Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Жаботинський етап раннього залізного віку Дніпровського правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення) 2006 года.
Источник: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.04 / М.М. Дараган; Ін-т археол. НАН України. — К., 2006. — 19 с. — укp.
Аннотация: Систематизовано та проаналізовано матеріали Жаботинського поселення. Вперше введено до наукового обігу докладні типолого-статистичні характеристики кераміки жаботинського етапу, що дозволило розглядати його як еталонну пам'ятку раннього залізного віку Східної Європи. Запропоновано структурну схему жаботинського етапу, яка відбиває хронологічний розподіл матеріалів і спрямованість культурних зв'язків. Виділено три горизонти на поселенні, ритм розвитку яких збігається з ритмом середньогальштатської культури Басарабь. Проведено кореляцію хронологічних систем передскіфських та ранньоскіфських горизонтів на рівні зіставлення центральноєвропейської, передньоазійської та східноазійської хронологічних систем. Запропоновано модель культурогенезу на розглянутій території наприкінці IX - VII ст. до н.е. та розглянуто особливості функціонування культурних утворень за умов перехідного періоду. Виявлено критерії інноваційності жаботинського культурного комплексу відносно чорноліського.

Текст работы:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
ДАРАГАН  Марина  Миколаївна


УДК 903.4 (477.4) 08/06”ЖАБОТИНСЬКИЙ ЕТАП РАННЬОГО ЗАЛІЗНОГО ВІКУ

ДНІПРОВСЬКОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

(за матеріалами Жаботинського поселення)
Історичні науки - 07.00.04 - археологія


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук


Київ - 2006


Дисертацією є рукопис

Робота виконана у відділі археології раннього залізного віку

Інституту археології НАН України.


Науковий керівник:                                            доктор історичних наук,

                                                                              старший науковий співробітник

                                                                              Скорий Сергій Анатолійович

                                                                              Інститут археології

                                                                              завідувач відділу археології раннього 

                                                                              залізного віку


Офіційні опоненти:                                             доктор історичних наук

Державний Ермітаж,                                          Алексєєв Андрій Юрійович

Санкт- Перербург, Росія,                                   завідувач відділу археології Східної Европи                

                                                                              та Сибіру

                                                                              

                                                                               кандидат історичних наук

                                                                               Кашуба Майя Тарасівна

                                                                               Інститут археології та етнографії Академії

                                                                               наук Республіки Молдова, Кишинеу,

                                                                               старший науковий співробітник


                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Провідна установа                                              Харківський Національний Університет

                                                                             ім. В.І. Каразіна, кафедра археології, 

                                                                             джерелознавства та історіографіїЗахист відбудеться 16.05.2006 р. о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту докторських дисертацій при Інституті археології Національної Академії наук України за адресою: 04210, Україна, м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту археології НАН України.

04210, Україна, м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12.


Автореферат розісланий  14.04.2006 р.Вчений секретар спеціалізованої                              Архіпова Є.І.

вченої ради          


Окрім дослідження певних археологічних культур, їх матеріальної складової та всього комплексу взаємопов'язаних з цим питань, слід надавати особливого значення окремим хронологічним фазам, т.зв. перехідним періодам, тобто рубіжним етапам, які позначають діалектичний характер культурогенезу процесу формування нового культурного утворення. В цих межах, в достатньо вузькому хронологічному інтервалі, відбуваються особливі культурні процеси, що викликають чи то відображають зміну певних археологічних культур або й цілих епох. Саме ці періоди набувають найбільш проблемної загостреності та виходять на чільні позиції в системі археологічного пізнання в цілому. Один з таких перехідних періодів, жаботинський, був виокремлений за матеріалами Жаботинського поселення в 1952 р. Є.Ф.Покровською, як етап становлення культури ранньоскіфського часу в українському Лісостепу в часовий проміжок від чорноліської культури до культури скіфського періоду. Жаботинський етап знаходиться на перехресті низки культурно-хронологічних проблем та є складовою хронологічно різних культурних утворень.

Осмислення перехідного стану культури жаботинського етапу постає у низці різноманітних культурно-хронологічних схем, що обумовлено відсутністю узагальнюючого дослідження Жаботинського поселення. Жаботинські старожитності у територіальному відношенні є сполучною ланкою між культурами східних регіонів, Балкано-Подунав'я й Середньої Європи, а в культурно-хронологічному аспекті є проміжними поміж культурами епохи пізньої бронзи-раннього заліза та скіфського періоду. Саме тому чітке визначення типологічних параметрів жаботинського етапу за матеріалами Жаботинського поселення і розробка їх тимчасов