Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Використання бентонітових глин Кудринського родовища для охорони навколишнього середовища 2002 года.
Источник: Автореф. дис. канд. геол. наук: 04.00.19 / Л.А. Аблаєва; НАН України. Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2002. — 21 с. — укp.
Аннотация: Вивчено мінеральний склад бентонітових глин Кудринського родовища, екологічної обстановки деяких районів Криму. Розроблено технології санірування територій, забруднених токсичними важкими металами. Досліджено питання очищення стічних вод на міських каналізаційних очисних спорудах та економічної ефективності розробки Кудринського родовища в цілому. Комплексно проаналізовано особливості бентонітових глин з кар'єру ТОВ "Бентокрим" та проведено їх порівняльну оцінку з глинами Кудринського родовища. Розглянуто питання мінералогії, фізико-хімічних властивостей, склад і генезис Кудринського родовища бентонітових глин. Запропоновано та впроваджено рекомендації щодо використання бентонітових глин Кудринського родовища для охорони навколишнього середовища.

Текст работы:

    НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

    ІНСТИТУТ ГЕОХІМІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩААблаєва Ленура АліївнаУДК 553.611.6:908+628:314.3
ВИКОРИСТАННЯ БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН КУДРИНСЬКОГО РОДОВИЩА ДЛЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


04.00.19 - Економічна геологія

АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття ученого ступеня

кандидата  геологічних наукКиїв 2002Дисертація є рукописом

Робота виконана в Кримській академії природоохоронного і курортного будівництва Міністерства освіти і науки України


Захист відбудеться 11 грудня 2002 р. о 1400 год. на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д 26.192.02 при Інституті геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України за адресою: 03680, м. Київ-142, пр-т Палладіна, 34

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці  Інституту геохімії навколишнього середовища НАН і  МНС України за адресою: 03680, м. Київ-142, пр-т Палладіна, 34-а

Автореферат  розісланий  7  листопада 2002 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор геолого-мінералогічних наук                                                                     Б.О. Занкевич

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Крим є унікальним природним районом і здравницею України з особливими курортно-рекреаційними ресурсами. Погіршення екологічної ситуації в Криму викликано антропогенними навантаженнями на геологічне середовище (забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод). В останні роки встановлена можливість ефективного використання природних адсорбентів для очищення забруднених територій і вод. Однієї з основних причин забруднення є проникнення в ґрунти важких металів (ТМ). Для об'єктивної оцінки ступеня міграційної здатності ТМ важливо вивчити форму їхнього перебування в ґрунті (особливо небезпечна рухлива форма). Дисертаційна робота присвячена новим напрямкам використання бентонітових глин Кудринського родовища в природоохоронних цілях, що і визначило актуальність досліджень.

Ціль дослідження: установити фізико-хімічні властивості бентонітових глин Кудринського родовища і розробити заходи щодо використання їх для санірування територій, забруднених важкими металами й очищення стічних вод. Дати економічну оцінку родовища.

Для досягнення мети поставлені наступні задачі: вивчити мінеральний склад і фізико-хімічні властивості бентонітових глин Кудринського родовища; установити закономірності розподілу важких металів у техногенно забруднених ґрунтах Криму; з'ясувати можливість використання глин для санірування забруднених територій і очищення стічних вод від важких металів; дати економічну оцінку використання бентонітових глин Кудринського родовища в природоохоронних цілях.

Об'єкт дослідження лужноземельна бентонітова глина з розроблювального кар'єру Кудринського родовища. Предмет дослідження мінеральний склад і фізико-хімічні властивості бентонітових глин Кудринського родовища й економічна ефективність їхнього використання в природоохоронних цілях.

Методи дослідження. Визначення важких металів у ґрунтах і стічних водах здійснювалося з використанням хімічного, спектрального й атомно-абсорбційного методів. Мінеральний склад глин вивчений комплексом методів з використанням хімічного, рентгеноструктурного, гранулометрического, термічного й електронно-мікроскопічного аналізів.

Наукова новизна отриманих результатів. Детально вивчений мінеральний склад  і фізико-хімічні властивості бентонітових глин з кар'єру Кудринського родовища. Уперше розроблені технології використання  бентонітових глин Кудринського родовища як ефективного адсорбенту для санірування забруднених важкими металами промислових територій і очищення стічних вод. Вперше оцінена економічна ефективність розробки Кудринського родовища для природоохоронних цілей.

Наукові положення, що захищаються в дисертації:

  1. Бентонітові глини з кар'єру Кудринського родовища складені на 95-97% монтморилонітом і володіють високими обмінними властивостями (сума обмінних катіонів 100 - 136 мг.экв/100 г сухої глини), високою дисперсністю глинистих часток (тонкопелітова частина складає 54 -71%) і є унікальним природним адсорбентом, перспективним для використання в природоохоронних цілях.
  1.    Установлено, що вміст рухливих форм важких металів у техногенно забруднених ґрунтах на вивчених територіях, що перебувають під впливом хімічних підприємств, складає до 30% від їхнього  валового вмісту, що є об'єктивним критерієм високої екологічної небезпеки.
  2.    Бентонітові глини з кар'єру  Кудринського родовища сприяють зниженню вмісту рухливих форм важких металів у ґрунті: цинку на 40 %, міді - 32 %, свинцю - 18%, кадмію - 39 %. Максимальний ступінь витягу важких металів зі стічних вод бентонітовими глинами складає: міді - 90 %,  заліза 66,7 %, хрому 33 %, зі штучних розчинів:  хрому до 97%, нікелю до 96%, заліза до 80%, міді - до 50%.

4. Економічна оцінка глин Кудринського родовища свідчить про рентабельність розробки глин цього родовища і використання їх для природоохоронних цілей.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася в рамках Програми “Сорбенти Криму”, схваленої Президією Кримської Академії наук і Республіканським Комітетом з науки і регіонального розвитку при Радміні АРК (постанова Ради Міністрів АРК № 453 від 26 грудня 2000р., наказ Міністерства освіти і науки України № 914-до). Дисертаційна робота спирається на дослідження,  проведені в рамках держбюджетної науково-дослідної роботи “Принципи проектування й експлуатації споруд у складних геологічних умовах із забезпеченням їхньої безпеки й енергозбереження”. Розділ “Існуючі антропогенні навантаження”, виконувався автором по проекту Кримської академії природоохоронного і курортного будівництва (КАПКБ) (№ ГР 0198U005857, 1998-1999 рр.). Автор також брала участь у держбюджетній науково-дослідній роботі Українського державного інституту мінеральних ресурсів (УкрДІМР) по темі: Розробка проекту зовнішніх кордонів земель водного фонду і водоохоронних зон на території м. Севастополя, 2 етап, (договір № 171 від 01.04.1997) за  проектом Управління водного господарства і меліорації Севастопольської держміськадміністрації; у темі Захист здоров'я людини від впливу забруднення навколишнього середовища у рамках  міжнародного проекту Кримської республіканської асоціації  “Екологія і світ” (№ ОЕК 002-98-001, 1999-2001 р.).

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено технології використання бентонітових глин Кудринського родовища для санірування територій, забруднених важкими металами й очищення стічних вод. Техніко-економічний розрахунок свідчить про економічну доцільність розробки родовища для цих цілей. Експериментальні дослідження з очищення стічних вод на станції очисних каналізаційних споруд (ОКС) підтверджені актом упровадження від 11 вересня 2000 року. Санірування території ЗАТ Кримвтормет (Севастопольський район) також підтверджений актом упровадження від 3 жовтня 2000 року.

Особистий внесок: Безпосередньо автором відібрані проби бентонітової глини з кар'єру Кудринського родовища; проведене літогеохімічне опробування  на території сіл Перекоп і Філатовка.  Вивчено мінеральний склад і фізико-хімічні властивості бентонітових глин з кар'єру Кудринського родовища. Вивчено закономірності розподілу важких металів на техногенно забруднених територіях. Виконано експерименти і розроблені технології по застосуванню бентонітових глин для санірування території, забрудненої важкими металами й очищення стічних вод, а також розраховані відповідні економічні показники. Всі основні результати, висновки і наукова новизна, викладені в дисертаційній роботі, отримані здобувачем самостійно.

    Фактичний матеріал. Експериментальні дослідження проведені в період польових робіт у 1998-2000 роки. Вивчено 20 проб бентонітової глини, 29 проб ґрунту і  55 проб суспензії бентонітових глин на суднообробній базі ЗАТ Кримвтормет; 50 проб ґрунтів на території Балаклавського району; 102 проби ґрунту в селах Перекоп і Філатовка Вірменсько-Червоноперекопського району; 12 проб бентопорошку, використаного для очищення ґрунту; 62 проби стічних вод на станції очисних каналізаційних споруд ОКС м. Сімферополя; 18 штучних розчинів важких металів. В основу роботи покладені результати 1650 аналізів (напівкількісного спектрального, атомно-абсорбційного, хімічного, рентгеноструктурного, термічного й іонно-селективного).

Апробація  результатів  роботи. Результати досліджень доповідалися в Кримській академії природоохоронного і курортного будівництва (м. Сімферополь)  на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу в 1998, 1999, 2001 рр., у м. Києві на міжнародних конференціях аспірантів і молодих учених Людина. Екологія. Суспільство (2000, 2001 рр.), на міжнародній конференції Екологія регіонів і здоров'я населення: теорія і практика у м.  Сімферополі (2000 р.), на конференції Проблеми реалізації генеральних планів міст Криму (2000р.) у м. Ялті, в Інституті геохімії, мінералогії і рудоутворення НАНУ на конференції Проблеми пошукової й екологічної геохімії у м. Києві (2002 р.). Результати дисертаційних досліджень автора повідомлені в Інституті геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України в м. Києві (протокол від 20 лютого 2002 р.).

Вірогідність отриманих результатів забезпечується фактичним матеріалом, зібраним автором у процесі досліджень, будучи аспірантом КАПКБ і виконавцем відповідних НДР у період 1997-2001 рр., комплексом перерахованих вище досліджень і виконаних робіт, а також використанням результатів досліджень, проведених в інших організаціях.

Друковані праці. Основні положення дисертації опубліковані в 1 монографії, у 7 статтях у наукових журналах і збірниках наукових праць, 7 тезах конференцій.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, 5 глав, висновку, списку лі