Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Закономірності локалізації зруденіння золота Сергіївського родовища (Середнє Придніпров'я) 2001 года.
Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / М.Ю. Дищук; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 18 с. — укp.
Аннотация: Складено послідовно-систематичний опис особливостей Сергіївського родовища і визначено його геологічну позицію в Сурській зеленокам'яній структурі (ЗКС). Встановлено головні фактори геологічного контролю рудних тіл. Запропоновано оригінальну геолого-структурну схему родовища. Виділено етапи та стадії мінералізації, що відображають поліхронний характер утворення родовища. Сформульовано пошукові критерії та ознаки районного та локального рівнів для родовищ Сергіївського типу.

Текст работы:

1


Міністерство освіти і науки України


Національна гірнича академія УкраїниУДК 553.411 (477.63)ДИЩУК МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ


ЗАКОНОМІРНОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЗРУДЕНІННЯ ЗОЛОТА

СЕРГІЇВСЬКОГО РОДОВИЩА

(СЕРЕДНЄ ПРИДНІПРОВ”Я)


Спеціальність


04.00.11 “Геологія металевих і неметалевих корисних копалин”


Автореферат на здобуття наукового

ступеня кандидата геологічних наук

Дніпропетровськ -  2001
Дисертацією є рукописРобота виконана в КП “Південукргеологія” Департаменту геології та використання надр Міністерства екології та природних ресурсів України (м. Дніпропетровськ)


Науковий керівник:

Доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідуючий відділом корисних копалин ІГН НАН України ГАЛЕЦЬКИЙ Леонід Станіславович
Офіційні опоненти:

- доктор геологічних наук, доцент, завідуюча кафедрою загальної та структурної  геології  Національної  гірничої академії України Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ)  ОРЛІНСЬКА  Ольга Вікторівна

- кандидат геолого-мінералогічних наук, с.н.с., професор кафедри мінералогії, кристалографії та родовищ корисних копалин  Криворізького технічного  університету Міністерства освіти  і  науки  України  ЛЕГЕДЗА  Василь Якович
Провідна установа:

Кримське відділення Українського Державного геологорозвідувального інституту Міністерства екології і природних ресурсів України, відділ геолого-технологічних досліджень рудних родовищ, (м. Сімферополь)
Захист відбудеться 12 жовтня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.080.05 при Національній гірничій  академії України Міністерства освіти і науки України (49027, Україна, м. Дніпропетровськ,  пр. Карла Маркса, 19)
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної гірничої академії України  Міністерства освіти і науки України (49027, Україна, м. Дніпропетровськ,  пр. Карла Маркса, 19)


Автореферат розісланий 10 вересня 2001 р.


Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради

Д 08.080.05,

к.г.-м.н., доцент                                                                    А.Л.Лозовий


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми полягає в необхідності створення золоторудної галузі мінерально-сировинної бази України (МСБУ). З цієї точки зору перспективними представляються золоторудні об'єкти Середньопридніпровської граніт-зеленокамяної області (СГЗО) Українського щита (УЩ), серед яких, як найбільш вивчене, особливе місце займає Сергіївське родовище. Воно прийнято нами за еталон при розробці критеріїв прогнозування подібних об'єктів

Дослідження в рамках дисертаційної роботи здійснювалися при виконанні Державної програми Золото України на 1996 2005 р.р., затвердженої Постановою КМУ № 532 від 16.05.1996 р.; Концепції розвитку МСБУ, затвердженої Постановою КМУ №338 від 09 березня 1999 р.; науково-дослідної програми Дослідження проблем мінеральних ресурсів України на 1993-1999 роки”, затвердженої Постановою президії НАНУ №159 від 17.08.93 р.; пообєктних планів геологорозвідувальних робіт КП Південукргеологія за період 1993 2000 р.р., що виконувалися по галузі Золото.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є виявлення головних закономірностей локалізації золоторудних тіл на еталонному Сергіївському родовищі для розробки прогнозно-пошукових критеріїв аналогічних об'єктів на УЩ. Для її досягнення вирішувалися задачі: 1) визначити загальгеологічну позицію Сергіївського родовища в Сурській зеленокамяній структурі (СЗКС) і СГЗО; 2) охарактеризувати основні геологічні особливості родовища: склад і будову рудовміщуючої товщі, тектонічну структуру, морфологію рудних тіл, речовинний склад і природні типи руд, навколорудні зміни порід, елементи зональності родовища, -  і на цій основі визначити головні рудоконтролюючі фактори; 3) визначити генетичний тип родовища, виділити основні етапи і стадії його формування; 4) установити рудоформаційний тип родовища і його аналоги; 5) сформулювати прогнозно-пошукові критерії.

Основна ідея роботи полягає в доказі поліхронного генезису Сергіївського родовища, що обумовило просторов сукупність різних по промисловій значимості природних типів золотовміщуючих руд. Це обумовило виділення ведучого з них і розробки пошукових критеріїв для аналогічних об'єктів СГЗО УЩ.

Методи дослідження. Основними методами дослідження з'явилися: геологічна документація і випробування керна свердловин, що супроводжувалася мінералогічним картуванням, з наступним аналізом проб у ЦЛ КП Південукргеологія, (м. Дніпропетровськ); пробірної лабораторії НКГП, (м. Новомосковск); АЦ НГАУ, (м. Дніпропетровськ); мікрозондової (ІГМР НАНУ, м. Київ) і мікроспектральної (НДІ геології ДНУ, м. Дніпропетровськ) лабораторіях. Використано дані абсолютного віку порід і руд (ІГМР, м.Київ; ІГГД, м.Санкт-Петербург), ізотопного складу сірки, вуглецю і кисню в мінералах (ОМ ІГМР, м.Київ). Статистична обробка геохімічних даних проводилася на ПЕОМ.

Наукові положення, що захищаються в дисертації:

1. Головні закономірності розміщення золотого зруденіння Сергіївського родовища визначені структурними, магматогенним і мінералого-петрографічними факторами.

Структурний контроль виявлений на регіональному, районному і локальному рівнях і виражений у приуроченості Сурської зеленокамяної структури до вузла перетинання довгоживучих глибинних розломів, розміщення Солонянського рудного поля серед серії паралельних субширотних розломів, локалізації рудних тіл у субширотних зонах розсланцювання другого і третього рангів. Магматогенний контроль полягає в просторовому зв'язку рудоносних зон із субвулканічними тілами сурського плагіогранітоїдного комплексу. Мінералого-петрографічний контроль виражений у приуроченості золоторудних тіл до лиственіт-березитових, амфібол-кварц-карбонатних і біотитових метасоматитів.

2. Кількаразове поновлення ендогенної активності у вузлі перетинання глибинних розломів супроводжувалося чотирма етапами гідротермальної діяльності: вулканогенно-гідротермальним (золотовміщуючі сірчано-колчеданні руди), метаморфогенно-гідротермальним (золотовміщуюча кварц-карбонатна мінералізація), скарново-гідротермальним (золото-молібденові руди), плутоногенно-гідротермальним (золото-сульфідно-кварцеві і золото-телуридно-кварцеві руди), що проявилися протягом 3200-2550 млн. років. В решті сформувався поліхронний тип гідротермального зруденіння з різними джерелами  розчинів і рудної речовини.

3. Продуктивне зруденіння Сергіївського родовища відноситься до жильно-прожилкового і рудно-вкрапленого морфологічним типам, золото-кварцевої формації древніх щитів, золото-сульфідно-кварцевому формаційному типу, із золото-пірит-кварцевим і золото-молібденіт-кварцевим мінеральними типами.

Наукова новизна. Уперше складено послідовно-систематичний опис Сергіївського родовища і визначена його геологічна позиція в Сурській ЗКС; установлені головні фактори геологічного контролю рудних тіл; запропонована оригінальна геолого-структурна схема родовища; виділені етапи і стадії мінералізації, що відбивають поліхронний характер утворення родовища; сформульовані пошукові критерії й ознаки районного і локального рівнів для родовищ Сергіївського типу.

Практичне значення дисертації визначено промисловою цінністю Сергіївського родовища. Уперше здійснена систематизація всього наявного фактичного матеріалу дає можливість більш обґрунтовано проводити економічну оцінку окремих рудних тіл і родовища в цілому, а також дозволяє розглядати цей золоторудний об'єкт у якості одного з еталонних у межах УЩ. Розроблений комплекс прогнозно-пошукових критеріїв і методичних підходів використовується КП Південукргеологія при пошуках золотого зруденіння в Середньопридніпровській ГЗО.

Обґрунтованість і вірогідність наукових положень забезпечена фактичним матеріалом, що зібраний автором у процесі розвідки Сергіївського родовища при роботі в посадах геолога, головного геолога ГРП, начальника геологічного відділа КП Південукргеологія у період з 1993 по 2000 р.р., комплексом перерахованих вище методів досліджень, а також використанням опублікованих даних інших дослідників і матеріалів геологічних фондів КП Південукргеологія.

Фактичний матеріал та особистий внесок дисертанта. Покладений в основу дисертаційної роботи фактичний матеріал зібрано під час польових робіт на Сергіївському родовищі. Безпосередньо автором здійснена документація близько 150 свердловин, складено близько 300 детальних замальовок рудних зон і тіл. Переглянуто під мікроскопом 198 прозорих і 356 полірованих шліфів; підготовлено більш 100 мікрооб'єктів (в аншліфах) для проведення рентгеноспектрального мікрозондового аналізу (РСМА) і більш 60 - для лазерного мікроспектрального аналізу (ЛМА) з наступним використанням результатів. Геохімічні дані (більш 20 000 спектральних, 17 000 спектрозолотометричних, 9000 пробірних і 204 квантометричних спектральних аналізів) оброблені з використанням сучасних інформаційних технологій (Excel 97/2000, Access 97/2000, Statistica 5.0, Surfer 6.0, Surpac 2000). Крім того, були притягнуті 40 визначень абсолютного віку гірських порід і руд. На підставі аналізу й узагальнення цих матеріалів автором складений систематичний опис головних геологічних особливостей Сергіївського родовища, установлени його генетичний і рудно-формаційний типи, виявлені рудоконтролюючі фактори, сформульовані пошукові критерії і намічені перспективні ділянки для пошукових робіт. Фактичний матеріал досліджень, наукові положення і практичні результати дисертації викладені в звіті Гірничо-бурова розвідка Сергіївського родовища за 1992-1996 р.р. (м. Новомосковск, 2000), відповідальним виконавцем якого є дисертант.

Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи і практичних результатів доповідалися а наукових конференціях Львівського державного університета (м.Львів, 1999 р.), Національної гірничої академії України (м. Дніпропетровськ, 2000 р.), БРМ 2000 (м. Донецьк, 2000 р.).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 14 статтях, у т.ч. у 10-и спеціалізованих виданнях, і 4-х тезах доповідей на конференціях. Самостійно підготовлено 5 наукових праць (3 у спеціалізованих виданнях, 2 у тезах).

Структура і обсяг роботи. Дис