Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Зимівниківська культура раннього мезоліту Лівобережної України 1999 года.
Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / І.М. Гавриленко; НАН України. Ін-т археол. — К., 1999. — 18 с. — укp.
Аннотация: Дисертація присвячена проблемам мезоліту України. Встановлено, що в ранньому мезоліті в лісостеповому Лівобережжі Дніпра і басейні Сіверського Донця розвивалося культурне явище, що отримало назву зимівниківська культура. Воно склалося на базі фінальнопалеолітичних пам'яток типу Борщево ІІ під під впливом красносільської культури не пізніше кінця дріасу ІІІ. Крем'яний інвентар зимівниківських стоянок відрізняється високою відщеповістю, застосуванням техніки твердого відбійника, великими розмірами і грубістю артефактів. Переважають одно- та двоплощадкові нуклеуси для нерегулярних платівок і відщепів. Основний тип мікролітів - великі грубі симетричні трапеції на відщепах. Як правило, вони мають увігнуті ретушовані окрайки, високі та середньовисокі пропорції. Зустрічаються й дрібні трапеції. Культура була представлена трьома локальними варінтами. В її розвитку, що продовжувався до кінця бореального періоду, виділяється два хронологічні етапи.

Текст работы:


Національна Академія наук України

Інститут археології

ГАВРИЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ


УДК 930.26 (4 Укр.)
Зимівниківська культура раннього мезоліту

Лівобережної України

Історичні науки 07.00.04 археологіяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наукКиїв 1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у відділі археології камя­но­го віку Ін­с­ти­туту археології Національної Академії наук України.Захист відбудеться “ 27 ” квітня_1999 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук при Ін­с­ти­туті археології НАН України за адресою:

254655, м. Київ-210, просп. Героїв Сталінграда, 12.

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Ін­с­ти­туту археології НАН України (м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12).

Автореферат розісланий “ 23 ” березня 1999 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат історичних наук                        В.О.ПетрашенкоЗагальна характеристика роботи

Ак­ту­а­ль­ність те­ми. За більш ніж ві­ко­вий пе­рі­од, що по­ми­нув з мо­ме­н­ту ви­я­в­ле­н­ня пе­р­ших на те­ре­нах всі­єї Схі­д­ної Єв­ро­пи ме­зо­лі­ти­ч­них сто­я­нок, Ук­ра­ї­на ста­ла од­ним з на­й­по­в­ні­ше ви­в­че­них її ре­гі­о­нів. Та по­п­ри зна­ч­ні ус­пі­хи іс­нує ряд про­б­лем, по­вя­за­них з не­до­с­та­т­ньою до­с­лі­дже­ні­с­тю пе­рі­о­ду ра­н­ньо­го ме­зо­лі­ту в ці­ло­му, а та­кож ок­ре­мих те­ри­то­рій і ку­ль­тур.

До чи­с­ла ос­та­н­ніх на­ле­жить зи­мі­в­ни­кі­в­сь­ка ку­ль­ту­ра, ос­ми­с­ле­н­ня якої по­ча­ло­ся по­рі­в­ня­но не­да­в­но. Її ви­в­че­н­ня до­з­во­ляє ві­д­т­во­ри­ти ра­н­ньо­ме­зо­лі­ти­ч­ну іс­то­рію Се­ре­д­ньо­го По­д­ні­п­ро­вя та ба­се­й­ну Сі­ве­р­сь­ко­го До­н­ця і пе­в­ною мі­рою лі­к­ві­ду­ва­ти на ар­хе­о­ло­гі­ч­ній ка­р­ті “білу пля­му” в ме­жах ба­се­й­нів рік Су­ли, Хо­ро­лу, Псла та Во­р­с­к­ли.

Ві­д­к­ри­т­тя ж і до­с­лі­дже­н­ня сто­я­н­ки Вя­зі­вок 4а, ко­т­ра за ма­с­ш­та­б­ні­