Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Зелендін Юрій Дмитрович. Прийоми та елементи ресурсозберігаючої технології вирощування цибулі ріпчастої у лівобережному Лісостепу України на зрошенні : Дис... канд. наук: 06.01.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Зелендін Ю. Д. Прийоми та елементи ресурсозберігаючої технології вирощування цибулі ріпчастої у лівобережному Лісостепу України на зрошенні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. – Інститут овочівництва і баштанництва УААН, Харків, 2009.

Дисертаційна робота присвячена актуальним питанням сучасного овочівництва, а саме, прийомам та елементам ресурсозберігаючої технології вирощування цибулі ріпчастої на зрошенні. Вивчено попередники для цибулі. Встановлено економічний поріг шкідливості та критичний період забур’яненості посівів цибулі осотом рожевим. Визначено позитивний вплив гідросівби, припосівного внесення біопрепаратів та некореневих підживлень вегетуючих рослин препаратами на польову схожість насіння, ріст та розвиток рослин, урожайність та якість продукції. Встановлено, що кращий спосіб зрошення – краплинний з рівнем передполивної вологості ґрунту 80-75 до початку утворення цибулини і 70-65 % НВ до вилягання листків на фоні локального внесення добрив у ґрунт з розрахунку N30Р90К60 та проведення двох фертигацій по N15 (у фази 3-4 листків і утворення цибулини). Визначено кращі схеми розміщення – (8+42+8+82)5 см (густота рослин 0,6 млн.шт./га), (24+24+24+68)4 см (густота – 0,8 млн.шт./га) чи (24+24+24+68)3 см (густота – 1,0 млн.шт./га) при вирощуванні за краплинного поливу. Запропоновані прийоми та елементи ресурсозберігаючої технології дозволяють підвищити рентабельність вирощування до 79,9 % при зменшені його собівартості до 0,83 грн./кг продукції.

Основні результати досліджень пройшли практичне випробування і рекомендовані до застосування у виробництво.

У дисертації за результатами досліджень встановлено, що:

1. Оптимальними овочевими попередниками для цибулі ріпчастої на зрошуваних землях лівобережного Лісостепу України є капуста білоголова розсадна та огірок. Після томата і за беззмінного вирощування цибулі збільшується забур’яненість посівів.

2. При забур’яненні полів, які відводять під цибулю, осотом рожевим систему технологічних заходів доцільно застосовувати у дощові роки за наявності 2,7 шт./м2 , у посушливі – 6,8 шт./м2. Осот слід виполювати протягом 30 діб після появи сходів цибулі.

3. За гідросівби польова схожість насіння цибулі підвищується до 77 %, рослини краще ростуть і розвиваються, урожайність збільшується на 10,1 т/га (53 %) порівняно з контрольною сівбою сухим насінням. Оптимальна кількість витрати води за гідросівби становить не більше 0,1 л на 1 погонний метр рядка. За гідросівби покільченого насіння у водному розчині Гумісолу (1 л/га локально), а також проведенні двох некореневих підживлень рослин Гумісолом (6 л/га) у вегетаційний період створюються оптимальні умови для отримання гарантованих дружних сходів цибулі у стислі строки (через 5-7 діб з’являються сходи близько 85 % всіх рослин). Надалі ці рослини краще ростуть і розвиваються, врожайність порівняно з необробленим фоном зростає з 22,1 до 23,6 т/га .

4. Ефективним способом зрошення при вирощуванні цибулі ріпчастої є краплинний з передполивним рівнем вологості ґрунту 80-75 % НВ у першій половині вегетаційного періоду і 70-65 – у другій. За такого поливу створюються оптимальні умови для росту та розвитку рослин цибулі відразу після сівби, рослини формують кореневу систему з великою кількістю кореневих волосків, які знаходяться у поверхневому шарі ґрунту (до 20 см), розгалужуються в бік до 20-30 см, в основному розташовуються в зоні вузького міжряддя, де знаходиться поливний трубопровід. Ширина смуги контуру зволоження становить 55-60 см, поливна вода проникає на глибину 50-55 см.

5. Кращим способом внесення добрив за краплинного поливу є локальне у ґрунт нормою N30Р90К60 з двома фертигаціями по N15. Це дає змогу покращити умови росту та розвитку рослин, підвищити коефіцієнти використання ФАР до 0,43% та отримати врожайність на рівні 25,4 т/га (в окремі сприятливі роки 40 т/га) без погіршення хімічних показників продукції. Краще рослини використовували азот і калій з мінеральних добрив за краплинного поливу, менше – за дощування, а найменше - за богарного способу вирощування.

6. Найнижчий рівень водоспоживання рослинами цибулі ріпчастої (134-137 м3/т) визначено за краплинного зрошення з передполивною вологістю ґрунту 80-75 та 70-65 % НВ обох удобрених фонів. Найвищий показник (276 м3/т) зафіксовано за дощування неудобреного фону, дещо нижчий на абсолютному контролі (без зрошення, без добрив) – 236 м3/т та за стандартного способу вирощування (полив дощуванням, внесення добрив врозкид) – 204 м3/т. Кореляційний зв’язок між коефіцієнтом водоспоживання та урожайністю цибулин – сильний обернений (r = -0,70-0,92).

7. Хімічні показники якості продукції за краплинного зрошення не погіршуються порівняно з поливом дощуванням. На вихід продукції після зберігання позитивно впливали обидва способи поливу і майже не впливали способи внесення добрив. Краплинне зрошення фону, удобреного локально, не поступається впливом на витрати маси продукції загальноприйнятому способу (стандарту) – поливу дощуванням фону з внесенням повної дози добрив урозкид.

8. За касетного способу вирощування врожайність цибулі сортів Глобус, Амфора, Білянка збільшується на 8-12 %, а дозрівання цибулин настає на три тижні раніше, ніж за вирощування безрозсадним способом. При вирощуванні цибулі ріпчастої за вказаних елементів технології кращими схемами розміщення рослин є (8+42+8+82)5 см (густота рослин 0,6 млн.шт./га), (24+24+24+68)4 см (густота – 0,8 млн.шт./га) чи (24+24+24+68)3 см (густота – 1,0 млн.шт./га).

9. Розроблені прийоми та елементи технології вирощування цибулі ріпчастої (оптимальний попередник, гідросівба покільченого насіння у водному розчині Гумісолу, некореневі підживлення цим же препаратом, краплинне зрошення, локальне внесення добрив та фертигації) дозволяють знизити витрати на 1 га посіву: насіння – на 58 %, зрошувальної води – 27%, добрив – 50%. На 1 т продукції затрати праці механізаторів зменшуються на 20 %, інших працівників – 18, палива – 20 %. За розробленої технології повна собівартість продукції складає 0,83 грн./кг, рентабельність виробництва – 79,9 %, коефіцієнт біоенергетичної ефективності більший 1,00 і становить 4,31, тобто енергія, накопичена господарсько-цінною часткою врожаю, перевищує енергію, витрачену на його формування. При вирощуванні цибулі за використання стандартних елементів технології коефіцієнт біоенергетичної ефективності знаходиться на рівні 3,15-4,04.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Вітанов О. Д. Поглиблена спеціалізація овочевих ланок сівозмін при систематичному внесенні гербіцидів / О. Д. Вітанов, К. І. Яковенко В. А. Розторгуєв, Ю. Д. Зелендін // Науковий вісник НАУ. – К.: НАУ. – 2001. - №41. – С. 60-63. (Частка авторства стосовно цибулі ріпчастої складає 80 %, проведення досліджень і узагальнення результатів).

 2. Витанов А. Д. Ресурсосберегающая технология выращивания лука репчатого / А. Д. Витанов, Ю. Д. Зелендин, Е. В. Дашевский // Вісник ХНАУ. – Харків, 2004. – №6. – С. 129-131. (Частка авторства 80 %, проведення досліджень і узагальнення результатів).

 3. Вітанов О. Д. Вплив способів вирощування овочевих рослин на їх продуктивність / О. Д. Вітанов, Ю. Д. Зелендін // Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2005. – Вип. 50. – С. 352-354. (Частка авторства 80 %, проведення досліджень і узагальнення результатів).

 4. Патент на корисну модель за №(11)20287U від 15.01.2007 року (Бюл. №1), Україна, (51) МПК (2007) А01С 1/00. Спосіб гідровисіву насіння культурних рослин / О. Д. Вітанов, Г. І. Яровий, Ю. Д. Зелендін,
  М. Ф. Ольховський, В. М. Заполін – Заявка № u200608200 від 21.07.2006. (Частка авторства 50 %, проведення досліджень і узагальнення результатів).

 5. Патент на корисну модель за № (11)20754U від 15.02.2007 року (Бюл. №2), Україна, (51) МПК (2007) А01С 1/00. Спосіб вирощування культурних рослин / О. Д. Вітанов, Г. І. Яровий, Ю. Д. Зелендін, С. О. Кирюхін, М. Ф. Ольховський, І. М. Волошина – Заявка № u200608199 від 21.07.2006. (Частка авторства 50 %, проведення досліджень і узагальнення результатів).

 6. Патент на корисну модель за № (11)30700U від 11.03.2008 року, Україна, (51) МПК (2008) А01С 1/00. Спосіб вирощування цибулі ріпчастої / О. Д. Вітанов, Ю. Д. Зелендін, Г. І. Яровий – Заявка № u200711930 від 29.10.2007. (Частка авторства 80 %, проведення досліджень і узагальнення результатів).

 7. Вітанов О. Д. Спосіб вирощування деяких овочевих культур / О. Д. Вітанов, Ю. Д. Зелендін, М. Ф. Ольховський, В. М. Заполін // Аграрна наука – виробництву. – Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок. – К.: Вісник аграрної науки, 2007. – №3. – С. 17. (Частка авторства 60 %, проведення досліджень і узагальнення результатів).

 8. Вітанов О. Д. Методичні вказівки з гідровисіву насіння овочевих рослин / О. Д. Вітанов, Г. І. Яровий, Ю. Д. Зелендін, М. Ф. Ольховський, І. М. Волошина – Харків: ІОБ УААН, 2005. – 8 с. (Частка авторства 40 %, проведення досліджень і узагальнення результатів).

 9. Яровий Г. І. Методика випробування гідросівалки овочевої / Г. І. Яровий, А. І. Ящук, М. Ф. Ольховський, В. М. Заполін, Г. О. Головко,
  О. Д. Вітанов, Ю. Д. Зелендін – Мерефа, 2005. – 7 с. (Частка авторства 20 %, проведення досліджень і узагальнення результатів).

 10. Зелендін Ю. Д. Вивчення економічного порогу та критичного періоду забур’яненості посівів цибулі осотом рожевим / Ю. Д. Зелендін, Л. В. Кулик // Тези доп. міжн. наук.-практ. конф. мол. учених і спеціалістів. – Чабани. – 1995. – С. 92. (Частка авторства 80 %, проведення досліджень і узагальнення результатів).

 11. Зелендін Ю. Д. Спосіб вирощування цибулі ріпчастої / Ю. Д. Зелендін // Тези доп. міжн. наук.-практ. конф. мол. учених і спеціалістів. – Харків. – 2007. – С. 17-19.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины