Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

114. Подолянюк Олена Леонідівна. Розвиток професійної позиції шкільного психолога у післядипломній освіті: дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. - К., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Подолянюк О.Л. Розвиток професійної позиції шкільного психолога у післядипломній освіті. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. Київ, 2004.

Дисертацію присвячено вивченню професійної позиції шкільного психолога, її розвитку в системі післядипломної освіти. В роботі відображені основні напрямки та підходи до визначення професійної позиції психолога. Розкрито зміст професійної позиції, що розуміється як цілісне смислове утворення особистості і відображає стійку систему ставлень до професії, до учасників освітнього процесу, до самого себе, включає оцінку професійного досвіду, реальності, перспектив, а також власних домагань, що реалізуються в тій чи іншій мірі в обраній діяльності. В роботі визначено основні складові, встановлено психологічні особливості та роль професійної позиції в діяльності шкільного психолога, а також рівень сформованості професійної позиції у початкуючих шкільних психологів. Запропоновано систему психологічного та методичного забезпечення її розвитку в процесі післядипломної освіти, що включає такі основні напрямки: підвищення рівня психологічної компетентності психологів, розвиток системи цінностей та активізацію процесу самопізнання, організацію професійного спілкування психологів.

Показано, що динаміка розвитку професійної позиції полягає у зміні ставлення особистості до себе, на основі усвідомлення та розвитку власної системи цінностей, створення ідеального образу професіонала, розвитку особистісної та професійної рефлексії.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Подолянюк О.Л. Засоби та механізми становлення особистісної позиції шкільного психолога в системі післядипломної освіти // Актуальні проблеми сучасної української психології: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. академіка С.Д.Максименка. – К., Нора-Друк, 2003. – Вип. 23. - С. 293-305.

  2. Подолянюк О.Л. Технологія формування особистісної позиції шкільного психолога, адекватної вимогам професії //Актуальні проблеми психології. ТомІ: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2002, ч. 6. – С. 288-294.

  3. Подолянюк О.Л. Проблема особистісної позиції психолога-практика // Психологія. Збірник наукових праць. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Вип. 14. – 2001. – С. 358-372.

  4. Подолянюк О.Л. Позитивна Я-концепція як умова становлення адекватної особистісної позиції шкільного психолога // Вісник Дніпропетровського університету. Педагогіка і психологія. – Вип.6. – Дніпропетровськ, 2000. – С. 39-46.

  5. Проблеми становлення позиції шкільного психолога як умови успішності діяльності // Нива знань – інформаційно-педагогічний альманах. Дніпропетровськ: МП Промінь, 2002. – № 4. – С. 27-37.

  6. Подолянюк О.Л. Деякі підходи до формування особистісної позиції в процесі освоєння спеціальності психолога // Вісник Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. – Тернопіль,1996. – С.64-66.

  7. Подолянюк Е.Л. Некоторые штрихи к профессиональному портрету психолога // Нива знань – інформаційно-педагогічний альманах. Дніпропетровськ: МП Промінь, 1996. – №3. – С. 13-16.

  8. Подолянюк О.Л. Проблема переорієнтації професійних установок учителів, які працюють шкільними психологами // І Всеукраїнський конгрес з практичної психології 27-30 вересня 1994 року. Тези доповідей і повідомлень. – Херсон, 1994. – С. 137-138.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины