Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Геологічна будова та речовинний склад руд родовища золота "Майське" (Середнє Побужжя) 2000 года.
Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / І.Є. Меркушин; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 23 с. — укp.
Аннотация: Досліджено геологічну будову золоторудного родовища "Майське". Розкрито його геолого-структурну позицію, структуру, речовинний склад рудовмісних порід, розповсюдження та внутрішню будову рудних зон. Подано петрографічну та петрохімічну характеристику суперкрустальних, плутоно-метаморфічних і плутонічних утворень. Наведено результати мінералогічних і мінералого-фізичних досліджень рудних мінералів, визначено їх співвідношення. Проаналізовано рудовмісні метасоматити та навколорудні зміни. Розроблено комплекс прогнозно-пошукових критеріїв та ознак золотого зруденіння.

Текст работы:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Івана Франка

УДК 553.411: 549.12 (477.74)                                            На правах рукопису

Меркушин Ігор Єгорович
ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА РЕЧОВИННИЙ СКЛАД РУД

РОДОВИЩА  ЗОЛОТА МАЙСЬКЕ

(Середнє Побужжя)

Спеціальність 04.00.11 геологія металевих і

неметалевих корисних копалин
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата геологічних наукЛьвів 2000


Дисертацією є рукопис


Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка на кафедрі геології корисних копалин


Науковий керівник доктор геолого-мінералогічних наук Бобров Олександр Борисович,  професор кафедри геології корисних копалинОфіційні опоненти:

- доктор геол.-мін. наук  Нечаєв Сергій Валентинович, головний нау-ковий співробітник ІГМР НАН України (м. Київ);

     - доктор геол.-мін. наук Яценко Герман Михайлович, головний нау-ковий співробітник геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Провідна установа:

       -  Державний науковий центр радіогеохімії навколишнього середовища  НАН України (м. Київ).Захист відбудеться “20“ березня 2000 р. о 1530 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.04 у Львівському національному     університеті  імені  Івана Франка. Адреса: 290005, м. Львів,  вул. Грушевського,  4,  геологічний факультет, ауд. 219.        З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий  “19“  лютого  2000 р.
Учений секретар спеціалізованої

вченої ради, канд. геол.-мін. наук                                                 Є.М. Сливко


Загальна характеристика роботи


       Актуальність теми. В останні 10-15 років виробничими організаціями Геолкому України в межах Середнього Побужжя відкрито низку перспективних ділянок з промисловою золоторудною мінералізацією. Очевидна промислова цінність цих об'єктів підсилюється високою технологічністю руд (зокрема, на родовищі "Майське"), що дозволяє розглядати їх в якості одних із найперспективніших на території Українського щита. В той же час особливості їх геолого-структурної позиції, будови та закономірностей розташування промислового золотого зруденіння залишаються або слабо вивченими, або неоднозначними, що потребує проведення спеціалізованих детальних досліджень. Вирішення зазначеного кола проблем є надзвичайно актуальним для подальшого розвитку мінерально-сировинної бази золота України.

       Мета роботи - вивчення геологічної будови  та речовинного складу руд і рудовмісних порід Майського золоторудного родовища, а також розробка прогнозно-пошукових критеріїв та ознак золотого зруденіння в його межах.  

       Завдання досліджень: 1) встановлення геологічної позиції золоторудного родовища "Майське" в структурі Саврансько - Синицівської площі;  2) з'ясу-вання структури родовища;  3) визначення формаційної належності та речо-винного складу рудовмісних товщ;  4) реконструювання домігматитового складу та структури розрізу родовища;  5) встановлення речовинного складу, позиції в розрізі та умов утворення рудоконтролюючих метасоматитів; 6) виявлення продуктивних мінеральних асоціацій; 7) розробка прогнозно-пошукових критеріїв та ознак золотого зруденіння родовища "Майське".

       Наукова новизна. Вперше у практиці ведення робіт на золоторудних родовищах України застосовано комплексний підхід з використанням взаємонезалежних методів досліджень. Проведено комплексні (формаційні, структурно-геологічні, петрографічні, мінералогічні та мінералого-фізичні) дослідження Майського родовища, що включали вивчення рудовмісних порід, рудоконтролюючих метасоматитів та рудних мінералів. Встановлена структура родовища, просторове положення та внутрішня будова головних рудних зон в його межах. Виявлена визначальна роль у локалізації  промислового золотого зруденіння біотит-кварц-олігоклазових метасоматитів, що виділені у нову золоторудну формацію. В результаті проведених досліджень розроблено комплекс прогнозно-пошукових критеріїв та ознак золотого зруденіння, який можна застосувати для пошуків об'єктів-аналогів у межах чарнокіт-гранулітових структурно-формаційних комплексів (СФК) Українського та інших давніх щитів світу. 

       Практичне значення одержаних результатів. Отримані автором результати широко використовуються геологами ПЗЕ № 46 ДГП "Кіров-геологія" для виявлення і картування потенційно рудоносних ділянок як на площі родовища, так і в межах усієї Саврансько-Синицівської площі. Виз-начений комплекс прогнозно-пошукових ознак золотого зруденіння дав змогу оперативно (вже на стадії польової документації свердловин) виділяти рудні інтервали та виконувати їх першочергове опробування, що сприяло скороченню термінів проведення та здешевленню геолого-розвідувальних робіт. Окрім того, в процесі виконання роботи автором розроблено, апробовано та впроваджено в геологорозвідувальний процес оптимальний комплекс методик вивчення золоторудних родовищ даного типу.

       Фактичний матеріал та особистий внесок здобувача. Фактичний матеріал, покладений в основу дисертації,  зібраний автором під час польових  робіт за темою Гз-032Б,  а також  протягом трьох років навчання (1995-1998 рр.) в очній аспірантурі під керівництвом професора О.Б. Боброва на кафедрі геології корисних копалин геологічного факультету Львівського держуніверситету імені Івана Франка. З 1993 по 1998 рр автором особисто  задокументовано керн близько 70 глибоких свердловин, відібрано і підготовлено понад 2000 проб на мінералогічний, мінераграфічний, рентгеноструктурний, мікрозондовий, силікатний, спектральний, сцинциля-ційний, атомно-абсорбційний та інші види аналізів. Автором складено геолого-петрографічну карту Майського родовища у масштабі 1:2000, побудовано розрізи та кореляційні колонки по усіх наявних   перетинах родовища в масштабі 1:500 та 1:1000, розроблено критерії та ознаки промислового золотого зруденіння. Автором також виявлені закономірності розміщення та будови рудних зон, проведено мінералогічні, петрохімічні та петрологічні дослідження. При підготовці роботи використано результати аналізу фондової та опублікованої літератури.    

       Фактичний матеріал автора стосовно положення, структури, геологічної будови та контролю золотого зруденіння родовища "Майське" покладено в основу статей  "Геологія та структура Майського золоторудного родовища (Середнє Побужжя)", "Тектоническое строение и этапы формирования структуры Савранского рудного поля (Среднее Побужье)"; "Майское золоторудное месторождение: новый промышленно-генетический тип"

       В статті "Геологічна позиція та вік гранітів Майського золоторудного родовища (Середнє Побужжя)" наведені результати досліджень позиції та віку апліто-пегматоїдних лейкократових гранітів, які відігравали значну роль у формуванні золотого зруденіння. 

       Результати мінералогічних, петрографічних та петрохімічних досліджень викладені у роботах "Піротин у рудних зонах Майського золото-рудного родовища: особливості складу та місце в процесі рудоутворення"; "Precise 187Re - 187Os Ages for Au Deposits in Ukrainian Shield"; "Роль пирротина в локализации золотого оруденения в метаморфических формациях Украинского щита"; "Особенности пирротиновой минерализации и ее роль в формировании золотого оруденения месторождения "Майское".

       Положення та речовинний склад рудних зон описано у роботах  "Строение и вещественный состав руд золоторудного месторождения "Майское" (Украинский щит)"; "The Composition of the Au Deposit "Mayskoe".

       Апробація та впровадження результатів. Результати проведених досліджень було використано у 4 науково-дослідних звітах Львівського держуніверситету, а також впроваджено в процес проведення оцінюваль-них та розвідувальних робіт на родовищі "Майське". Головні положення дисертаційної роботи доповідались на наукових конференціях Львівського держуніверситету ім Ів. Франка (1996-1998 рр.), а також на міжнародних конференціях "Молодь та проблеми геології" (Томськ, 1997, 1998 рр.), "Сучасні проблеми геології, пошуків, розвідки та оцінки родовищ корисних копалин" (Москва, 1997 р),  EUG 9, EUG 10 (Страсбург, Франція, 1998, 1999 рр.), "Precambrian gold in the Fennoscandian and Ukrainian Shields and related areas" (Трондхейм, Норвегія, 1999 р.),  "Наукові основи прогнозування, пошуків та оцінки родовищ золота" (Львів, 1999). 

       Публікації. По темі дисертації опубліковано 16 робіт, які підготовлені  у співавторстві, з них 6 статей і 10 тез доповідей міжнародних конференцій. Проміжні результати досліджень викладено у 4 науково-дослідних звітах Львівського держуніверситету.

       Структура та об'єм роботи. Дисертація містить вступ, 6 розділів, висновки та список літератури з 116 найменувань, супроводжується 87 малюнками та 11 таблицями. Текстова частина викладена на 140 машино-писних сторінках.

       Користуючись можливістю, автор щиро дякує своєму науковому  керівникові доктору геол.-мін. наук., професорові кафедри геології корисних копалин  О.Б. Боброву за постійну увагу, допомогу та турботу під час напи-сання роботи.

       Окрему подяку автор висловлює неперевершеному знавцеві петрографії  -  науковому  співробітнику  НДЧ  геологічного факультету Н.О. Гнутенко за численні консультації  та бажання допомогти в будь-який момент.

       Великий внесок у підготовку роботи зробили: доктор геол.-мін. наук, професор, завідувач кафедри загальної геології, А.О. Сіворонов, канд. геол.-мін. наук, доцент кафедри мінералогії Л.З. Скакун, ст. науковий співробітник  В.О. Фаворов, науковий співробітник С.В. Бірук. Написання дисертації значною мірою залежало від їх доброзичливого ставлення та можливості постійної співпраці.  

       Автор радий можливості подякувати колегам, з якими йому довелося  працювати та обговорювати дискусійні питання геології об'єкту досліджень: доктору геол.-мін. наук, професорові В.П. Кирилюку, канд. геол.- мін. наук, доценту А.М. Лисаку, зав.лаб. В.І. Павлову, канд. геол.-мін. наук, доценту І.Т. Бакуменку, ст. науковому співробітнику О.Р. Литвиновичу,   науковому співробітнику І.В. Мудровській.          

       Написання роботи стало можливим  завдяки добрим стосункам та все-бічній підтримці колег-виробничників ДГП "Кіровгеологія": головного геолога  об'єднання  О.Ф. Маківчука,  головного  геолога  ПЗЕ  № 46     В.М. Сергієнка, геолога ПЗЕ № 46 В.І. Погукая та багатьох інших, яким автор дякує за допомогу та надання можливості оперативного ознайомлення з різноманітними польовими матеріалами. 

       Велику допомогу в оформленні роботи надали Л.В. Федоренко  та       О.В. Волошин,  яким автор щиро вдячний.ЗМІСТ РОБОТИ

       У розділі 1 "Позицiя родовища в межах  Днiстерсько-Бузького геоблока Українського щита" показано, що Саврансько-Синицівська площа, в межах якої  знаходиться золоторудне родовище "Майське",  займає північну частину меридіонально орієнтованої Голованівської  шовної зони,  розташованої на межі Гайворонського та Голованівського блоків (Нечаев и др., 1994.; Карта..., 1987).  Побузький чарнокіт-гранулітовий СФК представлений тут на