Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Фактори професійного ризику та особливості формування і перебігу ішемічної хвороби серця у зварювальників сталей 2000 года.
Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / Н.В. Мацко; Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2000.
Аннотация:

Текст работы:

Інститут медицини праці АМН України
Мацко Наталя ВасилівнаУДК: 613.6:[616.12-0.05.4:62]

Фактори професійного ризику ТА особливості формування і перебігУ ішемічної хвороби серця

У зварювальників сталей

14. 02. 01. гігієнаАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата медичних наук

Київ 2000

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівському державному медичному  

університеті ім. Данила Галицького.Наукові керівники:

- доктор медичних наук, доцент Поспішіль Юрій Олексійович, Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького, завідувач кафедри патологічної анатомії.

- кандидат медичних наук, ст. н. с. Горбань Лев Миколайович, Інституту медицини праці АМН України, завідувач лабораторії гігієни праці в електрозварювальному виробництві та токсикології зварювальних аерозолів.


Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор Краснюк Олена Патрикиївна, Інституту медицини праці АМН України, завідуюча відділом професійної патології.

-  доктор медичних наук, професор Верич Георгій Євгенович, Національний університет фізичної культури та спорту України, завідувач кафедри фізичної реабілітації.

Провідна установа: Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця МОЗ України, кафедра гігієни праці і професійних захворювань.


Захист   відбудеться    25  грудня 2000 року о14 годині на засіданні Спеціалізованої Вченої ради Д. 26. 554. 01. Інституту медицини праці АМН України за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 75.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту медицини праці АМН України.


Автореферат розісланий 16 листопада 2000 року.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради   к. м. н., ст. н. с.                        А. І. Ковальова
Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Серед найбільш актуальних проблем збереження здоров'я населення у всіх країнах, в тому числі, в Україні, особливе місце займає боротьба з такими неінфекційними захворюваннями, як хвороби серцево-судинної системи (ССС), хронічні неспецифічні захворювання легень, онкологічні та інші, які визначають рівень захворюваності, інвалідності та смертності. За статистичним даними в Європі від ішемічної хвороби серця (ІХС) кожні 18 місяців помирає 1 млн. жителів. У 1997 році від ІХС в Україні померло 31 200 пацієнтів працездатного віку [В. Н. Коваленко, Є. П. Свищенко, І. П. Смірнова, 1999]. Смертність від захворювань ССС в Україні у 1998 році становила 58% загальної смертності. [Г. В. Дзяк, Є. А. Коваль, 1999]. Спостерігається невпинне зростання смертності від захворювань ССС пацієнтів працездатного віку (у 1997 році вона збільшилась в 1,5 рази на противагу 1990 року). Численні епідеміологічні дослідження довели, що найзначнішими факторами ризику розвитку ІХС є: гіперхолестеринемія, підвищений артеріальний тиск, паління, висококалорійне харчування з підвищеним вмістом жиру і холестерину, надмірне вживання алкоголю, недостатня фізична активність, ожиріння, несприятлива екологічна ситуація, незадовільні умови праці і побуту, загальне старіння населення.

Експериментальними та епідеміологічними дослідженнями встановлено, що кардіовазотоксична  дія притаманна багатьом промисловим хімічним речовинам свинцю, марганцю, нікелю, хрому, залізу, оксидам азоту та іншим [І. М. Трахтенберг, 1994; Краснюк О. П., Лубянова І. П, 1995].  Як відомо, багато з цих шкідливих хімічних речовин є забруднювачами повітря робочої зони, атмосферного повітря, а при таких технологічних процесах як зварювання, наплавлення та різання металів, вони виділяються в оточуюче середовище одночасно і зумовлюють комбіновану дію на організм працюючих.

Професії електрозварювальника притаманний високий ризик розвитку професійної бронхо-легеневої патології та захворювань ССС, зокрема ІХС, артеріальної гіпертензії (АГ) тощо. В генезі останніх важливу роль може відігравати як поєднання безпосереднього кардіотоксичного впливу хімічних речовин - інгредієнтів зварювальних аерозолів (ЗА), так і опосередкованого (екстракардіального) впливу на різні відділи центральної і вегетативної нервової системи. Для ефективного лікування і профілактики цієї важкої патології необхідно знати, що становить основу пошкодження судин серця, яким є  матеріальний субстрат патологічних змін та  їх морфологічні прояви. В науковій літературі таких даних недостатньо. В основному це експериментальні дані, що присвячені вивченню особливостей біологічної дії ЗА, дані з порівняльної токсиколого-гігієнічної оцінки зварювальних матеріалів тощо [Верич Г.Є., 1982; Краснюк О. П., Лубянова І.П. 1985, 1990; Горбань Л. М., 1985, 1998].

Ще у 1977 році Д. Д. Зербіно в монографії Васкулиты и ангиопатии вперше описав раніше невідомі ураження артерій внутрішніх органів, найчастіше типу системного артеріїту у зварювальників та ковалів. Проблема профілактики розвитку ІХС у зварювальників є актуальною і сьогодні. По-перше, вона стосується великої кількості працюючих (за даними статистичної звітності, Київ, 1999  в  Україні  налічується  1837  підприємств  і  організацій, які мають 5 і  більше   робітників  зварювальних   спеціальностей  і становить 83,92 тис. працюючих, в т.ч. 66,43 тис. зварювальників), по-друге, її вирішення може базуватися лише на результатах поглибленого вивчення впливу ЗА та інших небезпечних факторів на формування патологічних змін з боку вінцевих судин, аорти та м'язу серця.   

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної наукової теми: Зміни макро- та мікроциркуляторного русла при ішемічній хворобі серця, злоякісних пухлинах, захворюваннях легень та дії ксенобіотиків, № держреєстрації 0194U008103.

Мета роботи. Вивчити фактори професійного ризику  електрозварювальників, клінічні та морфологічні особливості перебігу у них   ІХС  для вдосконалення методів профілактики та лікування.

Основні завдання дослідження:

1.        Вивчити гігієнічні та соціальні умови праці та побуту зварювальників.

2.        Встановити особливості перебігу ІХС у зварювальників.

3.        Виявити особливості патоморфологічних змін в коронарних судинах, аорті і міокарді  у померлих зварювальників.

4.        Розробити рекомендації, спрямовані на вдосконалення профілактики ССЗ у зварювальників.

Обєкт дослідження ішемічна хвороба серця у зварювальників.

Предмет дослідження фактори професійного ризику, особливості перебігу та патоморфологічні зміни в міокарді і коронарних артеріях у зварювальників, хворих на ІХС.

Методи дослідження:

- анкетне опитування зварювальників для вивчення умов праці та побуту;

проведення медичного огляду серед зварювальників для раннього виявлення проявів ІХС;

дослідження проб повітря в зоні дихання зварювальників і параметрів мікроклімату для визначення санітарно-гігієнічної характеристики  професійного ризику умов праці;

вивчення історій хвороб хворих на ІХС зварювальників для виявлення особливостей клінічного перебігу ІХС;

дослідження міокарду і коронарних артерій у померлих від ІХЇС зварювальників для виявлення в них патоморфологічних змін;

вирахування біологічного віку зварювальників і орієнтовного біологічного віку померлих від ІХС зварювальників для визначення темпів старіння.         

Наукова новизна роботи:

1.        Вперше вивчено морфологічні особливості ІХС у зварювальників. Показано, що характерною особливістю локалізації ІХС у зварювальників є задня стінка лівого шлуночку серця. Встановлено, що ІХС у зварювальників проявляється у вигляді раннього артеріосклерозу або васкуліту.

2.        Запропоновано гіпотезу виникнення ІХС у зварювальників на ґрунті ураження коронарних артерій хімічними речовинами інгредієнтами ЗА через їх загальну та кардіовазотоксичну дію, що є однією з особливостей патогенезу цих уражень.  

3.        Вперше проведено вирахування орієнтовного біологічного віку у померлих від ІХС зварювальників. Встановлено, що ІХС у них розвивається в більш молодому віці на фоні прискорення темпів старіння.

Практичне значення роботи. Результати дослідження поширеності та перебігу ІХС серед зварювальників є науковим обґрунтуванням для вдосконалення системи первинної профілактики ССЗ у цієї категорії працюючих.

Апробація роботи. Результати та основні положення дисертації доповідались та обговорювались на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції Роль фізичної культури в здоровому способі життя (Львів, 1994), науково-практичному семінарі-симпозіумі Медико-біологічні проблеми адаптації в сучасних умовах існування організму (Кузнєцовськ, 1995), Ювілейній науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження проф. В.З.Мартинюка (Львів, 1996),  V Конгресі кардіологів України (Київ, 1997), українсько-польському семінарі Сучасна екологія і екологічна патологія людини (Львів, 1997), засіданні обласної філії асоціації патологів України (Львів, 1999), VI Конгресі кардіологів України (Київ, 2000).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць, з них 4 у провідних журналах.

Декларація конкретного особистого внеску дисертанта. Автором роботи особисто розроблені і використані при проведенні досліджень карти соціологічного дослідження умов праці, побуту та здоров'я зварювальників, викопіровки даних з історій хвороб хворих на ІХС зварювальників, викопіровки даних з протоколів розтину померлих від ІХС зварювальників.

Вивчено патогістологічні препарати, проведено математично-статистичний аналіз зібраного матеріалу, розроблено і запропоновано для впровадження в практику Карту обліку факторів ризику. Матеріали роботи використовуються в учбовому процесі на кафедрах патологічної анатомії та гігієни і профілактичної токсикології Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів дослідження, трьох глав власних досліджень і обговорення їх результатів, висновків, практичних рекомендацій і списку використаних джерел літератури. Робота викладена на 131 сторінці друкованого тексту, ілюстрована 17 рисунками і 27 таблицями, приведені 6 виписок з історій хвороб. Список використаної літератури містить 273 джерела.


Зміст роботи

У вступі обґрунтована актуальність теми та її наукова новизна, сформульовані мета і завдання дослідження, а також положення, які виносяться на захист.

Огляд літератури показав, що більшість опублікованих робіт з питань вивчення впливу на організм шкідливих факторів, які виникають при зварюванні металів, не мали на меті встановлення особливості перебігу серцево-судинної патології у зварювальників, зокрема ІХС, та їх залежності від морфологічних змін в міокарді.

  

Матеріали та методи дослідження

Для вирішення основних завдань, дослідження виконувались у трьох напрямках: вивчення умов праці зварювальників; аналіз клінічного перебігу ІХС у зварювальників; проведення патоморфологічних досліджень.

Об'єктом дослідження було обрано 153 зварювальника, які працювали в збірно-ремонтних цехах 5-ти промислових підприємств м. Львова. З метою оцінки умов праці зварювальників, заповнювались анкети, які містили анамнестичні, соціально-демографічні дані, інформацію про характер і умови трудової діяльності всього 30 запитань. Санітарно-гігієнічні умови праці зварювальників вивчались шляхом забору проб повітря (300 проб) в зоні дихання працюючих для визначення вмісту хімічних компонентів твердої  та газової складових ЗА (ТСЗА, ГСЗА) разом з санітарно-гігієнічною лабораторією СЕС Галицького району м. Львова. Встановлення вмісту в повітряному середовищі компонентів ГСЗА та ТСЗА проводилось згідно з Методическими указаниями по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твёрдая фаза и газы)