Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Філіпцова Ольга Володимирівна. Популяційно-генетичний аналіз поведінкових ознак: досвід вивчення населення України : Дис... д-ра наук: 03.00.15 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Філіпцова Ольга Володимирівна. Популяційно-генетичний аналіз поведінкових ознак: досвід вивчення населення України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за фахом 03.00.15 – генетика (біологічні науки). – ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», 2009 р.

Проведено перше в Україні популяційно-генетичне дослідження, у результаті якого розроблена методологія психогенетичного аналізу. Отримано характеристики розподілу ознак, їх успадковуваності й асоціації з демографічними і біологічними показниками. Показано, що абсолютна ефективність збору психогенеалогічної інформації складає 23%, ефективність збору психометричного матеріалу складає 15-84%. Більш висока відносна ефективність збору матеріалу відзначена в жінок (67%) у порівнянні з чоловіками (33%). Ефективність збору родинних пар для цілей генетичного аналізу кількісно розташовується в ряд «мати-донька»> «мати-син»> «батько-донька»> «батько-син». Проведено популяційний аналіз 122 ознак поведінки, що відносяться до груп когнітивних (загальний інтелект IQ), особистісних (темперамент, агресивність, комунікативні/організаторські здібності, клінічно значимі характеристики, мотиваційна поведінка), нейропсихологічних ознак (кількісні і якісні характеристики сну і сновидінь) і переваг (шлюбні, портретні, харчові і професійні). Розподіл більшості з них не відповідає закону Гауса, а характеризується позитивними і негативними асиметрією й ексцесом. Для кількісних ознак розраховані повні статистики, що включають 13 загальнозначущих статистик. Коефіцієнти кореляції по поведінкових ознаках (0,12-0,56) у більшості випадків мають більш високі значення у сибсових парах у порівнянні з парами «батько-нащадок». По 25 поведінковим ознакам у населенні існує позитивна шлюбна асортативність (коефіцієнти кореляції в діапазоні 0,26-0,52). Для 59 ознак поведінки виведені рівняння регресії. Коефіцієнти успадковуваності 70 поведінкових ознак варіюють у межах 24-100%. 13 кількісних поведінкових ознак за результатами генетичного аналізу віднесені до емерджентних. На 15 поведінкових ознак впливає вік матері, а вплив віку батька виявлено для 25 ознак. Маркери в ранньому онтогенезі виявилися не ефективними для використання в якості прогнозу особливостей поведінки. Найбільш інформативними з'явилися наявність шкідливих звичок, тривалість сну і коло захоплень. Виявлені асоціації можуть використовуватися для вибіркового підбора контингенту зі специфічними поведінковими особливостями в лікувальних установах.

Проведено перше в Україні популяційно-генетичне дослідження 122 ознак поведінки, що відносяться до груп когнітивних, особистісних, нейропсихологічних характеристик і переваг, на масиві даних, який складається з 2305 мешканців України. Підібрані психометричні методики, виявлена ефективність збору психогенеалогічного матеріалу, отримані характеристики розподілу ознак, їх успадковуваності й асоціації з демографічними і біологічними показниками.

 1. При відсутності матеріального заохочення ефективність збору психогенеалогічної інформації складає 23% по відношенню до всіх залучених протягом дослідження осіб. Ефективність збору психометричного матеріалу складає 15-84% по відношенню до повного набору використаних методик. Більш висока ефективність збору матеріалу відзначена в жінок (67%) у порівнянні з чоловіками (33%). Ефективність збору родинних пар для цілей генетичного аналізу кількісно розташовується в ряд «мати-дочка» > «мати-син» > «батько-дочка» > «батько-син».

 2. Популяційний аналіз 122 ознак поведінки показав, що розподіл більшості з них не відповідає закону Гауса, а характеризується позитивною або негативною асиметрією й позитивним або негативним ексцесом. Визначення характеру розподілу ознак дозволив обрати адекватні методи оцінку коефіцієнтів успадковуваності. Порівняння характеристик розподілів дозволило довести, що деякі однотипні ознаки поведінки характеризують різні сторони поведінкових проявів стосовно локального населення.

 3. Більшість відмінностей, пов’язаних зі статтю, встановлено в представників молодшого покоління. Величина відмінностей, пов’язаних зі статтю, складала в середньому 10% від величини розмаху ознаки. Більш суттєві відмінності між представниками різних поколінь виявлені у жінок. Виявлено вікову динаміку поведінкових ознак у межах кожного покоління, причому спрямованість зв'язку в залежності від конкретної ознаки була як прямою, так і зворотною (у значущих зв'язків величина зв'язку невисока, коефіцієнти кореляції лежать у діапазоні 0,33-0,44).

 4. Коефіцієнти кореляції за поведінковими ознаками (коефіцієнти кореляції знаходяться у діапазоні 0,12-0,56) у більшості випадків мають більш високі значення у сибсових парах у порівнянні з парами «батько-нащадок». За 25 поведінковими ознаками у населенні існують позитивна шлюбна асортативність (коефіцієнти кореляції лежать у діапазоні 0,26-0,52), що робить необхідним модифікувати коефіцієнти кореляції між родичами для цілей генетичного аналізу. Коефіцієнти успадковуваності 70 поведінкових ознак варіюють у межах 24-100%. 13 кількісних поведінкових ознак за результатами генетичного аналізу віднесені до так званих емерджентних.

 1. Для 59 ознак поведінки виведені рівняння регресії, що дозволяють прогнозувати поведінковий фенотип нащадка за ознакою поведінки батьків.

 2. На 15 поведінкових ознак впливає вік матері, а вплив віку батька виявлено для 25 ознак. Виявлено слабкий зв'язок між поведінковими ознаками нащадків і соціально-демографічними характеристиками родин, з яких найбільшу прогностичну цінність має освіта батьків.

 3. Вплив рівня етнічної екзо-ендогамії виявлено для невеликої кількості ознак поведінки. Стійкий ефект зв'язку етнічної екзо-ендогамії показаний тільки для когнітивних ознак людини, зокрема, інтелекту. У нащадків екзогамних шлюбів рівень інтелекту вище, ніж у нащадків ендогамних шлюбів.

 4. Маркери в ранньому онтогенезі не ефективні для використання в якості прогнозу особливостей поведінки. З асоціацій соматичних, медико-значимих маркерів і маркерів культурного середовища пробанда найбільш інформативними виявилися три фактори способу життя – наявність шкідливих звичок, тривалість сну і коло захоплень.

 5. В результаті проведених досліджень започатковано новий для України науковий напрямок – психогенетика, зокрема, створена загальна методологія досліджень в області популяційної психогенетики.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Атраментова Л.А. / Л.А. Атраментова, О.В. Филипцова. – Введение в психогенетику: учебное пособие. – Москва: МСПИ, “Флинта”, 2004. – 472 с., ил.; [2-е изд.]. – Москва: МСПИ, “Флинта”, 2007. – 472 с., ил.; [3-е изд.]. – Москва: МСПИ, “Флинта”, 2008. – 472 с., ил.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук зі світових досягнень психогенетики, написання глав книги.

 1. Атраментова Л.А. Гены и поведение. / Л.А. Атраментова, О.В. Филипцова. – Харьков: «Ліхтар», «Современная печать», 2008. – 496 с.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук зі світових досягнень психогенетики, узагальнення результатів власних досліджень, написання глав книги.

 1. Филипцова О.В. Интеллект и качество жизни: генетико-популяционные исследования (обзор) / О.В. Филипцова, Л.А. Атраментова // Експериментальна і клінічна медицина. – 2006. – №2. – С.120-125.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук зі світових досягнень в області популяційно-генетичних досліджень інтелекту, аналіз і узагальнення літературних даних, написання статті.

 1. Атраментова Л.А. Генетический аспект агрессивности человека (состояние проблемы) / Л.А. Атраментова, О.В. Филипцова // Експериментальна і клінічна медицина. – 2006. – №3. – С.114-118.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук зі світових досягнень в області генетичних досліджень агресивності, аналіз і узагальнення літературних даних, написання статті.

 1. Филипцова О.В. Генетические исследования и медицинское и социальное приложение экстраверсии и нейротизма (обзор) / О.В. Филипцова, Л.А. Атраментова // Експериментальна і клінічна медицина. – 2006. – №4. – С.95-100.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук зі світових досягнень в області популяційно-генетичних досліджень екстраверсії і нейротизму, аналіз і узагальнення літературних даних, написання статті.

 1. Филипцова О.В. Поло-возрастные особенности пищевых предпочтений и их связь с личностными свойствами и когнитивными способностями / О.В. Филипцова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2006. – №748. – С.79-86.

 2. Филипцова О.В. Популяционно-генетический анализ ассоциированных с продолжительностью сна характеристик / О.В. Филипцова, О.М. Утевская, Л.А. Атраментова // Експериментальна і клінічна медицина. – 2007. – №1. – С.63-69.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук, аналіз і узагальнення світових досягнень в області популяційно-генетичних досліджень кількісних характеристик сну, збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Филипцова О.В. Популяционно-генетическое исследование эмоциональных состояний страха / О.В. Филипцова, Е.Л. Луценко, Л.А. Атраментова // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. Збірник наукових праць. Вип.14. – Київ-Луганськ, 2007. – С.289-295.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук, аналіз і узагальнення світових досягнень в області популяційно-генетичних досліджень станів страху, збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Личность как объект психогенетики: пересмотр стереотипов интеллекта и подходов к его анализу в постсоветском пространстве: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Культура, свідомість, мова в інформаційному суспільстві”], (Харків, 19-20 квітня, 2007 р.) / Національний фармацевтичний університет. – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – С.196-200.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук зі світових досягнень в області генетичних досліджень інтелекту, аналіз і узагальнення літературних даних, написання статті.

 1. Филипцова О.В. Распределение показателя IQ среди академической молодежи урбанизированных популяций восточной Украины / О.В. Филипцова, Е.Л. Луценко, Л.А. Атраментова // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – Вип.17(20). – К., 2007. – С.204-212.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук, аналіз і узагальнення світових досягнень в області популяційно-генетичних досліджень IQ, збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Филипцова О.В. Возрастные и половые особенности сновидений в населении Украины / О.В. Филипцова // Медицина сегодня и завтра. – 2007. – №1. – С.106-110.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук, аналіз і узагальнення світових досягнень в області популяційно-генетичних досліджень якісних характеристик сну, збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Динамика распространенности зубочелюстных аномалий в украинском населении и их сопряженность с психическим здоровьем / Л.А. Атраментова, В.Д. Куроедова, О.В. Филипцова [и др.] // Український стоматологічний альманах. – 2007. – №2. – С.7-10.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук, аналіз і узагальнення літератури в області асоціацій соматичних ознак (на прикладі зубно-щелепних аномалій) з поведінковими, збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Філіпцова О.В. Статева специфіка особистісної тривожності / О.В. Філіпцова, О.Л. Луценко, Л.О. Атраментова // Одеський медичний журнал. – 2007. – №2(100). – С.47-50.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук, аналіз і узагальнення світових досягнень в області популяційно-генетичних досліджень особистісної тривожності, збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Філіпцова О.В. Дослідження фізичної, непрямої та вербальної агресивності у представників різних поколінь / О.В. Філіпцова, О.Л. Луценко, Л.А. Атраментова // Інтегративна антропологія. – 2007. – №1(9). – С.95-98.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук, аналіз і узагальнення світових досягнень в області популяційно-генетичних досліджень агресивності, збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Филипцова О.В. Анализ маскулинности-феминности в украинском населении: половые и возрастные особенности, связь со структурой семьи и социальными признаками / О.В. Филипцова // Экспериментальная и клиническая медицина. – 2007. – №3. – С.109-114.

 2. Атраментова Л.А. Академический интеллект молодежи Восточной Украины: психогенетический анализ / Л.А. Атраментова, О.В. Филипцова, Л.В. Зубрицкая // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Збірн. наук. праць. Т.1. – К.: Логос, 2007. – С.394-398.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук, аналіз і узагальнення світових досягнень в області популяційно-генетичних досліджень IQ, збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Гендерный подход к оценке академического интеллекта среди украинского населения: науковий збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції [“Гендерна політика міст: історія і сучасність”], (Харків, 23-24 травня 2007 р.). Вип.2. / М-во у справах сім’ї, молоді та спорту України, Харківська обласна державна адміністрація [та ін.]. – Харків.: “ОзонТМ-Інвест”, 2007. – С.179-188.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук, аналіз і узагальнення світових досягнень в області популяційних досліджень статевого диморфізму когнітивних здібностей, збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу у відношенні IQ, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Філіпцова О.В. Аналіз зв'язку екстраверсії та коефіцієнту IQ серед академічної молоді Східної України / О.В. Філіпцова, Л.В. Зубрицька // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип.16, кн.3. – К., 2007. – С.448-452.

Особистий внесок здобувача – збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Филипцова О.В. Генетико-популяционный анализ проактивной и реактивной агрессивности среди академической молодежи Восточной Украины / О.В. Филипцова, Е.Л. Луценко, Л.А. Атраментова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2007. – Вип.5, №768. – С.88-92.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук, аналіз і узагальнення світових досягнень в області популяційно-генетичних досліджень агресивності, збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Філіпцова О.В. Аналіз асоціацій короткозорості в якості маркеру підвищеного академічного інтелекту в популяціях Східної України / О.В. Філіпцова // Одеський медичний журнал. – 2007. – №4(102). – С.18-22.

 2. Філіпцова О.В. Вивчення зв’язків IQ, мотивації до навчання та академічної успішності серед сучасної української молоді / О.В. Філіпцова, Л.О. Атраментова // Інтегративна антропологія. – 2007. – №2(10). – С.45-50.

Особистий внесок здобувача – збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Атраментова Л.О. Сприйняття облич пацієнтів з девіаціями поведінки: популяційний розподіл / Л.О. Атраментова, О.В. Філіпцова, О.Л. Луценко // Одеський медичний журнал. – 2007. – №5(103). – C.57-64.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук, аналіз і узагальнення світових досягнень в області популяційно-генетичних досліджень реакцій на людські обличчя, збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Филипцова О.В. Популяционно-генетический анализ застенчивости / О.В. Филипцова // Медицина сегодня и завтра. – 2007. – №3. – С.106-113.

 2. Филипцова О.В. Социальные и биологические аспекты изучения интеллекта: корреляты с личностными признаками / О.В. Филипцова, Л.В. Беляева, Л.А. Атраментова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. праць. – 2007. – Вип.15-16(19-20). – С.139-146.

Особистий внесок здобувача – збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Филипцова О.В. Генетический анализ IQ в украинских популяциях / О.В. Филипцова, Л.А. Атраментова // Экспериментальная и клиническая медицина. – 2007. – №4. – С.85-91.

Особистий внесок здобувача – збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Филипцова О.В. Возрастные характеристики родителей и особенности психических признаков потомства в урбанизированных популяциях Восточной Украины / О.В. Филипцова, Л.А. Атраментова // Досягнення біології та медицини. – 2007. – №2. – С.58-68.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук, аналіз і узагальнення світових досягнень по зв'язку віку батьків з поведінковими ознаками потомства, збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Роль семейной среды в развитии мотивации достижения / О.В. Филипцова, С.А. Мачулина, Л.В. Зубрицкая [и др.] // Світ медицини та біології. – 2007. – №4. – С.68-73.

Особистий внесок здобувача – збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Филипцова О.В. Популяционный анализ депрессивности / О.В. Филипцова // Вестник Запорожского университета (биологические науки). – 2007. – №1. – С.60-68.

 2. Атраментова Л.А. Значение биологических и социальных признаков родителей и прародителей в развитии IQ потомков / Л.А. Атраментова, О.В. Филипцова // Медицина сегодня и завтра. – 2007. – №4. – С.77-85.

Особистий внесок здобувача – збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Филипцова О.В. Популяционно-генетический анализ профессиональных склонностей / О.В. Филипцова, Л.А. Атраментова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2007. – Вип.6, №788. – С.73-80.

Особистий внесок здобувача – інформаційний пошук, аналіз і узагальнення світових досягнень в області популяційно-генетичних досліджень професіональних схильностей, збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Атраментова Л.А. Генетика просоциального и антисоциального поведения: анализ эмпатии и агрессивности в украинском населении / Л.А. Атраментова, О.В. Филипцова // Світ медицини та біології. – 2008. – №1. – С.71-80.

Особистий внесок здобувача – збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Філіпцова О.В. Популяційно-генетичний аналіз акцентуацій / О.В. Філіпцова // Одеський медичний журнал. – 2008. – №1. – С.3-8.

Особистий внесок здобувача – збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Філіпцова О.В. Популяційно-генетичний аналіз мотивації схвалення в населенні України / О.В. Філіпцова // Інтегративна антропологія. – 2008. – №1(11). – С.59-62.

 2. Филипцова О.В. Мотивация достижения: популяционный и генетический анализ / О.В. Филипцова, Л.А. Атраментова // Досягнення біології та медицини. – 2008. – №1(11). – С.58-64.

Особистий внесок здобувача – збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Филипцова О.В. Роль этнической эндо-экзогамии в формировании мотивационного поведения потомства / О.В. Филипцова, Л.А. Атраментова // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. Збірник наукових праць. Вип.15. – Київ-Луганськ, 2008. – С.185-192.

Особистий внесок здобувача – збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.

 1. Филипцова О.В. Генеалогическая культура в Украине: феномен этнической принадлежности / О.В. Филипцова, Л.А. Атраментова // Фактори експериментальної еволюції організмів. Зб. наукових праць. – Т.4. – К.: Логос, 2008. – С.434-438.

Особистий внесок здобувача – збір, розшифровка, введення в електронну базу даних первинного матеріалу, статистичні розрахунки, аналіз власних даних і порівняння їх зі світовими, написання статті.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины