Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Геолого-геохімічні критерії оцінки рідкіснометалевих родовищ у лужних комплексах Приазов'я (Український щит) 2004 года.
Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.11 / Т.П. Волкова; НАН України. Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2004. — 27 с. — укp.
Аннотация: Теоретично обгрунтовано зв'язок рідкіснометалевого рудоутворення з інтенсивністю процесів диференціації речовини земної кори, які направлені на сепарацію і багатоетапне концентрування рідкісних елементів під час односпрямованих еволюційних геологічних перетворень регіону. Розроблено формалізований, кількісний метод визначення різних рудоконтролюючих структур, що забезпечує найбільшу ефективність виявлення родовищ. Поглиблено теоретичні засади методики пошуків та оцінки рідкіснометалевого зруденіння. Удосконалено методи кількісної оцінки прогнозних ресурсів, що грунтуються на розрахунку інформаційних показників контрастності й комплексності геохімічних аномалій.

Текст работы:

Національна академія наук України

Інститут геохімії навколишнього середовища


Волкова Тетяна ПетрівнаУДК 553.07:550.87

геолого-геохімічні КРИТЕРІЇ оцінки рІдкІснометалевих родовищ у лужних комплексах приазов'я (Український щит)


Спеціальність 04.00.11 - Геологія металевих і неметалевих   

                корисних копалин
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття вченого ступеня

доктора геологічних наук

Київ - 2004

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Донецькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України


Науковий консультант: доктор геолого-мінералогічних наук, професор Панов Борис Семенович, зав.кафедрою “Корисні копалини та екологічна геологія” ДонНТУОфіційні опонентидоктор геолого-мінералогічних наук 

                                      Горлицький Борис Олександрович

                                Інститут геохімії навколишнього

                                середовища НАН України, зав. відділом


                                      доктор геолого-мінералогічних наук

                                      Галецький Леонід Станіславович               

                                      Інститут геологічних наук НАН України,

                                      зав. відділом, професор

                                      

                                      доктор геолого-мінералогічних наук

                                      Каталенець Анатолій Іванович

                                Криворізький технічний університет,

                                професор
Провідна установа:   Київський національний університет 

                                       ім.Тараса ШевченкаЗахист дисертації відбудеться   07.04.2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 192. 02  при Інституті геохімії навколишнього середовища НАН України за адресою: 03142, м.Київ-142, пр.Паладіна, 34-а


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України (м.Київ, пр.Паладіна, 34).


Автореферат розісланий 27.02.2004 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

доктор геолого-мінералогічних наук                      Б.О.Занкевич

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Виявлення промислових рудних родовищ є найважливішою науковою проблемою і практичною метою металогенічних досліджень. Наукова проблема полягає у побудові моделі процесу рудоутворення для одержання залежності між ресурсами і різноманітними генетичними факторами, яка дозволить здійснити кількісну оцінку перспективності пошукових об'єктів. Основою для створення моделі кількісного прогнозування ресурсів повинні служити закономірності і показники, що є загальними для процесу формування родовищ різноманітного складу, генезису і можуть застосовуватися на всіх стадіях пошуково-розвідувального процесу.  У період екстенсивного розвитку геологорозвідувальної галузі достовірність прогнозної оцінки ресурсів нових об'єктів забезпечувалася великими обсягами робіт. На основі принципу аналогії підтверджувалася певна схожість досліджуваного родовища з відомим еталонним, або згідно з принципом винятковості оцінювався ступінь незвичайності сполучення факторів та суттєвості їх впливу на масштаби ресурсів.

З практичної сторони проблема кількісного прогнозування ресурсів тісно пов'язана з економічною ефективністю геологорозвідувальних робіт і набуває особливо важливого значення в сучасних умовах. Україна належить до держав із винятково багатими надрами і потужним мінерально-сировинним комплексом. Незважаючи на це, відзначається дефіцит багатьох видів мінеральної сировини. Одним із стратегічних видів є рідкісні метали. Більша частина з них імпортується з закордону. Накопичений величезний кількісний матеріал за результатами вже проведених пошукових робіт, розгляд якого на сучасному рівні моделювання та комп'ютерної обробки даних може вирішити проблеми України за багатьма видами мінеральної сировини. Робота направлена на вирішення проблеми кількісної оцінки ресурсів рідкісних металів для різних стадій пошуково-розвідувального процесу з використанням комп'ютерної технології.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основний напрямок проведених досліджень відповідає концепції розширення мінерально-сировинної бази як основи стабілізації економіки України на період до 2010 року, схваленої Кабінетом Міністрів України від 09.03.99 №338, основним завданням програми геологогічного довивчення території Приазовського блоку Українського щита, державній програмі з інформатизації, а також програмі науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року.

Результати наукових досліджень, що наведені в дисертації, одержані в процесі виконання науково-дослідних робіт кафедри Корисні копалини й екологічна геологія Донецького національного технічного університету, у яких автор брала участь як керівник (номер державної реєстрації 0100V001055), відповідальний виконавець (номер державної реєстрації 0197V008248) і автор підрозділів (номери державної реєстрації 01870021781, 01900000419, 0102U007316).

Мета і основні завдання досліджень. Мета цієї роботи полягає у розвитку і теоретичному обгрунтуванні методології прогнозу рідкіснометалевого зруденіння, розробці геолого-геохімічних критеріїв пошуків родовищ і кількісної оцінки прогнозних ресурсів. Досягненню мети сприяло вирішення таких завдань:

  • розробка геолого-геохімічних критеріїв щодо оцінки перспективності території на рідкісні метали;
  • розвиток методології прогнозу рідкіснометалевого зруденіння та системного аналізу пошуково-розвідувальних даних за допомогою обгрунтованих критеріїв для виділення і кількісної оцінки перспективності обєктів під час різномасштабних пошуків;
  • обгрунтування,  апробація показників для комплексного геохімічного картування оцінюваємих площ;
  • виявлення зв'язків між одержаними показниками і прогнозними ресурсами;
  • розробка нової комп'ютерної технології обробки геологічної інформації, яка враховує ієрархічну будову рудоутворюючих природних   систем.

Об'єкт дослідження - рідкіснометалеві родовища і рудопрояви Приазовського блока Українського щита.

Предмет дослідження - пошукова геохімія та кількісне прогнозування ресурсів рідкіснометалевих родовищ.

Методи досліджень. Для вирішення поставлених завдань застосовувався такий комплекс методів: 1) статистичні методи обробки даних пошуково-розвідувальних робіт для одержання геохімічних характеристик і типоморфних асоціацій елементів; 2) металогенічний аналіз при систематизації геолого-геохімічних факторів локалізації рідкіснометалевого зруденіння Приазовського блока; 3) інформаційний та синергетичний аналіз для обгрунтування загальних показників перспективності рідкіснометалевого зруденіння; 4) структурно-геохімічне картування за допомогою геоінформаційних систем, що забезпечили системний аналіз якісної і кількісної інформації та перевірку достовірності розроблених показників; 5) кореляційний і регресійний аналіз для перевірки зв'язків і обгрунтування залежності між прогнозними ресурсами і розробленими показниками.

Наукова новизна одержаних результатів. 1) Теоретично обгрунтований зв'язок рідкіснометалевого рудоутворення з інтенсивністю процесів диференціації речовини земної кори, які направлені на сепарацію і багатоетапне концентрування рідкісних елементів під час односпрямованих еволюційних геологічних перетворень регіону. 2) Розроблений формалізований, кількісний спосіб визначення рудоконтролюючих структур різного рангу, що  забезпечує найбільшу ефективість виявлення родовищ та розвинуті теоретичні засади методики пошуків і оцінки рідкіснометалевого зруденіння. 3) Одержали подальше удосконалення методи кількісної оцінки прогнозних ресурсів, які базуються на обгрунтуванні та розрахунку інформаційних показників контрастності і комплексності геохімічних аномалій.