Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

338. Солодовник Ганна Валеріївна. Моделі та інструментальні засоби управління розвитком підприємства: дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Харківський національний ун-т радіоелектроніки. - Х., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Солодовник Г.В. Моделі та інструментальні засоби управління розвитком підприємства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2004.

Проведений аналіз відомих методів управління розвитком підприємства, дозволив сформулювати наукову задачу підвищення ефективності управління розвитком підприємства як елемента системи виробників, що конкурують на обмеженому ринку. Розроблено імітаційну модель функціонування підприємства. Запропоновано метод планування розвитку підприємства, що передбачає розв’язання двох задач: визначення раціонального розміру коштів розвитку підприємства в умовах невизначеності, та оптимальної стратегії розподілу цих засобів між діями, спрямованими на підвищення привабливості товару. Першу задачу вирішено за допомогою методів теорії ігор та прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності. Друга була розв’язана методом динамічного програмування. Побудовано модель обчислення оціночного значення розміру частки загального ринку, контрольованої підприємством у майбутньому плановому періоді з урахуванням привабливості підприємства та його конкурентів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Петров Э.Г., Солодовник А.В. Модель планирования эффективного использования фонда развития предприятия // Вестник ХГТУ. – 2003. – №2(18). – С.86–90.

  2. Петров Э.Г., Туманова А.В. Модель конкурентной борьбы на ограниченном рынке // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – 2002. – №121. – С.122–128.

  3. Туманова А.В. Логистическая модель материальных потоков // Радиоэлектроника и информатика. – 2001. – №4(17). – С.66–71.

  1. Туманова А.В. Модель финансовых потоков // Радиоэлектроника и информатика. – 2002. – №2(19). – С.116–120.

  2. Туманова А.В. Моделирование конкурентной ситуации // Вестник ХГТУ. – 2002. – №1(14). – С.170–174.

  3. Туманова А.В. Постановка задачи управления ресурсами в системах с различной степенью централизации // Сб. науч. тр. по мат. 4-го Междунар. молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – 2000. – Ч.2. – С.201–202.

  4. Солодовник А.В. Модель управления развитием предприятия в условиях конкурентной борьбы // Сб. науч. тр. по мат. междунар. конф. «Единое информационное пространство». – 2003. – С.126-129.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины