Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Геологічні критерії оцінки схованого гідротермального зруднення Північної антикліналі Донбасу 2001 года.
Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / Ю.П. Шубін; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 19 с. — укp.
Аннотация: Вивчено особливості тектоніки кристалічного фундаменту та осадового чохла, мінералого-геохімічну спеціалізацію окремих подовжніх диз'юнктивів, а також вузлів їх перетинання. Встановлено особливості просторового розповсюдження мінералів і хімічних елементів. Досліджено гідротермальну мінералізацію рудопроявів і ділянок підвищеної мінералізації. Детально охарактеризовано типоморфні властивості окремих мінералів, особливості мінералоутворення та літологічний, структурно-тектонічний і мінерало-геохімічні критерії оцінки гідротермальної мінералізації Північної антикліналі.

Текст работы:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА ГІРНИЧА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ШУБІН Юрій Павлович
                                                                             УДК 553.44+549.3

ГЕОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СХОВАНОГО ГІДРОТЕРМАЛЬНОГО ЗРУДНЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АНТИКЛIНАЛІ ДОНБАСУ

Спеціальність 04.00.11. Геологія металевих і неметалевих корисних копалин


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата геологічних наук
Дніпропетровськ - 2001


Дисертацією є рукопис


Робота викона на кафедрі геології і маркшейдерської справи Донбаського гірничо-металургійного інституту (м. Алчевськ) Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник доктор геолого-мінералогічних наук, професор

                                      ГОРОВОЙ Анатолій Федорович,

                                      Донбаський гірничо-металургійний інститут (м.Алчевськ),

                                      Міністерства освіти і науки України, завідуючий

                                      кафедрою геології та маркшейдерської справи.


Офіційні опоненти: - доктор геолого-мінералогічних наук, професор

                                     КОРЧЕМАГІН Віктор Александрович,

                                     Донецький національний технічний університет

                                     (м. Донецьк), Міністерство освіти і науки України,

                                     професор кафедри геології і розвідки корисних копалин.

                                   - кандидат геолого-мінералогічних наук,

                                     ІВАНОВ Віктор Миколайович,

                                     директор інституту геології Дніпропетровського

                                     національного університету (м. Дніпропетровськ),

                                     Міністерство освіти і науки України.


Провідна установа Кримське відділення Українського державного геолого-

                                     розвідувального інституту (м. Симферополь) Міністерства

                                     екології та природних ресурсів України.


Захист відбудеться   22  березня  2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.080.05 по захисту дисертацій при Національній гірничій академії України Міністерства освіти і науки України за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ-27, пр. К. Маркса, 19.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної гірничої академії України Міністерства освіти і науки України (49027, м. Дніпропетровськ-27, просп. Карла Маркса, 19).


        Автореферат розісланий “  19  ”   лютого  2002р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Д 08.080.05, канд. г.-м. наук, доцент                                                  А.Л. Лозовий

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. У Донбасі відомі Микитівське і Дружковсько-Ко-стянтинівське ртутнорудні поля, поліметалеві та Au-поліметалеві родовища і рудопрояви Нагольного кряжу. Геологічними роботами всановлено декілька пер-спективних ділянок на сховане гідротермальне зруднення, однією з котрих є Пів-нічна антикліналь, геологічна будова котрої дозволяє припускати існування тут промислового гідротермального комплексного сульфідного зруднення.

Звязок з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційна ро-бота виконана згідно з тематикою координаційного плану науково-дослідних робіт Дослідження і науковий прогноз закономірностей розміщення і формування родовищ корисних копалин України на 1996-1998 р. (наказ Міністра освіти про затвердження №37 від 13.02.96.).

Метою роботи є визначення перспектив рудоносності Північної антиклі-налі Донбасу на основі аналізу структурно-тектонічних і мінералого-геохімічних критеріїв і їх зіставлення з геологічними умовами відомих родовищ і рудо-проявів суміжних районів Донбасу, одержання рекомендацій з підвищення ефек-тивності пошукових і розвідувальних робіт.

Головні задачі досліджень:

  1. Оцінка глибинних розломів Донбасу і геологічної будови Північної анти-кліналі Донбасу, виявлення сприятливих умов для локалізації гідротермальної мінералізації на основі систематизації і анализу опублікованих і фондових матеріалів.
  2. Порівняльне дослідження мінерального складу, встановлення типоморф-них мінералого-геохімічних особливостей жильної мінералізації Північної антикліналі, родовищ і рудопроявів Головної антикліналі Донбасу.
  3. Встановлення геологічних пошуково-оцінювальних критеріїв оцінки схованого гідротермального зруденіння в межах Північної антикліналі Донбасу.

Ідея роботи встановлення геологічних критеріїв оцінки схованого гідротермального зруднення в межах Північної антикліналі Донбасу на основі аналізу комплексної геологічної інформації.

Обєкт дослідження - Північна антикліналь, в межах котрої відомі багаточисленні прояви Hg, Li і Pb-Zn зруднення.

Предмет дослідження - структурно-тектонічні і літологічні особливості, гідротермальна мінералізація Північної антикліналі.

Методи досліджень. Структура проведених досліджень обумовлена по-слідовністю польових, лабораторних і камеральних робіт з наступною інтер-претацією отриманих результатів. Узагальнені дані з тектоніки кристалічного фундаменту (за даними глибинного сейсмозондування (ГСЗ)), літологія і структура осадового чьохла, виявлені найбільш перспективні зони для можливого проникнення гідротермальних розчинів і рудовідкладення, узагальнені і проаналізовані матеріали з мінералого-геохімічних особливостей Північної антикліналі і Центрального Донбасу вцілому. У відібраному на проявах жильної мінералізації Північної антикліналі камяному матеріалі вивчений мінеральний склад, кристаломорфологічні, структурно-текстурні особливості, вікові взаємо-відносини, наведений їх мікроскопічний опис, діагностика мінералів завірена рентгенівським, спектральним фазовим, мікрозондовим аналізами, вивчений хімічний склад мінералів і вміст элементів-домішок, виконане їх зіставлення з родовищами і рудопроявами Головної антикліналі. Використане вчення про типоморфізм мінералів і онтогенічний підхід до вивчення геологічних обєктів.

Достовірність результатів роботи. Достовірність наукових положень, вис-новків і рекомендацій підтверджується великим обємом фактичного матеріалу, використанням апробованих методик відбору і обробки проб, виконанням аналітичних досліджень в атестованих лабораторіях Луганської і Артемівської ГРЭ, ІГРР НАН України, збігом теоретичних положень і отриманих результатів.

У роботі захищаються наступні наукові положення:

  1. Гідротермальна мінералізація Північної антикліналі контролюється Пів-денно-Ворошиловградським глибинним розломом, котрий у верхній мантії Землі має єдині корені з Осевим глибинним розломом, який визначив розвиток гідротермального Hg (Дружковсько-Костянтинівське поле), Sb-Hg (Микитівське поле), поліметалевого і Au-поліметалевого (родовища і рудопрояви Нагольного кряжу) зруднень. Вона приурочена як до подовжніх розривних нарушень північного крила, склепеневої частини і південного крила, так і до ділянок їх перетину з поперечними структурами, сукупчена у склепеневих і білясклепеневих частинах антиклінальних складок ІІ і ІІІ порядків.
  2. Гідротермальне Hg-Li-Au-Pb-Zn зруднення локалізоване в межах (с заходу на схід) Городищенської, Краснополянської і Свердловської площ Північної антикліналі Донбасу. В цьому напрямку збільшується інтенсивність зруднення і розміри ділянок корінної гідротермальної мінералізації, шліхових і геохімічних ореолів, різноманітність сульфідів і мінералів інших класів, зруднення роз-ташоване не тільки в склепінні, але і на крилах структури.
  3. Типоморфними особливостями гідротермального зруднення є: міне-ральний склад (вперше всановлені цинкіт, прустит і Ag-тетраедрит), кристало-морфологічні, конституційні, геохімічні (мікродомішки мінералів), термобаро-геохімічні і ізотопногеохімічні.
  4. Геологічними критеріями наявності схованого гідротермального зруднення є літологічний, структурно-тектоничні і мінералого-геохімічні.

Новизна і наукова значущість визначається наступними результатами:

  1. Існує генетичний звязок гідротермальної мінералізації Головної і Північ-ної антиклі