Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Меша Володимир Григорович. Конфесійний та суспільний аспекти розвитку православної церкви в Україні 1875-1900 років : Дис... д-ра наук: 07.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Меша В.Г. Конфесійний та суспільний аспекти розвитку православної церкви в Україні 1875-1900 років. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01. – Історія України. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2009.

В дисертації комплексно досліджується стан, основні етапи й тенденції розвитку РПЦ в Україні останньої чверті ХІХ століття. Проаналізовано, зокрема, особливості еволюції адміністративно-територіальної структури й системи управління православної церкви в Україні. Виявлена специфіка кадрового забезпечення єпархій, яка полягала в урахуванні національного чинника: серед єпископату, чинників середньої ланки управління (благочинній) та духовних навчальних закладів переважали етнічні росіяни або випускники академій та семінарій, які функціонували поза межами України.

З’ясовано характер взаємодії православної церкви з іншими, зокрема, римо-католицькою та сектантськими конфесіями. Автор робить висновок про наростання міжконфесійного протистояння за умов збереження панівного статусу РПЦ та статусу «терпимих» і «нетерпимих» іноконфесійних організацій.

Доведено, що під впливом ліберальних реформаційних процесів, що розгорнулись в суспільстві на етапі 1861-1874 рр., православна церква зазнала не лише внутрішніх змін ліберального (до початку 80-х рр.) і консервативного (до 1905 р.) спрямування, але й значно активізувала свою участь у суспільних та національних процесах. Вона проявилась, зокрема, в залученні православного духовенства до системи місцевого самоуправління й суперечливій реакції на процеси українського національного відродження.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

а) монографія:

1. Меша В.Г. Конфесійний та суспільний аспекти розвитку православної церкви в Україні 1875-1900 років / В.Г.Меша. – Донецьк: Норд-Прес, 2007. – 354 с. Рец. Тригуб П.М. Внесок у розвиток історико-церковної науки в Україні // Історичний архів. Наукові студії. – Миколаїв: МДГУ ім. П.Могили. – 2008. – Вип.2. – С.188-190.

б) статті у фахових виданнях:

 1. Меша В.Г. Православний клір України в його ставленні до римо-католицької церкви (ІІ пол. ХІХ ст.) / В.Г.Меша // Вісник Київського славістичного університету / Реднол.: Ю.М.Алексєєв (голов. ред.) та ін. – К.: КСУ, 2003. – №15. – С.113-122.

 2. Меша В.Г. Закордонні православні святині у вивченні Діячів православної церкви в Україні (ІІ пол. ХІХ століття) / В.Г.Меша // Вісник Київського міжнародного університету / Редколегія: О.П.Іваницька (голова) та ін. (Серія «Міжнародні відносини»). – К.: КиМУ. – Вип.4. – 2005. – С.110-121.

 3. Меша В.Г. Роль православної церкви України останньої чверті ХІХ століття в розвитку народної освіти / В.Г.Меша // Вісник Східноукраїнського національного Університету імені В.Даля. – №2(108). – Ч.2. – 2007. – С.115-120.

 4. Меша В.Г. Православна місія в Україні: протистояння сектам східнохристиянського коріння (1875-1900 рр.) / В.Г.Меша // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.83. – Вип.70. – Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.Петра Могили, 2008. – С.66-70.

 5. Меша В.Г. Матеріальне становище духовенства в Україні 1875-1900 років / В.Г.Меша // Південний архів. Історичні науки: Збірник Наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – Випуск 28-29. – С.318-324.

 6. Меша В.Г. Правовий статус духовенства України другої половини ХІХ століття / В.Г.Меша // Вісник Східноукраїнського національного Університету імені Володимира Даля. – №11(129). – 2008. – С.165-170.

 7. Меша В.Г. Характер територіально-адміністративної структури православної церкви в Україні останньої чверті ХІХ століття / В.Г.Меша // «Наука. Релігія. Суспільство». – №2. – 2008. – С.207-212.

 8. Меша В.Г. Особливості синодального управління Російської православної церкви другої половини ХІХ століття / В.Г.Меша // Гілея (науковий вісник). – Випуск 13. – 2008. – С.30-38.

 9. Меша В.Г. Особливості функціонування монастирів в Україні останньої чверті ХІХ століття / В.Г.Меша // Історичні і політологічні дослідження / Гол. Ред.. П.В.Добров. – №1-2(37-38). – 2008. – С.195-202.

 10. Меша В.Г. Особливості низового рівня управління православної церкви в Україні 1875-1900 років / В.Г.Меша // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О.Я.Пилипчук. – К., 2008. – Вип.33. – С.152-157.

 11. Меша В.Г. Православна церква і селянство в Україні останньої чверті ХІХ століття / В.Г.Меша //Український селянин. Зб. наук. праць. – Черкаси, 2008. – Вип.11. – С.173-176.

 12. Меша В.Г. Православна церква і робітничий клас в Україні останньої чверті ХІХ століття / В.Г.Меша // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К., 2008. – Вип.15. – 404 с.

 13. Меша В.Г. Асиміляторська діяльність православної церкви в Україні 1875-1900 років / В.Г.Меша // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип.20. – Частина 1. – Луганськ, 2008. – 200 с. – С.93-98.

 14. Меша В.Г. Участь православного духовенства в українському національному відродженні останньої чверті ХІХ століття / В.Г.Меша // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія історична. Т.94. – Вип.81. – Миколаїв, 2009. – С.19-24.

 15. Меша В.Г. Характерні риси та тенденції розвитку православної церкви в Україні 1875-1900 рр. / В.Г.Меша. – Схід/East. – №6(90) вересень-жовтень 2008. – С.54-57.

 16. Меша В.Г. Розвиток православної церкви в Україні останньої чверті ХІХ ст. (післяреволюційна історіографія) / В.Г.Меша // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Друге Сорбеєвське читання / Інститут історії України НАН України. – К., 2008. – Вип.15. – С.233-241.

 17. Меша В.Г. Розвиток протестантизму в Україні та ставлення до нього офіційної влади і православної церкви (ІІ пол. ХІХ ст.) / В.Г.Меша // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – Луганськ, 2009. – №4(електронне фахове видання).

 18. Меша В.Г. Свята Земля у вивченні діячів православної церкви в Україні ІІ половини ХІХ ст.: передумови, етапи, результати / В.Г.Меша // Сіверянський літопис: Всеукр. науковий журнал. – №1. – 2009. – С.92-101.

 19. Меша В.Г. Експансія західносектантських організацій в Україні (ХІХ-початок ХХст.) / В.Г.Меша // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економика, політологія, історія. – 2007. – №16(53). – С.144-152. – Мови укр., рос.

 20. Меша В.Г. Роль єпископів в управлінні православної церкви в Україні останньої чверті ХІХ століття / В.Г.Меша // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О.Я.Пилипчук. – К., 2009. – Вип.40. – С.110-117.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины