Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Зміни рибницько-біологічних показників при аеромонозі та весняній віремії коропів 2004 года.
Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / Е.В. Компанець; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2004. — 22 с. — укp.
Аннотация: Проведено дослідження рибницько-біологічних, фізіологічних та імунологічних показників у разі виникнення аеромонозу та весняної віремії коропа. Досліджено можливості застосування різних способів вакцинації для профілактики аеромонозу в рибницьких господарствах. Встановлено більшу ефективність вакцинації коропів у черевну порожнину у порівнянні з гіперосмотичним методом. Встановлено, що лускаті українські коропи більш стійкі до аеромонозу та весняної веремії, ніж малолускаті. Проаналізовано стан імунної системи риб за гострого та нетипового перебігу досліджуваних захворювань. Доведено негативний вплив аеромонозу та весняної віремії на перебіг фізіологічних та імунологічних процесів в організмі риб. Наведено пропозиції щодо проведення профілактичної вакцинації проти аеромонозу та практичного застосування методів фізіологічного та імунологічного контролю риб у господарстві.

Текст работы:

УКРАЇНСЬКА  АКАДЕМІЯ  АГРАРНИХ  НАУК

ІНСТИТУТ  РИБНОГО  ГОСПОДАРСТВА
КОМПАНЕЦЬ Едуард ВікторовичУДК 639.371.52.04:597-12:576.85

ЗМІНИ РИБНИЦЬКО-БІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

ПРИ АЕРОМОНОЗІ  ТА  ВЕСНЯНІЙ  ВІРЕМІЇ КОРОПІВ06.02.03 - рибництво
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації  на здобуття  наукового ступеня

кандидата  сільськогосподарських  наук


Київ - 2004


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті рибного господарства Української академії аграрних наук Захист дисертації відбудеться _15_ грудня 2004 р. о _12_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 в Інституті рибного господарства за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту рибного господарства УААН

за адресою: 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135.


Автореферат розісланий  “__12_”  листопада 2004 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук                                                                                 С.А.Кражан


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Інтенсифікація рибництва є одним з основних резервів підвищення показників товарної рибної продукції в водоймах України. Використання високих щільностей посадки на одиницю площі, годівля штучними кормами без належного контролю за екологічним і санітарним станом рибницьких водойм призводить до виникнення та розвитку інфекційних і інвазійних хвороб риб. При вирощуванні коропових риб значних збитків завдають захворювання на аеромоноз і весняну віремію коропа, які погіршують фізіологічний стан риб. Внаслідок чого знижуються економічні показники господарської діяльності рибницьких підприємств, зменшується вихід риби від посадки на вирощування, знижуються темпи її росту. Тому важливою ланкою в технології товарного рибництва є організація і проведення постійного контролю за станом риб, яких вирощують, і проведення своєчасних лікувально-профілактичних заходів. Вирощування фізіологічно повноцінної, здорової риби в належних санітарних умовах є запорука успішної діяльності рибницьких господарств. Це підтверджує актуальність досліджень.

У зв'язку з цим ведуться пошуки шляхів підвищення стійкості риб до хвороб. Особлива увага при цьому приділяється розробці методів оцінки імунної системи і способам захисту риб від інфекційних захворювань.

На характер виникнення і перебіг захворювань впливає не тільки змінене навколишнє середовище, але і стан самого організму риби, змінюється його резистентність, порушується мікробна рівновага в організмі риб, що може призводити до нетипового перебігу відомих хвороб.

До найбільш небезпечних хвороб відноситься аеромоноз коропів - масове захворювання коропа й інших коропових риб. Схожа за клінічними ознаками з цим захворюванням інша небезпечна хвороба - весняна віремія коропа. Відхід риби від цих захворювань у рибницьких господарствах може сягати 10-90% (Микитюк и др., 1984 тощо).

Втрати рибопродукції можуть бути істотно знижені за рахунок заходів, спрямованих на підвищення резистентності об'єкта вирощування шляхом імунопрофілактики. Рибництво України до цього часу не має ефективних вакцин, тому актуальність зазначених розробок вимагає продовження як експериментальних досліджень, так і накопичення новітніх дослідних матеріалів з даної проблеми. Вирішення питань, спрямованих на підвищення стійкості риб до вищевказаних хвороб, дозволить уникнути відходу вирощуваних риб і поліпшити рибницькі показники роботи рибних господарств.

Звязок з науковими програмами, планами, темами. Робота була складовою частиною теми "Розробити методи діагностики, профілактики і терапії інфекційних і інвазійних хвороб риб" (№ державної реєстрації  040638 від 21.01.86 р) тематичного плану науково-дослідних робіт Українського науково-дослідного інституту рибного господарства.

Мета і завдання досліджень. Мета роботи - дослідження змін рибницько-біологічних і імуно­логічних показників при аеромонозі коропа, розробка наукових основ імунопрофілактики цього захворювання, а також оцінка цих показників при хворобі, яка має близьку клінічну картину - весняній віремії коропа.

Для досягнення цієї мети були виконані такі завдання:

  • дослідити і порівняти рибницькі показники і імунну відповідь клінічно здорових та хворих риб на аеромоноз і весняну віремію коропів;
  • дослідити рибницькі показники вирощуваних перехворівших на аеромоноз коропів;
  • дослідити і порівняти рибницькі показники порід коропів з різним характером лускового покриву і їх стійкість до зараження аеромонадою та рабдовірусом;
  • дослідити рибницькі і імунологічні показники у коропів, вакцинованих бак­теріями Аeromonas hydrophіla;
  • дослідити і визначити критерії стійкості вакцинованих коропів до зараження бак­теріями імунологічними методами, оцінити ефективність різних способів їх вакцинації;
  • дослідити особливості захисту організму риб при Т- і В-клітинному механізмах імунітету;
  • дослідити бактеріостатичну активність сироватки крові (БАСК) риб з різних рибницьких господарств і встановити її залежність від абіотичних факторів та хвороб (аеромоноз, весняна віремія коропа, запалення плавального михура).

Обєкт досліджень цьогорічки, однорічки та дволітки коропа, клінічно здорові і хворі на аеромоноз і весняну віремією.

Предмет досліджень рибницько-біологічні показники коропа при аеромонозі та весняній віремії і розробка імунопрофілактики цих захворювань.

Методи досліджень використано рибницько-біологічні, мікробіологічні, імунологічні та гематологічні методи досліджень за прийнятими у рибництві та іхтіопатології схемами. Застосовано методику вакцинації піддослідних риб і штучне стимулювання захворювань аеромонозу та весняної віремії коропа.

Наукова новизна. Вперше одночасно вивчені рибницькі показники у поєднанні з якісними, кількісними і функціональними характеристиками основних категорій імунокомпетентних клітин периферійної крові коропів в нормі і при захворюваннях на аеромоноз та весняну віремію. Виявлені суттєві відмінності в механізмі захисту риб при вказаних захворюваннях. Встановлено, що головну роль при аеромонозі виконує клітинна система захисту за допомогою Т-лімфоцитів; при весняній віремії коропа Т- і В-системи імунітету, з ведучою роллю В-лімфоцитів. Визначено, що у здорових коропів процентний вміст Т- і B-лімфоцитів відносно постійний і показники кількісного вмісту лімфоцитів залежать від температури води. Вперше виявлено, що при нетиповому перебігу аеромонозу імунологічні показники коропа були вищі, ніж при гострому перебігу захворювання, а патогенез хвороби був схожим із станом імуносупресії. Вперше відзначено, що при різних способах вакцинації у коропів відбувається активація різних груп лімфоцитів і забезпечується різна ступінь захисту від інфекції. Найбільш стійкими до аеромонозу виявились риби, яких вакцинували в черевну порожнину. Визначені імунологічні критерії стійкості коропа до захворю­вань, які дають змогу прогнозувати можливий перебіг хвороби. Встановлено,  що у вакцинованих і незахворівших коропів БАСК збільшується, при гострому перебігу інфекційних хвороб знижується, а при нетиповому не змінюється, відносно показників клінічно здорових риб.

Відзначено, що у стійких до аеромонозу невакцинованих і вакцинованих коропів відносний та абсолютний вміст Т- і B-лімфоцитів в крові мають близькі рівні.

Встановлено, що малолускаті українські коропи мали менший рівень загальної резистентності, ніж лускаті, і були більш уразливими до зара­ження аеромонадою і рабдовірусом коропа.

Практичне значення. Вивчення рибницько-біологічних показників коропа при захворюваннях на аеромоноз і весняну віремію коропа дає можливість звернути увагу на дотримання рибогосподарських стандартів у посадженої риби, особливо на коефіцієнт вгодованості непрямого показника більш стійких до аеромонозу коропів. Вирощування лускатих коропів більш стійких до аеромонозу та весняної віремії, дозволить рибним господарствам менш потерпати від цих захворювань і отримувати рибу більшої товарної маси.

Використання попередніх імунологічних тестів на рівень Т- і В-лімфоцитів у крові дозволить прогнозувати перебіг аеромонозу та весняної віремії коропа.

Вакцинація коропів сприятиме профілактиці риб проти аеромонозу, дозволить підвищити резистентність їх організму, що позитивно впливатиме на показники приросту маси риби.

Використання мікрометоду визначення БАСК сприятиме експрес-визначенню загального імунологічного та фізіологічного стану риби, наданню їй оцінки і про­веденню необхідних лікувальних і профілактичних заходів.

Отримані результати можуть бути використані при розробці заходів захисту коропа від інфекційних хвороб і при викладанні спецкурсів з рибництва, іхтіології та іхтіопатології у вузах України.

Декларація конкретного особистого внеску. Дисертантом особисто виконані клінічні, патолого-анатомічні та мікробіологічні дослідження риб, проведено визначення гематологічних та імунологічних по­казників всіх дослідних робіт, визначені критерії стійкості риб до аеромонозу та весняної віремії коропа. Автором особисто розроблено мікрометод виз­начення БАСК і проведені дослідження як в лабораторії, так і в рибницьких господарствах. Безпосередньо брав активну участь у відтворенні модельних дослідів по вивченню гострого і нетипового перебігу аеромонозу. Дисертант особисто проводив постановку та облік імунологічних реакцій, виконав статистичну об­робку результатів. Аналіз отриманих результатів та їх теоретичне обґрунтування проведено за допомогою консультацій д.б.н., проф. Рягіна С.Т. , д.б.н., проф. Хоменка Б.Г., к.б.н., Алексієнка В.Р.

Апробація роботи. Основні матеріали дисертації були представлені на вчених радах Українського науково-дослідного інституту рибного господарства (Київ, 1986-1995); 4-ій Інтернаціональній конференції Європейської асоціації патологів риб (Іспанія, 1989); всесоюзній нараді "Новые методы ин­тенсивной технологии выращивания пресноводных рыб" (Київ, 1989); республіканській нараді "Опыт работы коллективов предп­риятий и рыболовецких колхозов объединения "Укррыбхоз" по по­вышению эффективности рыбоводства" (Київ, 1989); 4-ій Всесо­юзній нараді по рибогосподарському використанню теплих вод (Москва, 1990); на міжнародній конференції молодих вчених на базі Інституту рибного господарства (Київ, 2002); 10-му міжнародному конгресі паразитологів (Ванкувер, 2002).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 на­укових робіт, з них 9 статей, з яких 7 - в спеціалізованих виданнях і 2 тези доповідей в матеріалах конференцій та зїздів.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, 7 розділів власних досліджень, обговорення результатів досліджень, висновків, пропозицій для практичного застосування та списку використаних літературних джерел (231 найменування). Робота викладена на 165 сторінках, містить 14 таблиць і 36 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Огляд літератури за темою. В розділі надано огляд літературних даних про поширення інфекційних хвороб у рибництві, роль і закономірності функціонування імунної системи риб, розглянуті різні способи профілактики і лікування хвороб у рибницьких господарствах.

Матеріали і методи досліджень. Дослідження пров