Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Золото в осадових комплексах України 2003 года.
Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.21 / М.С. Ковальчук; НАН України. Ін-т геолог. наук. — К., 2003. — 43 с. — укp.
Аннотация: Оцінено перспективи золотоносності осадових комплексів України та висвітлено типоморфні ознаки самородного золота, що в них міститься. З'ясовано часовий, просторовий, літофаціальний і фаціальний розподіл, літологічні особливості золотовмісних комплексів, особливості міграції та концентрації золота в процесах гіпергенезу та седиментогенезу. Визначено найбільш перспективні формаційні комплекси. Виділено генетичні типи золотоносності. Розроблено пошукові критерії, досліджено історичні передумови пошуку родовищ золота в осадових комплексах України та показано, що племена, народи, які населяли цю територію, знали, видобували та обробляли золото. Виділено синседиментаційний та аседиментаційний типи золотого рудогенезу в осадових комплексах та обгрунтовано провідну роль літолоогічного фактора, органічної речовини, положення та стабільності дзеркала грунтових вод у процесах рудогенезу. Висвітлено особливості гранулометрії, морфології, мікроморфології поверхні, хімічного складу самородного золота з різновікових і різногенетичних осадових утворень України. Виявлено нові та незвичайні за цими показниками виділення золота, розглянуто ймовірні умови їх утворення. Уперше напрацьовано гранулометричну та морфогенетичну класифікацію золота з осадових утворень України. Досліджено процес трансформації морфології та хімічного складу золота в процесах седиментогенезу та з'ясовано чинники, що спричинили перетворення золота. Показано фундаментальне та практичне значення цих досліджень для розв'язання вузлових проблем геології розсипів. Виявлено та досліджено особливий підклас алювіальних розсипів золота, що сформувався за умов порушеного процесу розділення кластогенного матеріалу за гідравлічною крупністю та з'ясовано фактори, що спричинили цей процес, мобільність золота, форму та умови локалізації його концентрацій.

Текст работы:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК


КОВАЛЬЧУК МИРОН СТЕПАНОВИЧ
УДК 552.143 : (549.283 : 553.068.2)] (477)

ЗОЛОТО  В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ


Спеціальність 04.00.21 - літологіяАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора геологічних наук


Київ - 2003
Дисертацією є  рукопис.

Робота виконана у відділі літології Інституту геологічних наук НАН України.

Захист відбудеться “03” жовтня 2003 р. о 10 00 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.162.04 в Інституті геологічних наук НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б, конференцзал.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геологічних наук НАН України:

(Україна, 01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б).


Автореферат розіслано “30” серпня 2003 р.


Учений секретар

Спеціалізованої вченої ради,

кандидат геолого-мінералогічних наук                                                Г.С. Компанець
ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ


Актуальність теми. Перспективи створення золотодобувної промисловості в країні обумовлені різнобарвністю геологічних обстановок та значним часовим діапазоном (від архею до неогену) формування золотого зруденіння, які зумовили строкатість формаційних і генетичних типів золоторудної мінералізації, що відрізняються одне від одного геолого-структурним положенням, зв'язком з магматизмом, характером навколорудних змін, генетичним та морфологічним типами золотопроявів і т.д. В різні геологічні епохи золотовмісні комплекси тектонічними рухами виводились на денну поверхню, розмивались і постачали золото в різновікові та різногенетичні осадові формаційні комплекси. Окрім цього, в процесі літогенезу осадових товщ відбувалась мобілізація, перерозподіл та концентрація різноманітних зєднань золота, що призводили до формування рудопроявів металу в самих осадових формаційних одиницях. Осадові товщі виступали не тільки як обєкт нагромадження металу, що надходив з корінних джерел, а й проміжними колекторами та корінними джерелами для більш молодих осадових утворень. Основні роботи були спрямовані на пошук і відкриття корінних родовищ золота. Цільові дослідження осадових комплексів мали підлеглий характер, а методика пошуку та опробування була орієнтована на відкриття розсипів з традиційним для колишнього СРСР крупними класами мінералу в крупно псамітових літофаціях. Внаслідок спрощення техніки опробування зовсім дрібні та менші гранулометричні класи золота практично не фіксувались, а дрібнопіщані утворення на золото, як правило не опробувались, що для умов України, враховуючи специфіку ендогенного золотого рудогенезу, який постачав в екзогенні умови переважно зовсім дрібне та менших класів золото, суттєво обмежувало інформативність фактичного матеріалу і занизило вміст металу. Дослідження золотоносності осадових формаційних комплексів повязане не лише з можливістю виявлення безпосередньо в них значних концентрацій металу, а й з точки зору інформації про металогенію площ денудації, корінні джерела металу та палеогеографічні умови осадконагромадження.

Представлена дисертація це робота літолого-мінералогічного напрямку, що присвячена дослідженню золотоносності осадових комплексів України, процесів екзогенного золотого рудогенезу та типоморфізму золота.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до Державних науково-технічних програм 04.13 “Ресурси енергетичної сировини, рудних і нерудних корисних копалин” на 1995-1996 роки Державного комітету України з питань науки, техніки і промислової політики ; 04.10 “Технології пошуку, видобутку та переробки корисних копалин” на 1997-2000 рр. Міністерства освіти та науки України; Державної програми “Золото України” на 1996-2005 рр., є складовою частиною науково-технічних проектів ДКНТ, ДКНТП, Міннауки України, зокрема “Закономірності формування та розподілу осадових концентрацій золота в формаційних комплексах фанерозою України” (проект 04.13.04/001-95), “Вивчення золотоносних розсипів та зон окиснення для видобутку гіпергенного золота і пошуків корінних родовищ на території України” (проект 04.13.00/005-95), “Встановлення форм, концентрації, локалізації та типоморфних особливостей золота в осадових комплексах України” (проект 04.10/02504) науковим керівником і відповідальним виконавцем яких був дисертант; окрім цього тісно повязана з щорічними тематичними планами Держбюджетних робіт Інституту геологічних наук НАН України, зокрема тем “Розробка критеріїв регіонального і локального прогнозу рудоносності фанерозойських формацій України” (дисертант відповідальний виконавець і керівник літологічного блоку НДР) і “Особливості мобілізації і концентрації золота та міді в літогенетичних процесах осадових товщ України” (дисертант науковий керівник і відповідальний виконавець НДР) та ін.

Фактичний матеріал. В основу роботи покладено фактичний матеріал опробування та літологічних досліджень різновікових, різногенетичних осадових утворень України, мінералогічних досліджень самородного золота. Автором опрацьовано численні фондові матеріали та літературні джерела стосовно тематики роботи, матеріали геолого-знімальних, геологорозвідувальних та пошукових робіт, глибинного геологічного картування. Вивчено значну кількість геологічних розрізів (близько 1500 точок опробування) як у відслоненнях так і за керном свердловин, що були пробурені у різні роки, власноруч проведено шліхове опробування (відмито понад 1200 шліхових проб) значної кількості відслонень в межах території Передкарпатського прогину, Складчастих Карпат, Волино-Подільської плити, Українського щита (центральна частина, території Придніпровя, Приазовя, Причорноморя). Значна частина проб дала позитивний результат на золото, що дозволило створити колекцію самородного золота та провести її вивчення. Окрім цього, фактичний матеріал був наданий автору співробітниками геологічного факультету ЛДУ ім. І. Франка, геологами та науковцями виробничих та науково-дослідних організацій різного підпорядкування, за що автор їм щиро вдячний.

Мета і задачі дослідження. Виявити звязок золотоносності з різновіковими і різногенетичними літофаціальними, фаціальними і формаційними комплексами; встановити епохи формування золотовмісних утворень; простежити механізм концентрації золота в осадових комплексах та встановити фактори, що його визначають; зясувати типоморфні ознаки самородного золота і напрацювати його морфогенетичну класифікацію; оцінити перспективи золотоносності осадових комплексів України та розробити пошукові критерії.

Задачі досліджень: визначити структуру, стратегію та методичні прийоми досліджень; систематизувати та проаналізувати розробки з проблеми геології розсипищ золота, мінералогії і геохімії золота, міграції та концентрації золота в процесах літогенезу; дослідити і систематизувати історичні та геологічні передумови пошуку рудопроявів і родовищ золота в осадових товщах України; систематизувати та узагальнити увесь накопичений матеріал по золотоносності території України та осадових товщ зокрема, літології золотовмісних комплексів та мінералогії золота з урахуванням нових даних, які були отримані автором в ході польових і лабораторних досліджень; встановити основні золотоносні літофаціальні і фаціальні комплекси, їх співвідношення, взаємозвязок та часовий і просторовий розподіл, формаційну належність; вивчити літофаціальний склад, структурно-текстурні та мінералого-геохімічні особливості золотовмісних комплексів; встановити форми знаходження золота в осадових утвореннях і генетичні типи золотоносності осадових товщ; вивчити особливості гранулометрії, морфології, мікро морфології поверхні та хімічного складу золота, простежити їх трансформацію в літогенетичних процесах та створити морфогенетичну класифікацію мінералу; дослідити роль седиментологічних і гіпергенних процесів, органічної речовини у локалізації, мобілізації, трансформації і подальшій концентрації металу.

Обєкт дослідження: Осадові товщі України, самородне золото, процеси золотого рудогенезу.

Предмет дослідження: золотовмісні літофаціальні та фаціальні комплекси, їх літолого-геохімічний склад і будова; типоморфізм золота, процеси мобілізації, міграції, трансформації та концентрації золота.

Методи дослідження. Автор використовував загально визнані методи літологічних досліджень та види аналізу. Типоморфні особливості золота вивчались за допомогою мікрозондового та електронно-мікроскопічного видів аналізу.

Наукова новизна отриманих результатів має такі фундаментальні та прикладні аспекти:

  1. Виявлено звязок золотоносності з різновіковими, різногенетичними літофаціальними і фаціальними комплексами, особливостями їх будови, літологічного складу; визначено їх структурно-тектонічний, стратиграфічний розподіл; встановлено епохи формування золотовмісних утворень для континентальних, морських і перехідних обстановок осадконагромадження та найбільш перспективні формаційні комплекси.
  2. Виявлено особливий вид алювіальних розсипів золота, сформований в умовах порушення процесу розділення кластогенного матеріалу по гідравлічній крупності, а також фактори, що обумовили цей процес і мобільність золота.
  3. Висвітлено особливості гранулометрії, морфології, мікроморфології поверхні і хімічного складу золота з різновікових осадових комплексів України; виявлено нові та незвичайні за цими показниками виділення золота; напрацьовано гранулометричну та морфогенетичну класифікацію золота з осадових комплексів України; зясовані чинники перетворення золота, зокрема його морфології, внутрішньої будови та хімічного складу; розкрито широкі можливості використання типоморфізму золота для генетичних реконструкцій та вирішення фундаментальних і прикладних проблем геології розсипів, зокрема для характеристики рудоутворювальних процесів, встановлення рудно-формаційної належності мінералу, його корінних джерел, дальності та умов транспортування, періодів спокою, повторної міграції золота тощо.
  4. Виділено генетичні типи золотоносності осадових комплексів України, а також синседиментаційний і аседиментаційний типи золотого рудогенезу; обгрунтовано провідну роль літологічного фактору, органічної речовини, положення та стабільності рівня дзеркала ґрунтових вод, ендогенного “дихання” планети в мобілізації, міграції і концентрації золота, на підставі чого розширено уявлення про масштаби золотого рудогенезу в осадових комплексах та дано оцінку процесу формування їх золотоносності.

Наукові результати