Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Рацький Маркіян Іванович. Імунобіологічна реактивність і біохімічний профіль крові поросят, хворих на коліентеротоксемію та застосування гама-глобулінів : Дис... канд. наук: 03.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Рацький М.І. Імунобіологічна реактивність і біохімічний профіль крові поросят, хворих на колі ентеротоксемію, та застосування -глобулінів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Інститут біології тварин УААН. – Львів, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню імунного статусу та біохімічного профілю крові клінічно здорових і хворих на коліентеротоксемію поросят та за дії специфічних -глобулінів, одержаних від тварин-реконвалесцентів, на ці показники.

З’ясовано, що захворювання поросят на коліентеротоксемію після відлучення від свиноматки призводить до зниження активності систем клітинного та гуморального імунітету, а також до посилення процесів пероксидного окиснення ліпідів у їхньому організмі. Ці порушення відіграють важливу роль у патогенезі захворювання поросят на коліентеротоксемію. Показано негативний вплив токсинів ешерихій на кількість і функціональний склад Т- і В-лімфоцитів та їх субпопуляцій, показники неспецифічної резистентності (ФА, ФІ, ФЧ, ЛАСК, ЦІК) у крові тварин.

Констатовано позитивний вплив специфічних -глобулінів на стан клітинного і гуморального імунітету та активність системи антиоксидантного захисту в організмі поросят після відлучення від свиноматки.

Розроблено новий спосіб застосування специфічних -глобулінів, одержаних від тварин-реконвалесцентів, з метою профілактики захворювання поросят на коліентеротоксемію після відлучення від свиноматки. Дано наукове та економічне обґрунтування застосування специфічних -глобулінів у практиці ветеринарної медицини з метою запобігти захворюванню поросят на коліентеротоксемію.

Вивчено стан клітинного та гуморального імунітету і біохімічний профіль крові поросят, хворих на коліентеротоксемію, з’ясовано стимулювальний вплив специфічних -глобулінів, одержаних із сироватки крові тварин-реконвалесцентів, на активність імунної та антиоксидантної систем в організмі поросят і їх стійкість до захворювання.

  1. У крові поросят хворих на коліентеротоксемію, порівняно з клінічно здоровими тваринами, виявлено вірогідно більше число лейкоцитів, сегментоядерних нейтрофілів, моноцитів, меншу кількість Т- і В-лімфоцитів і нижчу активність лімфоцитів у РБТЛ з ФГА та показників фагоцитозу, більший вміст циркулюючих імунних комплексів.

  2. При захворюванні поросят на коліентеротоксемію вірогідно зростає вміст гідропероксидів ліпідів і малонового діальдегіду в крові та молекул середньої маси, що свідчить про інгібуючий вплив токсинів ешерихій на активність антиоксидантної системи в їхньому організмі.

  3. У ліпідах лімфоцитів крові поросят хворих на коліентеротоксемію, ніж у клінічно здорових тварин, виявлено вірогідно менший відносний вміст арахідонової кислоти і більший вміст лауринової та міристинової жирних кислот, які відіграють важливу роль у розвитку запальних процесів.

  4. У крові хворих на ентеротоксемію поросят, порівняно з клінічно здоровими тваринами, виявлено вірогідно меншу кількість еритроцитів і гемоглобіну, нижчий вміст білків, імуноглобулінів G та вищу активність АлАТ і АсАТ.

  5. У крові поросят, яким перед відлученням від свиноматки вводили -глобуліни, порівняно з тваринами контрольної групи, виявлено вірогідно більшу кількість Т- і В-лімфоцитів, вищу функціональну активність Т-лімфоцитів у РБТЛ з ФГА та збільшення вмісту Ig G i Ig M.

  6. Введення поросятам перед відлученням від свиноматки -глобулінів сприяє нормалізації в крові вмісту гідропероксидів ліпідів та малонового діальдегіду, активності АлАТ і АсАТ.

  7. Констатована висока ефективність застосування -глобулінів, одержаних від тварин-реконвалесцентів, з метою профілактики захворювання поросят на ентеротоксемію. Після введення -глобулінів поросятам перед відлученням від свиноматки захворюваність на ентеротоксемію була на 10–15 % менша, ніж у поросят контрольної групи.

  8. Середньодобові прирости поросят, яким перед відлученням від свиноматки вводили -глобуліни, були більші на 23 %, збереженість — на 25–30 %, ніж у тварин контрольної групи.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Віщур О. І. Сучасні концепції патогенезу коліентеротоксемії поросят. / О. І. Віщур, М.І.Рацький, І. Є. Соловодзінська // Біологія тварин. 2005. Т. 7, № 1–2. С. 11–16.

2. РацькийМ.І. Вплив специфічних імуноглобулінів на гематологічний профіль крові поросят за виникнення коліентеротоксемії. / М.І.Рацький // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, 2006. Вип. 7, № 1–2. С. 179–182.

3. РацькийМ.І. Ефективність дії специфічних -глобулінів на клітинний імунітет поросят. / М.І.Рацький // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, 2007. Вип. 8, № 3–4. С. 178–181.

4. РацькийМ.І. Фактори неспецифічної резистентності організму поросят за умов коліентеротоксемії. / М.І.Рацький // Наук. иісн. Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Львів, 2008. Т. 10, № 2(37), Ч. 2. С. 257–259.

5. РацькийМ.І. Біохімічний профіль крові поросят за умов коліентеротоксемії / М.І.Рацький // Ветеринарна біотехнологія: Бюл. ІВМ УААН. Київ, 2008. № 12. С. 205–208.

6. РацькийМ.І. Вплив гамма-глобулінів на фагоцитарну та лізоцимну активність і вміст циркулюючих імунних комплексів сироватки крові поросят після відлучення від свиноматки. / М.І.Рацький, О. І. Віщур // Біологія тварин. 2008. Т. 10, № 1–2. С. 317–320.

7. РацькийМ.І. Формування клітинного імунітету у поросят за умов коліентеротоксемії / М.І.Рацький // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, 2009. Вип. 10, № 1–2. С. 408–411.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины