЕДИНА ХVII ХVІІІ СТ.)

За архівними матеріалами

Чернігівського історичного музею

ім. В.В. Тарновського

07.00.06        історіографія, джерелознавство

       та спеціальні історичні дисципліни

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук
Київ 2002


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі історії та археології України Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка, Міністерство освіти і науки України


Науковий керівник доктор історичних наук, Лепявко Сергій

        Анатолійович, Чернігівській державний

        педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка,

        професор кафедри історії та археології України

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Швидько

        Ганна Кирилівна, Національна гірнича

        академія України, професор кафедри

        українознавства та політології

               

          кандидат історичних наук Сокирко Олексій

          Григорович, Київський національний університет

          імені Тараса Шевченка, старший викладач.


Провідна установа   Інститут історії України НАН України,

          відділ спеціальних історичних дисциплін

          (м.Київ)


Захист відбудеться “26” грудня 2002 р. о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України за адресою: 252601, м.Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України за адресою: 252601, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.


Автореферат розісланий  21 листопада  2002 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                        Песчаний О.О.


Загальна характеристика роботи


Актуальність проблеми. Здобуття Україною незалежності сприяло значному підйому вітчизняної історичної науки. Цей процес захопив і спеціальні історичні дисципліни, зокрема сфрагістику, предметом якої є печатки.

Зростаюча вагомість сфрагістичних досліджень пояснюється зміною соціальних орієнтирів від загального (людина гвинтик держави) до індивідуального (держава для людини, особистість є вищим пріоритетом суспільства).

Індивідуалізація українського суспільства має різнобічні прояви. Це, насамперед, розвиток місцевого самоврядування, а звідси посилення уваги до староукраїнських традицій в галузі міської, селищної, територіальної сфрагістики. Це розвиток нових форм господарювання, і їх відповідного юридичного оформлення, що викликає інтерес до цехових печаток і емблем.

Це розвиток культурологічних, генеалогічних, історико-краєзнавчих об'єднань та фундацій, які проявляють великий інтерес до приватної сфрагістики, що висуває на порядок денний вияв та систематизацію, узагальнення цієї галузі сфрагістики.

Вивчення станової сфрагістики дозволяє більш фахово розв'язати загальноісторичні питання, якот: історія української шляхти, козацтва, міщанства тощо.

У дисертації досліджуються козацькі печатки доби Гетьманщини. Вивчення цієї категорії памяток обумовлене визначальною роллю козацтва у створенні цієї держави. Сфрагіси були обовязковим елементом суспільного життя козацької держави. Проте, слід зазначити, що їхнє вивчення є малодослідженим напрямком в українській історіографії, а це заважає змалювати повноцінну картину громадсько-політичного життя Гетьманщини.

В Чернігівському обласному історичному музеї ім. В.В.Тарновського (ЧОІМ) зберігається одне з кращих у світі рукописних зібрань документів Гетьманщини, яке дозволяє простежити всю історію козацьких сфрагістичних пам'яток від державних до корпоративних та приватних, встановити їхні загальні та відмінні риси, виробити практичні рекомендації щодо використання в сучасному українському суспільстві, адже чим глибша традиція, тим міцніше держава, яка на неї спирається.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вивчення сфрагістичної збірки ЧОІМ здійснюється згідно планів музею, щодо повної наукової каталогізації його зібрання.

Об'єктом дослідження є козацька сфрагістика (XVIІ-XVIII ст.) як цілісне історико-культурне явище.

Предметом дослідження є еволюція козацької сфрагістики протягом XVIІ - XVIII ст.

Метою дослідження є встановлення основних суспільно-політичних закономірностей функціонування козацьких печаток та їх характеристика як особливого різновиду памяток матеріальної культури на основі архівних матеріалів Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В.Тарновського.

Для досягнення поставленої мети визначено наступні конкретні завдання:

встановити причини, час, обставини появи, етапи еволюції та зникнення козацьких печаток;

 класифікувати козацькі печатки відповідно до основних функцій, приналежності та практики діловодства;

провести аналіз сфрагістичного законодавства Гетьманщини;

 визначити суспільне значення основних груп козацьких печаток;

 виявити всі різновиди зображень на козацьких печатках, з'ясувати походження та еволюцію їх символіки;

проаналізувати написи на козацьких печатках, зокрема, появу і зміну легенд, скорочення, абревіатуру;

 пояснити причини виникнення та особливості застосування різних форм печаток;

зясувати техніку виготовлення і способи нанесення печаток на документи;

 охарактеризувати матеріали, які використовувались для нанесення печаток;

 встановити значення сфрагістичної колекції Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В.Тарновського для досліджень історії української сфрагістики.

Хронологічні рамки охоплюють середину XVII-XVIII ст., що зумовлено метою і основними завданнями дослідження. На цей період припадає піднесення козацтва та існування Гетьманщини, держави, соціальною основою якої було українське козацтво. Це був період становлення та розвитку самобутньої української сфрагістики та емблематики, в яких відбилися особливості історичного розвитку та менталітету нашого народу.

Територіальні межі дослідження визначаються традиційним для історіографії розумінням під Гетьманщиною території Лівобережної України.

Методологічною основою дослідження послугували джерелознавчий, порівняльний, порівняльно-сфрагістичний та загальнонаукові методи, зокрема, типологізація та класифікація. Останні дали можливість виявити спільні риси даного типу памяток. Джерелознавчі методи дозволили всебічно опрацювати матеріал і виявити інформативні можливості козацьких печаток. Порівняльний метод дозволив проаналізувати широкий спектр памяток задля виділення їх іконографічних, палеографічних та інших особливостей.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що це є перша в українській історіографії спроба узагальнюючої праці про еволюцію козацьких печаток як цілісного явища. В науковий обіг вводиться значна кількість нового матеріалу на підставі повного опрацювання сфрагістичної збірки ЧОІМ. Встановлено хронологічні рамки існування козацьких печаток, як в цілому, так і їхніх окремих категорій, визначальний вплив на інші різновиди печаток Гетьманщини. Було удосконалено спостереження інших дослідників щодо форм, матеріалу відбитка та іконографії. Чітко сформульовано витоки останньої, її міцний звязок з реаліями військової діяльності козацтва та іконографічною традицією Київської Русі. Вперше був здійснений предметний аналіз іноземних впливів на козацьку сфрагістику та визначені її специфічні, самобутні риси. Вперше дано класифікацію абревіатур, цієї характерної ознаки старшинських печаток. Це ж стосується й аналізу кустодій. Такою ж новизною визначається і аналіз юридичних підвалин функціонування козацьких печаток. Результати дослідження засвідчують, що козацькі печатки це багатогранне історичне джерело, яке має бути залучене до всебічного та глибокого вивчення доби Гетьманщини, як в царині політики, так і суспільства, культури, історії окремих станів тощо. Вони містять багатий матеріал і для розвитку таких суміжних історичних дисциплін як генеалогія, геральдика, символіка, емблематика, палеографія, дипломатика.

Практичне значення роботи полягає в тому, що основні положення та висновки дисертації можна використовувати в узагальнюючих та спеціальних працях і навчальних посібниках з історії України, спеціальних історичних дисциплін, для розробки відповідних нормативних актів стосовно приватної, корпоративної, державної сфрагістики та геральдики, при практичній реставрації давніх та створенні нових печаткових емблем та символів, для створення загального каталогу козацьких печаток, а також у науково-популярних виданнях.

Практична реалізація вивчення козацької сфрагістики досягнута шляхом надання консультацій та виконання проектів гербів та прапорів Чернігівської області, Новгорода-Сіверського, Кролевця, смт. Куликівки, сіл Горбове, Салтикова Дівиця, Ковчин, Чернігівського козацького товариства.

Наукова апробація роботи. Основні положення дисертації оприлюднені у виступах на 11 міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференціях.

Основні положення дисертації викладені у 8 фахових публікаціях.

Під час підготовки дисертації опубліковано серію науково-дослідницьких статей (19) у спеціалізованому виданні Українського геральдичного товариства “Знак” та інших виданнях.

Дисертація обговорена на засідання кафедри історії та археології України Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Структура роботи визначена її змістом, метою та поставленими завданнями. Дисертація складається