Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Технологія вирощування товарної риби за умов випасного утримання у ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення 2004 года.
Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / В.О. Коваленко; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2004. — 20 с. — укp.
Аннотация: Досліджено вплив фактора водозабезпечення ставів на результати вирощування товарної ставової риби за умов випасного утримання. Зроблено оцінку впливу комплексу різних факторів на результативні показники випасного товарного ставового рибництва за умов обмеженого рівня водозабезпечення водойм. Вперше встановлено достовірні кореляційні взаємозв'язки між результатами вирощування товарної риби у ставах та рівнем водозабезпечення водойм, щільністю посадки та початковою масою риб, інтенсивністю використання мінеральних та органічних добрив. Обгрунтовано економічну доцільність застосуванян дволітнього або неповного трилітнього товарних циклів випасного рибництва у ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення з урахуванням різних умов господарювання. Розроблено нормативно-технологічну базу випасного товарного рибництва для ставів з обмеженим рівнем водозабезпечення, яка дозволяє одержувати високий економічний результат за умови ресурсоощадного використання сировини та матеріалів.

Текст работы:

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
КОВАЛЕНКО Василь ОлександровичУДК 639. 3: 639. 311. 043. 2ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ТОВАРНОЇ РИБИ

ЗА УМОВ ВИПАСНОГО УТРИМАННЯ У СТАВАХ

З ОБМЕЖЕНИМ РІВНЕМ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
06.02.03 рибництво
АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук

Київ - 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті рибного господарства Української aкадемії аграрних наук
Захист відбудеться 16 грудня 2004 р. о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 при Інституті рибного господарства УААН за адресою:      03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту рибного господарства УААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.


Автореферат розісланий 12 листопада 2004 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат біологічних наук                                                        С.А. КражанЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На початку 90-х рр. минулого століття під впливом загальновідомих причин рибницькі підприємства України докорінно змінили напрацьовані десятиліттями методи вирощування риби. Інтенсивні технології ставового рибництва у ринкових умовах господарювання виявились нездатними забезпечити задовільний економічний результат. Вимушена відмова від використання при вирощуванні товарної ставової риби повного обсягу інтенсифікаційних заходів і, в першу чергу, годівлі риби штучними кормосумішами, привела до різкого зниження обсягів виробництва, погіршення асортименту і якості рибницької продукції. Вирощування товарної ставової риби стало переважно збитковим.

“Технологія вирощування товарної риби в ставах за умов випасного утримання”, розроблена науковцями Інституту рибного господарства УААН (Харитонова та ін., 1996) у першій половині 90-х років, до певної міри компенсувала дефіцит технологічного забезпечення для вирощування риби у ресурсоощадному режимі. Разом з тим її нормативна база не була диференційована у відповідності до різних умов вирощування риби, зокрема, до ставів з обмеженим рівнем водозабезпечення. Останній фактор в результаті стрімкого зростання вартості води і електроенергії набув дуже значного впливу на економічні показники ставового рибництва.

У зв`язку з цим розробка технології випасного товарного рибництва для ставів з обмеженим рівнем водозабезпечення є актуальною.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в Інституті рибного господарства УААН в рамках завдання 01.03. “Розробити біологічні основи методів спрямованого формування екосистеми ставів та максимального використання їх біологічних ресурсів при вирощуванні риби у полікультурі в умовах рибних господарств різних фізико-географічних зон” (номер державної реєстрації 0196U021195).

Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було розроблення ресурсоощадної технології випасного товарного рибництва для ставів з обмеженим рівнем водозабезпечення зони Північного Степу України на прикладі нагульних ставів відкритого акціонерного товариства “Донрибкомбінат”. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні основні завдання:

  • зробити оцінку рівня водозабезпечення дослідних нагульних ставів ВАТ “Донрибкомбінат”;
  • встановити закономірності формування екологічних умов в ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення;
  • вивчити темп росту, особливості живлення і характер взаємного впливу об`єктів ставової полікультури на підставі аналізу трофічних взаємовідносин риб і кінцевих результатів вирощування товарної риби;
  • оцінити вплив на результати вирощування товарної ставової риби в умовах обмеженого рівня водозабезпечення деяких технологічних факторів (співвідношення основних обєктів ставової полікультури, щільність посадки і початкова маса риб, інтенсивність використання добрив), технічних параметрів ставів (середня глибина і площа) і біологічних факторів (заростання водного дзеркала макрофітами, кількість малоцінної і смітної риби у ставах);
  • виконати порівняльний аналіз рибницько-біологічних та економічних показників вирощування товарної риби в експериментальних ставах за дволітнім та неповним трилітнім циклами товарного рибництва;
  • розробити технологічні нормативи вирощування товарної риби за умов випасного утримання в ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення.

Об`єкт дослідження. Різновіковий матеріал риб - обєктів полікультури товарного ставового рибництва різних трофічних рівнів: короп, білий і строкатий товстолобики, білий амур.

Предмет дослідження. Абіотичні та біотичні умови вирощування товарної риби в ставах: температура води, газовий режим та хімічний склад води, природна кормова база, технічні параметри і рівень водозабезпечення дослідних ставів, ріст та живлення об`єктів дослідження. Основні рибницько-біологічні та економічні показники вирощування товарної риби на останньому році виробничого циклу: щільність посадки кожного виду риб, початкова та кінцева маса риб, вихід товарної риби з нагулу, рибопродуктивність нагульних ставів,  витрати органічних та мінеральних добрив, собівартість рибопродукції, прибуток.

Методи дослідження. Поставлені у дисертаційній роботі завдання вирішувались за загальноприйнятими в рибництві, іхтіології, гідрохімії, гідробіології та гідрології  методами, з використанням біостатистичних методів обробки і аналізу зібраних даних.

Наукова новизна результатів дослідження. Вперше зроблено оцінку впливу комплексу різних факторів на результативні показники випасного товарного ставового рибництва в умовах обмеженого рівня водозабезпечення ставів і встановлено достовірні кореляційні взаємозвязки між результатами вирощування товарної риби в ставах та деякими факторіальними показниками: рівнем водозабезпечення ставів, щільністю посадки і початковою масою риб, інтенсивністю використання мінеральних і органічних добрив. Обґрунтовано економічну доцільність застосування дволітнього або неповного трилітнього товарних циклів випасного ставового рибництва у ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення для різних умов господарювання, зокрема: можливості забезпечення власних потреб у рибопосадковому матеріалі необхідної якості, ринкових вимог до якості товарної риби. Розроблено нормативно-технологічну базу випасного товарного рибництва для ставів з обмеженим рівнем водозабезпечення, яка дозволяє отримувати високий економічний результат при ресурсоощадному використанні сировини і матеріалів.

Практичне значення одержаних результатів. Використання розробленої нормативно-технологічної бази для вирощування товарної риби за умов  випасного утримання в ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення дозволить у сучасних умовах господарювання отримувати якісну товарну рибну продукцію з високим рівнем рентабельності виробництва, збільшити обсяги вирощування товарної ставової риби в Україні, що сприятиме забезпеченню населення країни високоякісним харчовим білковим продуктом.

Переважна більшість технологічних підходів, розроблених в процесі виконання дисертаційної роботи, може бути використана при товарному вирощуванні ставової риби у більшості регіонів України, в тому числі за умов штучного обмеження обсягів водокористування під впливом різних лімітуючих факторів.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто було визначено перелік факторів, дослідження впливу яких на результативні показники товарного ставового рибництва стало одним з головних завдань при розробці нормативної бази технології вирощування товарної риби за умов випасного утримання в ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення. Особисто було зібрано і проаналізовано основну частину матеріалів досліджень, виконано статистичну обробку цих матеріалів, проведено кореляційний аналіз впливу різних факторів на результативні показники товарного ставового рибництва, розраховано спрощені лінійні рівняння регресії для визначення деяких планових технологічних параметрів, підготовлено висновки по результатах досліджень і рекомендації виробництву у вигляді “Технології вирощування товарної риби за умов випасного утримання в ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення”.

Апробація результатів дисертації. Матеріали та основні положення дисертаційних досліджень доповідались на вчених радах та звітних сесіях Інституту рибного господарства УААН у вигляді річних звітів за науково-дослідницькою тематикою Донецької лабораторії рибництва (м. Київ, Україна, 1996-2003 рр.), на VІІІ зїзді гідробіологічного товариства РАН (м. Калінінград, Росія, 2001 р.), науково-практичній конференції “Проблемы и перспективы развития аквакультуры в России” (м. Адлер, Росія, 2001 р.), міжнародній науковій конференції "Сучасні проблеми аквакультури" (м. Херсон, Україна, 2003 р.), міжнародній науковій конференції “Проблеми раціонального використання континентальних водойм” (м. Київ, 2 - 3 березня 2004 р.).

Публікації. Результати досліджень за темою дисертаційної роботи викладені у 7 опублікованих роботах, в тому числі у 3 статтях, надрукованих у провідних фахових виданнях, і 3 тезах наукових конференцій.

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 169 сторінках компютерного тексту і складається із вступу, огляду літератури, матеріалу та методів досліджень, 4 розділів з результатами власних досліджень, висновків та рекомендацій виробництву, 5 додатків. Робота проілюстрована 29 таблицями та 14 рисунками. Список використаних джерел включає 198 робіт вітчизняних та іноземних авторів.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Огляд літератури. У розділі подано огляд літературних даних про вплив на результативні показники товарного ставового рибництва багатьох факторів, і в тому числі рівня водозабезпечення ставів. Досліджено еволюцію поглядів на фактори, від яких залежить рибопродуктивність ставів. Виконано аналіз спроб оцінки ставів за рівнем рибопродуктивності, як функції комплексної дії різних абіотичних і біотичних факторів. Розглянуто позитивні сторони і недоліки існуючої технології вирощування товарної риби  в ставах за умов випасного утримання.

На підставі результатів огляду літературних даних здобувачем було зроблено висновок про те, що оцінка біопродуктивного потенціалу ставів з обмеженим рівнем водозабезпечення і пошуки шляхів максимальної реалізації цього потенціалу для вирощування товарної риби у ресурсоощадному режимі питання, ще недостатньо досліджені. Тому дисертаційна робота була спрямована на розкриття цих актуальних питань сучасного ставового рибництва в Україні.

Матеріал та методи досліджень. В основу дисертаційної роботи покладено результати досліджень по вирощуванню товарної риби за умов випасного утримання в ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення, проведених протягом 1996-2003 рр. у ставах ВАТ “Донрибкомбінат” - одного з найбільших рибницьких підприємств внутрішніх водойм України. Дослідним матеріалом були різновікові групи обєктів полікультури товарного ставового рибництва різних трофічних рівнів: коропа, білого і строкатого товстолобиків, білого амура.

Експерименти проводили з використанням різної щільності посадки риб, за двома дослідними варіантами і відповідним до кожного з них контролем. У дослідному варіанті 1 (далі в тексті скорочено - дослід-1) і у контролі-1 рибу  вирощували за неповним трилітнім, а у дослідному варіанті 2 (далі в тексті скорочено - дослід-2) і у контролі-2 за дволітнім товарним циклом. У дослідних варіантах застосовано експериментальну щільність посадки риб, адаптовану до умов ставів з обмеженим рівнем водозабезпечення, а у контролі її величини були наближені до нормативних, рекомендованих “Технологією вирощування товарної риби в ставах за умов випасного утримання” (Харитонова та ін., 1996). Повторність у варіантах експериментів становила від 3 до 8 і дорівнювала кількості експериментальних ставів, використаних у кожному з варіантів протягом періоду досліджень (табл. 1).

Таблиця 1

Схема експериментів по вирощуванню товарної риби (1996 2003