Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Чорней Ілля Ілліч. Флора Чивчино-Гринявських гір (Українські Карпати) : Дис... д-ра наук: 03.00.05 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Чорней І.І. Флора Чивчино-Гринявських гір (Українські Карпати).

Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. – Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2009.

У дисертації викладені результати критичного аналізу видового складу флори Чивчино-Гринявських гір – одного з флористичних районів Українських Карпат, які отримані на основі власних польових досліджень, вивчення гербарних матеріалів та аналізу літератури. Встановлено, що флора регіону налічує 1218 видів і підвидів судинних рослин, які належать до 454 родів, 112 родин та 5 відділів. Структура спектрів провідних родин та родів свідчить про середньоєвропейський характер флори. Запропоновано новий методичний підхід для порівняльного аналізу флори з використанням першої та другої тріад родин для визначення типу і підтипу флори. Здійснено порівняльний аналіз ареалогічної та біоморфологічної структур флори і виявлені їх особливості. Наведено історію вивчення і встановлено видовий склад ендеміків Українських Карпат, проаналізовано їх систематичну та ареалогічну структуру, охарактеризовано їх еколого-ценотичні особливості та висотний розподіл. Обґрунтовано доцільність поділу Чивчино-Гринявських гір на три флористичних райони: Чивчинські гори, Гринявські гори і Покутсько-Буковинський. Внесено суттєві зміни та уточнення до схеми флористичного районування Українських Карпат. Виділено і проаналізовано синантропну фракцію флори Чивчино-Гринявських гір. За результатами созологічного аналізу встановлено, що до числа раритетних у регіоні належить 231 таксон, з яких 135 є рідкісними, 18 – зникаючими, 46 – реліктовими, 48 – ендемічними, 30 – погранично-ареальними. З них до офіційних созологічних списків занесені 101 (43,7 %). З метою застосування комплексного підходу для оцінки та моніторингу фіторізноманіття запропоновано використовувати методику формування «Важливих ботанічних територій»

Наведено критичний аналіз таксономічного складу флори одного із флористичних районів Українських Карпат – Чивчино-Гринявських гір. На основі методів порівняльної флористики виявлено особливості систематичної, географічної та біоморфологічної структур флори регіону, проаналізовано синантропну фракцію і созологічну цінність флори. За результатами номенклатурно-таксономічної та ботаніко-географічної оцінки таксонів, які наводились як ендемічні для території Українських Карпат, встановлено видовий склад цієї групи рослин у регіоні. Запропоновано нову схему флористичного районування Українських Карпат.

1. Встановлено, що флора Чивчино-Гринявських гір налічує 1218 видів і підвидів судинних рослин, які належать до 454 родів, 112 родин і 5 відділів. Серед них 2 види є новими для флори України, 9 – для Українських Карпат і 165 – для регіону досліджень. Обґрунтовано, що високий рівень мікрогеографічної расової диференціації властивий дослідженій флорі, зумовлений наявністю гетерогенного комплексу природних умов у регіоні.

2. Порівняльним аналізом систематичної структури флор різних за розмірами регіонів підтверджено діагностичне значення першої та другої тріад родин у родинних спектрах. Доведено, що вони відображають певні регіональні та флорогенетичні особливості, і їх можна використовувати для якісного порівняння флор. Отримані дані щодо структури спектрів провідних родин і родів свідчать про середньоєвропейський характер флори Чивчино-Гринявських гір, її приналежність до монтанно-бореального підтипу і групи монтанно-бореально-температних флор.

3. Виявлено тенденцію до збільшення впливу елементів, генетично пов’язаних із Древнім Середзем’ям, у напрямку від флори Чивчино-Гринявських гір через флору Українських Карпат, Східних Карпат і до флори Карпат з одночасним зменшенням впливу в цьому напрямку бореальних генетичних елементів, про що свідчить порівняльний аналіз спектрів провідних родин і родів.

4. Встановлено, що за характером ареалів усі таксони флори Чивчино-Гринявських гір належать до 2 типів географічних елементів, 8 географічних елементів, 55 груп поширення і 7 груп зв’язуючих видів. Розподіл геоелементів нерівномірний: плюрирегіональні та субсередземноморські види зосереджені переважно в низькогірних, аркто-альпійські і монтанні – у високогірних регіонах; спостерігається тенденція збільшення кількості видів євразійського та європейського геоелементів із зниженням висоти над рівнем моря.

5. У результаті аналізу поширення видів, які належать до різних екобіоморфологічних типів, виявлено, що частка хамефітів і гемікриптофітів зменшується зі зниженням висоти над рівнем моря, натомість зростає кількість фанерофітів і терофітів, що зумовлено їхньою участю у формуванні екосистем різного типу.

6. За результатами порівняльного аналізу списків ендеміків виявлено суттєві розбіжності і суперечливі оцінки у трактуванні ендемічного статусу багатьох таксонів. За підсумками критичної ревізії таксонів, які наводились різними авторами як ендемічні для Українських Карпат, вилучено з їх складу 264 види і підвиди (через причини хорологічного характеру – 151, таксономічного – 99, обидві – 14). З решти 115 таксонів 46 є мікровидами.

7. У результаті критичного аналізу матеріалів стосовно поширення 69 ендемічних таксонів, які належать до 23 родин і 48 родів, уточнено ареалогічну характеристику 24 із них. Встановлено, що у флорі Українських Карпат майже відсутні власні ендемічні таксони. Найбільша кількість ендеміків (75,4 %) належить до східно-південнокарпатської та східнокарпатської ареалогічних груп, частка загальнокарпатських ендеміків складає 15,9 %, а західно-східнокарпатських – 8,7 %. Підтверджено, що основними центрами поширення ендеміків в Українських Карпатах є Чивчино-Гринявські гори, Чорногора, Свидовець і Мармароські Альпи.

8. Ендеміки в Українських Карпатах є компонентами рослинних угруповань 53 асоціацій, 38 союзів, 26 порядків і 18 класів. Це переважно стенотопні (49,3 %) або гемістенотопні (34,8 %) таксони, які зосереджені в субальпійському та монтанному поясах, а більшість видів приурочені до ценозів, які формуються на відслоненнях карбонатних порід або на вапнякових грунтах, що має безпосередній вплив на особливості їх поширення в регіоні.

9. На основі показників коефіцієнтів подібності/відмінності між видовим складом флор Чивчинських гір, Гринявських гір і Покутсько-Буковинських Карпат, наявності великої групи диференційних видів та порівняння спектрів провідних родин і родів, властивого їм ендемізму, ступеня його вираженості, доведено правомірність розглядати їх у ранзі окремих флористичних районів Українських Карпат. Обгрунтовано доцільність використання родинних і родових спектрів для флористичного районування в гірських регіонах. Запропоновано нову схему флористичного районування Українських Карпат, яка складається із 2 підокругів і 16 районів.

10. Синантропна фракція флори Чивчино-Гринявських гір налічує 304 види, що складає 59,2 % синантропної флори Карпат. За співвідношенням антропофіти : апофіти (1:1,3 на користь останніх) синантропна флора дослідженого регіону відрізняється від синантропної флори Карпат, де переважають антропофіти, що свідчить про високий рівень збереженості рослинного покриву регіону. Переважання апофітної фракції зумовлено незначною кількістю в регіоні ксеротермних екотопів антропогенного походження. Такі пропорції мають бути характерні для більшості гірських флор Карпат.

11. Аналіз адвентивної фракції флори засвідчив певну трансформацію спектру провідних родин регіональної флори у результаті постійного зростання кількості антропофітів у регіоні. Серед адвентивних рослин переважають види південного, зокрема середземноморського, походження, але ступінь їх натуралізації нижчий, порівняно з північноамериканськими мігрантами, більше половини яких належать до агріофітів. Більшість археофітів належать до групи епекофітів, кенофіти більш диференційовані за ступенем натуралізації, що свідчить про їх ширші адаптивні можливості.

12. У складі флори Чивчино-Гринявських гір виявлено 231 раритетний вид і підвид, які утворюють низку «гарячих точок» фіторізноманіття. Застосування методики формування «Важливих ботанiчних територій» дозволяє на основі об’єктивних показників виявити й оцінити такі «гарячi точки» фіторізноманіття. Ця програма є ефективним інструментом реалізації положень міжнародних і національних природоохоронних документів й одночасно елементом моніторингу та менеджменту стану фіторізноманіття найцінніших у ботанічному відношенні ділянок, а також єдиним природоохоронним документом, що приділяє значну увагу ендемічним таксонам.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Судинні рослини флори Чернівецької області, які підлягають охороні: Атлас-довідник / [Чорней І.І., Буджак В.В., Термена Б.К. та ін.]; за ред. І.І. Чорнея – Чернівці: Рута, 1999. – 140 с.

 2. Національний природний парк «Вижницький». Рослинний світ / [Чорней І.І., Буджак В.В., Коржик В.П. та ін.]; відпов. ред. В.А. Соломаха. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 248 с.

 1. Національний природний парк «Вижницький»: природа, рекреаційні ресурси, менеджмент / [Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В. та ін.]; відпов. ред. В.П. Коржик. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 356 с.

 2. Природний заповідник «Ґорґани» / [Клімук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М., Чорней І.І. та ін.]; відпов. ред. В.А. Соломаха. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 400 с. .

 3. Методичні аспекти впровадження міжнародної програми «Важливі ботанічні території» в Україні / [Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л., Чорней І.І. та ін.]; під заг. ред. Т.Л. Андрієнко та В.А. Онищенко. – К.: Арістей, 2008. – С. 9-17.

 4. Чорней І.І. Характеристика національних природних парків України. Вижницький / І.І. Чорней // Фіторізноманіття національних природних парків України – К.: Науковий світ, 2003. – С. 28-35.

 5. Смолінська М.О. Природні кормові угіддя передгіря Буковинських Карпат / М.О. Смолінська, І.І. Чорней, В.І. Королюк та ін. // Проблеми експериментальної ботаніки та екології. Зб. наук. праць. – К.: Наук. думка, 1997. – С. 51-56.

 6. Чорней І.І. Історія флористичних досліджень в Північній Буковині / І.І. Чорней, В.В. Буджак // Матеріали наукових читань, присвячених 100-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету Святого Володимира С.Г. Навашиним (Київ, 23-24 вересня 1998 року) / відп. ред. В.А. Соломаха. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – С. 108-113.

 7. Чорней І.І. Судинні рослини з Червоної книги України на території Буковинських Карпат та їх охорона / І.І. Чорней, В.В. Буджак, В.О. Гаврилюк та ін. // Заповідна справа в Україні. – 1998. – Т. 4, вип. 2. – С. 7-10.

 8. Чорней І.І. Флористичні знахідки в Буковинських Карпатах і Прикарпатті / І.І. Чорней, В.В. Буджак, М.М. Загульський та ін. // Наук. вісник Чернів. ун-ту. Зб. наук. праць. Вип. 39: Біологія. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – С. 3-14.

 9. Чорней І.І. Dactylorhiza sambucina (L.) Soo (Orchidaceae) – новий вид флори Північної Буковини / І.І. Чорней, В.В. Буджак, Н.В. Баканова // Наук. зап. Терноп. держпедун-ту ім. В. Гнатюка: Сер. Біологія. – 1999. – № 1 (4). – С. 27-30.

 10. Чорней І.І. Ligularia bucovinensis Nakai (Asteraceae) – новий вид для флори Українських Карпат / І.І. Чорней // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, № 1. – С. 19-22.

 11. Чорней І.І. Природні умови, созологічна характеристика флори та нарис фауни наземних хребетних регіонального ландшафтного парку «Черемоський» / І.І. Чорней, В.П. Коржик, І.В. Скільський, М.М. Загульський, В.В. Буджак // Заповідна справа в Україні. – 2000. – Т. 6, вип. 1-2. – С. 95-100.

 12. Чорней І.І. Хорологічна характеристика раритетних ефемероїдних геофітів Чернівецької області / І.І. Чорней, В.В. Буджак, А.І. Токарюк // Наук. вісник Ужгор. держ. ун-ту. Сер. біол. – 2000. – № 8. – С. 18-22.

 13. Чорней І.І. Нові відомості про поширення на Чернівеччині судинних рослин з Червоної книги України та їх охорона / І.І. Чорней, В.В. Буджак, Б.К. Термена та ін. // Укр. ботан. журн. – 2001. – 58, № 1. – С. 78-83.

 14. Чорней І.І. Заповідні об’єкти Буковини загальнодержавного значення як основа регіональної екологічної мережі / І.І. Чорней, І.В. Скільський, В.П. Коржик, В.В. Буджак // Заповідна справа в Україні. – 2001. – Т. 7, вип. 2. – С. 73-98.

 15. Чорней І.І. Рід Epipactis Zinn. (Orchidaceae) у флорі Буковини – хорологічна характеристика / І.І. Чорней, В.В. Буджак, А.І. Токарюк, Т.Д. Никирса // Наук. вісник Чернів. ун-ту. Зб. наук. праць. Вип. 126: Біологія. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 180-192.

 16. Коржик В.П. Розширення території національного природного парку «Вижницький» за кластерним принципом: доцільність, необхідність, модельність (на прикладі регіону Буковинських Карпат) / В.П. Коржик, І.І. Чорней, В.В. Буджак, І.В. Скільський // Заповідна справа в Україні. – 2001. – Т. 7, вип. 1. – С. 70-90.

 17. Чорней І.І. Рід Orchis L. (Orchidaceae) у флорі Буковини – хорологічна характеристика / І.І. Чорней, В.В. Буджак, А.І. Токарюк, Т.Д. Никирса // Наук. вісник Чернів. ун-ту. Зб. наук. праць. Вип. 145: Біологія. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 229-238.

 18. Чорней І.І. Про поширення Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (Lycopodiaceae) на Буковині / І.І. Чорней, А.І. Токарюк // Заповідна справа в Україні. – 2002. – Т. 8, вип. 2. – C. 47-48.

 19. Чорней І.І. Поширення й охорона рослин зі Світового та Європейського Червоних списків на Буковині / І.І. Чорней // Заповідна справа в Україні. – 2002. – Т. 8, вип. 1. – С. 26-27.

 20. Чорней І.І. До історії формування колекцій гербарію Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / І.І. Чорней, А.І. Токарюк // Вісник Луганського держ. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. Біологічні науки. – № 11 (67). – Луганськ, 2003. – С. 103-105.

 21. Чорней І.І. Нове місцезнаходження раритетних видів флори у Чивчинських горах (Українські Карпати) / І.І. Чорней, В.В. Буджак // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, № 1. – С. 53-57.

 22. Величко М.В. Ботанічна характеристика урочища Мокринів Камінь у Чивчинських горах (Українські Карпати) / М.В. Величко, І.І. Чорней // Заповідна справа в Україні. – 2003. – Т. 9, вип. 2. – С. 16-18.

 23. Чорней І.І. Рід Botrychium Sw. (Ophioglossaceae) у флорі Буковини – хорологічна характеристика / І.І. Чорней, В.В. Буджак, А.І. Токарюк, Т.Д. Никирса // Наук. вісник Чернів. ун-ту. Зб. наук. праць. Вип. 194: Біологія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 132-137.

 24. Буджак В.В. Геоботанічна та созологічна характеристика букових лісів Чернівецької області / В.В. Буджак, І.І. Чорней // Заповідна справа в Україні. – 2004. – Т. 10, вип. 1-2. – С. 14-18.

 25. Величко М.В. Інвентаризаційний список судинних рослин Чивчинських гір (Українські Карпати) / М.В. Величко, І.І. Чорней, В.В. Буджак // Наук. вісник Чернів. ун-ту. Зб. наук. праць. Вип. 223: Біологія. – Чернівці: Рута, 2004. – С.152-161.

 26. Загульський М.М. Gentiana utriculosa L. (Gentianaceae Juss.) в Українських Карпатах / М.М. Загульський, І.І. Чорней // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, № 2. – С. 79-83.

 27. Андрієнко Т.Л. Флора та рослинність проектованого міждержавного україно-румунського біосферного резервату «Мармароські та Чивчино-Гринявські гори» / Т.Л. Андрієнко, І.І. Чорней, В.А. Онищенко, В.В. Буджак // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, № 4. – С. 589-596.

 28. Масікевич Ю.Г. Деякі аспекти формування екологічної мережі Чернівецької області в розвитку національної екологічної мережі України / Ю.Г. Масікевич, І.І. Чорней, І.В. Скільський та ін. // Екологія та ноосферологія – 2005. – Т. 16, № 3-4. – С. 33-39.

 29. Чорней І.І. Історія формування природно-заповідного фонду в Чивчинських горах (Українські Карпати) / І.І. Чорней // Заповідна справа в Україні. – 2005. – Т. 11, вип. 2. – C. 63-67.

 30. Чорней І.І. До питання про ботанічну цінність Чивчинських гір (Українські Карпати) / І.І. Чорней // Наук. вісник Чернів. ун-ту. Зб. наук. праць. – Вип. 298: Біологія. – Чернівці: «Рута», 2006. – С. 269-273.

 31. Чорней І.І. До питання про ендемізм флори Українських Карпат / І.І. Чорней // Заповідна справа в Україні. – 2006. – Т. 12, вип. 2. – С. 7-16.

 32. Баглей О.В. Особливості онтогенезу Saussurea porcii Degen / О.В. Баглей, І.І. Чорней // Заповідна справа в Україні. – 2007. – Т. 13, вип. 1-2. – С. 44-46.

 33. Токарюк А.І. Scopolia carniolica Jacq. (Solanaceae) у флорі Буковини / А.І. Токарюк, І.І. Чорней // Наук. вісник Чернів. ун-ту. Зб. наук. праць. – Вип. 343: Біологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 199-204.

 34. Чорней І.І. Болота Буковинських Карпат / І.І. Чорней, В.В. Буджак, Т.Л. Андрієнко // Укр. ботан. журн. – 2008. – Т. 65, № 2. – С. 180-188.

 35. Чорней І.І. Созологічна характеристика заказника «Зубровиця» (Буковина) / І.І. Чорней, І.В. Скільський, В.В. Буджак // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття. Мат. конф., присв. 80-річчю Канівського природного заповідника (м. Канів, 9-11 вересня 2003 р.) / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник. – Канів, 2003. – С. 83-84.

 36. Чорней І.І. Поширення та охорона Taxus baccata L. на Буковині / І.І. Чорней, А.І. Токарюк, В.В. Буджак // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: [тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України]. – Випуск 5. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 210-215.

 37. Чорней И.И. Saussurea pоrcii Degen. (Asteraceae) в Украинских Карпатах / И.И. Чорней, Н.В. Величко, В.В. Буджак // Тез. докл. междунар. научной конф., посвященной 100-летию Ботанического сада Калининградского гос. ун-та / Калининградский государственный университет – Калининград: Изд-во Калинингр. ун-та, 2004. – С. 94-95.

 38. Величко М.В. До поширення Saxifraga luteo-viridis Schott. et Kotschy (Saxifragaceae) в Українських Карпатах / М.В. Величко, І.І. Чорней // Біорізноманітність флори: проблеми збереження і раціонального використання. Репродуктивна здатність рослин як основа їх збереження і поширення в Україні. Мат. міжнар. наук. конф. присв. 150-річчю Ботанічного саду ЛНУ ім. І. Франка і сесії ради ботанічних садів України (Львів, 27-29 квітня 2004 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет ім. І. Франка, Державне управління екології та природних ресурсів у Львівській області. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – С. 92-94.

 39. Чорней И.И. О месте Чивчинских гор в флористическом районировании Украинских Карпат / И.И. Чорней // Изучение флоры Восточной Европы: достижения и перспективы. Тез. докл. междунар. конф. (Санкт-Петербург, 23-28 мая 2005 года) / под ред. А.Н. Сенникова и Д.В. Гельтмана. – М.- СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. – С. 94-95

 40. Чорней І. І. Рослинний і тваринний світ території майбутнього національного природного парку «Черемоський»: сучасний стан, раритетні види / І.І. Чорней, В.В. Буджак, І.В. Скільський // Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки. Мат. 5 міжнар. наук. конф. (м. Чернівці, 5-6 травня 2006 року) / Буковинська філія національного екоцентру «Крона», Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича [та ін.] . – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – С. 243–260.

 41. Чорней І. Формування системи ключових ботанічних територій, як один з напрямків транскордонного україно-румунського співробітництва / І. Чорней // Тези міжнар. наук. конф. за результатами фундаментальних досліджень за 2006 рік в рамках транскордонного співробітництва «Україна – Румунія: результати і перспективи транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграційних процесів» (17–18 квітня 2007 року) / Міністерство освіти і науки України, Державний фонд фундаментальних досліджень [та ін.]. – Чернівці: ЧНУ, 2007. – С. 57-58.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины