Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Пасічник Лідія Анатоліївна. Фітопатогенні і сапрофітні бактерії агроекосистем пшениці та вівса : Дис... д-ра наук: 03.00.07 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Пасічник Л.А. Фітопатогенні і сапрофітні бактерії агроекосистем пшениці та вівса. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. – Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена вивченню взаємовідносин між фітопатогенними та сапрофітними бактеріями (епіфітними і ендофітними) in vitro та in vivo та встановленню закономірностей розповсюдження основних збудників захворювань зернових культур на прикладі пшениці і вівса. Екологічними нішами сапротрофного виживання фітопатогенів є поверхня рослини-хазяїна та імунних рослин. Взаємовідносини між сапрофітами та патогенами складні та багатовекторні. Так, сапрофітні бактерії пшениці виявляють більшу конкурентоспроможність порівняно з фітопатогенними бактеріями. Вони послаблюють прояв симптомів захворювання та перебіг інфекційного процесу, спричиненого фітопатогенними бактеріями. В свою чергу фітопатогени індукують у P. agglomerans утворення сигнальних молекул – ацилгомосеринлактону.

Молекулярно-генетичними методами за допомогою gusA-гена доведено здатність епіфітних ізолятів нарівні з ендофітними колонізувати внутрішні тканини рослин. Встановлено гетерогенність природних та колекційних популяцій P. syringae за деякими біологічними властивостями. Однак, умови існування бактерій в різних екологічних нішах, не впливають на жирнокислотний склад їхній ліпідів.

Виявлено приуроченість окремих серогруп у пристосованості бактерій до умов існування. Встановлено структури О- полісахаридного (О-ПС) ланцюга штамів P. syringae pv. coronafaciens 9030 і P. syringae pv. atrofaciens 8281, які є гетерогенними і включають 3 типи О-ланцюгів, де основний ланцюг являє собою залишки L- рамнози, а боковим замісником є 3-ацетамідо-3,6-дидезокси-D-галактоза.

Ліпополісахариди P. syringae pv. coronafaciens 9030 і P. syringae pv. atrofaciens 8281 виявляють антимутагенні (у тесті Еймса) та протипухлинні властивості щодо A. tumefaciens.

Прояв реакції надчутливості в листках тютюну залежить від віку P. syringae, часу ін’єкції протягом доби та солей важких металів. ЛПС P. syringae не приймають участі в реакції надчутливості.

 1. Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено доцільність комплексного вивчення патогенних і сапрофітних бактерій зернових культур, що дозволяє встановити низку закономірностей. Зокрема, доведено вищу конкурентну спроможність сапрофітних епіфітних та ендофітних бактерій порівняно з фітопатогенами за їхньої взаємодії in vivo та in vitro.

 2. Установлено, що поверхня та внутрішні тканини здорової пшениці заселені сапрофітними бактеріями, видовий склад яких ідентичний, зокрема бактеріями Pantoea agglomerans, Bacillus sp., Pseudomonas fluorescens, Erwinia sp. На поверхні зерна пшениці переважає Pantoea agglomerans (80 - 90%), а у внутрішніх тканинах – Bacillus sp. (55% ) від загальної бактеріальної мікрофлори.

 3. Епіфітні і ендофітні сапрофітні та авірулентні штами фітопатогенних бактерій послаблюють на 10% і більше прояв симптомів захворювання та перебіг інфекційного процесу, спричиненого фітопатогенними бактеріями.

 4. Вперше молекулярно-генетичними методами за допомогою gusA-гена, який кодує -глюкуронідазу, доведено здатність епіфітних ізолятів нарівні з ендофітними колонізувати внутрішні тканини рослин. Одержані дані спростовують гіпотезу про те, що у внутрішні тканини рослин проникають лише специфічні ендофітні штами бактерій.

 5. Вперше показано, що екологічні умови існування бактерій не впливають на їхній жирнокислотний склад. Бактерії P. agglomerans за умов ендофітного і епіфітного існування мають однаковий набір жирних кислот, але відрізняються лише їхнім кількісним вмістом. Ендофітні штами видів роду Bacillus характеризуються наявністю розгалужених жирних кислот та відсутністю оксикислот. У складі жирних кислот P. fluorescens виявлені характерні для виду 3 оксикислоти - 3-гідроксидеканова, 2-гідроксидодеканова і 3- гідроксидодеканова.

 6. Вперше виявлено здатність бактерій утворювати сигнальні молекули – ацилгомомосеринлактон (аГСЛ) під впливом інших видів. P. agglomerans, яка не утворює сигнальних молекул, виділяє їх у присутності деяких фітопатогенів - Burkholderia gladioli pv. alliicola та Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, хоча не впливає на утворення аГСЛ у фітопатогенів, які його синтезують.

 7. Свіжовиділені та колекційні популяції основних збудників захворювань зернових - P. syringae pv. atrofaciens та P. syringae pv. coronafaciens - гетерогенні за агресивністю, вірулентністю, морфологією колоній, деякими біохімічними та фізіологічними властивостями, антигенним складом тощо. Гетерогенність клонів популяцій завжди обмежена рамками виду.

 8. Вперше показано, що екологічними нішами сапрофітного виживання фітопатогенів є поверхня рослини-хазяїна та імунних рослин. Так, P. syringae pv. atrofaciens сапрофітно існує на ззовні здорових рослинах пшениці; P. syringae pv. coronafaciens – на поверхні листків вівса, щириці звичайної, лободи запашної, молочаю плосколистого, осоту польового, ромашки запашної, кульбаби, мати-й-мачухи та вики.

 9. Показано приуроченість окремих серогруп у пристосованості бактерій до умов існування. В Україні на уражених рослинах пшениці виявлені штами II, IV, V, VI серогруп, з домінуванням серогрупи IV, на вівсі - I i V з переважанням штамів серогрупи V, у Болгарії на пшениці - II, IV, VI. Штами збудників захворювань зернових культур, виділені як епіфіти, домінують в інших серологічних групах, ніж штами, ізольовані з уражень.

 10. Вперше встановлено структуру О- полісахаридного (О-ПС) ланцюга штаму P. syringae pv. coronafaciens 9030 і уточнено для P. syringae pv. atrofaciens 8281. О-ПС досліджуваних штамів є гетерогенним і містить 3 типи О-ланцюгів, у яких основний ланцюг О-ПС являє собою залишки L- рамнози, а боковим замісником є 3-ацетамідо-3,6-дидезокси-D-галактоза. Досліджувані штами належать до однієї серогрупи (I) і у своїй структурі О-ПC мають один повністю ідентичний ланцюг.

 11. P. syringae pv. coronafaciens 9030 і P. syringae pv. atrofaciens 8281 не утворюють метаболітів із мутагенними властивостями. Їх ліпополісахариди (ЛПС) виявляють антимутагенну активність, зменшуючи частоту як спонтанних, так і індукованих біхроматом калію мутацій тест-штамів S. typhimurium.

 12. Виявлено, що ЛПС P. syringae pv. atrofaciens 8281 і P. syringae pv. coronafaciens 9030 запобігають утворенню пухлин, зменшують інтенсивність та перебіг їхнього розвитку на експлантатах картоплі в разі використання їх у період інокуляції A. tumefaciens. Протипухлинна дія залежить від концентрації ЛПС.

 13. Встановлено вплив на прояв та розвиток реакції надчутливості в листках тютюну за дії P. syringae віку культури, її життєздатності, терміну ін’єкції протягом доби та солей важких металів. ЛПС P. syringae не приймають участі в реакції надчутливості.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Pasichnik L. A. Heterogeneity of the natural population of Pseudomonas syringae pathovars / L. A. Pasichnik, R. I. Gvozdyak, S. F. Khodos // Developments in Plant Pathology. – 1997. - V. 9. - P. 40-44 (Здобувачем здійснено планування експерименту, виконано основну частину експериментальних досліджень, узагальнено результати, підготовлено публікацію).

 2. Пасічник Л. А. Епіфітна фаза існування Pseudomonas syringae pv. coronafaciens – збудника ореольного бактеріозу вівса / Л. А. Пасічник // Мікробіол. журн. – 1999.- Т. 61, № 6. – С. 9-14.

 3. Пасичник Л. А. Серологическая гетерогенность штаммов Pseudomonas syringae pv. atrofaciens и их экологические ниши / Л. А. Пасичник, Л. М. Яковлева, Р. И. Гвоздяк, В. И. Василев // Микробиология. - 2003.- Т. 72, № 6. – С. 828-833 ( Здобувачем заплановано роботу, основна роль в проведенні експерименту - отримані антигени, поставлені серологічні реакції та проведено серогрупування штамів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens, узагальнені результати, підготовлені матеріали до публікації) .

 4. Gvozdyak R. I. Difference in susceptibility of plants to pathovars of Pseudomonas syringae during the day / R. I. Gvozdyak, L. A. Pasichnik, S. F. Khodos // Developments in Plant Pathology. – 1997. - V. 9. - P. 150-154 (Здобувачем здійснено планування експерименту, проведення польових досліджень, узагальнено результати, підготовлено публікацію).

 5. Гвоздяк Р. І. Ліполітична активність фітопатогенних бактерій / Р. І. Гвоздяк, Л. А. Пасічник, І. П. Галич, С. Ф. Ходос // Мікробіол. журн. – 1996. - Т. 58, № 1. - C. 22- 26 (Здобувачем проведено планування експерименту, підібрані методи та штами, опрацьовано результати та написано статтю).

 6. Pasichnik L. A. Heterogeneity of natural population of Pseudomonas syringae pv. coronafaciens / L. A. Pasichnik, S. F. Khodos // Мікробіол журн. - 1996. – Т. 58, N 4. - C. 3-6 (Здобувачем проведено планування експерименту, польові дослідження, опрацювання результатів, написання статті).

 7. Пасічник Л. А. Антигенні властивості бактерій патоварів Pseudomonas syringae, які уражують зернові культури / Л. А. Пасічник // Мікробіол. журн. – 2000. - Т. 62, № 5. – С. 18-22.

 8. Zdorovenko E. L. Structural heterogeneity in the lipopolysaccharides of Pseudomonas syringae with O-polysaccharide chains having different repeating units / E. L. Zdorovenko, G. V. Zatonsky, G. M. Zdorovenko, L. A. Pasichnik, A. S. Shashkov, Yu. A. Knirel // Carbohydrate Research. – 2001. – 336. - P. 329-336 (Здобувачеві належить ідея, спільно із Здоровенко Г.М. отриманий ЛПС штамів P. syringae, проведена його деградація, досліджені серологічні властивості отриманих препаратів, проведено узагальнення результатів)

 9. Гвоздяк Р. І. Генопротекторна активність ліпополісахариду Pseudomonas syringae pv. coronafaciens 9030 / Р. І. Гвоздяк, Л. М. Ващенко, Л. А. Пасічник // Доп. НАН України. - 2003. - № 4. - С. 159-162. (Здобувачем здійснено планування та керівництво експериментом, підібрані методи та отримано ЛПС, узагальнено результати, підготовлено публікацію).

 10. Гвоздяк Р. І. Відділ фітопатогенних бактерій на порозі нового тисячоліття / Р. І. Гвоздяк, Л. А. Пасічник // Мікробіол. журн.- 1998.- Т. 60, № 6.- С. 26-37 (Здобувачем проведений збір експериментальних і літературних даних, їх аналіз; Р.І. спільно з Гвоздяком - узагальнення та написання статті).

 11. Гвоздяк Р. І. Ендофітна мікрофлора зерна пшениці та її взаємодія з фітопатогенними бактеріями / Р. І. Гвоздяк, Л. В. Кабашна, Л. А. Пасічник, Є. А. Макарчук // Доп. НАН України. - 2001. - № 1. - С. 173-177 (Здобувачем здійснено керівництво роботою, планування, проведено аналіз та узагальнення результатів, підготовлено публікацію до друку).

 12. Макарчук Є. А. Мікробіота зерна пшениці та перспективи її використання для захисту рослин / Є. А. Макарчук, Л. В. Кабашна, Л. А. Пасічник // Аграрний вісник Причорномор’я. - 1999.- Вип. № 3 (6), Ч. II. - С. 139-143 (Здобувачем здійснено керівництво роботою, планування, проведено аналіз та узагальнення результатів, підготовлено публікацію до друку).

 13. Пасічник Л. А. Серологічна характеристика штаму 7769 Pseudomonas fluorescens, ізольованого з жита / Л. А. Пасічник, Н. Я. Губанова, Р. І. Гвоздяк // Мікробіол. журн. – 2001. - Т. 63, № 1. - С. 34-40 (Здобувачеві належить ідея, основна роль в проведенні експерименту - отримання антисироваток, проведення серологічних реакцій, узагальнення результатів та підготовка статті до друку).

 1. Гвоздяк Р. І. Вплив фізіологічного стану бактерій та важких металів на реакцію надчутливості на листі тютюну / Р. І. Гвоздяк, Л. А. Пасічник, С. Ф. Ходос, Л. М. Ващенко // Мікробіол. журн. - 2001.- Т. 63, № 6. - С. 25-31 ( Здобувачем здійснено планування експерименту, підібрані штами бактерій, збір літературних даних і їх аналіз, узагальнено результати, підготовлено публікацію).

 2. Гвоздяк Р. І. Динаміка досліджень фітопатогенних бактерій в Інституті мікробіології і вірусології НАН України / Р. І. Гвоздяк, Л. А. Пасічник // Мікробіол. журн. - 2003. - Т. 65, №1-2. - С. 84-103 (Здобувачем проведений збір літературних та експериментальних даних; спільно з Р.І. Гвоздяком проаналізовані дані літератури по дослідженню фітопатогенних бактерій на різних сільськогосподарських рослинах, деревних та квіткових культурах, підготовлено публікацію).

 3. Гвоздяк Р. І. Вплив ліпополісахарид-білкового комплексу Pseudomonas syringae pv. atrofaciens на процес пухлиноутворення, спричинений Agrobacterium tumefaciens / Р. І. Гвоздяк, Л. А. Пасічник, Л. М. Ващенко // Мікробіол. журн. - 2003. - Т. 65, № 3. - С. 5-13 (Здобувачем здійснено планування експерименту, проведення досліджень, опрацювання результатів, написання статтіі).

 4. Пасічник Л. А. Бактеріальне захворювання вівса в Україні / Л. А. Пасічник // Агроекологічний журн. – 2004. - № 1. - С. 32-35.

 5. Ващенко Л. М. Вплив ліпополісахариду Pseudomonas syringae pv. atrofaciens на спонтанні та індуковані біхроматом калію мутації у Salmonella typhimurium / Л. М. Ващенко, Л. А. Пасічник, Р. І. Гвоздяк // Біополімери і клітина. - 2004. - Т. 20, № 4. – С. 295-299 (Здобувачем здійснено керівництво роботою, планування, проведено аналіз та узагальнення результатів, підготовлено публікацію до друку).

 6. Пасічник Л. А. Взаємодія Pantoea agglomerans зі збудником базального бактеріозу пшениці // Мікробіол. журн. - 2005.- Т. 67, № 1. - С. 32-40.

 7. Пасічник Л. А. Епіфітні бактерії пшениці та їх вплив на Pseudomonas syringae pv. atrofaciens / Л. А. Пасічник, Р. І. Гвоздяк, С. Ф. Ходос // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія. - 2001.- № 9.- С. 158-160 (Здобувачем здійснено планування експерименту, проведення досліджень, узагальнено результати, підготовлено публікацію).

 8. Королева И. Б. Устойчивость сортов озимой мягкой пшеницы к базальному бактериозу / И. Б. Королева, Н. А. Жиленко, Л. А. Пасичник, Н. А. Бег // Биология и агротехника зерновых культур в условиях интенсивного сельскохозяйственного производства. Сборник научн. трудов. - Одесса, 1988. - C. 54-59 (Здобувачем виконана основна частина експерименту - проведення штучного зараження сортів пшениці, його облік, аналіз та узагальнення результатів).

 9. Kovalchuk M. V. Ecologically-friendly crop production with microbial inoculants. II Biocontrol capasity of bacterial isolates, candidates for inoculant development / M. V. Kovalchuk, V. V. Negrutska, I. E. Zaetz, L. A. Pasichnik, R. I. Gvozdyak, N. O. Kozyrovska // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія. - 2001. - № 9.- С. 82-84 (Здобувачем здійснено планування експерименту, підбір об’єктів дослідження, підготовка культур до дослідження, обговорення із співавторами отриманих результатів та підготовка статті до друку).

 10. Ващенко Л. М. Антимутагенні властивості ліпополісахариду Pseudomonas syringae pv. coronafaciens 9030 / Л. М. Ващенко, Р. І. Гвоздяк, Л. А. Пасічник // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія. - 2001.- № 9. - С. 145-147 ( Здобувачем здійснено планування експериментів, підібрані методи, виділений та ідентифікований штам бактерій, узагальнено результати, підготовлено статтю до друку).

 11. Ващенко Л. М. Антимутагенна активність пшениці, інфікованої P. syringae pv. atrofaciens / Л. М. Ващенко, Л. А. Пасічник, Р. І. Гвоздяк // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – 2004. - Вип. 194. - С. 42-47 (Здобувачем здійснено планування експерименту, проведено польові дослідження, узагальнено результати, підготовлено публікацію).

 12. Пасічник Л. А. Епіфітна і ендофітна мікрофлора здорового зерна та вегетуючих рослин пшениці / Л. А. Пасічник, Р. І. Гвоздяк, С. Ф. Ходос // Вісник ДАУ, серія Біологія. – 2005. – № 2 (15). – С. 141-148 (Здобувачем здійснено планування експерименту, основна роль в проведенні лабораторних і польових досліджень, узагальнено результати, підготовлено публікацію).

 13. Ващенко Л. М. Протипухлинна активність ліпополісахариду Pseudomonas syringae pv. coronafaciens // Л. М. Ващенко, Р. І. Гвоздяк, Л. А. Пасічник // Науковий вісник Ужгородського Університету. Серія Біологія.- 2005.- Вип. 16. - С. 100-105 (Здобувачем здійснено керівництво роботою, планування, проведено аналіз та узагальнення результатів, підготовлено публікацію до друку).

 14. Пасічник Л. А. Проникнення Pantoea agglomerans в коріння пшениці / Л. А. Пасічник, Р. І. Гвоздяк, Н. О. Козировська, М. В. Ковальчук, В. В. Негруцька, С. Ф. Ходос // Вісник ОНУ, серія Біологія. - 2005. – Т.10, вип. 3. - С. 294-299 (Здобувачем здійснено керівництво роботою, планування, основна роль в проведенні польових експериментів, аналіз та узагальнення результатів, підготовлено публікацію до друку).

 15. Ващенко Л. М. Вплив екзометаболітів фітопатогенних бактерій на частоту мутацій Salmonella typhimurium / Л. М. Ващенко, Р. І. Гвоздяк, Л. А. Пасічник, С. М. Мороз // Вісник ОНУ, серія Біологія. - 2005. – Т. 10, вип. 3. - С. 324-329 (Здобувачем здійснено керівництво роботою, планування, проведено аналіз та узагальнення результатів, підготовлено публікацію до друку).

 16. Гвоздяк Р. И. Бактерии рода Pseudomonas на сорняках / Р. И. Гвоздяк, Л. М. Яковлева, Л. А. Пасичник, Т. Н. Щербина, Л. Е. Огородник // Мікробіол. журн. - 2005. – Т. 67, № 2. - С. 63-69 (Здобувачем проведено планування, збір літературних і експериментальних даних, особисто виконана експериментальна частина по епіфітному виживанню патогенів, досліджені їх біологічні властивості, узагальнені результати, підготовлено статтю до друку).

 17. Гвоздяк Р. І. Відділ фітопатогенних бактерій: минуле і сучасність / Р. І. Гвоздяк, Л. А. Пасічник, В. П. Патика // Мікробіол. журн. - 2008.- Т. 70, № 3-4. - С. 48-54 (Здобувачем проведений збір літературних та експериментальних даних по дослідженню фітопатогенних бактерій на різних сільськогосподарських рослинах, деревних та квіткових культурах, підготовлено публікацію; спільно з Р. І. Гвоздяком та В. П Патикою. проаналізовані дані літератури).

 18. Пасічник Л. А. Ендофітні бактерії пшениці / Л. А. Пасічник, Р. І. Гвоздяк, С. Ф. Ходос, Л. В. Кабашна, Л. М. Ващенко // Фундаментальні орієнтири науки (Біологія та науки про Землю і навколишнє середовище). Збірник статей. – Київ: Академперіодика, 2005. – С. 258-276 (Здобувачем здійснено планування експерименту, збір літературних даних, підбір методів досліджень, проведення лабораторних і польових досліджень, узагальнено результати, підготовлено публікацію).

Матеріали конференцій та тези

 1. Gvozdyak R. I. The peculiarities of strains serogrouping of Pseudomonas syringae pv. atrofaciens / R. I. Gvozdyak, L. A. Pasichnik : Proceed. 4-th Inter. Work. Group on Pseudomonas syringae pathovars, Florence, Italy, 1991. - Florence, 1991. - P. 412- 418.

 2. Pasichnik L. A. Heterogeneity of the natural population of Pseudomonas syringae pv. coronafaciens / L. A. Pasichnik, S. F. Khodos : 8-th Int. Conf. plant pathogenic bacteria, France, 1992 : Abstract.- Versailles, 1992. - A45.

 3. Gvozdyak R. I. Dayly interrelation between plants and pathovars of Pseudomonas syringae: facts and hypotheses / R. I. Gvozdyak, L. A. Pasichnik : 5th Int. Conf. in Pseudomonas syringae pathovars and related pathogens, Germany, September 1995 : Abstract. - Berlin,1995. - P.12.

 4. Pasichnik L. A. Heterogeneity of the natural population of Pseudomonas syringae pathovars / L. A. Pasichnik, R. I. Gvozdyak, S. F. Khodos : 5th Int. Conf. in Pseudomonas syringae pathovars and related pathogens, Germany, September 1995 : Abstract. - Berlin,1995. - P. 67.

 5. Pasichnik L. A. The influence of population heterogeneity of Pseudomonas syringae from cereals on infectious process / L. A. Pasichnik // Environment protection. Modern studies in ecology and microbiology : Proceed. Int. regional seminar, may 1997. - Uzhgorod, 1997. - V. 2. - P. 261-264.

 6. Пасічник Л. А. Антигенне різноманіття деяких патоварів Pseudomonas syringae в залежності від екологічних ніш / Л. А. Пасічник // Збереження біорізноманітності в Україні : Націон. конф., Канів, жовтень 1997 р. : тези. доп. - Київ-Егем, 1997. - C. 47.

 7. Pasichnik L. A. Study of epiphytic population of some Pseudomonas syringae pathovars / L. A. Pasichnik, R. I. Gvozdyak, S. F. Khodos : 7-th Int. Congress of Plant Pathology, Scotland, аugust 1998 : Abstract.- Edinburg, 1998. - Р. 235.

 8. Gvozdyak R. I. Interaction between endophytic bacteria of wheat seeds and pathogens / R. I. Gvozdyak, L. V. Kabashna, L. A. Pasichnik, E. A. Makarchuk : 13 Int. Congress of the Hungarian Society of Microbiology, Hungary, 1999 : Book of Abstracts. - Budapest, 1999. - P. 33-34.

 9. Pasichnyk L. A. Bacterial microflora of seeds and growing wheat plants / L. A. Pasichnik, R. I. Gvozdyak, S. F. Khodos : 13 Int. Congress of the Hungarian Society of Microbiology, Hungary, 1999 : Book of Abstracts. - Budapest, 1999. - P. 76.

 10. Zdorovenko E . L. Studies of the O- polysaccharides of Pseudomonas syringae pathovars from genomospecies 4 / E . L. Zdorovenko, V. V. Ovod, A. S. Shashkov, L. A. Pasichnik, G. M. Zdorovenko, Yu. A. Knirel : 11-the European Carbohydrate symposium, Portugal, September 2-7, 2001 : Books of abstracts. - Lisboa, 2001. - P. 90.

 11. Яковлева Л. М. Серогрупповой пейзаж штаммов возбудителя базального бактериоза в Болгарии и Украине / Л. М. Яковлева, Л. А. Пасичник, Р. И. Гвоздяк, В. И. Вассилев // Микробиология и биотехнология XXI столетия : Материалы Межд. конф., май 2002 г. - Минск, 2002. - С.121-122.

 1. Пасичник Л. А. Эпифитная микрофлора пшеницы / Л. А. Пасичник, Р. И. Гвоздяк, С. Ф. Ходос // Микробиология и биотехнология XXI столетия : Материалы Межд. конф., май 2002 г. - Минск, 2002. - С.61-63.

 2. Гвоздяк Р. И. Влияние липополисахарида Pseudomonas syringae pv. coronafaciens 9030 на частоту мутаций Salmonella typhimurium / Р. И. Гвоздяк, Л. А. Пасичник, Л. М. Ващенко // Микробиология и биотехнология XXI столетия : Материалы Межд. конф., май 2002 г. - Минск, 2002. - C.128-129.

 3. Гвоздяк Р. И. Роль эпифитных бактерий в развитии заболеваний растений / Р. И. Гвоздяк, О. П. Коробко, Л. А. Пасичник // Микробиология и биотехнология XXI столетия : Материалы Межд. конф., май 2002. - Минск, 2002. - С. 211-212.

 4. Пасічник Л. А. Біологічна активність ліпополісахаду Pseudomonas syringae pv. coronafaciens 9030 / Л. А. Пасічник, Л. М. Ващенко, Р. І. Гвоздяк // Український біохімічний журнал. – 2002. - 74, № 4б (додаток 2). - С.165.

 5. Pasichnyk L. A. Multifaceted mutual relationship between Pseudomonas syringae pv. atrofaciens and Pantoea agglomerans / L. A. Pasichnyk, R. I. Gvozdyak, S. F. Khodos : 6-th Int. Conf. on Pseudomonas syringae pathovars and related pathogens, Italy, September 15-19, 2002 : Books of abstracts. – Acquafredda di Maratea , 2002. - P. 58.

 6. Gvozdyak R. I. Antimutagenic activity of Pseudomonas syringae pv. atrofaciens lipopolysaccharide and its influence on tumor formation / R. I. Gvozdyak, L. M. Vaschenko, L. A. Pasichnyk : 6-th Int. Conf. on Pseudomonas syringae pathovars and related pathogens, Italy, September 15-19, 2002 : Books of abstracts. – Acquafredda di Maratea , 2002. - P. 63.

 7. Vaschenko L. M. Influence of P.syringae pv. coronafaciens lipopolysaccharide on A. tumefaciens galls on potato discs / L. M. Vaschenko, R. I. Gvozdyak, L. A. Pasichnyk, : 1th FEMS Congress of European Microbiologist, June 29 - July 3, 2003: Abstract book. – Ljubljana, 2003. – P. 428.

 8. Ващенко Л. Н. Состав жирных кислот клеточных липидов Pseudomonas syringae / Л. Н. Ващенко, Л. А. Пасичник, Р. И. Гвоздяк // Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии : Материалы Межд. конф., май 2004 г. - Минск, 2004. - С. 53-55.

 9. Пасічник Л. А. Проникнення Pantoea agglomerans в коріння пшениці / Л. А. Пасічник, Р. І. Гвоздяк, Н. О. Козировська, В. В. Негруцька, С. Ф. Ходос : X з’їзд Товариства мікробіологів України, вересень 2004 р. : тези доп. – Одеса, Астропринт, 2004. - С.295.

 10. Ващенко Л. М. Вплив екзометаболітів фітопатогенних бактерій на частоту мутацій Salmonella typhimurium / Л. М. Ващенко, Р. И. Гвоздяк, Л. А. Пасичник, С. М Мороз : X з’їзд Товариства мікробіологів України, вересень 2004 р. : тези доп. – Одеса, Астропринт, 2004. - С. 327.

 11. Pasichnyk L. A. The multilateral relationship between a saprophytic and pathogenic microflora of wheat (Triticum aestivum L.) / L. A. Pasichnyk, R. I. Gvozdyak, S. F. Khodos // Актуальные проблемы изучения фито- и микобиоты : Сборник статей Межд. научно-практ. конфер., 25-27 октября 2004 г. – Минск, Изд. центр БГУ, 2004. – С. 175-177.

 12. Пасічник Л. А. Патогенна і сапрофітна мікрофлора здорового зерна та вегетуючих рослин пшениці / Л. А. Пасічник, Р. І. Гвоздяк, С. Ф. Ходос// Фітопатогенні бактерії. Фітонцидологія. Алелопатія : Міжн. конф., 4 – 6 жовтня 2005р. : тези доп. – Київ, Альфа-Прайм, 2005. - С. 8.

 13. Кириченко А. М. Антигенні властивості фітопатогенних бактерій та вірусів / А. М. Кириченко, О. Г. Коваленко, Л. А. Пасічник, Р. І. Гвоздяк, Л. М. Ващенко // Фітопатогенні бактерії. Фітонцидологія. Алелопатія : Міжн. конф., 4 – 6 жовтня 2005р. : тези доп. – Київ, “Альфа-Прайм”, 2005. - С. 32.

 14. Пасичник Л. А. Спорообразующие эндофитные бактерии семян пшеницы / Л. А. Пасічник, Р. І. Гвоздяк, С. Ф. Ходос, А. А. Рой // Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии : Материалы Межд. научн. конф., 1 - 2 июня 2006 г. - Минск, 2006. - С. 63-65.

 15. Ващенко Л. Н. Антимутагенная активность липополисахаридов Pseudomonas syringae pv. syringae УКМ В-1027 / Л. Н. Ващенко, Л. А. Пасичник, Ю. Н. Богдан, Р. И. Гвоздяк // Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии : Материалы Межд. научн. конф., 1 - 2 июня 2006 г. - Минск, 2006. - С. 68-71.

 16. Буценко Л. М. Генетический полиморфизм Pseudomonas syringae pv. atrofaciens и P. syringae pv. coronafaciens / Л. М. Буценко, Р. И. Гвоздяк, Л. А. Пасичник, Ю. В. Коломиец, М. Ф. Парий // Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии : Материалы VI Mежд. научн. конф., 2-6 июня 2008 г. - Минск, 2008. – Т. 1. - С. 63-65.

 17. Пасичник Л. А. Жирнокислотный состав эндофитных бактерий пшеницы / Л. А. Пасичник, Л. М. Буценко, Р. И. Гвоздяк, С. Ф. Ходос, И. А. Карева // Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии : Материалы VI Mежд. научн. конф., 2-6 июня 2008 г. - Минск, 2008. – Т. 1. - С. 30-32.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины