Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Карпова Ірина Сергіївна. Лектини як фактори впливу на мутаційний процес : Дис... д-ра наук: 03.00.15 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Карпова І.С. Лектини як фактори впливу на мутаційний процес. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ, 2009.

Дисертація є внеском до вирішення сучасної проблеми – регуляції мутаційної мінливості для захисту геному з використанням природних речовин – лектинів і стосується малодосліджених аспектів впливу цих вуглеводзв’язувальних білків на темпи мутаційного процесу. Доведено здатність лектинів до протекторного, антимутагенного і модулюючого впливу на рівень спонтанного та індукованого мутагенезу у культурі клітин еукаріотів та прокаріотів, а також встановлено його залежність від репараційної функції клітини. Лектини, що володіють унікальним механізмом вуглевод-білкового упізнавання, вперше розглядаються як потенційні генопротектори згідно з існуючою концепцією щодо їх причетності до активації широкого спектра захисних реакцій на рівні клітини та організму. Вивчення особливостей впливу лектинів на процес спонтанного та індукованого мутагенезу поєднано із застосуванням підходів до подальшого розкриття механізмів такого впливу. Теоретичні розділи роботи доповнено практичними розробками, спрямованими на використання лектинів як індикаторів відхилень від норми на рівні клітини та організму, спричинених дією шкідливих факторів довкілля, а також на пошук засобів профілактики і корекції зазначених відхилень за допомогою лектиновмісних лікарських рослин.

Дисертація є внеском у вирішення сучасної проблеми – регуляції мутаційної мінливості для захисту геному з використанням природних речовин – лектинів і стосується малодосліджених аспектів впливу цих вуглеводзв’язувальних білків на темпи мутаційного процесу. Доведено здатність лектинів до протекторного, антимутагенного і модулюючого впливу на рівень спонтанного та індукованого мутагенезу у культурі клітин еукаріотів та прокаріотів, а також встановлено його залежність від репараційної функції клітини. Лектини, що володіють унікальним механізмом вуглевод-білкового упізнавання, вперше розглядаються як потенційні генопротектори, згідно з існуючою концепцією щодо їхньої причетності до активації широкого спектра захисних реакцій на рівні клітини та організму.

1. Вперше встановлено факт модулюючого впливу лектинів на темпи мутаційного процесу у клітинних культурах еукаріотів (клітини китайського хом’ячка) та прокаріотів (B. subtilis) і виявлено головні фактори, які впливають на його ефективність та специфічність. Визначальними є структурні характеристики лектину – субодинична будова, доменна організація, вуглеводна специфічність. Важливою є реакція клітини на введення лектинів, яка залежить від стану її репараційної системи. У репараційно-дефектних мутантів B. subtilis генетична дія лектинів достовірно змінюється залежно від генотипу. Має також суттєве значення тип ушкодження ДНК (мутація точкова, інсерційна), а також первинний механізм дії мутагену (розриви, зшивки, алкілування ДНК).

2. Показано переваги і універсальність модифікованого методу ізоелектрофокусування (автофокусування), який дозволяє із будь-якого джерела виділяти спектр лектинових субстанцій та обирати препарати, що мають протекторні та антимутагенні властивості. Вперше з лікарської сировини суцвіть бузини чорної з використанням гель-фільтрації і афінної хроматографії на галактані виділено мажорний лектин, специфічній до N-ацетил-D-галактозаміну. За допомогою автофокусування виділено ще два нових препарати і встановлено, що вони є компонентами пилку рослини.

3. Вперше запропоновано комплекс методичних підходів до вивчення особливостей протекторного та антимутагенного впливу лектинів для подальшого розкриття його механізмів, який передбачає використання репараційно-дефектних мутантів B. subtilis, а також інсерційних мутантів, індукованих за допомогою екзогенних ДНК. Визначено експериментальні умови, за яких лектини виявляють генопротекторну і антимутагенну дію: збіднене середовище без глюкози, ефективні концентрації (1,0–100 мкг/мл), попередня обробка лектином, оптимальні концентраційні співвідношення лектин/мутаген. Виявлено лектини, представники різних структурних класів, що є протекторами проти генотоксичної дії іонів Ni(II) у тест-системі B. subtilis: ConA, PHA-P, PHA-L, LAA, STA, SNA, HPA, SNAflu-I та власний лектин B subtilis.

4. Вперше виявлено зв’язок між генотипом rec--мутантів B. subtilis, дефектних за білками системи репарації/рекомбінації, та рівнем продукування бактеріального сіалоспецифічного лектину. Встановлено, що за наявності мутації у гені recP бактеріальна клітина втрачає здатність до продукування власного лектину та не реагує на дію чужорідних лектинів. Це висвітлює важливу роль ендогенного лектину як посередника у реалізації впливу інших лектинів на мутаційний процес у B. subtilis та свідчить на користь опосередкованого механізму такого впливу.

5. Виявлено вплив лектинів на процеси реплікації та транскрипції in vivo із застосуванням інгібіторів метаболізму, які блокують різні клітинні мішені (матричний синтез ДНК, транскрипція, біосинтез білка, синтез пептидоглікану клітинної стінки), а також синтетичних аналогів азотистих основ – похідних феназину, що належать до інгібіторів матричних процесів.

6. У системі транскрипції in vitro із залученням РНК-полімерази фага Т7 встановлено, що клітинною мішенню дії власного сіалоспецифічного лектину B. subtilis є ДНК-залежний синтез РНК.

7. Теоретичні розділи роботи доповнено розробками, спрямованими на використання лектинів лікарських рослин на практиці. Лектинотест, що базується на визначенні інтенсивності та специфічності зв’язування низки лектинів лікарських рослин з поверхневими глікокон’югатами мембрани еритроцитів вперше застосовано для обстеження осіб, що зазнали впливу опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС. Встановлено зв’язок показника сумарної інтенсивності реакцій рецепторлектин із дозою іонізуючої радіації. Знайдено кореляції інтенсивності реакції з окремими лектинами та стандартними клінічними показниками, зокрема, порушення функції ендокринної та імунної систем. Сукупність одержаних результатів свідчить про інформативність тесту з лектинами лікарських рослин як індикатора впливу шкідливих факторів довкілля на клітини і організм.

8. Розроблено спосіб практичного застосування лектинів лікарських рослин у складі фітопрепаратів для профілактики та корекції негативного впливу шкідливих чинників довкілля – лектинокорекція. Спосіб відрізняється тим, що вперше при створенні фітопрепарату використано результати лектинотесту, де враховано направлені зміни інтенсивності реакції рецептор- лектин, які корелюють з розвитком певної патології.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Карпова И. С. Получение мутаций с помощью гетерологичной ДНК // Мутагенное действие природных и синтетических полинуклеотидов. – К. : Наук. думка, 1990. – С. 35 – 48. Одноосібна праця.

2. Карпова И. С. Генетическая нестабильность у Bacillus subtilis, индуцируемая чужеродной ДНК / И. С. Карпова, О. В. Пидпала // Мутагенное действие природных и синтетических полинуклеотидов. – К. : Наук. думка, 1990. –С. 48 – 71. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, розробка протоколів експериментів та участь у їх виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

3. Карпова И. С. Проявления нестабильности у лейцинзависимого ауксотрофа Bacillus subtilis, полученного с помощью ДНК сельди / И. С. Карпова, О. В. Пидпала // Цитология и генетика. – 1986. Т. 20, № 1. – С. 40 – 46. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, спосіб одержання мутацій B. subtilis за допомогою ДНК, планування експерименту та участь у його виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

4. Карпова И. С. Транспозиция нестабильной мутации сенной палочки, полученной с помощью чужеродной ДНК / О. В. Пидпала, И. С. Карпова // Докл. АН УССР. –1989. № 9. – С. 78 – 80. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експерименту та участь у його виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

5. Карпова И. С. RecE-независимая нестабильность у Bacillus subtilis / И. С. Карпова, О. В. Пидпала // Биополимеры и клетка. – 1991. – Т. 7, № 2. – С. 15 – 19. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, розробка протоколів експериментів та участь у їх виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

6. Мутагенная активность ДНК рекомбинантных плазмид в компетентной культуре Bacillus subtilis / И. С. Карпова, О. В. Пидпала, И. Н. Шульженко, И. Е. Костецкий, Н. В. Корецкая, Л. Л. Лукаш // Цитология и генетика. – 1994. – Т. 28, № 1. – С. 66 – 73. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, участь у виконанні експериментів з ДНК-мутагенезу, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

7. Диагностические возможности лектинов лекарственных растений при обследовании лиц, подвергшихся воздействию малых доз радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС / И. С. Карпова, Е. Л Голынская, Н. В. Корецкая, Т. Н. Тихонова, О. В. Пидпала, Э. В. Михайловская // Докл. АН Украины. – 1994. № 1. – С. 110 – 113. Особистий внесок здобувача – планування експериментів та участь у їх виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

8. Влияние соцветий Sambucus nigra на спонтанный и индуцированный алкилирующим агентом мутагенез в соматических клетках млекопитающих / Л. Л. Лукаш, И. С. Карпова, О. С. Мирошниченко, Т. Н. Тихонова, В. В. Лыло, В. Г. Манько, Е. М. Сухорада, Е. Л. Голынская // Цитология и генетика. – 1997. –Т. 31, № 5. – С. 52 –60. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування та участь у виконанні експериментів з виділення лектину та його субодиниць, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

9. Карпова И. С. Генетическая нестабильность ауксотрофных мутантов Bacillus subtilis, вызванная инсерцией Alu-повтора генома человека / И. С. Карпова, О. В. Пидпала, С. Е. Рымарь // Доповіді НАН України. – 1998. – № 2. – С. 206 – 209. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування та участь у виконанні експериментів, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

10. Карпова И. С. ДНК рекомбинантных плазмид приобретают мутагенную активность в культуре Bacillus subtilis после введения Alu–повтора генома человека / И. С. Карпова, О. В. Пидпала, Л. Л. Лукаш // Цитология и генетика. –1999. – Т. 33, № 4. – С. 3 – 8. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, спосіб одержання мутацій B. subtilis за допомогою ДНК, планування експерименту та участь у його виконанні, аналіз, підготовка матеріалів до друку.

11. Влияние изолектинов Phaseolus vulgaris на спонтанный мутагенез у rec+ и rec- мутантов Bacillus subtilis / И. С. Карпова, Н. В. Корецкая, Т. Н. Тихонова, О. В. Пидпала, Л. Л. Лукаш // Біополімери і клітина. – 2001. – Т. 17, № 5. – C. 406 – 410. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експерименту та участь у його виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

12. Карпова І. С. Дослідження зв’язку між структурою та біологічною активністю ізолектинів квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris) з використанням різних тест-систем / Н. В. Корецька, Т. О. Кочубей, І. С. Карпова // Вісн. Київ. ун-ту. Серія «Біологія». 2002, Вип. 36. C. 40 – 43. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експерименту та участь у його виконанні, аналіз, статистична обробка результатів, підготовка матеріалів до друку.

13. Карпова И. С. Влияние характера и дозы облучения на активность реакции рецепторлектин у ликвидаторов аварии на ЧАЭС/ И. С. Карпова, Н. В. Корецкая // Біополімери і клітина. 2003. Т. 19, № 2. – C. 133 – 139. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експерименту та участь у його виконанні, аналіз, результатів, підготовка матеріалів до друку.

14. Карпова І. С. Дослідження модифікуючого впливу лектинів на токсичність і мутагенність іонів Ni(II) в культурі Bacillus subtilis / І. С. Карпова, Н. В. Корецька // Біополімери і клітина. – 2003. Т. 19, № 3. – С. 224 – 230. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експерименту та участь у його виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

15. Позаклітинні лектини сапрофітної бактерії Bacillus subtilis та її мутантів / І. С. Карпова, Е. О. Коваленко, Н. В. Корецька, К. І. Гетьман // Біополімери і клітина. – 2004. Т. 20, № 4. – С. 290 – 295. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експерименту та участь у його виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

16. Участь лектинів сапрофітних бактерій Bacillus subtilis у репаративних процесах / В. С. Підгорський, І. С. Карпова, Е. О. Коваленко, Н. В. Корецька, К. І. Гетьман, С. Ю. Римар // Доповіді НАН України. – 2005. № 1. – С. 154 – 158. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експерименту та участь у його виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

17. Карпова І. С. Здатність лектинів модулювати дію антибіотиків на ріст мутантів Bacillus subtilis / І. С. Карпова, Н. В. Корецька, Т. О. Кочубей // Укр. біохім. журн. – 2005. Т. 77, № 3. – С. 136 – 141. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експерименту та участь у його виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

18. Карпова И. С. Использование лектинотеста для изучения состояния эритроцитарных мембран детей, проживающих на территориях, подлежащих радиоэкологическому мониторингу / И. С. Карпова, Н. В. Корецкая, Т. Д. Лев // Біополімери і клітина. – 2005. – Т. 21, № 4. – С. 326 – 334. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експерименту та участь у його виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

19. Карпова І. С. Дослідження антимутагенної дії лектину суцвіть бузини з використанням rec- мутантів Bacillus subtilis / І. С. Карпова, Н. В. Корецька // Вісн. Укр. товариства генетиків і селекціонерів. – 2005. – Т. 3, № 1-2. –С. 57 – 64. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експериментів та участь у їх виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

20. Карпова І. С. Розвиток ідей С. М. Гершензона у дослідженні адаптивності мутацій / І. С. Карпова, Н. В. Корецька, Т. С. Лялюцька // Физиология и биохимия культурных растений. – 2006. – Т. 38, № 2. – С. 124 – 133. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експериментів та участь у їх виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

21. Карпова І. С. Діагностичні можливості лектинів лікарських рослин при обстеженні осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС / І. С. Карпова, Н. В. Корецька // Наукові записки. Національний університет Києво-Могилянська Академія. Серія “Біологія та екологія”. – 2005. – Т. 43. – С. 43 – 47. Особистий внесок здобувача – планування експериментів та участь у їх виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

22. Дослідження здатності екзолектину Bacillus subtilis модулювати дію антибіотиків на ріст мутантів B. subtilis / Е. О Коваленко, І. С. Карпова, Н. В. Корецька, К. І. Гетьман, О. В. Сащук // Мікробіол. журн. – 2006. – Т. 68, № 4. – С. 40 – 47. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експериментів та участь у їх виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

23. Лектини модулюють цитостатичну дію композитних біорегуляторів – кон’югатів аза-аналогів піримідину та феназин-1-карбонової кислоти в тест-системі Bacillus subtilis / І. С. Карпова, Л. Г. Пальчиковська, Н. В. Корецька, М. О. Платонов, Е. О. Коваленко, К. І. Гетьман // Укр. біохім. журн. – 2006. – Т. 78, № 5. – С. 93 – 100. Особистий внесок здобувача – планування експериментів та участь у їх виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

24. Инсерционный механизм ДНК-мутагенеза / И. С. Карпова, Н. Г. Горовенко, С. В. Подольская, З. И. Россоха, Н. В. Корецкая, В. В. Дмитренко, С. Е. Рымарь // Вісн. Укр. товариства генетиків і селекціонерів. – 2006. Т. 4. № 1. – С. 124 – 129. Особистий внесок здобувача – планування експериментів та участь у їх виконанні, аналіз, статистична обробка результатів, підготовка матеріалів до друку.

25. Карпова І. С. Модулююча дія рослинних лектинів на мутагенний ефект іонів Ni(II) залежить від стану репаративної системи тест-об’єкту Bacillus subtilis / І. С. Карпова, Н. В. Корецька // Вісн. Укр. товариства генетиків і селекціонерів. – 2006. – Т. 5, № 2. – С. 85 – – 89. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експериментів та участь у їх виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

26. Лектини суцвіть Sambucus nigra L.: Виділення та дослідження біологічної активності з використанням прокаріотичних тест-систем / І. С. Карпова, Н. В. Корецька, Л. Г. Пальчиковська, В. В. Негруцька // Укр. біохім. журн. – 2007. – Т. 79, № 5. – С. 145 – 152. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експериментів та участь у їх виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

27. Пошук клітинних мішеней, чутливих до дії лектинів, із застосуванням системи транскрипції in vitro / І. С. Карпова, Н. В. Корецька, Л. Г. Пальчиковська, В. В. Негруцька // Вісн. Укр. товариства генетиків і селекціонерів. – 2007. – Т. 5, № 1-2. – С. 27 – 32. Особистий внесок здобувача – участь у плануванні, виконанні та обговоренні роботи, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

28. Ізоформи лектину Bacillus subtilis ІМВ В-7014 / В. С. Підгорський, Е. О. Коваленко, І. С. Карпова, О. В. Сащук, Л. Г. Пальчиковська, Н. В. Корецька, К. І. Гетьман // Мікробіол. журн. – 2008. – Т. 70, № 5. – С. 9 – 13. Особистий внесок здобувача – участь у плануванні, виконанні та обговоренні роботи, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

29. Деклараційний патент на корисну модель 10742 Україна, 7 G01N33/53. Спосіб виявлення змін фізіологічного статусу пацієнта “Лектинотест” / І. С. Карпова, Н. В. Корецька.; заявник і власник патенту Київський наук.-дослід. ін-т молекуляр. біології і генетики НАНУ. – № 200505587 ; заявл. 10.06.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11. Особистий внесок здобувача – розширення сфери застосування лектинів лікарських рослин, удосконалення методики, участь у виконанні та аналіз результатів досліджень, оформлення матеріалів.

30. Деклараційний патент на корисну модель 13073 Україна, МПК (2006) А61К 36/00. Фітозбір для корекції гіпофункції щитовидної залози "Тиреоген" / І. С. Карпова, Н. В. Корецька, Д. М. Говорун, І. М. Хоменко; заявник і власник патенту Київський наук.-дослід. ін-т молекуляр. біології і генетики НАНУ. – № 200508755 ; заявл. 14.09.05 ; опубл. 15.03.06, Бюл. № 3. Особистий внесок здобувача – розширення сфери застосування лектинів лікарських рослин, розробка підходів до практичного впровадження результатів досліджень.

31. Карпова И. С. Лектины лекарственных растений как фармакологически активные вещества / И. С. Карпова, Н. В. Корецкая, В. М. Римша // Клiнiчна фармацiя. – 1999. – Т. 3, № 2. – С. 148 – 150. Особистий внесок здобувача – розробка підходів до застосування лектинів лікарських рослин, участь у виконанні досліджень та аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

32. Противовирусные свойства сбора лекарственных трав "ФитоГоР" / И. С. Павлова, О. В. Савинова, В. М. Римша, И. С. Карпова, С. Н. Николаева, Е. И. Борекс // Здравоохранение. – 1999. № 1. – С. 50 – 53. Особистий внесок здобувача – участь у формуванні фітозбору та тестуванні лектинової активності компонентів.

33. Карпова И. С. Модулирующее влияние лектинов на мутагенез у Bacillus subtilis опосредовано системой репарации / И. С. Карпова, Н. В. Корецкая // Фактори експериментальної еволюції організмів: [зб. наук. пр.]. – К: Аграрна наука.–2004. – Т. 2. – С. 294 – 299. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експерименту та участь у його виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

34. Карпова І. С. Вплив лектинів на частоту спонтанного ревертування мутантів Bacillus subtilis, одержаних за дії гетерологічної ДНК / І. С. Карпова, Н. В. Корецька // Фактори експериментальної еволюції організмів: [зб. наук. пр.]. – К.: Логос.–2006. – Т. 3. – С. 349 – 353. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експериментів та участь у їх виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

35. Карпова І. С. Генетична нестабільність мутантів Bacillus subtilis та продукування власних лектинів / І. С. Карпова, Н. В. Корецька // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: [зб. наук. пр.]. – К.: Логос.–2007. – Т. 1. – С. 58 – 62. Особистий внесок здобувача – ідея роботи, планування експериментів та участь у їх виконанні, аналіз результатів, підготовка матеріалів до друку.

36. Мутагенна дія нуклеїнових кислот і вірусів / C. М. Гершензон, Ю. Н. Александров, С. С. Малюта, Т. І Бужієвська, І. С. Карпова, К. А. Ларченко: (огляд). К.: Знання, 1999. – 30 с. Особистий внесок здобувача – підготовка матеріалів, присвячених вивченню мутагенної дії гетерологічної ДНК на бактерію B. subtilis.

37. Карпова І. С. Історія дослідження мутагенної дії нуклеїнових кислот на бактеріальній моделі Bacillus subtilis // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть: (огляд). – К.: Логос, 2001. – С. 477 – 483. Одноосібна стаття.

38. Карпова И. С. Применение лектинов из лекарственных растений – новое направление в диагностике и фитотерапии // Матеріали 14 з’їзду терапевтів України: [розширені тези]. – К.: Укр. наук. терапевт. тов.–1998. – С. 576 – 578. Одноосібна праця.

39. Карпова І. С. Лектини лікарських та харчових рослин в індивідуальній дієті / І. С. Карпова, Н. В. Корецька // Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіття: [розширені тези]. – Полтава, 2002. – C. 114 – 117. Особистий внесок здобувача – розробка підходів до практичного застосування лектинів лікарських рослин, підготовка матеріалів до друку.

40. Карпова І. С. Лектини лікарських рослин в діагностиці та корекції патологічних станів людини / І. С. Карпова, Н. В. Корецька // Матеріали Міжнародного науково-практичного форуму "Основи молекулярно-генетичного оздоровлення людини і довкілля": [розширені тези] – К: Благод. фонд А. Потопальського “Небодарний цілитель”, 2005. – С. 79 – 81. Особистий внесок здобувача – розширення сфери застосування лектинів лікарських рослин, удосконалення методики, участь у виконанні досліджень, аналіз результатів та оформлення матеріалів до друку.

41. Карпова И. С. Нестабильность и транспозиции мутаций, вызванных экзогенной ДНК у дрозофилы и сенной палочки / С. М. Гершензон, И. С. Карпова // Материалы 8-го двустороннего симпозиума СССР – Франция [“Molecular biology of proteins and nucleic acids”]. Москва, 9 – 12 июня 1986 г. – С. 10.

42. Карпова И. С. RecE-независимая нестабильность у Bacillus subtilis / И. С. Карпова, О. В. Пидпала // Материалы VII Всесоюзного симпозиума [“Молекулярные механизмы генетических процессов”], Москва, 27-30 марта 1990 г. – С. 226.

43. Изучение возможности снижения уровня генетической изменчивости трансформированных клеток млекопитающих под влиянием некоторых лекарственных препаратов / Л. Л. Лукаш, И. С. Карпова, Е. М. Сухорада, Е. Л. Голынская // Материалы VI съезда Украинского общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова, Полтава, 1992 г. Т. І, – С. 22.

44. Лектины лекарственных растений в ранней диагностике радиационно-индуцированных заболеваний / И. С. Карпова, Е. Л. Голынская, Н. В. Корецкая, Т. Н. Тихонова, О. В. Пидпала, Э. В. Михайловская, И. Г. Халявка, В. В. Бобрышев // Материалы Радиобиологического съезда, Киев, 20-25 снтября 1993 г. – С. 435-436.

45. Применение лектинотеста для раннего выявления эндокринных заболеваний у лиц, подвергшихся воздействию факторов аварии на ЧАЭС / И. С. Карпова, Е. Л. Голынская, Н. В. Корецкая, Т. Н. Тихонова, О. В. Пидпала, В. Г. Манько, В. В. Лыло // Матеріали конференції [“Чорнобильська аварія, її наслідки та проблеми їх подолання”], Київ, 20 – 21 квітня 1994 р. – С. 17.

46. Новые подходы определения индивидуальной радиочувствительности по состоянию рецепторов мембран эритроцитов / И. С. Карпова, Н. В. Корецкая, В. В. Лыло, Т. Н. Тихонова, В. Г. Манько, В. И. Гранцев, Л. С. Салтыков // Матеріали конференції ["9 рокiв пiсля Чорнобильської аварiї"], Київ, 20 – 21 квітня 1995 р. – С. 17 – 18.

47. Применение лектинотеста для оценки модифицирующего действия лекарственного чая на физиологический статус ликвидаторов аварии на ЧАЭС / И. С. Карпова, Н. В. Корецкая, Т. Н. Тихонова, И. Г. Халявка // Матеріали конференції ["9 рокiв пiсля Чорнобильської аварiї"], Київ, 20 – 21 квітня 1995 р.– С. 18 – 19.

48. Вивчення антимутагенної дії лектину суцвіття бузини чорної в культурі клітин ссавців / Л. Л. Лукаш, І. С. Карпова, О. С. Мірошниченко // Матеріали ІІ з’їзду медичних генетиків України, Львів, 18 – 20 жовтня 1995 р. – С. 96.

49. Investigation of interaction between lectins and peripheral blood red cells of patients which have been subjected to various doses of irradiation in connection with Chernobyl accident / E. L. Golynskaya, I. S. Karpova, N. V. Koretskaya, T. N. Tykhonova, E. V. Mykhailovskaya, I. G. Khalyavka, L. M. Ovsjannikova // Abstracts of the 17th International Lectin Meeting, Wurzburg, Germany, 24 – 27 Sept. 1997. Eur. J. of Cell Biol. – 1997. – V. 74, Suppl. 46. – P. 15.

50. Лектины лекарственных растений в диагностике и фитотерапии / Е. Л. Голынская, И. С. Карпова, Н. В. Корецкая, Т. Н. Тихонова, И. Г. Халявка, В. М. Римша // Матеріали IV мiжнародної конференції з медичної ботанiки, Ялта, вересень 1997 р. – С. 503 – 505.

51. Карпова И. С. Лектины в изучении индивидуальной восприимчивости к дифтерийной инфекции / И. С. Карпова, Н. В. Корецкая, Е. В. Демиховская // Матеріали науково-практичної конференції [“Сучасний стан медичної генетики в Україні”], Київ, 19 – 20 травня 1999 р. – С. 82 – 83.

52. Карпова И. С. Орхидеи как источник биологически активных веществ – лектинов / И. С. Карпова, Н. П. Сытнянская, Н. В. Корецкая // Матеріали 5-го національного з’їзду фармацевтів України [“Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті"], Харків, 1999. – С. 301 – 302.

53. Karpova I. S. Some properties of D. kaki Th. lectins / I. S. Karpova, N. V. Koretskaya, E. V. Demikhovskaya // Abstracts of the 18th International Lectin Meeting, Portsmouth, UK, 18 – 27 July, 1999. – P. 22.

54. Карпова И. С. Лектины генеративных органов бузины черной (Sambucus nigra L.) как потенциальные участники процесса репродукции / И. С. Карпова, Н. В. Корецкая // Матеріали 12-ї Міжнародної конференції [“Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії”], Полтава, 2000 р. – С. 146 – 147.

55. Karpova I. S. Some properties of lectins from Sambucus nigra inflorescences / I. S. Karpova, N. V. Koretskaya // Abstracts of the 19th International Lectin Meeting, Fortaleza, Brazil, 25 – 30 March, 2001. – P. 42.

56. Реакция гемагглютинации с набором лектинов из лекарственных растений как индикатор физиологического статуса ликвидаторов аварии на ЧАЭС / И. С. Карпова, Н. В. Корецкая, И. С. Халявка, Л. М. Овсянникова // Международный журнал радиационной медицины [Медицинские последствия Чернобыльской катастрофы], Киев, 2001. – Т. 3, № 1 – 2. – C. 204.

57. Effects of lectins on the genotoxicity of Ni(II) ions for Bacillus subtilis / E. A. Kovalenko, I. S. Karpova, N. V. Koretskaya, E. I. Getman // Abstracts of the 20th International Lectin Meeting, Copenhagen, Denmark, 20 – 25 May, 2002. – P. 7.

58. Karpova I. S. Lectins as modulators of Ni(II) induced genotoxicity and mutagenesis in rec+ and rec- strains of Bacillus subtilis / I. S. Karpova, N. V. Koretskaya, T. O. Kochubey // Abstracts of the 32nd Annual Meeting of European Environmental Mutagen Society [DNA Damage and Repair Fundamental Aspects and Contribution to Human Disorders], Warsaw, Poland, 3 – 7 Sept., 2002. – P. 173.

59. Study of the combined effects of lectins and inhibitors of nucleic acid biosynthesis on microbial growth / I. S. Karpova, L. I. Palchikovskaya, N. V. Koretskaya, M. O. Platonov, I. V. Alexeeva // Abstracts of the 4th Parnas Conference [Molecular Mechanisms of Cell Activation: Biological Signals and their Target Enzymes], Wroclaw, Poland, 15 – 17 Sept., 2002. – Р. 66.

60. Сумісна дія лектинів та інгібіторів матричних процесів на ріст мутантів Bacillus subtilis з нормальною та пошкодженою системою репарації / І. С. Карпова, Н. В Корецька, Л. Г. Пальчиковська, М. О. Платонов, І. В. Алексеєва // Матеріали VIII Українського біохімічного з’їзду, Чернівці, 1 – 3 жовтня, 2002 р. – C. 34.

61. Карпова І. С. Лектини лікарських рослин у дослідженнях зв’язку індивідуальної чутливості до радіаційного фактору з генетичними системами крові людини / І. С. Карпова, Н. В. Корецька, І. Г. Халявка // Матеріали IІІ з’їзду медичних генетиків України [з міжнародною участю], Львів, 2 – 4 жовтня 2002 р. – С. 41.

62. Карпова И. С. Тестирование состояния рецепторов эритроцитарных мембран у детей с помощью лектинов в сравнении с данными радиоэкологического мониторинга / И. С. Карпова, Н. В. Корецкая, Т. Д. Лев // Материалы IV Международной конференции [“Chernobyl children – health effects and psychosocial rehabilitation”], Международный журнал радиационной медицины, Киев. – 2003 – Т. 5, № 3. – C. 62.

63. Вплив лектинів на репаративні процеси / І. С. Карпова, Е. О. Коваленко, Н. В. Корецька, К. І. Гетьман // Матеріали установчого з’їзду Українського товариства клітинної біології, Львів, 25 – 28 квітня 2004 р. – С. 258.

64. Дослідження сумісної дії лектинів та антибіотиків у тест-системі сапрофітної бактерії Bacillus subtilis / Т. О. Кочубей, І. С. Карпова, Н. В. Корецька // Матеріали конференції молодих учених [“Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2004”], Київ, 3 – 4 червня 2004 р. – С. 17.

65. Дослідження сумісної дії екзолектину Bacillus subtilis та антибіотиків / Е. О. Коваленко, І. С. Карпова, Н. В. Корецька, К. І. Гетьман // Матеріали Х з'їзду Товариства мікробіологів України, Одеса, 15 – 17 вересня 2004 р. – С. 57.

66. Карпова І. С. Застосування лектинів лікарських рослин для мембранної діагностики та індивідуальної фітокорекції / І. С. Карпова, Н. В. Корецька // Матеріали XI Конгресу світової федерації українських лікарських товариств [Великі інвестиції в здоров’я нації], Полтава – Київ – Чікаго, 2006 р. – С. 655.

67. Исследование возможных механизмов действия лектина Bacillus subtilis с использованием композитных биорегуляторов – производных феназин-1-карбоновой кислоты / И. С. Карпова, Э. А. Коваленко, Л. И. Пальчиковская, Н. В. Корецкая, М. О. Платонов, Е. И. Гетьман, Е. В. Сащук // Матеріали міжнародної конференції ["Мікробні біотехнології "], Одеса, 11 – 15 вересня 2006 р. – С. 29.

68. Ізолектини Bacillus subtilis як регулятори проліферації клітин ссавців / Л. Л. Лукаш, І. С. Карпова, Е. О. Коваленко, Н. В. Корецька, К. І. Гетьман, О. М. Сухорада, Т. О. Рубан, О. В. Сащук // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю [“Актуальні питання медичної генетики”], Київ, 2007 р. – С. 81.

69. Characteristics of Bacillus subtilis extracellular lectins / V. S. Podgorsky, E. A. Kovalenko, I. S. Karpova, O. V. Sashchuk, N. V. Koretskaya, E. I. Getman // International scientific conference [“S.P. Kostychev and contemporary agricultural microbiology”], Yalta, 8 – 12 October 2007. – P. 48.

70. Изолектины Bacillus subtilis и возможные мишени их действия / Е. В. Сащук, И. С. Карпова, Э. А. Коваленко, Н. В. Корецкая, Е. И. Гетьман, В. С. Подгорский // Материалы Всероссийской конференции с международным участием ["Фундаментальные и прикладные аспекты исследования симбиотических систем"], Саратов, 25 – 27 сентября 2007 г. – С. 93.

71. Investigation of Bacillus subtilis soluble lectins / O. Sashchuk, I. Karpova, E. Kovalenko, N. Koretskaya, E. Getman, E. Sukhorada, T. Ruban, L. Lukash // International scientific conference [“Modern problems of microbiology and biotechnology”], Odesa, 28 – 31 May 2007. – P. 78.

72. Bacterial lectins as modulators of mammalian cell proliferation / T. Kochubey, I. Karpova, E. Kovalenko, E. Sukhorada, T. Ruban, L. Lukash: Abstracts of the 42nd Ann. Sci. Meet. of the Eur. Soc. for Clin. Invest. (Geneva, Switzerland, 26 – 29 March 2008). // Eur. J. Clin. Invest. – 2008. – V. 38, Suppl. 1. – P. 45.

73. Влияние углеводов на синтез лектинов природным и мутантными штаммами Bacillus subtilis / Е. В. Сащук, И. С. Карпова, Э. А. Коваленко, Н. В. Корецкая, Е. И. Гетьман, В. С. Подгорский // Материалы IV межрегиональной конференции молодых ученых ["Стратегия взаимодействия микроорганизмов и растений с окружающей средой"], Саратов, 14 – 16 октября 2008 г. – С. 35.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины