Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гончаренко Ігор Володимирович. Система селекції корів молочних порід за комплексом ознак : Дис... д-ра наук: 06.02.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гончаренко І. В. Система селекції корів молочних порід за комплексом ознак. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2009.

Дисертацію присвячено вивченню системи селекції молочних корів голштинської, української чорно- і червоно-рябої молочнх порід за комплексом ознак протягом їхнього онтогенезу з врахуванням тривалості періоду ембріогенезу, аналізу родоводів на наявність предків – носіїв дефектних генів з рецесивним типом успадкування типу BLAD, DUMPS, МF та інші, генетичних маркерів (факторів груп крові), плодючості, якості молока (вміст жиру, білка); тривалості господарського використання корів; стійкості проти маститу (кількість соматичних клітин в 1 см3 молока); показників успадковуваності (h2) і кореляційно-регресійних зв’язків. Як інтегральну ознаку відбору запропоновано селекційний індекс системної оцінки молочних корів, який розраховують за спеціальною формулою.

Розширено теоретичні положення добору тварин на основі закономірностей процесів оо- і сперматогенезу. Сформульовано теоретичні положення відносно меншої мінливості спадковості в корів порівняно з чоловічими організмами. Згідно з вимогами Іnterbull удосконалено спосіб оцінки плідників за якістю нащадків (корів-первісток). Встановлено вплив бугаїв на тривалість господарського використання й плодючість їхніх дочок,

Доведено можливість поєднання високої молочності з регулярною плодючістю і тривалістю господарського використання у корів-рекордисток. Запропоновано методику математичної оцінки родин породного значення. Обґрунтовано можливість прогнозування високої молочності у корів на основі генетичних маркерів (факторів груп крові). Висунуто наукову гіпотезу щодо прогностичного значення факторів груп крові з урахуванням генів QTL.

Теоретично обґрунтована і практично реалізована система селекції корів, яка підвищує ефективність добору корів-матерів майбутніх бугаїв-плідників.

Використання запропонованої системи поетапного добору корів у племінних і товарних стадах забезпечує підвищення ефективності селекції на 20-25%, що дає можливість додатково одержати 197,3–260 грн. прибутку в розрахунку на одну корову за рік.

1. На основі проведених досліджень запропоновані нові принципи системного аналізу стад та популяцій молочної худоби, використання яких дозволило удосконалити методи інтегрального оцінювання і добору тварин за комплексом основних господарсько корисних ознак з використанням селекційних індексів, що в сукупності дає можливість теоретично обґрунтувати та практично вирішити важливу наукову проблему – підвищення ефективності селекції в молочному скотарстві.

2. Добір самиць молочних порід великої рогатої худоби за подовженою тривалістю першої тільності призводить до зменшення надою за першу лактацію та підвищує період господарського використання корів (у лактаціях). Доведено, що тривалість тільності в нетелей гоштинської породи має відповідати середнім значенням цього показника для породи з коливаннями до 5 діб.

3. Наявність у родоводах бугаїв-плідників носіїв дефектних генів (BLAD, CVM, DUMPS, Mulefoot, Factor XI-eleven та ін.) з рецесивним типом успадкування спричиняє погіршення на 6,7–51,2% їх власної відтворної здатності та зниження надою в дочок, що вимагає систематичного контролю за наявністю дефектних генів у ремонтного молодняку у віці 6 місяців за родоводом та генетичним тестуванням .

4. Тип ектер’єру у голштинської породи консолідований, що підтверджується незначними коливаннями промірів у середньому для стада. Представниці лінії Хановера 162939 характеризуються розтягнутістю з підвищеним обхватом грудей, лінії Старбака 352790.79 – високорослістю, лінії Валіанта 1650414.73 – класичним молочним типом будови тіла, що вказує про вплив генотипу бугаїв-плідників на екстер’єр їхніх дочок .

Включення в селекційний індекс типу екстер’єру корів за 100-бальною системою з виділенням ознак “загальний тип”, “ознаки молочності”, “формат тулуба”, “вим’я”, “кінцівки і ратиці” дає можливість відбирати тварин з тривалішим терміном господарського використання.

5. Розтяжність сфінктера дійки молочної залози в телиць 15-18-місячного віку до та після їх отелення не змінюється. Встановлено взаємозв’язок розтяжності сфінктера передньої правої дійки молочної залози і середньої інтенсивності видоювання (r = 0,691 ± 0,19), що може бути одним із способів добору телиць молочних порід на їх “легкодійність” та придатність до машинного доїння.

6. У високопродуктивних стадах голштинської худоби народження двійнят складає близько 2,7% від загальної чисельності отелень; у корів, які народжували двійнят, період тільності скорочується з 281 до 275 діб, а їх надої зростають на 834 кг молока (Р > 0,999). З метою покращення ефективності селекційного процесу запропоновано ширше використовувати багатоплідних корів та одностатевих теличок-близнюків, контролюючи при цьому спроможність до відтворної функції у різностатевих близнюків.

7. Встановлено, що у високопродуктивних стадах з надоєм 6001 кг і більше частка особин, які поєднують високий надій з регулярною плодючістю, складає близько 12%. Зростання частки крові за голштинською породою (до 7/8) призводить до посилення від’ємного зв’язку (r = -0,268; P > 0,95) між цими ознаками. Генотип бугаїв-плідників впливає на зв’язок надою з відтворною здатністю їх дочок, а майже 31% плідників, які використовуються у високопродуктивних стадах, є поліпшувачами за відтворною здатністю їх дочок.

8. У високопродуктивних стадах голштинської породи частка корів з подовженою лактацією складає близько 50% від загальної чисельності поголів’я і характеризується нижчою плодючістю. Репродуктивний цикл у таких корів після першої лактації, сервіс-період та міжотельний період значно триваліші, ніж у тварин із скороченою лактацією, а втрати молока становили в середньому 1458 кг.

9. У популяціях української чорно-рябої молочної породи загальна кількість корів, які поєднують високий довічний надій з тривалим періодом господарського використання (не менше 7 лактацій) становить близько 9,3%. Серед них частка корів з наявністю “крові” голштинів 50,1–70% складає 46,8%. Частка корів з високою довічною молочною продуктивністю (30 тонн і більше) в племінних стадах голштинської породи становить 16–36%.

10. Застосування одноразового добору дочок від корів-довгожительок (7 отелень і більше) не забезпечує отримання тварин з подовженим терміном господарського використання. Лише 15% дочок успадковують тривале господарське використання від матерів-довгожительок, а сила впливу (2) бугаїв на постембріональний період їх розвитку складає 25,1%.

11. Доведено, що родоначальниці видатних родин стійко передають потомкам комплекс бажаних ознак: довічний надій, довічну кількість молочного жиру, надій на один день господарського використання, тривалість господарського використання. Вплив фактора „покоління родини” (h2) на молочну продуктивність потомків родоначальниці дорівнює 33% (F = 5,9), проявом чого в молочному скотарстві є формування родин породного значення, які відзначаються підвищеною часткою (45–50%) отримання високопродуктивного потомства в ряді суміжних поколінь. Добір майбутніх бугаїв-плідників доцільно проводити лише з перевірених родин.

12. Для контролю загального стану здоров’я корів, у т.ч. молочної залози, та ранньої діагностики прихованої форми маститу потрібно визначати вміст соматичних клітин у молоці. Показана доцільність ведення селекції корів на природну стійкість проти маститу шляхом добору тварин резистентних до захворювань молочної залози.

13. Обґрунтовано можливий “механізм” впливу факторів груп крові на молочну продуктивність корів, пов’язаний із розміщенням певних феногруп крові і генів QTL, що безпосередньо впливають на кількісні ознаки (молочність, вміст жиру тощо), на тих самих хромосомах.

Виявлено зв’язок антигенів (факторів) груп крові 84 бугаїв української червоно-рябої молочної породи з молочною продуктивністю їхніх дочок-первісток (3783 голів). Найвищу молочність (4700–4991 кг молока за першу лактацію) відзначали у корів, які містили антигени O2, Y2, D1`, A2 , що дає змогу прогнозувати майбутню молочність телиць з 6-місячного віку.

14. Дочки, отримані від бугаїв-трансплантантів, мають вищі показники надою на 15%, вмісту жиру в молоці – на 9% та білка – на 7% порівняно з дочками бугаїв-нетрансплантантів. Аналіз продуктивності корів-трансплантантів і оцінка бугаїв-трансплантантів вказує на доцільність використання цього методу для інтенсифікації селекційного процесу в молочному скотарстві при формуванні видатних родин та ліній породного значення.

15. Науково обґрунтовано та удосконалено систему оцінки молочних корів на основі селекційного індексу їх системної оцінки за комплексом ознак: екстер’єр, кількість молочного жиру, білка, соматичних клітин, плодючість, тривалість господарського використання, що дає змогу провести об’єктивне ранжування тварин стада за їх продуктивними ознаками і забезпечує підвищення продуктивності тварин та якості отриманої продукції.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Брошури

1. Гончаренко И. В. Генетические маркеры в селекции животных / И. В. Гончаренко. – К. : Наукова думка, 2003. – 39 с.

2. Гончаренко І. В. Оогенез, сперматогенез і проблеми селекції молочної худоби / І. В. Гончаренко. – К. : Наукова думка, 2003. – 38 с.

3. Пабат В.О. Племінне молочне скотарство Вінницької області / В. О. Пабат, Л.А. Олійник, Д.Т. Вінничук, І.В. Гончаренко, О.В. Громов – К. : Наукова думка, 2003. – 14 с. (збір та формування даних, формування наукових концепцій та висновків).

4. Пабат В. О. Селекційно-генетичні процеси в молочному стаді / В. О. Пабат, І. В. Гончаренко. – К. : Наукова думка, 2004. – 50 с. (проведення досліджень, аналіз та узагальнення їх результатів, формування наукових концепцій та висновків).

5. Гончаренко І. В. Генетичні аспекти системної оцінки молочних корів племінного стада / І. В. Гончаренко. – К. : Аграрна наука, 2004. – 56 с.

6. Гончаренко І. В. Спадковість родин у генетичній структурі голштинської породи / І. В. Гончаренко. – К. : Аграрна наука, 2005. – 68 с.

7. Гончаренко І. В. Селекційні індекси у системі селекції молочних корів / І. В. Гончаренко. – К. : Аграрна наука, 2007. – 74 с.

Наукові статті в журналах

8. Гончаренко І. Оцінка лінійних бугаїв-плідників голштинської породи / І. Гончаренко, Н. Свириденко // Тваринництво України. – 2002. – № 10. – С. 19–20 (аналіз та узагальнення результатів, формування наукових концепцій та висновків).

9. Гончаренко І. Оцінка бугаїв-плідників голштинської породи з врахуванням генетичних дефектів / І. Гончаренко // Тваринництво України. – 2002. – № 11. – С. 16–19.

10. Гончаренко І. Оцінка генотипу корів / І. Гончаренко, Д. Вінничук // Тваринництво України. – 2003. – № 2. – С. 18–19 (аналіз та узагальнення результатів, формування наукових концепцій та висновків).

11. Гончаренко І. Плодючість молочних корів / І. Гончаренко, Л. Олійник // Тваринництво України. – 2003. – № 3. – С. 15–17 (аналіз та узагальнення результатів, формування наукових концепцій та висновків).

12. Гончаренко І. Методичні принципи математичної оцінки генотипу родин корів / І. Гончаренко //Вісник аграрної науки. – 2003. – № 7. – С. 43–44.

13. Гончаренко І. Тривалість тільності та молочна продуктивність корів / І. Гончаренко // Тваринництво України. – 2003. – № 9. – С. 18–20.

14. Гончаренко І. В. Селекційні індекси молочних корів / І. В. Гончаренко// Вісник аграрної науки. – 2003. – № 12. – С. 47–50.

15. Гончаренко І. Селекція корів на резистентність до маститу / І. Гончаренко // Тваринництво України. – 2004. – № 4. – С. 11–14.

16. Гончаренко І. В. Тривалість господарського використання молочних корів як ознака селекції / І. В. Гончаренко // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 6. – С. 33–37.

17. Гончаренко І. В. Проблеми використання імпортних молочних корів / І. В. Гончаренко, М. Й. Чехівський // Вісник аграрної науки. – 2005. – № 1. – С. 32–38 (проведення досліджень, аналіз та узагальнення результатів, формування висновків).

18. Гончаренко І. Ембріогенез і наступна продуктивність молочної худоби / І. Гончаренко // Тваринництво України. – 2005. – № 2. – С. 11–14.

19. Гончаренко І. Якість потомства бугаїв-трансплантантів / І. Гончаренко // Тваринництво України. – 2005. – № 11. – С. 22–23.

Статті у міжвідомчих тематичних наукових збірниках

20. Гончаренко І. В. Молочна продуктивність корів червоно-рябих голштинів німецької селекції / І. В. Гончаренко, П. М. Мережко // Науковий вісник НАУ. – 2000. – Вип. 21. – С. 54–58 (проведення досліджень, аналіз та узагальнення їх результатів, формування наукових концепцій та висновків).

21. Гончаренко І. В. Особливість формування молочної продуктивності голштинських корів / І. В. Гончаренко // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 2000. – Вип. 14. – С. 19–27.

22. Гончаренко І. В. Молочна продуктивність голштинських корів з подовженою лактацією / І. В. Гончаренко // Науковий вісник НАУ. – 2002. – Вип. 50. – С. 161–168.

23. Гончаренко І. В. Взаємозв’язок відтворних функцій корів з показниками якості продукції / І. В. Гончаренко, Т. А. Шишова // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 2002. – Вип. 22. – С.29–37 (аналіз та узагальнення результатів, формування наукових концепцій та висновків).

24. Гончаренко І. В. Контроль хімічного складу молока корів за кількістю соматичних клітин у ньому / І. В. Гончаренко, Т. А. Шишова // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2002. – № 4. – С. 53–54 (проведення досліджень, аналіз та узагальнення їх результатів, формування наукових концепцій та висновків).

25. Гончаренко І. В. Ступінь зв’язку відтворних функцій корів з показниками їх молочної продуктивності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Тваринництво України: селекція, технологія, ветеринарна безпека, економіка, виробництво екологічно чистих продуктів” / І. В. Гончаренко // Вісник Сумського НАУ : Сер. : Тваринництво. – 2002. – Вип. 6. – С. 287–291.

26. Гончаренко І. В. Вплив зоотехнічних факторів на якість і властивості молока / І. В. Гончаренко, Т. М. Димань // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 2002. – Вип. 24. – С. 3–10 (аналіз та узагальнення результатів, формування наукових концепцій та висновків).

27. Гончаренко І. В. Вплив бугаїв-плідників на тривалість господарського використання своїх дочок / І. В. Гончаренко // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. – 2003. – Т. 5 (№ 2). – Ч. 4. – С. 17–21.

28. Гончаренко І. В. Використання видатних родин голштинських корів в селекції на високу жирність молока / І. В. Гончаренко, Т. В. Висовень // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. – 2003. – Т. 5(№ 3). – Ч. 3. – С. 15–21 (аналіз та узагальнення результатів, формування наукових концепцій та висновків).

29. Гончаренко І. В. Генофонд високопродуктивних корів племінних господарств Вінницької області / І. В. Гончаренко, Л. А. Олійник // Науково-технічний бюлетень ІТ УААН. – 2003. – Вип. 85. – С. 26–31. (аналіз та узагальнення результатів, формування наукових висновків).

30. Гончаренко І. В. Селекційно-генетичні параметри високопродуктивних корів господарств Вінницької області / І. В. Гончаренко // Науковий вісник НАУ. – 2003. – Вип. 64. – С. 126–134.

31. Гончаренко І. В. Селекційно-генетичні показники продуктивності молочного стада в ряді поколінь / І. В. Гончаренко // Науково-технічний бюлетень ІТ УААН. – 2003. – Вип. 84. – С. 50–54.

32. Гончаренко І. В. Селекційна оцінка корів в умовах різного рівня годівлі / І. В. Гончаренко // Науковий вісник НАУ. – 2004. – Вип. 74. – С. 246–257.

33. Гончаренко І. В. Лактація молочних корів після різного терміну ембріогенезу плода / І. В. Гончаренко // Науково-технічний бюлетень Ін-ту біології тварин УААН. – 2004. – Вип. 5. – № 3. – С. 174–180.

34. Гончаренко І. В. Фактори, що зумовлюють вибуття корів зі стада / І. В. Гончаренко, О. І. Свинаренко, М. Г. Котик // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. – 2004. – Т. 6 (№ 2). – Ч. 4. – С. 28–39 (аналіз та узагальнення результатів, формування наукових концепцій та висновків).

35. Гончаренко І. В. Використання груп крові в селекції молочних корів за кількісними ознаками / І. В. Гончаренко // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. – 2005. – Т. 7 (№ 2). – Ч. 3. – С. 39–51.

36. Гончаренко І. В. Генетико-статистичні параметри голштинських корів з високою довічною продуктивністю / І. В. Гончаренко // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького –2005. – Т. 7 (№ 3). – Ч. 3. – С. 34–44.

37. Гончаренко І. В. Генетичні параметри довічної продуктивності молочних корів у суміжних поколіннях / І. В. Гончаренко // Науковий вiсник НАУ. – 2005. – Вип. 91. – С. 161–172.

38. Вінничук Д. Т. Методичні принципи розрахунку мінімальної чисельності корів-матерів майбутніх плідників / Д. Т. Вінничук, І. В. Гончаренко // Вісник Сумського НАУ. Серія “Тваринництво”. – 2005. – Вип. 9–10. – С. 34–37 (аналіз та узагальнення результатів, формування наукових концепцій та висновків).

39. Гончаренко І. В. Проблеми використання імпортних молочних корів матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Научное наследие П. Н. Кулешова и современные проблемы племенного дела в животноводстве”, присвяч. 150-річ. П. Д. Кулішова / М. Я. Єфименко, І. В. Гончаренко // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 12. – Ч. 3. – С. 67– 71 (аналіз та узагальнення результатів, формування наукових концепцій та висновків).

40. Гончаренко І. В. Екстер’єр у системі селекції молочної худоби / І. В. Гончаренко // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. – 2006. – Т. 8. - № 2(29). – Ч. 3. – С. 55–64.

41. Гончаренко І. В. Застосування методу селекційних індексів для оцінки племінної цінності молочних корів / І. В. Гончаренко // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Ґжицького. – 2008. – Т. 10. – № 2(37). – Ч. 3. – С. 27–38.

Матеріали (доповіді, тези) конгресів, конференцій

42. Гончаренко И. В. Трансплантация эмбрионов в молочном скотоводстве / И. В. Гончаренко // Біотехнологія. Освіта. Наука : тези доп. І всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірант. та мол. вчен. (Київ, 10–11 лют. 2003 р.) / М-во освіти і науки України, НТУУ “Київський політехнічний ін-тут”. – К. : Політехніка, 2003. – С. 107–109.

43. Гончаренко І. В. Вплив контрастного рівня годівлі на молочність корів у суміжних лактаціях / І. В. Гончаренко // Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. “Актуальні проблеми годівлі сільськогосподарських тварин і технології кормів”, присвяч. 100-річ. від дня народж. акад. П. Д. Пшеничного (Київ, 5–16 жовт. 2003 р.) / Кабмін України, НАУ. – К. : В-во УАННП “Фенікс”, 2003. –С. 82–84.

44. Гончаренко І. В. Тестування стада корів за якісними показниками молока / І. В. Гончаренко // Сучасні проблеми виробництва та переробки молока : матеріали міжнар. наук.–практ. конф., присвяч. 100-річ. з дня народж. М. І. Книги ( Харків, 2–3 жовт. 2003 р.). – Харків, 2003. – С. 51–54.

Деклараційні патенти та рекомендації

45. Пат. 62497 А Україна, 7А01К67/02 Спосіб оцінки генотипу бугаїв-плідників молочних порід по якості нащадків / Д. Т. Вінничук, В. П. Патика, І. В. Гончаренко, М. М. Карпусь ; заявник і патентовласник ДП “Інститут промислової власності”. – № 2003042896 ; заявл. 03.04.2003 ; опубл. 15.12.2003. Бюл. № 12.

46. Пат. 69230 А Україна, 7А01К67/02 Спосіб відбору телиць молочних порід за їх майбутньою легкодійністю при машинному доїнні / Д. Т. Віннічук, І. В. Гончаренко, В. П. Патика ; заявник і патентовласник ДП “Інститут промислової власності”. – № 20031211767 ; заявл. 17.12.2003 ; опубл. 16.08.2004. Бюл. № 8.

47. Пат. 69850 А Україна, 7А01К67/02 Спосіб відбору корів, стійких до маститних захворювань вим’я / І. В. Гончаренко, Д. Т. Вінничук ; заявник і патентовласник ДП “Інститут промислової власності”. – № 20031211358 ; заявл. 10.12.2003 ; опубл. 15.09.2004. Бюл. № 9.

48. Пат. на корисну модель 13077 Україна, А01К 67/02 (2006.01) Спосіб відбору молочних корів за комплексом ознак / І. В. Гончаренко ; заявник і патентовласник ДП “Інститут промислової власності”. – № u 2005 08813 ; заявл. 16.09.2005 ; опубл. 15.03.2006. Бюл № 3.

49. Пат. на корисну модель 28187 Україна, А01К 67/02 Спосіб відбору молочних корів / І. В. Гончаренко ; заявник і патентовласник ДП “Інститут промислової власності”. – № u 2007 09010 ; заявл. 06.08.2007 ; опубл. 26.11.2007. Бюл № 19.

50. Пат. на корисну модель 31355 Україна, А01К 67/02 Спосіб відбору бугаїв-плідників за спермопродуктивністю / І. В. Гончаренко ; заявник і патентовласник ДП “Інститут промислової власності”. – № u 2007 10254 ; заявл. 14.09.2007 ; опубл. 10.04.2008. Бюл № 7.

51. Пат. на корисну модель 31356 Україна, А01К 67/00 Спосіб відбору молочних корів на високу продуктивність / І. В. Гончаренко ; заявник і патентовласник ДП “Інститут промислової власності”. – № u 2007 10255; заявл. 14.09.2007 ; опубл. 10.04.2008.. Бюл № 7.

52. Пат. на корисну модель 32161 Україна, А01К 67/00 Спосіб відбору телиць спеціалізованих молочних порід на тривале господарське використання / І. В. Гончаренко ; заявник і патентовласник ДП “Інститут промислової власності”. – № u 2007 13754 ; заявл. 10.12.2007 ; опубл. 05.2008. Бюл № 9.

53. Гончаренко І. В. Методичні рекомендації щодо селекції молочних корів на резистентність до маститу / І. В. Гончаренко. – К. : Аграрна наука, 2006. – 32 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины