Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Динаміка зсувного процесу Середнього Придніпров'я на прикладі ділянки Трипілля-Канів 2003 года.
Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.07 / О.М. Беспалова; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 24 с. — укp.
Аннотация: Вперше створено дві моделі розвитку земельних систем, які відрізняються за типом зсувів, механізмом та динамікою. Для зсувних моделей першого типу, які представлені циркоподібними зсувами видавлювання, побудовано математичні моделі розвитку процесу залежно від атмосферних опадів, зроблено прогноз розвитку зсувного процесу в часі. За допомогою методу визначення зсувного потенціалу проведено районування Канівського підрайону з виділенням найбільш зсувонебезпечних ділянок. Здійснено просторовий прогноз розвитку зсувного процесу. Встановлено, що динаміка зсувного процесу тісно пов'язана з динамікою ерозійного і абразійного процесів. Для визначення основних типів зсувних зміщень за їх механізмом застосовано методику, яка дозволяє перейти від типу мікроструктури глинистих грунтів і характеру зв'язків між мікрочастинами до властивих їм деформацій і механізму зсувів.

Текст работы:

Національна Академія наук України

Інститут геологічних наукУДК 624.131.543:626.17] (477.4)
Беспалова Олена Миколаївна       
Динаміка зсувного процесу Середнього Придніпровя

на прикладі ділянки Трипілля-Канів


      04.00.07 інженерна геологіяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата геологічних наук

Киев 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті геологічних наук НАН України       Науковий керівник: головний науковий працівник ІГН НАН України

доктор геолого-мінералогічних наук,

доктор географічних наук,

професор,

Рудько Георгій Ілліч       Офіційні опоненти: доктор геолого-мінералогічних наук,

Лущик Анатолій Васильович,

провідний науковий працівник Кримського відділення

українського державного геологорозвідувального

інституту


кандидат геолого-мінералогічних наук

Єриш Іван Федорович, начальник Ялтинської

Комплексної гідрогеологічної та інженерно-

геологічної партіїПровідна установа: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова       Захист відбудеться “__03___”_лютого 2004 р. о _14_годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.162.05 в Інституті геологічних наук НАН УкраїниАдреса: 01601 м. Київ, вул. О.Гончара, 55-бЗ дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геологічних наук

НАН України за адресою: 01601 м. Київ, вул. О.Гончара, 55-бАвтореферат розісланий “__30_”грудня__2003 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат геолого-мінералогічних наук                        В.М. Бублясь

Загальна характеристика роботи


Актуальність дослідження. Зсувний процес, який має значний розвиток, у межах природно-техногенної системи схил-водосховище” приносить значні збитки і визначає ряд народногосподарських проблем. Ураження території досліджень зсувами складає більш 50% для Київського підрайону і близько 20% - для Канівського підрайону. Усього на узбережжі Канівського водосховища описано більше 300 зсувів.

На даному етапі зсувний процес недостатньо вивчений. У зв'язку з різким погіршенням якості моніторингу в останні десять років, питання визначення закономірностей його розвитку й прогноз активізації є надзвичайно актуальним.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відділі інженерної геології Інституту геологічних наук НАН України в період навчання в аспірантурі (1983-1986 рр.) і наступної роботи автора у вищезгаданому відділі (з 1987 р. дотепер),

у рамках бюджетних тем: 1. “Закономірності змін інженерно-геологічних умов у зоні впливу Дніпровських водосховищ” (держ. реєстраційний № 0193V030895), (1992-1998 рр.).

2. “Розробити методику й обґрунтувати моніторинг геологічного середовища зон історичної забудови м. Києва з метою збереження архітектурних історичних пам'ятників” (1996-2001 рр.), а також у роботах із госпдоговірної тематики:

“Карта схема зсувних процесів в м. Києві з виділенням найбільш небезпечних ділянок. Інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови розвитку зсувів” (2001 р.), у яких використані результати дисертаційної роботи

Мета й задачі дослідження. Метою роботи є дослідження режиму і динаміки зсувного процесу, за умови посилення впливу техногенного фактора після створення Канівського водосховища. Мета визначає основні завдання дослідження:

  • вивчення режиму зсувного процесу для встановлення закономірностей його динаміки;
  • визначення ділянок потенційно зсувонебезпечних схилів і прогноз розвитку зсувних процесів за допомогою методу зсувного потенціалу;
  • уточнення ролі глинистих горизонтів у розвитку й механізмі зсувних процесів.

Обєкт дослідження зсувні схили правобережжя Середнього Придніпровя.

Предмет дослідження зсувний процес на правобережних схилах Канівського водосховища.

       Методи дослідження. Для встановлення умов розвитку зсувного процесу застосовувались польові, маршрутні обстеження типових ділянок його розвитку. Лабораторні методи дослідження фізико-механічних і деформаційних властивостей ґрунтів. Мікроструктура глинистих ґрунтів вивчалась з допомогою електронного скануючого мікроскопа. З метою дослідження динаміки зсувного процесу та встановлення впливу основних факторів зсувоутворення, а також прогнозу його розвитку застосовувались методи математичної статистики. Для оцінки ймовірності ураження схилів зсувним процесом в районі Канівських дислокацій використаний метод зсувного потенціалу.

Наукова новизна одержаних результатів.

Уперше створені дві моделі розвитку зсувних систем, які розрізнюються за типом зсувів,  механізмом та динамікою. Для зсувних систем першого типу, які представлені циркоподібними зсувами видавлювання, побудовані математичні моделі розвитку процесу в залежності від атмосферних опадів, проведений прогноз розвитку зсувного процесу у часі.

проведене районування Канівського підрайону з виділенням найбільш зсувонебезпечних ділянок, за допомогою методу зсувного потенціалу, зроблений просторовий прогноз розвитку зсувного процесу. Установлено, що динаміка зсувного процесу тісно пов'язана з динамікою ерозійного і абразійного.

для визначення основних типів зсувних зміщень за їх механізмом, застосована методика, яка дозволяє перейти від типу мікроструктури глинистих ґрунтів, і характеру зв'язків між мікрочастинками до властивих їм деформацій і механізму зсувів.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати дозволили:

  • застосувати отримані закономірності розвитку зсувного процесу для прогнозування розвитку берегових схилів;
  • прогнозувати тип основних зсувних деформацій та механізм зсувних зміщень, в залежності від глинистого горизонту, що деформується;
  • оптимізувати проведення моніторингу зсувонебезпечних територій у межах Середнього Придніпровя.

Положення, що захищаються.

1. Встановлено два типи зсувних систем, а також закономірності їх розвитку. Для першого типу характерні циркоподібні зсуви видавлювання, динаміка яких характеризується трьома циклами активізації, що включають стадії максимальної і періодичної активності. Для другого типу властиві фронтальні зсуви ковзання, з двома циклами активізації та стадіями періодичної активності і тимчасової стабілізації.

2.Установлена вертикальна зональність зсувних схилів. виділені чотири зони, що розрізнюються за механізмом зсувних зміщень. Кількість зон залежить від геологічної будови схилу.

3. Просторовий прогноз ураження району Канівських дислокацій зсувним процесом виконаний за допомогою методу зсувного потенціалу, який дозволив виділити три типи ділянок з низькою, середньою та високою імовірністю ураження зсувним процесом.

4. установлено існування тісного зв'язку між механізмом зсувних деформацій і мікроструктурою основних глинистих горизонтів, що деформуються. Проведена типізація зсувних процесів за їх механізмом у залежності від глинистого горизонту, на якому вони розвинуті.

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана в Інституті геологічних наук НАН України на базі науково-дослідної роботи автора у відділі інженерної геології. В основу роботи покладені результати аналізу фондових матеріалів, а також польових маршрутних досліджень автора у 1984-2001 рр. Власноручно відібрано майже 40 зразків глинистих ґрунтів, основних горизонтів, що деформуються, які було проаналізовано. Результати досліджень, наведені автором в роботі, отримані самостійно.

У статтях, що написані в співавторстві й опубліковані у фахових виданнях автором самостійно отримані наступні результати.

Беспалова О.М. Типізація зсувів на прикладі правого берега р. Дніпра в районі Канівського водосховища // Доп. АН УРСР. Серія Б. 1987.- №3. - С.20-23. (співавтор Краєв В.Ф. ), дисертантом самостійно виділені основні типи зсувного процесу, дана їхня характеристика.

Беспалова О.М. Інженерно-геологічні умови правобережних схилів Середнього Дніпра // Основи і фундаменти (Київський нац. ун-т будівництва і архітектури МОН України). 1987. Вип. 20. - С.15-19. (співавтор Демчишин М.Г.) авторові належить схема розвитку зсувного процесу, характерного для берегових схилів Середнього Дніпра.

Беспалова О.М. Інженерно-геологічні властивості глинистих ґрунтів у розрізах правого берега Канівського водосховища // Основи і фундаменти (Київський нац. ун-т будівництва і архітектури МОН України). 1990.- Вип. 23. - С. 40-42. (співавтор Краєв В.Ф.) автором наведені результати вивчення фізико-механічних властивостей ґрунтів з точки зору їхньої схильност