Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

74. Глонь Ольга Віталіївна. Моделювання та оптимізація систем керування в умовах невизначеності: дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця, 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Глонь О.В. Моделювання та оптимізація систем керування в умовах невизначеності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Вінницький національний технічний університет, Вінниця, 2004.

Дисертація присвячена розв’язанню задачі моделювання систем керування в умовах комбінованої невизначеності.

Для моделювання систем керування в умовах комбінованої стохастичної та нечіткої невизначеності запропоновано новий метод, який використовує новий спосіб узагальнення математичних операцій над невизначеними даними, який грунтується на формальній системі узагальнюючих функцій. Розроблено узагальнену модель системи керування в умовах невизначеності. Вона грунтується на операторному методі та системі узагальнюючих функцій.

Вдосконалено метод покрокової оптимізації систем керування в умовах комбінованої невизначеності. Метод дозволяє врахувати можливу нестійкість процесу оптимізації в умовах стохастичної та нечіткої невизначеності.

На основі запропонованих методів і моделей розроблено комплекс методичних, алгоритмічних, програмних та технічних засобів моделювання систем керування в умовах комбінованої невизначеності.

Відсутність загальних підходів до моделювання та проектування систем керування в умовах комбінованої нечіткої та стохастичної невизначеності обумовило необхідність та актуальність розв’язання у дисертаційній роботі задачі підвищення ефективності роботи таких систем.

В результаті проведених досліджень було розроблено теоретичне, алгоритмічне та програмне забезпечення для моделювання систем керування в умовах невизначеності та вдосконалено метод покрокової оптимізації в умовах невизначеності.

Основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи наступні:

 1. Вперше розроблено новий метод моделювання систем керування в умовах невизначеності. Новий метод відрізняється від відомих методів моделювання способом узагальнення математичних операцій над невизначеними даними, який грунтується на формальній системі узагальнюючих функцій. Запропонований метод забезпечує розширення області застосування на умови комбінованої стохастичної та нечіткої невизначеності.

 2. Розроблено узагальнену модель системи керування в умовах невизначеності. Вона грунтується на операторному методі та системі узагальнюючих функцій і відрізняється від відповідних існуючих моделей тим, що враховує різний характер невизначеності даних. Нова модель дозволяє покращити роботу систем керування у випадку невизначених даних.

 3. В результаті дослідження методів покрокової оптимізації вдосконалено градієнтний метод оптимізації систем керування в умовах невизначеності. Вдосконалений метод відрізняється врахуванням можливої нестійкості процесу оптимізації в умовах невизначеності. Вдосконалений метод забезпечує збіжність оптимізації систем керування в умовах комбінованої стохастичної та нечіткої невизначеності.

 4. На основі запропонованих методів і моделей розроблено комплекс методичних, алгоритмічних, програмних та технічних засобів моделювання систем керування в умовах невизначеності:

методика узагальнення невизначених даних та алгоритми їх перетворення при моделюванні систем керування в умовах невизначеності;

алгоритм покрокової оптимізації систем керування в умовах невизначеності;

програмне забезпечення для моделювання і оптимізації систем керування в умовах невизначеності.

технічні засоби: пристрій для узагальнення суми нечітких та стохастичних даних, пристрій для узагальнення нелінійного перетворення нечітких та стохастичних даних, пристрій для узагальнення лінійного інтегро-диференціального перетворення нечітких та стохастичних даних, що захищені патентами України, а також структура спеціалізованого контролера, який виконує обробку невизначених даних.

 1. Проведено дослідження ефективності та достовірності розробленого методу та програмного забезпечення. Отже, метод УФ та програмне забезпечення дали достовірні результати, які є наближеними до результатів, одержаних за допомогою методу операторної обробки даних та відповідних принципів узагальнення. Метод УФ є складним у комп’ютерній реалізації, але універсальним.

 2. Розроблено методики моделювання системи керування калориферами та системи контролю та прогнозування витрат газу в умовах невизначеності. Одержані практичні результати досліджень впроваджено на підприємстві ВАТ «Вінницягаз» та ЗАТ «Утерм».

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Дубовой В.М., Глонь О.В. Обработка результатов косвенных измерений при нечетко заданных параметрах параметрах // Научные труды Кременчугского государственного политехнического университета. Вып.2. – 2000. - №9. - С.262-265

 2. Дубовой В.М. Глонь О.В. Использование обобщенной вычислительной модели в интеллектуальных системах управления // Вісник Технологічного університету Поділля – 2002.- №3 Т.1(41). - С.122-125

 3. Дубовой В.М., Глонь О.В. Порівняння методів узагальнення математичних операцій на випадок неповністю визначених даних // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – №4. - С.75-80.

 4. Глонь О.В. Оцінка достовірності висновків експертної системи // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2001. – №6.– С.52-55

 5. Дубовой В.М., Глонь О.В. Перетворення нечітких даних динамічною системою // Матеріали VI Міжнародної конференції “Контроль і управління в складних системах” (КУСС-2001). – Вінниця: УНІВЕРСУМ.– 2001. - С.15-19

 6. Дубовой В.М., Глонь О.В. Властивості моделей інформаційних систем в умовах невизначеності // Матеріали ІІІ міжнародної конференції “Інтернет – Освіта – Наука” (ІОН-2002). Том 2, – Вінниця: УНІВЕРСУМ. - 2002. - С.410-412

 7. Дубовой В.М., Глонь О.В. Программа обобщенных вычислений Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА № 4705, від 06.09.2001

 8. Патент України № 46342 А, МПК G 06F 15/00. Пристрій для узагальнення суми нечітких та стохастичних даних / Дубовой В.М., Глонь О.В.; Заявл. 23.06.2001; Опубл. 15.05.2002; Бюл. №5 – 5с.

 9. Патент України № 53377 А, МПК G 06F 15/36. Пристрій для узагальнення нелінійного перетворення нечітких та стохастичних даних / Дубовой В.М., Глонь О.В.; Заявл. 29.05.02; Опубл. 15.01.2003. Бюл. №1 – 4с.

 10. Патент України № 55643 А, МПК G 06F 15/00. Пристрій для узагальнення лінійного інтегро-диференціального перетворення нечітких та стохастичних даних / Дубовой В.М., Глонь О.В.; Заявл. 15.04.2002; Опубл. 15.04.2003. Бюл. № 4 – 4с.

 11. Глонь О.В. Оценка информационных характеристик систем с нечеткой логикой // Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-технічної конференції аспірантів та студентів в м.Донецьку. – Донецьк, ДонДТУ. – 2001 – С.68

 12. Глонь О.В. Узагальнення аналітичних залежностей у випадку спільної обробки сигналів у нечіткій та статистичній формах // Збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. – Вінниця: ВДТУ. - 2001. – С.30

 13. Дубовой В.М., Глонь О.В. Проектування оптоелектронних пристроїв в умовах невизначеності // Збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції “Фотоніка-ОДС-2002”. – Вінниця: УНІВЕРСУМ. -2002 - C.28


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины