Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

370. Хазін Марат Борисович. Моделювання поведінки нестаціонарних релейних систем, що самоналаштовуються, в просторі приростів параметрів: дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця, 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Хазін М.Б Моделювання поведінки нестаціонарних релейних систем, що самоналаштовуються, в просторі приростів параметрів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – Вінницький національний технічний університет, Вінниця, 2004.

Дисертація присвячена розробці методу аналізу поведінки нестаціонарних релейних систем, що самоналаштовуються, при спільному впливі неконтрольованих параметричних збурень і випадкових завад. Здійснено класифікацію методів дослідження поведінки динамічних систем. Вибрано спосіб опису динаміки нелінійних нестаціонарних систем, які працюють при спільному впливі неконтрольованих параметричних збурень і випадкових завад.

Вперше отримано математичні моделі, що описують поведінку нелінійних нестаціонарних систем, для яких характерний режим автоколивань. Запропоновано метод розв’язання задачі оцінки робастної стійкості нелінійних нестаціонарних систем, які працюють в автоколивальному режимі. Узагальнено метод розв’язання задачі визначення параметрів автоколивань нестаціонарних релейних систем, що самоналаштовуються. Вперше розв’язано обернену задачу робастної стійкості нестаціонарних релейних систем, які працюють в режимі автоколивань, при спільному впливі неконтрольованих параметричних збурень і випадкових завад. Розроблено алгоритм для аналізу поведінки класу систем з релейними елементами, що самоналаштовуються, при спільному впливі неконтрольованих параметричних збурень і випадкових завад.

В дисертаційній роботі виконане теоретичне узагальнення і отриманий новий розв’язок наукової задачі, яка полягає в розробці методу аналізу поведінки нестаціонарних релейних систем при спільному впливі неконтрольованих параметричних збурень і випадкових завад.

В дисертаційній роботі одержані такі основні наукові та практичні результати:

1. Здійснено класифікацію методів дослідження поведінки динамічних систем. В основу класифікації покладено умови дослідження, які дозволяють охарактеризувати усю різноманітність методів.

2. Вибрано спосіб опису динаміки нелінійних нестаціонарних систем, які працюють при спільному впливі неконтрольованих параметричних збурень і випадкових завад. Це дало можливість розширити клас систем, що досліджуються.

3. Вперше запропоновано підхід для моделювання нелінійних нестаціонарних систем з релейними елементами, що самоналаштовуються, що дозволяє досліджувати такі системи при спільному впливі неконтрольованих параметричних збурень і випадкових завад.

4. Вперше отримано математичні моделі, що описують поведінку нелінійних нестаціонарних систем, для яких характерний режим автоколивань, в просторі приросту параметрів, що дало можливість змоделювати поведінку такого класу систем.

5. Вперше запропоновано метод розв’язання задачі оцінки робастної стійкості нелінійних нестаціонарних систем, які працюють в автоколивальному режимі. Це дало можливість визначити умови, при яких дана система зберігає властивість стійкості.

6. Узагальнено метод розв’язання задачі визначення параметрів автоколивань нестаціонарних релейних систем, що самоналаштовуються. Аналітичним шляхом отримано співвідношення, за допомогою якого можна здійснювати більш точний, порівняно з відомими співвідношеннями, розрахунок амплітуди автоколивань відповідної системи при впливі параметричних збурень, що не контролюються

7. Вперше розв’язано обернену задачу робастної стійкості нестаціонарних релейних систем, які працюють в режимі автоколивань, при спільному впливі неконтрольованих параметричних збурень і випадкових завад. Це дало можливість визначити межі зміни параметрів, при яких дана система зберігає властивість стійкості.

8. Розроблено алгоритм для аналізу поведінки класу систем з релейними елементами, що самоналаштовуються, при спільному впливі неконтрольованих параметричних збурень і випадкових завад.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Юхимчук С.В., Хазін М.Б. Дослідження системи керування рульової машини літального апарату у разі впливу на неї неконтрольованих параметричних збурень // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2001. – №2. – С. 86-90.

2. Юхимчук С.В., Хазін М.Б. Дослідження впливу неконтрольованих завад на поведінку одного класу нелінійних нестаціонарних систем // В сб. Матеріалів VI міжнародної конференції "Контроль і управління в складних системах". - Винница. - 2001. – С. 11.

3. Юхимчук С.В., Хазин М.Б. Определение параметров автоколебаний одного класса нелинейных нестационарных систем //Современные проблемы информатизации в технике и технологиях. Труды VI Международной открытой научной конференции в г. Воронеже. – Воронеж. – 2001. – С.83-84.

4. Юхимчук С.В., Хазін М.Б. Дослідження впливу неконтрольованих завад на поведінку одного класу нелінійних нестаціонарних систем // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2001. – №6. – С. 9-12.

5. Юхимчук С.В., Хазин М.Б. Моделирование поведения одного класса адаптивных систем, работающих в автоколебательном режиме// Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2001. – №3(12). – С. 331-335.

6. Yukhimchuk S., Khazin M. Modeling of influence of interferences on parameters of auto-oscilations and stability of non-linear non-stationary systems // Proceedings of the 6th International Conference on Development and Application Systems. – Suceava. - 2002. – pp. 255-260.

7. Юхимчук С.В., Хазін М.Б. Створення бази даних для дослідження впливу збурень на параметри автоколивань одного класу нестаціонарних систем управління рухом літальних апаратів // Праці міжнародної конференції з управління „Автоматика’2002” – т. 2. - Донецьк. – 2002. – С. 27-29.

8. Юхимчук С.В., Хазін М.Б. Структура бази даних для дослідження поведінки одного класу нелінійних нестаціонарних систем управління// Вестник Херсонского государственного технического университета. - 2002. – №1(14). – С. 410-412.

9. Юхимчук С.В., Хазін М.Б. Визначення меж зміни первинних параметрів одного класу нелінійних нестаціонарних систем, які забезпечують їх стійкість// Вестник Херсонского государственного технического университета. - 2004. – №1(19). – С. 371-377.

10. Юхимчук С.В., Хазін М.Б. Визначення допустимих меж зміни параметрів системи управління рульовою машиною літальних апаратів // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта’2004”. – 2004. – С. 8-9.

11. Юхимчук С.В., Гільманов Р.Р., Хазін М.Б. Розробка алгоритму для розв’язку задачі аналізу поведінки нелінійних нестаціонарних систем з релейними елементами, що самоналаштовуються // Праці міжнародної конференції „Автоматика’2004” з управління. – Київ. – С.14.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины