Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Вирський Дмитро Станіславович. Річпосполитська історіографія України (ХVI - середина XVII ст.). : Дис... д-ра наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Вирський Д.С. Річпосполитська історіографія України (ХVI – середина XVII ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Інститут історії України НАН України. Київ, 2009.

Дисертація присвячена трактуванням України та специфічно українських сюжетів у історіографії Речі Посполитої ХVI – середини XVII ст. Констатовано ренесансну природу цієї історіографії та значення для цілого вітчизняного (українського) історіографічного процесу.

У центрі уваги дослідження еволюція річпосполитської україніки, генеалогія ідей та концептів, а також реальні можливості їх поширення. Аналізуються малознані українському науковому загалу праці (та їх фрагменти) Й.Л.Деція, М.Рея, Я.А.Красінського, М.Кромера, С.Сарницького, С.Оржельського, Р.Ґейденстейна, Й.Бєльського, Б.Папроцького, С.Любенського, Я.І.Петриція, Я.Собеського, Ш.Старовольського, П.Пясецького, А.М.Фредра та ін.

Головним чином досліджені уявлення річпосполитських істориків про географію та історичне минуле Русі-України, про боротьбу з турецько-татарською загрозою на українській ділянці Великого кордону християнської Європи та про феномен українського козацтва.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографії:

 1. Річпосполитська історіографія України (XVI – середина XVII ст.). – К.: НАН України Ін-т історії України, 2008. – У 2-х ч.:

Ч.1. – 502 с.; Ч.2 (Додатки). – 466 с.

Рецензія: Тельвак В.В. Вирський Дмитро. Річпосполитська історіографія України (XVI – середина XVII ст.). – К.: НАН України Ін-т історії України, 2008. – У 2-х ч.: Ч.1. – 502 с.; Ч.2 (Додатки). – 466 с.// Бористен. – Дн-ськ, 2009. – №3. – С.31-32.

 1. Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України (XVI – середина XVII ст.). – К.: НАН України Ін-т історії України, 2007. – У 2-х ч.:

Ч.1. – 326 с.; Ч.2 (Додатки). – 175 с.

Рецензії: Вісліч Томаш. Д.Вирський. Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України (XVI – середина XVII ст.)// Укр. істор. журн. – К., 2008. – №4. – С.219-222; Тимошенко Леонід. Вирський Д. Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України (XVI – середина XVII ст.). – К.: НАН України Ін-т історії України, 2007. – У 2-х ч.: Ч.1. – 326 с.; Ч.2 (Додатки). – 175 с.// Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.ХІ-ХІІ. – Дрогобич, 2008. – С.668-675.

 1. «Дискурс про козаків» (характеристики українського козацтва в річпосполитській історіографії останньої третини ХVI – середини ХVII ст.). – К.: НАН України Ін-т історії України, 2005. – 112 с.

 2. «Українне місто»: Кременчук від заснування до 1764 р. – К.: НАН України Ін-т історії України, 2004. – 436 с. (матеріали за темою містить розділ 1 «Королівська фортеця (1571-1648)». – С.21-76).

Статті:

 1. Генеза українського козацтва на тлі соціальних процесів в Європі XVI-XVII ст. (історико-соціологічні ідеї Ф.Броделя та історіографія Козаччини)// Грані. – № 2(4) березень-квітень 1999 р. – С.57-58.

 2. До проблеми спадкоємності стереотипів поведінки політичного лідера доби феодалізму в Україні// Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Випуск 7. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2000. – С.185-190.

 3. «Коло джерел» як «коло ідей» (за читацькими уподобаннями Ст.Оріховського-Роксолана)// Вісник Дніпропетровського університету. – Серія. Історія та археографія. – Вип.8. – Дн-ськ, 2000. – С.97-100.

 4. С.Оріховський: «Solo tibi» проти «solo fide» (східноєвропейський інтелектуал і тупики Реформації)// Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.IV. – Дрогобич, 2000. – С.65-72.

 5. С.Оріховський-Роксолан та перше українське Відродження// Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Образ науки: Міжвузівський збірник наукових праць. – Дн-ськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2000. – С.71-77.

 6. Пам’ятка ренесансного історіописання в Україні: «Аннали» С.Оріховського-Роксолана// Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник/ Упорядн. В.В.Кравченко. – Вип.3. – Харків, 2001. – С.31-38.

 7. Ст.Оріховський-Роксолан як дзеркало національних історіографій// Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. – Т.6(8). – Кам’янець-Подільський, 2001. – С.215-221.

 8. «Зразковий громадянин» Ст.Оріховського-Роксолана: шляхетські «вольності» на античному тлі// Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.V. – Дрогобич, 2001. – С.82-96.

 9. Запізнілий «збирач земель руських» чи молдовська примара України// Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.VІ. – Дрогобич, 2002. – С.222-229.

 10. Рецепція Ст.Оріховського-Роксолана в історіографічній традиції (доакадемічна доба)// Історіографічні дослідження в Україні. – Вип.11. – К., 2002. – С.175-183.

 11. Романтизуюча постмодерна історіографія Е.Доманської// Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Історіографія та джерелознавство в часовому вимірі. Міжвузівський збірник наукових праць. – Дн-ськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. – С.80-90.

 12. Микола Сумцов// Історіографічні дослідження в Україні. – Вип.12. Визначні постаті української історіографії ХІХ-ХХ ст. – К., 2003. – С.181-201.

 13. У борні з козацькою фортуною (специфіка одного літературного образу «гетьманського подвигу» С.Жолкевського у війні з С.Наливайком)// Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.VIII. – Дрогобич, 2004. – С.156-163.

 14. «Зем’янин» Псевдо-Оріховського як пам’ятка консервативної суспільної думки України ХVI ст.// Український історичний журнал. – К., 2005. – №6. – С.190-198.

 15. Українські землі за описом «Полонії» Шимона Старовольського (1632)// Історико-географічні дослідження. – Число 10. – К., 2008. – С.46-63.

 16. Українське козацтво у хроніці Я.І.Петриція (бл.1622 та 1637 рр.)// Український історичний збірник. – Вип.11. – К., 2008. – С.40-45.

 17. Перші характеристики козацтва в історичному письменстві Речі Посполитої: 1560 – 1570-і рр.// Бористен. – Дн-ськ, 2008. – №4 (202). – С.33-34; №5 (203). – С.28-29.

 18. Українське козацтво у трактаті Шимона Старовольського «Лицарство польське» (1628)// Бористен. – Дн-ськ, 2008. – №5 (203). – С.22-25.

 19. Анонімна франкомовна реляція про набіг татар на Україну 1589 р.// Історичний журнал. – К., 2008. – №3. – С.57-67.

 20. Oбраз русина та Русі в польському літературному анекдоті кінця ХVI – першої половини XVII ст.// Бористен. – Дн-ськ, 2008. – №6 (204). – С.28-29.

 21. Велике князівство Литовське як історичний досвід: випадок України// Бористен. – Дн-ськ, 2008. – №7 (205). – С.27-29.

 22. Нижній Дніпро та Запоріжжя в С.Сарницького «Описі давньої та нової Польщі» (1585)// Бористен. – Дн-ськ, 2008. – №8 (206). – С.28-30.

 23. Землі Червоної Русі в С.Сарницького «Описі давньої та нової Польщі» (1585)// Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.ХІ. – Дрогобич, 2008. – С.117-128.

 24. Татарська війна взимку: опис битви під Ольшаницею 1527 р. Й.Л.Деція// Український історичний журнал. – К., 2008. – №5. – С.210-216.

 25. Україна в перших «Полоніях» (країнознавчі видання Я.А.Красіньського та М.Кромера про українські землі)// Регіональна історія України. – Вип.2. – К., 2008. – С.201-214.

 26. Річпосполитська історіографія XVI – початку XVII ст. як «вітчизняна» для українців// Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип.1. – К., 2005. – 261-270.

 27. Ранньомодерна історіографія України: проблеми репрезентації// Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип.2. – Ч.1. – К., 2006. – С.100-110.

 28. Річпосполитська історіографія України як етап вітчизняного історіографічного процесу// Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип.3. – Ч.1. – К., 2008. – С.355-365.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины