Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Любинський Олександр Іванович. Селекційно-генетичні аспекти формування і консолідації прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи : Дис... д-ра наук: 06.02.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Любинський О. І. Селекційно-генетичні аспекти формування і консолідації прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. – Інститут розведення і генетики тварин УААН, с.Чубинське Київської області, 2009.

У дисертаційній роботі науково обгрунтовано застосування методології ефективної системної селекції молочної худоби у відповідності до вимог сучасних технологій. Розроблена система інтегрованої селекції, яка базується на використанні методів генетики та інформаційних технологій для підвищення ефективності розведення тварин. Вона дасть змогу оптимізувати функціональну структуру порід на всіх рівнях : селекційна група – племінне стадо – лінія – тип – популяція – порода.

На основі комплексних селекційних та генетико-популяційних досліджень запропоновано більш досконалі методичні аспекти підвищення генетичного потенціалу тварин прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи.

Розроблено параметри росту та розвитку тварин, критерії відбору при формуванні високопродуктивних стад, встановлена частка впливу походження бугаїв, батьків, генотипу на ріст телиць, батьків та матерів – на формування продуктивних якостей корів.

Генетична оцінка прикарпатського внутрішньопородного типу за поліморфними системами трансферину, амілази, церулоплазміну та еритроцитарними антигенами груп крові забезпечить ефективну оцінку генезису типу та обгрунтування різних варіантів гетероекологічного підбору для отримання високопродуктивних тварин, стійких до захворювань, адаптованих до конкретних умов середовища, сучасних технологій.

 1. Теоретично обґрунтовано і практично підтверджено доцільність системних селекційних, генетико-популяційних, онтогенетичних досліджень при створенні нових високопродуктивних типів молочної худоби добре пристосованих до сучасних умов виробництва. Розроблена система селекційної роботи з прикарпатським внутрішньопородним типом передбачає комплексне вивчення онтогенезу, екстер’єру, молочної продуктивності, відтворювальної здатності, біологічних, генетико-популяційних маркерів тварин і базується на сучасних досягненнях селекції, генетики та інформаційних технологій, що вносить нові аспекти у методологію ефективної селекції молочної худоби.

 2. Телиці прикарпатського внутрішньопородного типу характеризуються інтенсивним ростом живої маси. Лінійний ріст телиць у різні вікові періоди відбувається нерівномірно. Найбільший вплив на ріст телиць у різні вікові періоди мали їх батьки – 16,9–65,0 %. Частка впливу генотипу на ріст телиць залежно від віку складала 5,7–22,1, а походження батьків – 4,0–53,7 %.

 3. Використання різних генетичних ресурсів обумовило формування високопродуктивного внутрішньопородного типу. Найбільш вагомий вплив мали плідники канадської і німецької селекції. Встановлено, що на надій дочок, залежно від лактації, частка впливу походження батьків складала 5,94–9,71, батьків – 27,36–59,59, генотипу корів – 8,56–12,85 %, на вміст жиру в молоці – 33,49–44,85, 62,9–69,38, 21,78–23,25 % відповідно, на живу масу – 9,47–21,87, 29,48-42,01 та 17,65–22,03 %.

 4. Рівень молочної продуктивності корів залежав від генетичного потенціалу матерів та батьків. Частка впливу надою матерів на надій дочок складала 28,65–30,12, а на вміст жиру в молоці відповідно 31,21–36,72 %, а частка впливу батьків на ці ж показники у дочок відповідно 20,0–35,73 та 18,69–38,25 %.

 5. Для одержання високих показників молочної продуктивності корови прикарпатського внутрішньопородного типу у період вирощування повинні мати живу масу при народженні – 32–36, у 6 місяців – 160–180, у 12 – 280–320, у 18 – 380–420, при першому осіменінні – 380–420 кг. Частка впливу на молочну продуктивність живої маси корів у період їх вирощування залежно від лактації, складала: новонароджених на надій – 7,09–9,11, на вмісту жиру в молоці – 9,05–13,5 %, 18-місячних – 23,75–40,45 і 31,05–38,12 % та при першому осіменінні – 26,25–32,59 і 28,54–33,71 % відповідно.

 6. Найвищий рівень молочної продуктивності у корів прикарпатського внутрішньопородного типу був у тварин з висотою в холці – 129–132, глибиною грудей – 69-72, шириною грудей – 43–46, обхватом грудей за лопатками – 195–200, косою довжиною тулуба – 150–155, шириною в маклаках – 50–53, обхватом п’ястка – 18–19 см. Частка впливу висоти в холці на надій залежно від лактації складала – 6,32–9,04, глибини грудей – 9,38–16,22, ширини грудей 3,32–6,16, ширини в маклаках – 2,17–7,98, косої довжини тулуба – 8,42–11,08, обхвату грудей за лопатками – 5,83–15,81, обхвату п’ястка – 5,34–9,78 %.

 7. Вим’я корів прикарпатського внутрішньопородного типу добре пристосоване до машинного доїння. Позитивні коефіцієнти кореляції виявлено між величиною добового надою та обхватом молочної залози (r= 0,475–0,849), її довжиною (r= 0,075–0,569), шириною (r= 0,259–0,631), глибиною передньої чверті (r= 0,437–0,539) і довжиною передньої чверті (r = 0,063–0,686). Високі величини кореляції виявлено між надоєм молока та індексом вимені (r= 0,576–0,721, 0,634) і швидкістю молоковіддачі (r= 0,307–0,971, 0,865).

 1. Найвищу молочну продуктивність мали корови, яких осіменяли у віці 16–18 місяців, а перше отелення яких проходило у віці 26–28 місяців, з тривалістю сухостійного періоду 56-65, сервіс- періоду – 100–120 днів, міжотельного – 365–
  385 днів. На відтворювальну здатність корів значно впливали бугаї та лінійна належність.

 2. Середня тривалість господарського використання корів прикарпатського внутрішньопородного типу складала 2355,7 дня. На цей показник значно впливала лінійна належність. Встановлено, що високі показники мали корови ліній – Астронавта, Рефлекшн Соверінга, Рігела, Хановера – 2449,4–2954,6 дня.

 3. Для підтримки сформованої генеалогічної структури прикарпатського внутрішньопородного типу та реалізації генетичного потенціалу тварин слід здійснювати індивідуальний підбір бугаїв-лідерів як вітчизняної, так і зарубіжної селекції. На перспективу пріоритетний розвиток будуть мати лінії Астронавта, Рігела, Рефлекшн Соверінга, Сітейшна, Хановера. На надій корів, залежно від лактації, вплив лінійної належності складав 17,5–22,9, на вміст жиру в молоці – 10,3–23,0 %. Кращими за поєднанням основних селекційних ознак виявились лінії Рігела, Астронавта, Інгансе, Рефлекшн Соверінга, Валіанта, Хановера.

 4. Високопродуктивні корови прикарпатського внутрішньопородного типу гармонійно розвинені, що розкриває можливості поглибленої селекції тварин за екстер’єром. Корови бажаного продуктивного типу червоно-рябої молочної худоби характеризуються відносно вирівняними і високими показниками молочної продуктивності, особливо у корів – потенційних матерів наступного покоління плідників. Такі особливості обумовлюють проводити ефективну селекцію за цими ознаками для подальшого зростання генетичного потенціалу.

 5. Поліморфні білки крові (Tf, Am, Cp) та еритроцитарні антигени груп крові тварин різних селекційних груп розкривають особливості їх формування, консолідації та міжпородні диференціації. Частка впливу рівня гетерозиготності за поліморфними системами білків крові на надій молока залежно від лактації становила 33,0–36,9, на вміст жиру в молоці – 12,5–38,5 %.

 6. Комплексна оцінка природної резистентності корів за морфологічними і біохімічними показниками крові, фагоцитарною, бактерицидною і лізоцимною активністю показала, що тварини залежно від генотипу мали загальну оцінку
  55–59 балів. У корів з часткою спадковості голштинів 75,0-87,5 % загальний показник резистентності вищий на 4 бали порівняно з 1/2-кровними тваринами та на 3 бали – з 5/8-кровними. У тварин різних ліній найвищу загальну оцінку природної резистентності мали корови ліній Рігела і Кевеліє – 58, а найнижчу – лінії Астронавта 53 бали.

 7. Корови і телиці прикарпатського внутрішньопородного типу характеризуються інтенсивним обміном речовин і енергії, що свідчить про добру здатність до високої продуктивності за належних умов годівлі та утримання. Найвищу інтенсивність газоенергетичних процесів мали корови з надоєм молока 5000 кг і більше.

 8. Оптимальним варіантом селекційної програми для тварин прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи передбачено мати 5 ліній, щорічно добирати за результатами оцінки
  18 бугаїв-плідників, на кожного перевірюваного бугая накопичувати банк сперми в розмірі 30 тис. доз. Прогнозований генетичний прогрес за надоєм складатиме
  31,83 кг молока на корову в рік.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографії, навчальні посібники, брошури:

 1. Інтер’єр сільськогосподарських тварин / Й. З. Сірацький, Б. М. Гопка, Є. І. Федорович, В. С. Федорович, В. О. Кадиш, О. І. Любинський, Д. Б. Гопка, В. Є. Скоцик, Д. Ю. Дорофеєв, С. І. Гнатюк ; за ред. Й. З. Сірацького. – К. : Науковий світ, 2000. – 75 с. (Дисертантом підготовлено розділ “Фізіологічні параметри”).

 2. Екстер’єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції / Й. З. Сірацький, Я. Н. Данилків, О. М. Данилків, Є. І. Федорович, В. В. Меркушин, Ю. Ф. Мельник, О. П. Чуприна, В. О. Кадиш, О. І. Любинський ; за ред. Й. З. Сірацького і Є. І. Федорович. – К. : Науковий світ, 2001. – 146 с. (Дисертантом підготовлено розділ “Особливості екстер’єру корів різних грунтово- кліматичних зон”).

 3. М’ясна продуктивність великої рогатої худоби різних генотипів / М. Г. Повозніков, М. О. Мазуренко, О. І. Любинський, С. М. Блюсюк, О. М. Хильницький, А. В. Гуцул, В. П. Кучерявий. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2002. – 44 с.

 4. Рекомендації по організації відтворення великої рогатої худоби / В. П. Буркат, Ю. Ф. Мельник, Й. З. Сірацький, С. Ю. Демчук, Є. І. Федорович, І. В. Гузєв, В. О. Кадиш, Д. Ю. Дорофеєв, Т. С. Плотко, О. І. Любинський; П. І. Шаран, Н. Г. Копитець, А. М. Угнівенко. – К. : Науковий світ, 2002. – 27 с.

 5. Методи селекції української червоно-рябої молочної породи / М. В. Зубець, В. П. Буркат, Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, О. І. Любинський, О. О. Данилевський, А. П. Кругляк, Ю. Ф. Мельник, О. І. Костенко, С. Ю. Рубан, М.І. Бащенко, А. М. Дубін. – К. : 2005. – 436 с. (Дисертантом підготовлено розділ “Характеристика порід, які використовувались для формування української червоно-рябої молочної породи”).

 6. Програма розвитку племінного скотарства в господарствах Чернівецької області / О. І. Любинський, М. Г. Повoзніков, Р. В. Ячник, Л. В. Ротар, В. С. Драп, В. Г. Ящук, І. В. Кебко, В. І. Літун, М. В. Новіцький, І. О. Боднар, В. П. Гайдей, Б. В. Москалюк. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 48 с.

 7. Виробництво молока на малій фермі : практичний посіб. / А. Т. Цвігун, М. Г. Повозніков, С. М. Блюсюк, В. С. Кушнір, Н. В. Кравець, В. І. Бучковська, Ю. М. Євстафієва, В. Є. Харкавлюк, В. Г. Кураш, В. К. Погрібний, О. І. Любинський, М. В. Aйшпур ; за ред. А. Т. Цвігуна, В. Б. Кирилюка. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 216 с. (Дисртантом підготовлено розділи “Продуктивні якості окремих порід молочної худоби”, “Вибір молочної корови”, “Відтворення поголів’я великої рогатої худоби”).

Статті у фахових виданнях:

 1. Любинський О. І. Вплив генетичних факторів і середовища на продуктивність червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Науковий вісник Львівської академії ветеринарної медицини. – 1999. – Вип. 3. – С. 215–217.

 2. Любинський О. І. Селекційно-генетичні аспекти удосконалення прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Зб. наук. праць Подільської ДАТА. – Кам’янець-Подільський : “Абетка”, 2000. – Вип. 8. – С.233–235.

 3. Любинський О. І. Селекція української червоно-рябої молочної породи на Буковині / О. І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2000. – Вип. 33. – С. 65–69.

 4. Любинський О. І. Формування продуктивних якостей червоно-рябої молочної худоби прикарпатського типу / О. І. Любинський // Зб. наук. праць Подільської ДАТА. – 2001. – Вип 9. – С. 219–220.

 5. Любинський О. І. Молочна продуктивність корів різних ліній прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2001. – Вип. 34. – С. 212–213.

 6. Любинський О. І. Роль корів биковиробничої групи у формуванні високопродуктивного стада прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи /О. І. Любинський, Б. В. Москалюк // Зб. наук. праць Подільської ДАТА. – 2002. – Вип. 10. – С. 75-77. (Дисертант виконав статистичну обробку результатів досліджень та їх аналіз).

 7. Любинський О. І. Племінна цінність бугаїв-плідників різних ліній прикарпатського типу червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Вісник Сумського НАУ. Серія “Тваринництво”. – 2003. – Вип. 7. – С. 128–133.

 8. Любинський О. І. Імуногенетична характеристика прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський, Р. О. Стоянов // Науковий вісник ЛДАВМ ім. С. З. Гжицького. – 2003. – Т. 5 (№ 2), ч. 4. – С. 69–72. (Дисертант виконав експериментальну частину, статистичну обробку результатів досліджень та їх аналіз).

 9. Любинський О. І. Племінні якості заводських родин прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи /О. І. Любинський, М. В. Новіцький., І. О. Бондар // Науковий вісник ЛДАВМ ім. С. З. Гжицького. – 2003. – Т. 5 (№ 3), ч. 3. – С. 56–60. (Дисертант виконав статистичну обробку результатів досліджень та їх аналіз).

 10. Любинський О. І. Генетична структура поліморфних білкових систем сироватки крові української червоно-рябої молочної худоби прикарпатського типу / О. І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2003. – Вип. 35. – С. 91–94.

 11. Любинський О. І. Формування племінних якостей високопродуктивних корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної худоби / О. І. Любинський, В. В. Шуплик // Зб. наук. праць ПДАТА. – 2003. – Вип. 11. – С. 134–136. (Дисертант виконав статистичну обробку результатів досліджень та їх аналіз).

 12. Любинський О. І. Методологічні аспекти удосконалення генеалогічної структури прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Наук.-тех. бюлетень Інституту тваринництва УААН. – 2003. – № 85. – С. 65–69.

 1. Любинський О. І. Продуктивні якості корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи гомо- і гетерозиготних за трансфериновим локусом / О. І. Любинський // Зб. наук. праць ПДАТА. – 2004. – № 12. – С. 124–127.

 2. Любинський О. І. Генетична оцінка прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С. З. Гжицького. – 2004. – Т. 6 (№ 3), ч. 4. – С. 79–84.

 3. Любинський О. І. Методологічні аспекти формування буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський, Р. В. Ячник // Науковий вісник Львівської НАВМ ім. С. З. Гжицького. – 2005. – Т. 6 (№ 2), ч. 4. – С. 270–273. (Дисертант виконав, статистичну обробку результатів досліджень та їх аналіз).

 4. Любинський О. І. Оцінка системи селекції та формування генеалогічної структури прикарпатського внутріпородного типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 21–23.

 5. Любинський О. І. Інтеграційна оцінка племінної цінності бугаїв-плідників при формуванні і консолідації прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин : зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ; Харк. держ. зоовет. акад. – Х., 2005. – Т. 15. – С.126–130.

 6. Любинський О. І. Формування і напрями удосконалення генеалогічної структури прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2005. – Вип. 38. – С. 167–170.

 7. Любинський О. І. Оцінка системи селекції прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної худоби / О. І. Любинський, М. В. Новіцький., І. О. Бондар // Розведення і генетика тварин. – 2005. – Вип. 39. – С. 28–30. (Дисертант виконав статистичну обробку результатів досліджень та їх аналіз).

 8. Любинський О. І. Реалізація продуктивного потенціалу корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Зб. наук. праць ПДАТУ. – 2007. – № 15. – С. 101–104.

 9. Любинський О. І. Ріст телиць різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Науковий вісник ЛНУВМ ім.С. З. Гжицького. – 2007. – Т. 9, № 3 (34), ч. 3. – С. 80–84.

 10. Любинський О. І. Молочна продуктивність корів різних ліній прикарпатського внутрішньо породного типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Зб. наук. праць Віницького ДАУ. – 2008. – Вип. 34, т. 3. – С. 281–285.

 11. Любинський О. І. Інтеграційна генетична оцінка різних селекційних груп прикарпатського внутрішньо породного типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Наук.-тех. бюлетень інститут біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2008. – Вип. 9. – № 1,2. – С. 236–239.

 12. Любинський О. І. Лінійний ріст телиць прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський //Наук.-тех. бюлетень інститут біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2008. – Вип. 9. – № 3. – С. 302–306.

 13. Любинський О. І. Фенотипова оцінка вимені корів різних селекційних груп прикарпатського внутрішньопрородного типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський, Т. В. Колосовська, Р. В. Мазур // Науковий вісник ЛНУВМ ім. С. З. Гжицького. – 2008. – Т. 10, № 3 (38), ч. 3. – С. 86–89. (Дисертант виконав експериментальну частину, статистичну обробку результатів досліджень та їх аналіз).

 14. Любинський О. І. Біологічні особливості тварин прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної худоби / О. І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2008. – Вип. 42. – С. 145–150.

 15. Мазур Р. В. Фенотипова оцінка продуктивних якостей корів різних генотипів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / Р. В. Мазур, О. І. Любинський // Науковий вісник ЛНУВМ та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – 2008. – Т. 10, № 2 (37), ч. 3. – С. 67–73. (Дисертант виконав статистичну обробку результатів досліджень та їх аналіз).

 16. Методика вивчення екстер’єру великої рогатої худоби в онтогенезі / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, Я. Н. Данилків, О. М. Данилків, О. І. Любинський, С. Б. Просяний // Методи наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві. – К. : Аграрна наука, 2005. – С. 98–102.

 17. Методика визначення казеїну в молоці/ Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, О. І. Любинський, С. Б. Просяний // Методи наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві. – К. : Аграрна наука, 2005. – С. 108–109.

 18. Проблемні питання розведення тварин за лініями / Й. Сірацький, Є. Федорович, М. Кузів, Т. Дорда, О. Любинський // Тваринництво України. –
  2005. – № 9. – С. 16–17.

Матеріали конференцій:

 1. Любинський О. І. Молочна продуктивність корів червоно-рябої молочної породи різного генеалогічного походження / О. І. Любинський, А. А. Пахолок, Б. В. Москалюк // Розведення і генетика тварин. – 1999. – Вип. 32. – С. 143–145. (Дисертант виконав статистичну обробку результатів досліджень та їх аналіз).

 2. Любинський О. І. Селекційні аспекти формування і консолідації прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Матеріали міжнар. симпозіуму “Україна-Австрія. Сільське господарство : наука і практика”. – Чернівці, 2000. – С. 97.

 3. Любинський О. І. Особливості газоенергетичного обміну і розпад речовин в організмі телиць різних генотипів української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Матеріали конф. “Використання фізіологічних, генетико-селекційних та технологічних методів підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин”. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 73–76 .

 4. Любинський О. І. Генетична структура поліморфних білкових систем української червоно-рябої молочної худоби прикарпатського типу / О. І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2002. – Вип. 36. – С. 109–110.

 5. Любинский А. И. Интенсивность газоэнергетического обмена у молодняка украинской красно-пестрой молочной породы /А. И. Любинский, Й. З. Сирацкий // Материалы междунар. науч.-производственной конф. “Интенсификация производства продуктов животноводства”. – Жодино, 2002. – С. 189. (Дисертант виконав експериментальну частину, статистичну обробку результатів досліджень та їх аналіз).

 6. Любинський О. І. Закономірності формування високопродуктивних стад прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський, Й. З. Сірацький // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми сучасного тваринництва”. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 19–20. (Дисертант виконав статистичну обробку результатів досліджень та їх аналіз).

 7. Любинський О. І. Генетична подібність різних селекційних груп прикарпатського внутрішньо породного типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми та перспективи ведення тваринництва з використанням генофонду високопродуктивних порід та типів тварин”. – Кам’янець-Подільський, 2007. –
  С. 36–38 .

 8. Любинський О. І. Селекція корів бажаного типу червоно-рябої молочної худоби Буковини / О. І. Любинський // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Новітні технології скотарства у ХХІ столітті”. – Миколаїв, 2008. – C. 145–150.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины