Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині XVII - першій половині XVIII ст. 2003 года.
Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Д.В. Журавльов; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 22 с. — укp.
Аннотация: Доведено, що військова справа в слобідських полках розвивалася в руслі загальноукраїнської козацької традиції, але їй була притаманна і певна специфіка (першорядна роль кінноти, фортифікацій тощо). Показано вплив військового критерію на процес заселення Слобідської України XVII - XVIII ст., досліджено зміни, що відбувалися в козацькому середовищі в цей період під впливом все тіснішої інкорпорації даного війська до загальноросійських імперських військових структур. Проаналізовано військову організацію, комплектування, забезпечення, роди військ та озброєння слобідського козацтва. Приділено увагу історії воєн і збройних конфліктів XVII - XVIII ст., у яких брали участь слобідські козаки, що залучалися до численних обтяжливих походів як досвідчена та ефективна іррегулярна кіннота.

Текст работы:

Харківський національний університет

імені В.Н.Каразіна                                                                                                     

Журавльов Денис Володимирович                         УДК 94 (477.54/. 62) “165-175”
ВІЙСЬКОВА СПРАВА В СЛОБІДСЬКИХ КОЗАЦЬКИХ ПОЛКАХ

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ  XVII ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ  XVIII СТ.

Спеціальність: 07.00.01 Історія України

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Харків 2003

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі історії України Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна


Науковий керівникдоктор історичних наук, професор

                                   Калініченко Володимир Вікторович

                                   Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,

                                          завідувач кафедри історії УкраїниОфіційні опоненти:

                              доктор історичних наук  Горобець Віктор Миколайович

                            старший науковий співробітник Інституту історії України

                            Національної Академії наук України (м. Київ);

                            

кандидат історичних наук Маслійчук Володимир Леонтійович, старший                                  викладач кафедри історії та філософії Харківської державної зооветеринарної академії.Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра історії України.


Захист відбудеться “20” червня 2003 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 051. 10 в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна за адресою:   61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 4-65.


       З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного університету

       ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4.


       Автореферат розісланий  “14” травня 2003 р.       Вчений секретар

       спеціалізованої вченої ради                                                                              Пугач Є.П.

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


          Актуальність теми дослідження. Власні збройні сили і сьогодні є необхідним атрибутом абсолютної більшості державних утворень. З набуттям Україною в 1991 р. статусу незалежної держави і утворенням її збройних сил як ніколи важливим є вивчення історії українського війська, української військової традиції, що яскраво проявила себе саме в добу існування козацтва в різних регіонах України. Одним із таких регіонів є Слобідська Україна, де в другій половині XVII XVIII ст. існували козацькі полки, котрі зіграли надзвичайно важливу роль у заселенні краю та в захисті від кочовиків. Тому, на думку автора, потреба в комплексному дослідженні військової історії козацьких військових формувань, зокрема слобідського козацтва, є на сьогодні очевидною.

              Саме військовий аспект історії слобідських козацьких полків на сьогодні є недостатньо дослідженим. Абсолютна більшість праць авторів, що займалися  дослідженням даної теми в XIX XX ст., присвячена проблемам заселення Слобідської України, козацькому військово-адміністративному устрою, соціально-економічній історії регіону тощо. У цих працях військово-історична проблематика або відсутня, або є периферійним питанням, котрому приділено небагато уваги.

           Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема дисертації є складовою частиною досліджень кафедри історії України історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна “Соціально-економічний розвиток та політичне становище України у другій половині XVII XVIII ст. ”

          Темою кандидатської дисертації є військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині XVII першій половині XVIII ст.

          Метою дисертаційного дослідження є, використовуючи комплексний аналіз історичних джерел та спеціальної наукової літератури, зясувати причини появи слобідських полків, чинники, що протягом довгого часу впливали на розвиток тут військової справи, розкрити особливості цього розвитку,  зясувати місце слобідських полків у військовій структурі тогочасного степового прикордоння  Російської держави.

          У відповідності до мети дослідження дисертант поставив перед собою такі завдання:

  • охарактеризувати стан військової справи в слобідських козацьких полках другої половини XVII першої половини XVIII ст.;
  • проаналізувати розвиток окремих галузей військової справи, а саме: принципів організації та утримання слобідського козацького війська у згаданий період, бойового використання окремих родів військ (кінноти, піхоти, артилерії), роль укріплених ліній, міських фортифікацій та річкового флоту у військовій історії Слобідської України даного періоду;
  • дослідити участь слобідських козацьких полків у війнах та збройних конфліктах другої половини XVII першої половини XVIII ст.

      Обєктом дослідження автора дисертації виступає військова історія слобідських козацьких полків другої половини XVII першої половини  XVIII ст.

               Предметом даного дослідження є комплекс історичних закономірностей, що спричинив появу, розвиток і занепад на території Слобідської України такого явища як слобідські козацькі полки, зумовив подібні та відмінні риси розвитку військової справи у даному регіоні в порівнянні з рештою українських земель.

      Хронологічні рамки теми обмежені часом утворення більшості слобідських козацьких полків як військово-адміністративних одиниць на російському прикордонні (кінець 50-х початок 60-х рр. XVII ст.) та скасуванням  російським урядом козацького військового устрою в даному регіоні й перетворенням полків на регулярні частини російської армії (1765 р).

      Територіальними межами дослідження є територія пяти колишніх слобідських козацьких полків: Ізюмського, Острогозького, Охтирського, Сумського та Харківського, тобто сучасних Харківської, Сумської, північної частини Луганської та Донецької областей України, а також південних районів Бєлгородської та південно- західних районів Курської та Воронезької областей Російської федерації.

      Методологічною основою дослідження стали принципи обєктивності, історизму та діалектичного підходу до вивчення подій. Для виконання поставлених завдань автор використав загальнонаукові методи аналізу та класифікації, а також спеціально-історичні методи: історико-порівняльний метод, методи синхронного, діахронного та структурно-функціонального аналізу.

  Наукова новизна дисертації полягає в тому, що:

  • вперше здійснено всебічний, комплексний аналіз військової справи в слобідських козацьких полках протягом усього часу їх існування;
  • проаналізовано стан розповсюдження різних видів озброєння в середовищі слобідського козацтва XVII XVIII ст.;
  • зясовано кількісні та якісні характеристики слобідської полкової та міської артилерії, уточнена її роль у боротьбі з кочовиками;
  • проаналізовані склад, роль і місце слобідського річкового військово-транспортного флоту у військовій структурі збройних формувань російського прикордоння;
  • повніше досліджено історію фортифікаційних споруд Слобідської України укріплених ліній та міських фортифікацій;
  • вперше у вітчизняній історіографії докладно висвітлене питання участі слобідських козацьких полків у війнах та збройних конфліктах, у яких брала участь Росія наприкінці XVII у першій половині XVIII;
  • на відміну від попередніх досліджень, що здебільшого стосувалися лише боротьби слобідського козацтва зі степовою загрозою, автор спробував   всебічно висвітлити якомога більше аспектів більш ніж сторічного бойового шляху слобідських козацьких полків, зокрема, їхню участь у далеких походах у складі збройних сил Росії.

        Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в можливості їх використання при подальшому науковому дослідженні військової історії України XVII XVIII ст., у процесі написання узагальнюючих праць з історії козацьких військових формувань, при підготовці підручників та навчально-методичних посібників з історії України. Результати дослідження можуть бути використані в спецкурсах та загальних курсах з історії України у вищих навчальних закладах.