Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Рибницько-біологічна оцінка помісей малолускатого коропа в умовах Закарпатської області 2003 года.
Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / В.І. Олексик; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2003. — 20 с. — укp.
Аннотация: Уперше одержано промислові помісі малолускатних коропів внаслідок реципрокних схрещувань любінського внутрішньопорідного типу української рамчастої породи та українського малолускатного коропа новостворюваного типу першого покоління селекції. Проведено комплекс рибоводно-біологічних та фізіолого-біохімічних досліджень, що виявили значну гетерезисту перевагу помісних форм за більшістю показників продуктивності та фізіологічного стану за умов Закарпаття. Установлено, що екстер'єрні ознаки помісних коропів спадкуються проміжно відносно первісних батьківських форм. Для виробництва запропоновано промислові помісі малолускатного коропа з високими рибоводно-біологічними та товарними якостями.

Текст работы:

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

ОЛЕКСИК Василь Іванович


УДК 639.3.032РИБНИЦЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПОМІСЕЙ МАЛОЛУСКАТОГО КОРОПА В УМОВАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ06.02.03. - рибництво

АВТОРЕФЕРАТ

Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наукКиїв - 2003Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Інституті рибного господарства Української академії аграрних наук


Захист відбудеться _29_ жовтня 2003 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 в Інституті рибного господарства за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту рибного господарства УААН за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.


Автореферат розісланий 14 серпня  2003 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

Кандидат біологічних наук                                                             С.А.КражанЗагальна характеристика роботи

Актуальність теми. Загальний рибогосподарський фонд ставів Закарпатської області складає 584 га, в т.ч. 511 га нагульних ставів, що призначені для вирощування товарної риби. Для зариблення цих водойм необхідно близько 2 млн. екз. рибопосадкового матеріалу цінних обєктів аквакультури. Задовольнити потребу в рибопосадковому матеріалі можна лише за наявності відповідної кількості племінних, високопродуктивних плідників.

З розвитком ринкових відносин, перед підприємствами рибної галузі України постає завдання підвищення якості та розширення асортименту продукції. Закарпатська область є унікальним регіоном України вона межує з 4 європейськими країнами, в яких рибництво знаходиться на високому рівні, а в Угорщині, зокрема, досягло світового визнання. Незважаючи на те, що малолускаті форми коропа відомі в Центральній та Східній Європі, починаючи вже з ХІІІ-XV століття, практично до останнього часу в Україні не проводились роботи з їх промислового (товарного) відтворення та вирощування. Як правило, науковці та виробничники обмежувались  створенням селекційних груп, внутрішньопорідних типів, порід рамчастих коропів, яких потім використовували  суто для промислової гібридизації з лускатими. В результаті проведення такої системи схрещувань отримували товарну продукцію виключно у вигляді лускатих форм. В останні роки ситуація на ринку живої риби значно змінилась. Маркетингові спостереження свідчать про існування незадоволеного попиту на малолускатих коропів європейського стандарту  середньою масою понад 1 кг, при цьому відомо, що різниця в ціні різних форм коропа може досягати 15-20 %. За таких умов реалізації товарної продукції, вирощування малолускатих коропів може бути рентабельним і економічно ефективним.

В сучасному рибництві, так само як і у тваринництві (Кирпичников В.С., 1987; Катасонов В.Я., Гомельский В.И., 1991; Буркат В.П., 1999; Шерман І.М., Гринжевський М.В., Грициняк І.І., 1999; Алексеенко А.А., 2000), використовується дволінійна система розведення, яка дає можливість проведення неспорідненого схрещування та вирощування товарних гібридів. При використанні для гібридизації спеціально підібраних груп, підвищення продуктивності у нащадків може бути обумовлене явищем гетерозису (Irnazarow I., 1996; Томіленко В.Г., 2000).  Таким чином, з огляду на конюнктуру ринку, у відкритому акціонерному товаристві “Закарпатський рибокомбінат” було проведено комплекс науково-дослідних та рибницьких робіт зі створення нових високопродуктивних гетерозисних помісей малолускатого коропа з перспективою майбутньої селекції. Одним з головних напрямків цієї роботи, була оцінка генетичних груп риб за комбінаційною спроможністю на гетерозис.

Як вихідні форми використовувались плідники українського малолускатого коропа новостворюваного типу першого покоління селекції (УМКF1) та плідники любінського внутрішньопорідного типу української рамчастої породи (ЛРК). Коропу УМКF1 притаманні високі продуктивні якості, високоспинна будова тіла, лускова рамка європейського стандарту, але недостатніми, з погляду виробництва, є показники повязані з життє-, холодо- та зимостійкістю (Бех В.В., 1997, 1998). Коропу ЛРК, який є новим селекційним досягненням що і затверджено наказом Мінагропромкомплексу України від 29 січня 1999 р. № 52, навпаки, властиві високі показники життєстійкості при посередніх показниках екстерєру (Томіленко В.Г., Тучапський Я.В., 1999; Томіленко В.Г., 2000).  Поєднання кращих ознак вихідних форм в їх нащадках дозволило отримати промислові помісі малолускатого коропа з високими рибоводно-біологічними якостями.

Звязок роботи з науковою тематикою.  Дисертаційна робота є складовою частиною завдання “Вивести новий тип малолускатого коропа для рибних господарств України”, що входить до науково-технічної програми “Розведення і генетика тварин” (номер державної реєстрації 0102U002048).

Мета і задачі досліджень. Метою досліджень дисертаційної роботи є комплексна оцінка помісних коропів, отриманих в результаті реципрокних схрещувань плідників українського малолускатого коропа новостворюваного типу першого покоління селекції (УМКF1) та плідників любінського внутрішньопорідного типу української рамчастої породи (ЛРК).

Основними задачами досліджень є:

  • оцінити екстерєрні та репродуктивні ознаки плідників вихідних порід;
  • дати комплексну рибницько-біологічну характеристику помісних коропів F2 на першому та другому роках життя в умовах Закарпатської області;
  • встановити особливості успадкування екстерєрних та інтерєрних ознак помісних коропів F2;
  • дослідити фізіолого-біохімічні показники помісних коропів F2.

Обєкт дослідження вихідні батьківські форми коропа, різновікова помісна та чистопорідна молодь малолускатих коропів різного походження.

Предмет дослідження основні рибницько-біологічні показники (густота посадки, початкова та кінцева маса, рибопродукція), репродуктивні показники, екстерєр малолускатих коропів різного походження.

Методи дослідження загальноприйняті методи у рибництві, селекції, гідробіології, гідрохімії, гематології та біохімії.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше отримані і комплексно досліджені в умовах  Закарпатської області помісні коропи від схрещування плідників українського малолускатого коропа новостворюваного типу першого покоління селекції (УМКF1) та плідників любінського внутрішньопорідного типу української рамчастої породи (ЛРК). Встановлено характер успадкування екстерєрних та інтерєрних ознак, визначено можливості рибогосподарського використання помісних коропів.

Практичне значення одержаних результатів. В результаті проведення науково-дослідних робіт виробництву запропоновано нові помісні форми (промислові гібриди) малолускатого коропа з покращеними показниками продуктивності, насамперед за такими ознаками як:  життє- , холодо- та зимостійкість, що дозволяє у підсумку підвищити рибопродуктивність ставів на 10.1-22.9 %. В риборозпліднику Горбок ВАТ Закарпатський рибокомбінат сформовано стадо малолускатих коропів другого покоління селекції, які будуть використані в довгостроковій програмі виведення нового типу українського малолускатого коропа.

Особистий внесок здобувача. При безпосередній участі пошукача проведені науково-дослідні та рибницькі роботи в риборозпліднику Горбок ВАТ Закарпатський рибокомбінат, а саме: бонітування плідників вихідних стад, отримання помісних та чистопорідних нащадків з використанням як традиційного гіпофізу, так і синтетичного гормонального стимулятора овуляції Овопел, порівняльне вирощування рибопосадкового матеріалу та товарної риби. Особисто дисертантом проведені фізіолого-біохімічні дослідження, зокрема, з гематології, впливу екстремальних температур на розвиток ембріонів та виживання нащадків на ранніх стадіях розвитку.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідались на засіданнях Вченої ради Інституту рибного господарства УААН, Міжнародній науково-практичній конференції Прісноводна аквакультура в Центральній та Східній Європі: досягнення і перспективи (2000 р., м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції Проблеми та перспективи розвитку аквакультури Росії (2001 р. м. Краснодар), Міжнародному семінарі присвяченому 50-річчю Факультету морського рибальства та технології тваринництва Сільськогосподарської академії (2001 р., м. Щецин, Польща), Міжнародній науково-практичній конференції Проблеми аквакультури та функціонування водних екосистем (2002 р., м. Київ).

Публікації. Матеріали дисертації опубліковані в наукових збірниках Рибне господарство і Розведення і генетика тварин,  журналі Вісник аграрної науки. За темою дисертаційної роботи опубліковано 11 наукових праць, з них 6 у вигляді статей у фахових виданнях затверджених ВАК України.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація має 127 сторінок машинописного тексту і складається із вступу, огляду літератури, матеріалів та методів досліджень, шести розділів власних досліджень, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних джерел (154, з них 39 іноземних авторів). У дисертації міститься 27 таблиць та 32 рисунки.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Огляд літератури за темою. У розділі проаналізовано генетично-селекційні особливості малолускатих коропів, що повязані з генами лускового покриву, а також їх плейотропна дія. Подається морфологічна та рибницько-біологічна характеристика порід, внутрішньопорідних типів та ліній малолускатих коропів як в Україні, так і за її межами. Детально висвітлено використання гетерозису та промислової гібридизації у практиці коропівництва.

Матеріал та методи досліджень. Дослідження за темою дисертаційної роботи проводились в 1999-2002 рр. на базі риборозплідника Горбок Відкритого акціонерного товариства Закарпатський рибокомбінат, що розташований в Іршавському районі Закарпатської області.

Матеріалом для досліджень були плідники українського малолускатого коропа новостворюваного типу першого покоління селекції (УМКF1) та плідники любінського внутрішньопорідного типу української рамчастої породи коропа (ЛРК), а також їх помісні та чистопородні нащадки на першому-другому роках життя.

Основні рибогосподарські дослідження були проведені за загальноприйнятими в рибництві та селекційно-племінній справі методиками. Порівняльне вирощування цьоголіток малолускатого коропа різного генезису проводилось з використанням методу загального контролю (Nady, 1980) .

Оцінку ефекту гетерозису проводили за формулою, яка була запроп