Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Геологічні чинники економічної цінності промислових запасів залізорудних родовищ в докембрійських залізисто-кременистих формаціях українського щита 2002 года.
Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.11; 04.00.19 / О.В. Плотников; НАН України. Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2002. — 28 с.: рис. — укp.
Аннотация: Розроблено новий напрямок у геолого-економічній оцінці родовищ, який грунтується на концепції оптимізації геологічної інформації. Удосконалено теоретичні засади геологічного картування залізорудних родовищ із застосуванням геоінформаційних технологій та урахуванням імовірнісної природи геологічних показників. Теоретично обгрунтовано кількісну оцінку складності геологічної будови родовищ. Емпірично доведено функціональні та статистичні залежності між геологічними параметрами докембрійських залізорудних родовищ і економічними показниками їх промислових запасів. Теоретично обгрунтовано принципи економічно-доцільного ступеня геологічної вивченості залізорудних родовищ. Виявлено та теоретично доведено залежності між параметрами кондицій та геолого-економічними показниками залізодобувних підприємств.

Текст работы:

Національна академія наук України

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Інститут геохімії навколишнього середовища
Плотников Олександр ВолодимировичУДК 553.31:551.24.055.003.1(477)”611”ГЕОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦІННОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ЗАПАСІВ ЗАЛІЗОРУДНИХ РОДОВИЩ В ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ЗАЛІЗИСТО-КРЕМЕНИСТИХ ФОРМАЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Спеціальність        04.00.11 геологія металевих і неметалевих корисних копалин,

                       04.00.19 економічна геологія
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук
Київ 2002


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Державному науково-дослідному гірничорудному інституті Міністерства промислової політики України


Офіційні опоненти:                доктор геолого-мінералогічних наук

                                       Коржнев Михайло Миколайович

                                       Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, професор;


доктор геолого-мінералогічних наук, професор

Яценко Герман Михайлович

Львівський державний університет

імені Івана Франка, професор;


доктор геолого-мінералогічних наук

Каталенець Анатолій Іванович

Криворізький технічний університет, професор.


Провідна установа                Інститут геохімії, мінералогії та

рудоутворення НАН України, м. Київ


Захист відбудеться “24” грудня  2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради           Д 26.192.02 в Інституті геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України за адресою: 03142 м. Київ, пр. Палладіна, 34а.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України (03142 Київ, пр. Палладіна, 34).


Автореферат розісланий  “23” листопада 2002 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор геолого-мінералогічних наук                                        Занкевич Б.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

       Актуальність теми. Сучасний період розвитку світового ринку залізорудної продукції, значним експортером якої є Україна, характеризується посиленням конкурентної боротьби. Це наслідок зростання пропозицій якісної залізорудної продукції гірничодобувних компаній, які розробляють родовища зі сприятливими гірничо-геологічними умовами в Австралії, Бразилії, Канаді, Індії, Росії, Швеції. Продукція цих підприємств характеризується високою якістю та низькою собівартістю, що зумовлено передусім природними, тобто геологічними чинниками. Більшість же родовищ багатих залізних руд України має понад віковий період експлуатації, а тривалість розробки родовищ залізистих кварцитів перевищує тридцять років. За цей час було відпрацьовано найбагатішу частину запасів із найсприятливішими геологічними умовами. І нині спостерігається тенденція до зниження якісних показників залізорудної мінерально-сировинної бази, що призводить до зниження конкурентоспроможності продукції залізодобувних підприємств України на світовому ринку. Як наслідок, при додатному тренді світового видобутку залізної руди, в Україні спостерігається спад залізодобувного виробництва. Незважаючи на лідируюче місце України за розвіданими запасами заліза, балансові запаси гірничодобувних підприємств значною мірою виснажені, а будівництво нових підприємств для добування і переробки залізних руд потребує чималих коштів і за сучасного економічного стану країни неможливе. Тому спрямування геологічних досліджень на суттєве поліпшення наявної мінерально-сировинної бази, її розширення і переоцінку з урахуванням сучасних вимог ринку є актуальною для України проблемою.

        Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зміст, тематична спрямованість і мета роботи відповідають “Загальнодержавній програмі розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року”, зокрема її пункту “Удосконалення мінерально-сировинної бази діючих гірничодобувних підприємств України з метою підвищення їх економічної ефективності, якості і конкурентоспроможності готової продукції”.

       Результати наукових досліджень, які наведені в дисертації, отримані під час виконання науково-дослідних робіт, що проводились у Державному науково-дослідному гірничорудному інституті, в яких автор приймав участь в якості наукового керівника (номери державної реєстрації 0100U004512, 0198U004382, 0198U004383, 0197U016310, 0196U018007) та автора розділів (номери державної реєстрації 01850037466, 01880044523, 39-90-64/14, 0195И013290, 0195U022524, 0195U022543, У-99-39/4, 0198U004381, 0101U001762). 

       Мета і задачі досліджень. Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та кількісній оцінці геологічних чинників, що визначають економічну цінність промислових запасів залізорудних родовищ в докембрійських залізисто-кременистих формаціях Українського щита і розробці на цій основі геолого-економічних критеріїв поліпшення мінерально-сировинної бази залізорудного гірничопромислового комплексу України, підвищення якості і конкурентоспроможності залізорудної продукції.

       Досягненню мети сприяло вирішення наступних задач: 1) аналіз сучасного стану і геолого-економічне моделювання розвитку залізорудної мінерально-сировинної бази України і світу, а також ринку залізорудної продукції; 2) розробка схеми геолого-економічного районування залізорудної мінерально-сировинної бази України; 3) дослідження і кількісна оцінка геологічних особливостей, які визначають економічну цінність залізорудних родовищ, характеристика неоднорідності речовинного складу руд та технологічних властивостей мінеральної сировини, мінливості морфології і  розмірів продуктивних товщ та рудних покладів; 4) розробка класифікації залізорудних родовищ для геолого-економічної оцінки промислових запасів; 5) дослідження впливу похибок у визначенні геологічних параметрів родовищ на експлуатаційні збитки залізодобувних підприємств; 6) співставлення даних розвідки і експлуатації залізорудних родовищ за весь період їх розробки; 7) проведення експериментальних досліджень по виявленню похибок у визначенні геологічних параметрів при розвідці залізорудних родовищ і випробуванні рудних покладів, оцінка різних методів випробувань; 8) дослідження і отримання аналітичних залежностей між кондиціями промислових запасів залізорудних родовищ і геолого-економічними показниками гірничодобувних підприємств; 9) теоретичне обґрунтування методів переоцінки промислових запасів залізорудних родовищ України у відповідності з сучасними вимогами ринку. 

       Обєкт дослідження залізорудна мінерально-сировинна база України.

       Предмет дослідження промислові запаси залізорудних родовищ в докембрійських залізисто-кременистих формаціях Українського щита.

       Методи досліджень. Для досягнення поставленої в роботі мети був застосований наступний комплекс методів. 1) Інструментальне геолого-структурне та мінералого-технологічне картування родовищ з застосуванням розробленої автором геоінформаційної системи обємного моделювання. Застосування цих методів дозволило отримати найбільш повну і вірогідну інформацію про параметри залізорудних родовищ і кількісно-якісні показники їх промислових запасів. 2) Статистичні методи порівняння геологічних обєктів за комплексом ознак (критерії Джеймса, Готелінга, узагальнена відстань Махаланобіса та ін.), які використовувались для співставлення даних розвідки і експлуатації про параметри родовищ і якісні показники мінеральної сировини. 3) Методи статистичного моделювання і прогнозування (аналіз часових рядів, перетворення Фурє та Хартлі, гармонічний аналіз, тренд-аналіз та ін), які дали змогу виявити тенденції світового ринку залізорудної мінеральної сировини і зробити прогноз розвитку залізорудної мінерально-сировинної бази України і світу. 4) Апарат корреляційно-регресійного аналізу, за допомогою якого були встановлені звязки між геологічними параметрами залізорудних родовищ і показниками економічної цінності їх промислових запасів. 5) Апарат факторного аналізу, який дозволив виявити головні геологічні фактори, що визначають економічну цінність залізорудних родовищ. 6) Метод поваріантних розрахунків (“метод варіантів”), за допомогою якого були виявлені оптимальні показники кондицій запасів залізорудних родовищ України.

       Наукова новизна одержаних результатів.

       1) Удосконалені теоретичні основи геологічного картування залізорудних родовищ із застосуванням геоінформаційних технологій і урахуванням імовірнісної природи геологічних показників, що дозволило підвищити вірогідність визначення параметрів промислових запасів при геолого-економічній оцінці. 2) Вперше теоретично обґрунтована кількісна оцінка складності геологічної будови залізорудних родовищ, на основі якої удосконалена їх класифікація за природними факторами, що визначають обсяги геологорозвідувальних робіт і особливості геолого-економічної оцінки промислових запасів. 3) Дістали подальшого розвитку теоретичні основи геологорозвідувальних робіт на залізні руди на основі співставлення даних розвідки і експлуатації за весь термін розробки залізорудних родовищ. 4) Вперше теоретично обґрунтовані і емпірично доведені функціональні і статистичні залежності між геологічними параметрами докембрійських залізорудних родовищ і економічними показниками їх промислових запасів. 5) Удосконалені теоретичні принципи обґрунтування економічно-доцільного ступеня геологічної вивченості залізорудних родовищ. 6) Вперше для залізорудних родовищ виявлені і теоретично доведені залежності між параметрами кондицій та структурою промислових запасів і геолого-економічними показниками залізодобувних підприємств.

       Практичне значення одержаних результатів. 1) Розроблена нова схема районування на основі балансової єдності мінерально-сировинної бази гірничодобувних підприємств, яка дозволила підвищити ефективність геолого-економічної оцінки промислових запасів залізних руд.                       2) Впроваджені нові методи картування залізорудних родовищ із застосуванням геоінформаційних технологій, що істотно підвищило вірогідність вихідної геологічної інформації, зокрема знизило похибки у підрахунках запасів залізних руд до 1,2-2,9%, та збільшило достовірність прогнозу якісних показників мінеральної сировини до 0.4%. 3) Розроблена і впроваджена методика співставлення даних розвідки і експлуатації, а також методи випробування рудних покладів залізорудних родовищ докембрію. 4) Впроваджені для залізорудних родовищ аналітичні методи розрахунків параметрів кондицій, що забезпечило найоптимальніші показники економічної ефективності промислових запасів.

       Наукові результати дисертації застосовувались при науково-дослідних роботах та використані в “Інструкції по геологічному обслуговуванню гірничо-збагачувальних комбінатів, які розробляють родовища залізистих кварцитів” (1998 р.), “Геологічній карті супутніх корисних копалин гірничодобувних підприємств Кривбасу” (1998 р.), впроваджені на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті у вигляді “Геолого-структурної інформаційної моделі Інгулецького родовища” (протокол №4 від 04.07.2001 р.) і “Техніко-економічного обґрунтування кондицій Інгулецького родовища” (протокол №2 від 29.07.2002 р.).

       Особистий внесок здобувача. В основу роботи покладені матеріали, зібрані автором протягом пятнадцятирічних геологічних досліджень залізорудної мінерально-сировинної бази гірничодобувних підприємств України у складі науково-дослідного сектору Криворізького гірничорудного інституту (1987-1993 р.), Державного науково-дослідного гірничорудного інституту (1993-2002 р.). Автором особисто з використанням розробленої оригінальної геоінформаційної системи були побудовані геолого-