Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Геодинамічна еволюція Чорноморської мегазападини та структур її обрамлення (за геофізичними даними) 2002 года.
Источник: Автореф. дис... д-ра геолог. наук: 04.00.22 / В.П. Коболев; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2002. — 36 с.: рис. — укp.
Аннотация: Розроблено апаратурно-методичне та програмно-алгоритмічне забезпечення морських геофізичних робіт на базі комплексування геотермічних, гравімагнітометричних і сейсмоакустичних досліджень. Наведено результати комплексних геофізичних досліджень вивчення глибинної будови північної частини континентального схилу та зони переходу до глибоководної Чорноморської западини. Запропоновано геодинамічну модель формування Чорноморської мегазападини та структури її обрамлення у межах єдиної концепції походження та розвитку Середземноморського складчастого поясу. Вперше для мегазападини визначено дві стадії її формування: прогресивну, у процесі якої сформувалися два палеосклепіння, пов'язані з підйомом Східного та Західного мантійних діапірів; регресивна стадія пов'язана з різким (за механізмом планж-принципу) зануренням палеосклепінь у внутрішні галузі мантійних діапірів, що ознаменувалося відповідною екстракцією їх магматичного матеріалу по зоні глибинного Циркумчорноморського розлому. Вперше досліджено взаємозв'язок між геодинамічною, азимутальною анізотропією теплопровідності та геотермічним режимом верхньої мантії, що є яскравим прикладом структурної самоорганізації процесів у надрах Землі.

Текст работы:

Національна  Академія  Наук  України

Інститут геофізики ім. С.І. СубботінаКОБОЛЕВ Володимир Павлович
УДК 550.83(26):551.24
Геодинамічна еволюція Чорноморської

мегазападини та структур її обрамлення


/за геофізичними даними/

04.00.22 Геофізика

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора геологічних наук
Київ 2002
Дисертацією є рукопис


Роботу виконано у відділі геотермії та сучасної геодинаміки Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук УкраїниОфіційні опоненти:

доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент Російської академії наук, Гліко Олександр Олегович, Об'єднаний інститут фізики Землі РАН, Москва, в. о. директора


доктор геолого-мінералогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, Тяпкін Костянтин Федорович, Національний гірничий університет МОН України, Дніпропетровськ, професор


доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Осадчий Віталій Григорович, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, старший науковий співробітник.


Провідна установа:   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,

                                    геологічний факультет


Захист відбудеться   28        лютого      2003 р. о    13   годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.200.01 Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України за адресою:

03142, м. Київ, проспект Палладіна, 32.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України


Автореферат розісланий   25        грудня       2002 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради ,

доктор геологічних наук                                                                                                         М.І. Орлюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Забезпечення України мінеральними ресурсами і, перш за все, нафтою і газом одне із найактуальніших завдань сьогодення. Важливу роль в його розв'язанні відіграє власний видобуток вуглеводнів. Наявні геолого-геофізичні матеріали свідчать про винятково високі перспективи нафтогазоносності Чорноморської мегазападини, історії формування якої присвячена дисертаційна робота.

Чорноморська мегазападина входить до складу Середземноморського складчастого поясу, який розділяє Східно-Європейську й Африканську древні платформи, що розташовані відповідно з півночі і півдня від нього. Важливою особливістю тектонічного розвитку Середземноморського поясу є формування в його межах системи новітніх глибоководних западин. Вони накладені на різноманітні тектонічні структури поясу і заповнені водами внутрішніх морів Чорного, Мармурового, Егейського, Іонічного, Адріатичного, Тірренського, Болеарського, Альборанського тощо. Глибокі депресії морів сформувалися за відносно короткий термін і являють собою не скомпенсовані осадовими відкладами тектонічні западини. Таким чином, вивчення глибинної будови Чорноморської мегазападини дозволить розв'язати проблему походження внутрішньоконтинентальних морів і еволюційної спрямованості геодинамічного розвитку Середземноморського поясу.

Незважаючи на те, що обговоренню геологічних проблем Чорноморської мегазападини присвячено десятки монографій і сотні статей, її походження й еволюція залишаються предметом жвавої дискусії. Аналіз літератури за останні 15 років свідчить, що у всіх спробах побудови її геодинамічної моделі використовується практично один і той же масив геолого-геофізичних даних, результати яких відрізняються в основному концептуальними підходами авторів покладеними в їх основу.

Існуючі точки зору на походження і тектонічний розвиток Чорноморського регіону можна об'єднати у дві групи. До першої групи слід віднести геодинамічні моделі, в яких вертикальні рухи літосфери розглядаються як головний тектонічний механізм формування і розвитку епіконтинентальної Чорноморської мегазападини. Другу групу складають дослідження, які ґрунтуються на концепції плитової тектоніки, де береться до уваги мобільність літосферних плит і фрагментарна природа земної кори.

Проте жодна з запропонованих геодинамічних моделей формування і розвитку Чорноморської мегазападини не здатна адекватно пояснити наявні геолого-геофізичні дані вивчення її глибинної будови, магматизм і режим осадконакопичення структур обрамлення, сейсмостратиграфію морських відкладів, включаючи їх локальні та регіональні деформації різного віку.

У зв'язку з цим вирішення проблеми створення геодинамічної моделі формування і еволюції Чорноморської мегазападини з урахуванням нових геолого-геофізичних матеріалів і технологій їхньої обробки і інтерпретації уявляється актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в рамках проектів Нафта і газ, Чорне море, Геоморе Національної програми досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну та інших регіонів Світового океану на період до 2000 р., у розробленні якої автор брав безпосередню участь.

У роботі наведено результати досліджень, що проведені автором у відділі геотермії і сучасної геодинаміки Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України відповідно до виконання таких наукових тем: Вивчення регіональних і локальних особливостей теплового поля і їхніх зв'язків з глибинними процесами і динамікою літосфери (шифр 3.1.15.2., № держ. реєстрації 80038067), 1984 р.; Теплові потоки і геотермічна модель земної кори (шифр 3.1.14.8.1., № держ. реєстрації 01850029796), 1989 р.; Тепловий режим і сучасна динаміка сейсмічних і асейсмічних областей південно-західної частини України (шифр теми 1.5.2.22., № держ. реєстрації 1004868), 1996 р.; Комплексний аналіз геотермічного режиму і сучасних рухів земної кори (шифр теми 1.5.2.72., № держ. реєстрації 0197U006519), 2001 р.; Плюмтектонічна модель Українського сектору Чорноморської западини в структурах Персько-Британського гарячого поясу (шифр теми 1.5.2.102., № держ. реєстрації 0101U00450), 2001 р.

Мета і завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи є створення цілісної геодинамічної моделі формування і еволюції Чорноморської мегазападини на базі комплексних технологічних підходів до обробки й інтерпретації накопиченого до цього часу геолого-геофізичного матеріалу про глибинну будову регіону і Землі в цілому. Для реалізації поставленої мети було визначено такі завдання:

розробити апаратурно-методичне і програмно-алгоритмічне забезпечення морських геофізичних робіт на базі комплексування геотермічних, гравімагнітометричних та сейсмоакустичних досліджень;

провести регіональні та детальні комплексні геофізичні дослідження окремих районів акваторії Чорного моря;

виконати теоретичне узагальнення всієї наявної геолого-геофізичної інформації щодо осадового чохла, тектоніки, геофізичних полів і глибинної будови тектоносфери мегазападини і структур її обрамлення;

створити геодинамічну модель еволюції й історії розвитку Чорноморської мегазападини і структур її обрамлення.Наукова новизна отриманих результатів.

Уперше, на основі одержаної автором нової геолого-геофізичної інформації, розроблена геодинамічна модель формування Чорноморської мегазападини в рамках єдиної концепції походження і розвитку Середземноморського складчастого поясу.

Уперше підтверджено значним обсягом новітніх геолого-геофізичних даних плюм-тектонічний механізм формування западин внутрішніх морів.

Уперше, виходячи з умов геодинамічного розвитку, Чорноморська мегазападина віднесена до Персько-Британського гарячого поясу, для якого характерним є інтенсивний глибинний магматизм та сполучення тектонічних напруг стиснення та розтягання.

Уперше для Чорноморської мегазападини визначено дві стадії її формування: прогресивну, у процесі якої сформувалися два палеосклепіння, що пов'язані з підйомом Східного і Західного мантійних діапірів; регресивна стадія пов'язується з різким (за механізмом пландж-принципу) зануренням палеосклепінь у внутрішні області мантійних діапірів, що ознаменувалося відповідною екстракцією їхнього магматичного матеріалу по зоні глибинного Циркумчорноморського розлому.

Уперше показано, що впровадження мантійних діапірів у континентальну земну кору привело, з одного боку, до формування палеосклепінь, а з іншого - до утворення за їхньою периферією синхронних з ними компенсаційних депресій-геосинкліналей.

Уперше досліджено взаємозв'язок між геодинамікою, азимутальною анізотропією теплопровідності і геотермічним режимом верхньої мантії, який є яскравим прикладом структурної самоорганізації процесів в надрах Землі.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена геодинамічна модель формування Чорноморської мегазападини має не тільки науково-теоретичне, але і прикладне значення як методична основа раціональної стратегії пошуків вуглеводнів, розробки методів прогнозування землетрусів тощо.

На основі аналізу теплового поля структур обрамлення Чорноморської мегазападини доведено, що нафтогазові родовища контролюються зонами підвищених теплових потоків і багаторазової тектонічної активізації. Причому, газові родовища тяжіють до центральних областей аномальних зон, а нафтові до їх периферії.

За даними теоретичних та експериментальних геотермічних досліджень побудовано температурні розрізи та оцінено параметри зон можливого скупчення газогідратних покладів Західно-Чорноморської западини.

За даними сейсмоакустичних досліджень виділено мережу давніх річкових долин північно-західної шельфової частини Чорного моря, що були найбільш значними постачальниками теригенного матеріалу, а разом з ним і розсипних родовищ різноманітних корисних копалин.

Особистий внесок здобувача. Робота над дисертацією включала експедиційні експериментальні спостереження, теоретичні розробки апаратурно-методичного та програмно-алгоритмічного забезпечення морських геофізичних досліджень, обробки й інтерпретації отриманих даних, а також переінтерпретацію, узагальнення та аналіз наявного геолого-геофізичного матеріалу, побудову геодинамічної моделі еволюції Чорноморської мегазападини.

В усіх морських