Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

305. Розенбуш Віра Калениківна. Спектральні та фотометричні особливості вибраних комет: дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / НАН України; Головна астрономічна обсерваторія. - К., 2004. - Бібліогр.: с. 20-21.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Розенбуш В.К. Спектральні та фотометричні особливості вибраних комет.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.03 - Геліофізика і фізика Сонячної системи. - Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ, 2004.

Дисертація присвячена дослідженню комет, яке базується на результатах спектральних (7 комет) і фотометричних (11 комет) спостереженнях. У роботі визначені деякі фізичні характеристики коми, хвоста та ядра ряду комет, а саме: концентрація та продуктивність газу та пилу в атмосфері комети, відносні інтенсивності випромінювання різних молекул та іонів, показники кольору пилу, альбедо частинок, оптична густина коми, ефективний розмір і період обертання ядра та інші. Досліджено три фрагментовані комети – C/1975 V1 (Вест), D/1996 Q1 (Табур), С/2001 А2 (ЛІНЕАР) – і знайдено спостережні докази внутрішньої неоднорідності речовини батьківських ядер комет Веста і Табура. Вперше в кометах виявлена асиметрія просторового розподілу молекул NH2 в комі комети Табура. На основі аналізу продуктивності газу і пилу в атмосферах комет і їхніх варіацій з геліоцентричною відстанню виявлено аномальний хімічний склад комет Веста, 21Р/Джакобіні-Циннера і А2(ЛІНЕАР). Із фотометричних спостережень покриття зірок атмосферами комет С/1990K1(Леві), С/1995O1(Хейл-Бопп) і 1Р/Галлей (за літературними даними) визначена й досліджена оптична густина коми та її спектральна і просторова залежності. Показано, що діаграма градієнтів відбивної здатності пилу [(UC-BC) – (BC-RC)] може бути використана для діагностики належності комет до різних таксономічних груп. В роботі проведено узагальнення та порівняльний аналіз фізичних та динамічних характеристик досліджуваних комет. Показано, що фізичні властивості комет є важливим доповненням до їхніх динамічних характеристик при розгляді космогонічних проблем.

В роботі представлені результати комплексних досліджень 16 комет з використанням спектральних та фотометричних методів спостережень на різних телескопах протягом майже 170 ночей. Вибір певних методик спостережень, ретельна редукція даних і врахування систематичних похибок дозволили визначити і дослідити фізичні властивості атмосфер і ядер ряду комет.

Найважливіші результати даної роботи:

1. Визначені основні фізичні характеристики і властивості атмосфер 16 комет:

- розраховані концентрації та продуктивності молекул CN, C3, C2 і NH2, іонів СО+ і H2O+ та пилових частинок в атмосферах комет C/1975 V1 (Вест), С/1983O1(Черніс), С/1982M1(Остін), 21Р/Джакобіні-Циннер, 1P/Галлей, C/1985R1(Хартлі-Гуд), C/1985 T1 (Тіле) і C/2001А2(ЛІНЕАР) і їхні варіації з геліоцентричною відстанню. Показано, що п’ять комет належать до комет з типовим складом дочірніх молекул і середніми величинами продуктивності газу та пилу, а комети Веста, Джакобіні-Циннера і А2 (ЛІНЕАР) мають аномалії у відносному вмісті газової та пилової компонент;

- знайдені альбедо (0.03), маса (»71011 г) та продуктивність (»2106 гс-1) пилових частинок в атмосфері комети Черніса, яка знаходилася на великій відстані від Сонця (r>3.3 а.о.);

- визначені ефективні радіуси ядер комет Остіна »15.4 км, Хартлі-Гуда »1.7 км, Тіле »2 км, Черніса »15.4 км і Джакобіні-Циннера »1.3 км;

- знайдені два періоди в обертальному русі ядра комети Галлея - 7.4d і 2.2d. Виявлено вплив активності комети на визначення періоду обертання її ядра. Знайдено період обертання ядра комети Остіна - 2.64d;

- в спектрі комети Остіна виявлені відхилення спостережних інтенсивностей смуг Свана С2 від теоретично розрахованих відношень в припущенні, що основним механізмом збудження є механізм резонансної флуоресценції. Знайдена коливальна температура збудження молекул С2 - К ;

- зареєстрована система смуг Філліпса С2 в ближній ІЧ-області спектру комети Остіна. До наших спостережень система Філліпса була знайдена тільки в двох кометах;

- отримані просторові розподіли пилу, молекул NH2, показників кольору в комі комет C/1995 O1 (Хейл-Бопп) і D/1996 Q1 (Табур). В комах обох комет знайдені області з різними розподілами пилу і його кольору. В кометі Табура виявлена асиметрія просторового розподілу молекул NH2.

2. Знайдені спектральні відмінності ядерних фрагментів і коми комети Веста, які вказують на внутрішню неоднорідність речовини батьківського ядра комети. Виявлені несинхронні зміни відносних потоків енергії в різних емісіях ядер A і D свідчать про хімічну неоднорідність також і фрагментів ядра комети.

3. Детальні дослідження активності комет Веста, Остіна, Хартлі-Гуда, Галлея і А2 (ЛІНЕАР) показали, що нестаціонарні процеси і фрагментація комет є індикаторами неоднорідності композиційного складу і структури їхніх ядер. Виявлені значні зміни показника кольору пилу в кометі Хартлі-Гуда під час спалаху яскравості з амплітудою Dm»1m. Аналогічні зміни кольору пилу виявлені і для комети А2 (ЛІНЕАР). Знайдена повна маса пилу ( г), яка була викинута з ядра комети Галлея з середньою швидкістю виділення г/с під час спалаху 15 листопада 1985 р.

4. Проведено детальний аналіз усіх виявлених особливостей комети Табура і можливих причин її зникнення. Показано, що запилення поверхні ядра і швидке вичерпання сублімуючої речовини неминуче повинно було привести до повного екранування ядра, або хоча б тієї частини поверхні, де пройшов розлом батьківського ядра комети. Ймовірніше за все, комета Табура прямо на очах спостерігачів перетворилася в астероїдоподібне тіло.

5. Визначена оптична густина пилових атмосфер комет Леві ( на відстані 3500 км від ядра) і Хейла-Боппа ( на відстані 12105 км від ядра). Вперше знайдена спектральна і просторова залежності оптичної густини пилу в атмосферах комет Хейла-Боппа і Галлея. Розрахунки та характер спектральної залежності вказують на присутність дуже малих (релеєвських) частинок в атмосферах досліджених комет.

6. Вперше показано, що діаграма градієнтів відбивної здатності (UC-BC) і (BC-RC) може бути використана для діагностики належності комет до різних таксономічних груп.

7. Проведено узагальнення та порівняльний аналіз фізичних та динамічних характеристик досліджуваних комет. Показано, що фізичні властивості комет є важливим доповненням до їхніх динамічних характеристик при розгляді космогонічних проблем.

8. Вперше знайдена систематична різниця положень фотометричних цен-трів яскравості комети Остіна у фотографічній і фотовізуальній областях спектру, яка склала 1.24±0.22 (»600 км). Зроблено висновок, що при аналізі астрометричних спостережень і розрахунку орбіт комет необхідно враховувати фотометричні системи, в яких проведені спостереження.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины