Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дзіцюк Валентина Валентинівна. Хромосомний поліморфізм окремих видів і порід сільськогосподарських тварин : Дис... д-ра наук: 03.00.15 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дзіцюк В. В. Хромосомний поліморфізм окремих видів і порід сільськогосподарських тварин. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.15 — генетика. — Інститут розведення і генетики тварин УААН, Чубинське, 2009.

У дисертаційній роботі вивчено та теоретично узагальнено питання хромосомного поліморфізму окремих порід великої рогатої худоби, коней і свиней. Виявлені специфічні особливості розподілу цитогенетичних мутаційних спектрів у видів і порід сільськогосподарських тварин. Встановлені закономірності вираженості цитогенетичних характеристик.

Встановлені закономірності цитогенетичних процесів за різних методів розведення худоби.

Оцінена можливість використання в цитогенетичній оцінці незрілих клітин сперматогенного ряду з еякулятів плідників. Розроблені методичні підходи до пахітенного каріотипування плідників, що дає змогу проаналізувати хромосомні порушення в статевих клітинах. На основі виявлених закономірностей експресії цитогенетичних характеристик запропоновано авторську методологію об’єктивної оцінки плідників.

Комплексними цитогенетичними дослідженнями на значному поголів’ї різних видів і порід сільськогосподарських тварин вивчено та теоретично узагальнено проблеми хромосомної мінливості великої рогатої худоби, коней і свиней з встановленням видових і породних особливостей хромосомного поліморфізму соматичного і генеративного каріотипу. На основі виявлених закономірностей експресії цитогенетичних характеристик запропоновано авторську методологію об’єктивної оцінки плідників.

 1. Показано, що середній рівень мутаційних клітин на 100 мітозів у великої рогатої худоби становить 23,2 % (lim10,85–43,64 %), у коней — у 16,51 %
  (lim 12,53–19,30 %), у свиней — 6,29 % (lim 5,03–7,63 %). Виявлено відмінності за показником загальної хромосомної мінливості між групами порід за напрямом продуктивності. Так, у молочних порід цей показник становить 13,88–17,40 %, у м’ясних — 12,0–43,60 %.

 2. Встановлено закономірності цитогенетичних характеристик, їх специфічність залежно від чинників зовнішнього середовища та їх взаємозв’язок. Так, виявлено інформативність показників «відсоток поліплоїдних клітин», «відсоток клітин з асинхронністю розходження центромерних районів хромосом», «співвідношення хромосомних і хроматидних аберацій в каріотипі», поліморфізм Y-хромосоми.

 3. Показано різний рівень і спектр хромосомного поліморфізму залежно від способів розведення тварин. Встановлено, що рівень загальної кількості аберантних клітин у міжвидових помісей складає 30,2±2,3 %, що достовірно (P<0,01) переважає аналогічний показник у міжпородних помісей. Відмічено переважання хроматидних аберацій над хромосомними у всіх груп помісей.

 4. Встановлено індивідуальну вираженість показника вмісту незрілих клітин сперматогенного ряду і його обернену корелятивна залежність із концентрацією сперміїв в еякуляті.

 5. Пахітенним аналізом клітин сперматогенного ряду із еякулятів визначено аберації мейотичних хромосом, які зустрічаються у плідників, проведено їх класифікацію, встановлено зв’язок хромосомних аберацій з репродуктивною функцією.

 1. Запропоновано проводити інтегральну цитогенетичну оцінку тварин і формувати групи підвищеного ризику на основі показників «частота аберацій хромосом» і «кількість незрілих клітин сперматогенного ряду» та паралелізму цитогенетичних характеристик в соматичних і статевих клітинах у бугаїв і жеребців.

 2. Локальні породи сільськогосподарських тварин — сіра українська великої рогатої худоби, гуцульська порода коней і миргородська порода свиней характеризуються специфічними особливостями за розподілом показників хромосомного поліморфізму, які визначають унікальність їх генофондів і дозволяють вирізняти їх серед безлічі інших порід. Так, специфічність сірої української породи визначається достовірно вищим (43,6±2,0 %) порівняно із середнім за видом рівнем (19,47±5,8 %, P<0,01) хромосомних аберацій.

 3. Показник співвідношення хромосомних і хроматидних аберацій (Хр:Хт) відображає рівень збалансованості каріотипу. Запропоновано класифікацію збалансованості каріотипу, що дає змогу зробити висновок щодо належності окремої племінної тварини до бажаного типу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Генетико-селекційний моніторинг у молочному скотарстві / [Зубець М. В., Буркат В. П., Єфiменко М. Я., Подоба Б. Є., Коновалов В. С., Дзіцюк В. В. та ін.]. — К. : Аграр. наука, 1999. — 88 с. (Дисертантом написано розділ «Цитогенетичні методи оцінки тварин»).

 2. Генетико-селекційний моніторинг у м’ясному скотарстві / [Зубець М. В., Буркат В. П., Мельник Ю. Ф., Дзіцюк В. В. та ін.]. — К. : Аграр. наука, 2000. — 187 с. (Дисертантом написано розділ «Цитологічні і фізіологічні і методи оцінки племінних якостей великої рогатої худоби»).

 3. Стратегія розвитку м’ясного скотарства в Україні у контексті національної продовольчої безпеки / [Зубець М. В., Буркат В. П., Гузєв І. В., Богданов Г. О., Мельник Ю. Ф., Шаран П. І., Чиркова О. П., Петренко І. П., Костенко О. І., Шуст П. Д., Кебко В. Г., Васильківський С. Б., Подоба Б. Є.,
  Дзіцюк В. В. та ін.]. — К. : Аграрна наука, 2005. — 175 с. (Дисертант теоретично обґрунтувала і провела експериментальні цитогенетичні дослідження м’ясної худоби та брала участь в написанні окремих частин книги).

 4. Сіра українська худоба: минуле, сучасне, майбутнє / [Козир В. С., Барабаш В. І., Олійник С. О., Чегорка П. Т., Мовчан Т. В., Гуменний В. Д.,
  Говтвян В. А., Дімчя Г. Г., Шкурко Т. П., Дорофеєва О. А., Біла О. І., Резноока К. П., Столповський Ю. А., Дзіцюк В. В., Соловйов М. І., Сметана С. В.]. — Дніпропетровськ : «Деліта», 2008. — 241 с. (Дисертант теоретично обґрунтувала і провела експериментальні цитогенетичні дослідження сірої української худоби та брала участь в написанні окремих частин книги).

 5. Дзіцюк В. В. Цитогенетичні характеристики тварин-трансплантантів / В. В. Дзіцюк, В. О. Опанасенко // Розведення і генетика тварин. — К., 1996. — Вип. 28. — С. 129—132. (Дисертант теоретично обґрунтувала та розробила програму досліджень, самостійно провела експериментальну частину роботи і її аналіз, написала статтю).

 6. Єфіменко М. Я. Цитогенетичні дослідження тварин-трансплантантів / М. Я. Єфіменко, В. В. Дзіцюк // Вісник аграрної науки. — 1996. — № 7. — С. 42—43. (Дисертант теоретично обґрунтувала та розробила програму досліджень, самостійно провела експериментальні цитогенетичні дослідження груп тварин, проаналізувала отриманий матеріал, написала статтю).

 7. Дзіцюк В. В. Цитогенетичний контроль бугаїв м’ясних порід /
  В. В. Дзіцюк, А. В. Шельов // Науково-технічний бюлетень. — Х., 2001. — № 80. — С. 48—50. (Дисертантом теоретично обґрунтовано та розроблено програму досліджень, проведено аналіз результатів експерименту, написано статтю).

 8. Шкурин Г. Т. Цитогенетичні тести при характеристиці тварин м’ясної симентальської породи / Г. Т. Шкурин, В. В. Дзіцюк, А. В. Шельов // Зб. наук. праць Полтавської державної аграрної академії. — Полтава, 2002. — Т. 1 (20). —
  С. 151—152. (Дисертантом теоретично обґрунтовано експериментальні дослідження, проведено аналіз результатів експерименту, написано статтю).

 9. Єфіменко М. Я. Методичні засади генетичного моніторингу в тваринництві / М. Я. Єфіменко, Б. Є. Подоба, В. В. Дзіцюк, Шельов А. В., Дмитрієва В. О. // Вісник Сумського нац. аграр. Університету : наук.-метод. журнал, серія «Тваринництво». — Суми, 2002. — Вип. 6. — С. 101—105. (Дисертант теоретично обґрунтувала і провела цитогенетичне дослідження, проаналізувала результати експерименту і брала участь у написанні статті).

 10. Дзіцюк В. В. Мейотичні хромосоми еякульованих сперматоцитів жеребців / В. В. Дзіцюк, М. Я. Єфіменко // Наук.-тех. бюллетень. — № 82. — Х., 2002. — С. 111—113. (Дисертант провела цитогенетичне дослідження, проаналізувала результати експерименту і брала участь у обговоренні і написанні статті).

 11. Єфіменко М. Я Цитогенетичний контроль бугаїв-плідників /
  М. Я. Єфіменко, В. В. Дзіцюк // Вісник аграрної науки. — 2002. — № 5. — С. 49—50. (Дисертант провела цитогенетичне дослідження, проаналізувала результати експерименту і брала участь у обговоренні і написанні статті).

 12. Попадюк С. С. Гуцульська порода коней в Україні / С. С. Попадюк,
  В. В. Дзіцюк // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. — 2002. — Т. 4, № 1. — С. 139—142. (Дисертант провела цитогенетичне дослідження коней, проаналізувала результати експерименту і брала участь у обговоренні статті).

 13. Єфіменко М. Я. Цитогенетичне дослідження жеребців / М. Я. Єфіменко, В. В. Дзіцюк, Н. П. Пащенко // Вісник аграрної науки. — 2002. — № 12. — С. 35—37. (Дисертант провела цитогенетичне дослідження коней, проаналізувала результати експерименту і написала статтю).

 14. Наукові і прикладні аспекти генетичного моніторингу у тваринництві /
  В. П. Буркат, М. Я. Єфіменко, Б. Є. Подоба, В. В. Дзіцюк // Вісник аграрної науки. — 2003. — № 5. — С. 32—40. (Дисертант обґрунтувала аспекти цитогенетичного моніторингу у тваринництві, брала участь у обговоренні і написанні статті).

 15. Буркат В. П. Цитогенетика у розв’язанні селекційних проблем тваринництва / В. П. Буркат, В. В. Дзіцюк // Вісник аграрної науки. — 2004. —
  № 1. — С. 37—42. (Дисертант обґрунтувала актуальність і практичні аспекти цитогенетичного моніторингу у тваринництві, брала участь у обговоренні і написанні статті).

 16. Дзіцюк В. В. Цитогенетичний аналіз мейотичних хромосом з еякулятів бугаїв / В. В. Дзіцюк // Вісник аграрної науки. — 2005. — № 5. — С. 41—43.

 17. Буркат В. П. Прикладні аспекти генетики та біотехнології в тваринництві / В. П. Буркат, В. В. Дзіцюк, С. І. Ковтун // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. — 2005. — Т. 3, № 1—2. — С. 131—144. (Дисертант обґрунтувала теоретичні і практичні аспекти цитогенетичних досліджень у тваринництві, брала участь у обговоренні і написанні статті).

 18. Буркат В. П. Хромосомні порушення в мейозі плідників сільськогосподарських видів / В. П. Буркат, В. В. Дзіцюк // Вісник аграрної науки. — 2006. — № 1. — С. 36—41. (Дисертант проаналізувала і систематизувала інформацію з літературних джерел про стан досліджень мейозу у сільськогосподарських тварин , брала участь у обговоренні і написанні статті).

 19. Деклараційний патент № 71123 А, Україна, Спосіб отримання препаратів хромосом з лімфоцитів крові тварин / Дзіцюк В. В. ; заявник та патентовласник ІРГТ УААН. — Заявл. 15.11.04 ; опубл. 2005, Бюл. № 11.

 20. Генетичні особливості сірої української породи / В. П. Буркат,
  В. В. Дзіцюк, Б. Є. Подоба [та ін.]. — Вісник аграрної науки. — 2006. — № 9. — С. 47—51. (Дисертант обґрунтувала теоретичні і практичні аспекти генетичних досліджень сірої української породи, брала участь у обговоренні і написанні статті).

 21. Селекційні завдання генетиків у тваринництві / В. В. Дзіцюк,
  В. С. Коновалов, А. В. Шельов [та ін.] // Тваринництво України. — 2007. — № 2. — С. 61—63. (Дисертант обґрунтувала теоретичні і практичні аспекти генетичних досліджень у тваринництві, брала участь у обговоренні і написала статтю).

 22. Дзіцюк В. В. Сіра українська … окремі генетичні характеристики /
  В. В. Дзіцюк, В. Д. Гуменний // Тваринництво України. — 2008. — № 8. — С. 21—24. (Дисертантом проведено цитогенетичні дослідження стад сірої української породи, проаналізовано результати досліджень і написана стаття).

 23. Дзіцюк В. В. Цитогенетична оцінка плідників / В. В. Дзіцюк // Тваринництво України. — 2008. — № 10. — С. 6—9.

 24. Дзіцюк В. В. Цитогенетичний аналіз бугаїв м’ясних порід / В. В. Дзіцюк, В. Д. Гуменний // Вісник аграрної науки. — 2008. — № 10. — С. 36—39. (Дисертантом проведено цитогенетичні дослідження м’ясної худоби, проаналізовано результати досліджень і написана стаття).

 25. Войтенко С. Л. Каріотип свиней миргородської породи та використання генотипу за чистопородного розведення і схрещування / С. Л. Войтенко, В. В. Дзіцюк, М. Б. Пісковий // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2008. — Вип. 98. — С. 120—125. (Дисертантом проведено цитогенетичні дослідження тварин).

 26. Дзіцюк В. В. Генетичні розробки в галузі м’ясного скотарства /
  В. В. Дзіцюк // Тваринництво України. — 2009. — № 2. — С. 2—3.

 27. Дзіцюк В. В. Цитогенетичний аналіз мейотичних хромосом племінних тварин / В. В. Дзіцюк // Вісник аграрної науки. — 2009. № 3. — С. 52—55.

 28. Дзіцюк В. В. Метод приготування препаратів хромосом із сім’яників плідників / В. В. Дзіцюк / Методики наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві. — К. : Аграрна наука, 2005. — С. 187—190.

 29. Особливості генетичних характеристик сірої української породи /
  В. В. Дзіцюк, С. Ю. Рубан, В. Д. Гуменний [та ін.] // Державна книга племінних тварин великої рогатої худоби сірої української породи. — К. : ПЦ «Фоліант», 2008. — Т. VII — С. 9—14. (Дисертантом проведено цитогенетичні дослідження стад сірої української породи, проаналізовано і систематизовано результати генетичних досліджень і написана стаття).

 1. Дзіцюк В. В. Аналіз мейотичних хромосом бугаїв / В. В. Дзіцюк,
  Л. В. Смулка // Селекційно-біотехнологічні методи використання генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин : тези доп. 1-ої міжнар. наук. конф. молодих вчених та спеціалістів, 16–17 жовт. 1994. — К., 1994. — С. 28. (Дисертантом обґрунтовані і проведені експерименти, проведено аналіз отриманих результатів, зроблено виснови і написано тези доповіді).

 2. Методичні і організаційні основи генетичного моніторингу в племінному скотарстві / М. Я. Єфіменко, В. І. Антоненко, Б. Є. Подоба, В. В. Дзіцюк // Матеріали конф., присвяч. 130-річчю виходу у світ монографії Чарлза Дарвіна «Мінливість тварин і рослин під впливом одомашнення», 22–23 верес. 1998 р. : тези доп. — Х., 1999. — С. 10—14. (Дисертантом обґрунтовано і проведено цитогенетичний моніторинг стад великої рогатої худоби, проведено аналіз отриманих результатів, зроблено висновки).

 3. Шкурин Г. Т. Цитогенетичний контроль при формуванні симентальської м’ясної породи / Г. Т. Шкурин, В. В. Дзіцюк А. В. Шельов // Перспективи розвитку скотарства у третьому тисячолітті : тези доп. міжнарод. наук.-практ. конф. — Суми, 2001. — С. 219—220. (Дисертантом обґрунтовано і проведено експерименти і проаналізовано отримані результати, зроблено висновки і написано тези доповіді).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины