Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Демків Ірина Ярославівна. Стан антиоксидантної системи і гуморального імунітету за токсичного ураження білих щурів етиловим спиртом на фоні тривалого введення солей свинцю і кадмію та їх корекція : Дис... канд. наук: 03.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Демків І.Я. Стан антиоксидантної системи і гуморального імунітету за токсичного ураження білих щурів етиловим спиртом на фоні тривалого введення солей свинцю і кадмію та їх корекція. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Інститут біології тварини УААН, Львів, 2009.

В дисертаційній роботі представлено результати дослідження впливу етилового спирту та солей свинцю і кадмію на стан ферментної і неферментної ланок антиоксидантної системи та гуморальної ланки імунітету в організмі білих щурів, а також обґрунтовано застосування за цієї інтоксикації нових методів корекції за допомогою карнітину хлориду та ентеросорбенту «Альгігель».

Встановлено, що під впливом етилового спирту та солей свинцю і кадмію в організмі тварин активуються процеси ліпопероксидації, на що вказує підвищення вмісту дієнових кон’югатів, малонового діальдегіду в сироватці крові і печінці. Виявлена активація перекисних процесів в організмі тварин зумовлена зниженням ферментної і неферментної ланок антиоксидантної системи. В печінці уражених тварин знижується активність антиоксидантних ферментів (СОД та каталази печінки), спостерігається тенденція до зниження активності глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази. Виявлене збільшення продукції токсичних продуктів в ураженому важкими металами та етанолом організмі тварин призводить до деструкції клітинних мембран та посилення гуморальної ланки імунітету. На це вказує підвищення концентрації циркулюючих імунних комплексів та імуноглобулінів класів А, М, G в сироватці крові уражених вказаними токсинами тварин. Виявлено корелятивні зв’язки між досліджуваними показниками антиоксидантної системи та гуморальної ланки імунітету в організмі білих щурів при інтоксикації важкими металами і етанолом.

Використання антиоксиданта карнітину хлориду та ентеросорбенту «Альгігель» виявилось ефективним способом зменшення комплексної токсичної дії важких металів та етанолу.

Доведено ефективність поєднаного застосування карнітину хлориду та альгігелю, які проявляють антиоксидантні та сорбуючі властивості, з лікувальною метою при токсичному ураженні організму тварин етиловим алкоголем на фоні тривалого введення солей кадмію та свинцю.

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що полягає у з’ясуванні стану антиоксидантної системи та гуморального імунітету у білих щурів з гострим ураженням етиловим спиртом на фоні тривалого введення солей свинцю і кадмію, та механізми корегуючого впливу антиоксиданта карнітину хлориду та ентеросорбенту «Альгігель» на вказані системи.

1. Гостре отруєння білих щурів етиловим алкоголем на фоні тривалого введення солей кадмію і свинцю у допорогових дозах викликає більш виражені зміни ферментної та неферментної ланок антиоксидантної системи порівняно з гострою алкогольною інтоксикацією. Це підтверджується достовірним зниженням за комбінованого ураження загальної антиоксидантної активності у сироватці крові з максимальним показником на 1-шу добу (59,2 %), порівняно з аналогічним показником у групі тварин з алкогольним отруєнням. Активність супероксиддисмутази знижувалась у печінці на першу добу на 30,2 %, порівняно з групою тварин уражених етанолом. Концентрації вітаміну А у сироватці крові вірогідно знижувалась у групі тварин з комбінованим отруєнням відносно групи тварин отруєних етанолом на 1-у (18,2 %) та 5-у (37,3 %) доби спостереження. Вірогідно знижувалась концентрація вітаміну Е у сироватці крові з максимумом на 1-шу добу (39,9 %) та у печінці з максимумом на 2-гу добу на 44,2 %, порівняно з групою тварин уражених етанолом

2. На першу добу у печінці тварин з гострим токсичним ураженням етиловим спиртом на фоні тривалого введення солей кадмію та свинцю виявлено вірогідне зниження активності ферментів глутатіонзалежної ланки антиоксидантної системи: активність глутатіонпероксидази на 48,0 %, глутатіонредуктази – на 66,7 %, зниженням концентрації відновленого глутатіону на 79,0 %, порівняно з тваринами із гострим алкогольним отруєнням.

3. Гостре отруєння білих щурів етанолом після 30-денної інтоксикації кадмію хлоридом та свинцю ацетатом призводить до підвищення в сироватці крові концентрації імуноглобулінів А, G з максимумом на першу добу дослідження: імуноглобуліну А – у 4,8 раза, імуноглобуліну G – у 85,7 %, а також до збільшення концентрації циркулюючих імунних комплексів відповідно у 2,5; 2,6 і 2,1 раза на 1-шу, 2-гу і 5-ту доби.

4. Етиловий спирт за умов тривалого введення тваринам солей кадмію та свинцю викликає зростання еритроцитарного індексу інтоксикації з максимумом на 1-шу добу (у 7,7 раза) дослідження (p<0,001), а також збільшення концентрації малонового діальдегіду та дієнових кон’югатів у сироватці крові та печінці (p<0,001).

5. Введення тваринам карнітину хлориду за умов гострого токсичного ураження етиловим спиртом на фоні хронічної інтоксикації солями свинцю і кадмію частково знижує інтенсивність процесів ліпопероксидації та нормалізує активність гуморального імунітету в організмі, що зумовлено антиоксидними, імунностимулюючими та гепатопротекторними властивостями препарату.

6. Застосування ентеросорбенту „Альгігель” у тварин уражених етиловим спиртом та солями кадмію і свинцю, призводить до зниження інтенсивності процесів ПОЛ, значного зменшення еритроцитарного індексу інтоксикації, а також до нормалізації досліджуваних нами показників антиоксидантної та гуморальної ланки імунної систем організму.

7. Впливаючи на різні ланки патогенетичного процесу, комбіноване застосування карнітину хлориду та ентеросорбенту „Альгігель” мало найбільш виражений коригуючий вплив на стан антиоксидантної та гуморальної ланки імунної систем за умов токсичного ураження етиловим спиртом на фоні тривалого введення солей кадмію і свинцю.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Демків І.Я. Вплив ентеросорбенту „Альгігель” на показники вільнорадикального окиснення, антиоксидантної системи та імунологічної резистентності організму тварин з гострим отруєнням етанолом на фоні хронічної інтоксикації солями свинцю і кадмію / І.Я. Демків // Вісник проблем біології та медицини. — 2007. — № 4. — С. 101—108.

2. Демків І.Я. Вплив ентеросорбенту „Альгігель” та карнітину хлориду на на стан гуморальної ланки імунітету у тварин з гострим отруєнням етанолом на фоні тривалого введення солей свинцю і кадмію / І.Я. Демків // Світ медицини та біології. — 2008. — № 2. — С. 17—19.

3. Демків І.Я. Вплив карнітину хлориду на показники імунітету та стан антиоксидантної системи у тварин із гострим отруєнням етиловим спиртом на фоні тривалої інтоксикації солями свинцю і кадмію / І.Я. Демків // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія Медицина. — 2008. — № 33. — С. 44—49.

4. Демків І.Я. Стан антиоксидантної системи у тварин з гострим отруєнням етанолом на фоні тривалого введення солей свинцю і кадмію та корекції ентеросорбентом „Альгігель” і карнітину хлоридом / І.Я. Демків // Наукові записки Тернопільського національного педуніверситету імені В. Гнатюка. Серія: Біологія. — 2008. — № 2 (36). — С. 138—142.

5. Демків І.Я. Стан захисних систем організму при комбінованому введенні спирту етилового та солей важких металів / І.Я. Демків, Я.І. Гонський, І.М. Кліщ // Медична хімія. — 2007. — Т. 9, № 2. — С. 14—20. (Здобувач дослідила ферментну ланку антиоксидантної системи та гуморальний імунітет, здійснила статистичну обробку отриманих результатів, оформила роботу до друку).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины