Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Удосконалення технологій вирощування товарної риби у ставах з використанням методів математичного моделювання (на прикладі вирощування товарної риби у ВАТ "Сумирибгосп") 2002 года.
Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / Н.М. Кравчук; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2002. — 20 с. — укp.
Аннотация: На базі виробничих даних ВАТ "Сумирибгосп" розроблено математичну модель процесу вирощування товарних триліток коропо-сазанових гібридів, що є системою регресійних залежностей і відображає вплив витрат комбікормів та маси посадкового матеріалу на вихід рибопродукції та кінцеву масу риб, а також дає можливість визначити необхідну щільність посадки. Запропоновано оптимізаційну модель, яка дає можливість визначити необхідні для досягнення максимальної природної рибопродуктивності нагульних ставів щільності посадки рослиноїдних риб. На підставі розрахунків обгрунтовано напрями підвищення інтенсивності вирощування товарної риби за трилітнього циклу за умов Полісся України.

Текст работы:

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
КРАВЧУК Наталія Миколаївна  УДК 639.3.001.57
Удосконалення технологій вирощування товарної риби у
ставах з використанням методів математичного моделювання

(на прикладі вирощування товарної риби у ВАТ “Сумирибгосп”)


06.02.03 рибництво
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук
Київ 2002

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Інституті рибного господарства Української академії аграрних наук
Захист відбудеться 19 вересня 2002 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 при Інституті рибного господарства УААН за адресою: 03680, м. Київ,
вул. Обухівська, 135


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту рибного господарства УААН
за адресою: 03680, м. Київ, вул. Обухівська, 135


Автореферат розісланий 19 серпня 2002 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат біологічних наук                                                                Кражан С.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.        Сучасний стан ставового рибництва України у порівнянні з тим, що спостерігався 12-15 років тому, характеризується суттєвим зменшенням обсягів виробництва та зниженням його економічної ефективності. Обумовили погіршення стану у рибогосподарській галузі, в основному, причини обєктивного характеру, що виникли у період переходу країни до ринкових відносин. У звязку з цим постає необхідність вдосконалення технологій вирощування товарної риби із застосуванням нових ефективних методик визначення факторів, які в сучасних економічних умовах дають можливість виробляти рибопродукцію високої якості і низької собівартості  в обємах, які б забезпечували прибутковість виробництва. Одним із шляхів вирішення поставлених завдань є застосування методів математичного моделювання. Виявлення кількісних закономірностей між факторами і результатами виробництва та відображення їх у вигляді математичної моделі дає можливість розглядати різні технологічні варіанти і обрати найкращий з точки зору поставлених завдань та з врахуванням конкретних умов виробництва.

Ряд вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема А.В. Антонюк, С.А. Баранов,
А.П. Вощинін, Б.Н. Доценко, Л.П. Закора, А.Б. Казанський, В.Я. Касатонов, В.І. Козлов,
Ю.В. Пилипенко, Ю.М. Свирежев, Є.А. Стариков, Г.І. Толчинський, С.О. Філь, І.М. Шерман., Ю.Б. Юдович та ін., займаючись проблемами підвищення ефективності рибогосподарського використання внутрішніх водойм, вдосконалення технологій вирощування риби, застосовували у своїх дослідженнях методи математичного моделювання. Проте загальної методики побудови моделей ставових екосистем, технологічних процесів вирощування риби, прогнозування рибопродуктивності ставів та інших важливих завдань ще не розроблено. Недостатність вивчення кількісної міри впливу окремих факторів на результати вирощування товарної риби, відсутність єдиної думки щодо порядку розроблення та використання математичних моделей у ставовому рибництві обумовили вибір напряму даних дисертаційних досліджень.

Звязок роботи з науковою тематикою.        Дослідження за темою дисертаційної роботи виконувались в Інституті рибного господарства Української академії аграрних наук протягом 1999-2001 рр. і були складовою частиною наукових досліджень за завданням  "Розробити оптимізаційні моделі ресурсоощадного ведення рибництва" (1995-2000 рр., номер державної реєстрації 0196U021195) та завданням "Розробити та впровадити ресурсоощадну систему ведення ставового рибництва, спрямовану на раціональне використання біопродукційного потенціалу водойм, одержання риби з заданими господарсько цінними характеристиками"
(2001-2005 рр., номер державної реєстрації 0102U002058).

Мета та задачі досліджень.        Метою дисертаційних досліджень було наукове обгрунтування та вдосконалення методики аналізу і розроблення ресурсоощадних технологічних схем вирощування товарної риби у ставах на основі побудови та використання математичних моделей. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні основні задачі:

  • порівняльний аналіз технологічних та економічних показників вирощування товарної риби у ставових підприємствах ВДКО "Укррибгосп";
  • аналіз існуючих методів застосування математичних моделей у рибогосподарських дослідженнях;
  • побудова математичних моделей процесу вирощування товарної риби у ставах з використанням виробничих даних ВАТ "Сумирибгосп", яке має найвищу ефективність виробництва товарної риби в Україні;
  • застосування розроблених математичних моделей  при прийнятті рішень щодо вдосконалення технології, раціонального використання матеріальних і грошових ресурсів, природної кормової бази нагульних ставів та підвищення економічної ефективності вирощування товарної риби.

Обєкт дослідження. Основні рибоводно-біологічні та економічні показники вирощування товарної риби на останньому році виробничого циклу: щільність посадки, початкова та кінцева маса риб, виробництво рибопродукції, витрати кормів, добрив, собівартість рибопродукції, прибуток та ін.

Предмет дослідження.        Технологічні схеми та економічна ефективність вирощування товарної риби у ВАТ "Сумирибгосп" та інших ставових підприємствах ВДКО "Укррибгосп" за дволітнього та трилітнього циклу.

Методи дослідження.        Поставлені у дисертаційній роботі завдання вирішувались з допомогою таких  методів дослідження: порівняння рибоводних та економічних показників при визначенні ефективності технологій вирощування товарної риби, кореляційно-регресійного аналізу при побудові математичної моделі процесу вирощування товарних коропо-сазанових гібридів, оптимізаційного моделювання при побудові моделі для визначення оптимальних параметрів товарного вирощування рослиноїдних риб, модельного експерименту при визначенні напрямів підвищення ефективності вирощування товарної риби за трилітнього циклу.

Наукова новизна одержаних результатів.        У процесі дослідження отримано такі результати, що мають характер наукової новизни:

  • вперше на основі виробничих даних у вигляді системи регресійних залежностей побудовано математичну модель процесу вирощування товарних триліток коропо-сазанових гібридів, яка відображає вплив витрат комбікормів та початкової маси риб на вихід рибопродукції і кінцеву масу риб, а також дає можливість визначити рекомендовану щільність посадки;
  • розкрита можливість застосування моделі процесу вирощування товарних триліток коропо-сазанових гібридів для розроблення ресурсоощадних технологічних схем і визначення напрямів підвищення економічної ефективності виробництва;
  • вперше з метою визначення необхідних для досягнення максимальної природної рибопродуктивності нагульних ставів щільностей посадки рослиноїдних риб-сестонофагів (білого, строкатого товстолобиків та їх гібрида) запропонована оптимізаційна модель, що враховує рівень розвитку природної кормової бази, кормові потреби та спектр живлення риб; розкрито проблеми інформаційного забезпечення моделі;
  • на основі модельних розрахунків обгрунтовано напрями підвищення ефективності вирощування товарної риби за трилітнього циклу в умовах Полісся України.

Практичне значення одержаних результатів.        Запропоновано нові підходи до планування економічно виправданих ресурсоощадних технологій вирощування товарної риби, які дають можливість підвищити якість технологічних рішень у рибництві. За результатами досліджень розроблено "Рекомендації з удосконалення інтенсивної технології вирощування товарної риби з використанням математичних моделей основних рибоводних показників".

Особистий внесок здобувача.        Здобувачем особисто було зібрано і проаналізовано основну частину матеріалів, використаних при математичному моделюванні та економічній оцінці процесу вирощування товарної риби; побудовано математичні моделі; проведено модельні експерименти та розкрита можливість застосування розроблених моделей у рибогосподарських дослідженнях; сформульовано наукові результати дисертаційних досліджень.

Апробація результатів дисертації.        Основні положення та результати дисертаційних досліджень доповідались на Вчених радах та звітних сесіях Інституту рибного господарства УААН (м. Київ, Україна, 1999-2001 рр.), міжнародній науковій конференції молодих вчених "Водные биоресурсы и пути их рационального использования" (м. Київ, Україна, 2000 р.),
VІІІ зїзді гідробіологогічного товариства РАН (м. Калінінград, Росія, 2001 р.), науково-практичний конференції “Проблемы и перспективы развития аквакультуры в России" (м. Адлер, Росія, 2001 р.), міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених "Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем" (м. Київ, Україна, 2002 р.),

Публікації.  Результати досліджень за темою дисертаційної роботи викладені
в 9 опублікованих роботах, у тому числі в 5 статтях і 4 тезах наукових конференцій.

Обсяг та структура дисертації.                Дисертація складається зі вступу, пяти розділів, висновків, рекомендацій, списку використаних джерел, який нараховує 129 найменувань, та додатку. Основна частина дисертації викладена на 123 сторінках друкованого тексту, список використаних джерел на 13 сторінках, додаток, у якому представлені "Рекомендації з удосконалення інтенсивної технології вирощування товарної риби з використанням математичних моделей основних рибоводних показників", на 12 сторінках. Робота містить 18 таблиць та
13 рисунків.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1. Огляд літератури.        У розділі проаналізовано основні існуючі у рибоводній практиці України та Росії технології вирощування товарної риби у ставах. Розглянуто загальноприйняті підходи до планування та аналізу ефективності технологічного процесу. Висвітлено досвід застосування методів математичного моделювання з метою підвищення ефективності вирощування товарної риби у внутрішніх водоймах різних типів, в тому числі у ставах.

Виділено три типи математичних моделей, які застосовувались дослідниками для відображення комплексного впливу факторів на результати вирощування риби. Це моделі росту риб, імітаційні моделі ставових  екосистем та статистичні регресійні моделі. Зручними та ефективними для розроблення стратегічних технологічних рішень є регресійні моделі з використанням стандартних математичних функцій. Викликають також інтерес розрахунки потенційно можливої природної рибопродуктивності нагульних ставів та необхідних для її досягнення щільностей посадки рослиноїдних риб. Застосування вказаних двох підходів до моделювання процесу вирощування товарної риби у виробничих умовах конкретного господарства - тема ще мало досліджена, і саме на її розкриття була спрямована дана дисертаційна робота.

Розділ 2. Матеріали та методика досліджень. Матеріалами для побудови та перевірки математичної моделі процесу вирощування товарної риби були виробничі показники
ВАТ "Сумирибгосп" *. Підприємство працює за трилітнім циклом. Обєктами полікультури є коропо-сазановий гібрид, за рахунок якого отримують 70-85% рибопродукції, гібрид білого і строкатого товстолобиків та білий амур. Нагульні стави удобрюють органічними добривами та вапнують за методикою, розробленою ІРГ УААН (Харитонова, Галасун, Панченко, 1976). Годівлю триліток коропо-сазанових гібридів проводять комбікормами рецепту К 111-3 із вмістом сирого протеїну 23-24%. За відсутності комбікормів вказаної рецептури використовують аналогічні за поживністю кормосуміші. При годівлі застосовують годівниці "Рефлекс" місткістю 1,5-3,0 т.

Перед моделюванн