Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Воронкіна Ірина Анатоліївна. Особливості біологічних властивостей бактерійних збудників гострої кишкової інфекції у дітей та нові : Дис... канд. наук: 03.00.07 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Воронкіна І.А. Особливості біологічних властивостей бактерійних збудників гострої кишкової інфекції у дітей та нові підходи до ідентифікації ентеробактерій.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. –ДУ „Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України”, Харків, 2009.

Захворюваність на ГКІ як у Східному, так і у Західному регіонах України залишається на досить високому рівні.

Встановлено зростання вірулентності за показниками адгезивності та антилізоцимної активності збудників шигельозу (S.sonnei, S.flexneri) та сальмонельозу, обумовленого S.typhimurium.

Дослідження антибіотикочутливості показало зменшення чутливості сучасних штаммів, збудників ГКІ до ампіциліну, доксіцикліну, левоміцетину, канаміцину та цефотаксіму (р<0,01).

Побудована математична модель шляхом розробки тест-комплексів та створення комп’ютерної програми для спрощеної ідентифікації родів і видів бактерій родини Enterobacteriaceae, експериментальна перевірка якої показала високу ефективність.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо підвищення ефективності мікробіологічної діагностики гострих кишкових інфекцій.

1. Сучасний рівень захворюваності на ГКІ як у Східному, так і у західному регіонах України (на прикладі м. Харкова і м. Тернополя) залишається на досить високому рівні, хоча її показники не перевищують загальноукраїнські. За період із 1990 року по 2007 рік інтенсивні показники захворюваності ГКІ на Харківщині були дещо вищими, ніж на Тернопіллі (за винятком 1990р., 1994р. та 2003р.).

2. Захворюваність на шигельоз у вище зазначених регіонах має ряд особливостей. У м. Харкові дизентерія реєструється у 1,4-2,9 рази частіше, ніж на Тернопільщині. Більшість хворих в обох регіонах становлять діти віком до 14 років. У Східному регіоні домінує шигельоз Зонне, у Західному – має перевагу шигельоз Флекснера. Це вказує на необхідність постійного моніторингу рівня захворюваності на ГКІ як на території окремих областей, так і по Україні в цілому. Збір таких даних та їх аналіз можуть бути використані для підвищення ефективності профілактичних заходів.

3. Шигели, сальмонели та умовно-патогенні мікроорганізми (S.aureus, E.cloacae, P.mirabilis, K.pneumoniae), виділені від хворих на ГКІ дітей, мають різний ступінь прояву факторів патогенності: адгезивної, антилізоцимної та антикомплементарної активності. Існують внутрішньовидові відмінності збудників, виділених від хворих на дизентерію та сальмонельоз. Для більшості штамів S.sonnei характерна середня адгезивність та висока антикомплементарна активність, а для S.flexneri притаманна висока адгезивність (р<0,05) та середня антикомплементарна активність. У групі сальмонел спостерігається домінантне значення середньої адгезивної активності штамів S.enteritidis та S.typhimurium, але з високою адгезивною властивістю достовірно лідирують ізоляти S.enteritidis. Для штамів обох видів сальмонел характерні високі показники антикомплементарної активності. Ці особливості можуть бути використані в якості епідеміологічних маркерів для диференціації патогенності мікроорганізмів.

4. Клінічні штами S.sonnei та S.flexneri, порівняно з музейними, мають виразну адгезивність та більшу антилізоцимну активність (р<0,01). Спостерігається достовірне зменшення відсотку штамів S.typhimurium із низькою антилізоцимною активністю та збільшення кількості мікроорганізмів із середньою антилізоцимною активністю (р<0,01). Зростання вірулентності за показниками адгезивності та антилізоцимної активності збудників шигельозу, викликаного S.sonnei або S.flexneri, та сальмонельозу, обумовленого S.typhimurium, свідчить про можливе погіршення епідемічної ситуації щодо гострих кишкових інфекцій. Між ступенем тяжкості хвороби та здатністю шигел і сальмонел до адгезії, їх антилізоцимною і антикомплементарною активністю чіткої залежності не виявлено (коефіцієнт кореляції r=0,1...0,47).

5. Найвищі показники чутливості як серед сальмонел, так і серед шигел, спостерігались до групи фторхінолонів, цефалоспоринів та аміноглікозидів, достовірно нижча чутливість до цефалоспоринів K.pneumoniae, P.mirabilis та E.cloacae (р<0,05). Спостерігається зменшення чутливості нині циркулюючих штамів до ампіциліну, доксицикліну, левоміцетину, канаміцину та цефотаксіму (р<0,01), що свідчить про необхідність суттєвого обмеження застосування цих антибіотиків у зв’язку із появою серед сучасних штамів значної кількості резистентних мікроорганізмів. Актуальним є пошук нових антибактеріальних препаратів для лікування ГКІ та розробка альтернативних антибіотикам лікувально-профілактичних засобів.

6. Близько 60 % всіх штамів шигел, виділених від хворих дітей на ГКІ, мали абсолютну чутливість до дизфагу та інтестифагу. Сальмонели виявили більш низьку чутливість до бактеріофагів, ніж шигели.

7. Зіставлення фагочутливості музейних та нині циркулюючих штамів показало достовірно вищу чутливість музейних штамів шигел та сальмонел до інтестифагу. Крім цього, штами сальмонел, що циркулювали у минулому столітті, так само, як і сучасні, проявили низьку чутливість до сальмонельозного бактеріофагу ABCDE.

Дослідження підтвердили, що комерційні препарати бактеріофагів проявляють різну активність. Спостерігається тенденція до зростання фагорезистентності серед клінічних штамів патогенних мікроорганізмів. Застосування бактеріофагів для лікування ГКІ є досить перспективним, особливо в умовах зростання кількості антибіотикорезистентних штамів, але потребує вивчення їх ефективності на циркулюючі штами.

8. Побудована математична модель шляхом розробки тест-комплексів та створення комп’ютерної програми для спрощеної ідентифікації родів і видів бактерій родини Enterobacteriaceae, експериментальна перевірка якої показала високу ефективність і об’єктивність одержаних результатів.

9. Інформативність візуально-аналітичного аналізу результатів стандартних біохімічних тестів, які використовуються при ідентифікації ентеробактерій, покращується за рахунок визначення та використання специфічних для окремих представників родини тест-комплексів. Заміна візуально-аналітичного методу комп’ютерним аналізом, оптимізація процедури ідентифікації та принципово новий підхід до проблеми аналізу суттєво спрощує діагностику та підвищує достовірність та експресність методу при одержані нетипових значень біохімічних тестів та їх комбінацій.

Вказане є основою для подальшого розвитку цього науково-практичного напрямку.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Воронкіна І. А. Деякі питання гострих кишкових інфекцій та мікроекології / І. А. Воронкіна // Анали Мечниковського інститу. – 2006. – № 3. –С. 56 - 60. – Режим доступу до журн.: /journal.htm.

2. Адгезивні та антилізоцимна активність свіжовилучених від хворих дітей шигел і сальмонел / І. А. Воронкіна, С. А. Деркач, А. І. Носатенко, Л. С. Габишева, І. Ю. Кучма, Л. А. Білоконова // Вісник Сумського державного університету. – 2007. – № 2. – С. 38 - 43. (Здобувач визначив адгезивну та антилізоцимну активність мікроорганізмів, статистично обрахував, проаналізував результати та підготував матеріали до публікації).

3. Епідеміологічний моніторинг захворюваності шигельозом у різних областях України / В. С. Копча, С. А. Деркач, І. Г. Йовко, І. В. Бенч, Т. Ю. Іванова, І. А. Воронкіна // Інфекційні хвороби. – 2005. – № 4. – С. 49 - 53. (Здобувач провів аналіз звітної документації епідеміологічного відділу міської СЕС м.Харкова та аналіз захворюваності шигельозом у Східному регіоні).

4. Бактеріальні діареї у дітей: чутливість збудників до антибіотиків та проблеми антибактеріальної терапії / Ю. Л. Волянський, М. А. Геогіянц, В. А. Корсунов, І. А. Воронкіна // Проблеми медичної науки та освіти. – 2006. – № 4. – С. 15 - 17. (Здобувач визначив чутливість збудників бактеріальних діарей до антибіотиків, статистично обрахував, проаналізував результати та підготував матеріали до публікації).

5. Особливості мікроценозу кишечника у дітей з кишковими захворюваннями інфекційного ґенезу / С. А. Деркач, Л. М. Руденко, В. М. Номеровченко, А. І. Носатенко, І. А. Воронкіна, І. А. Крилова // Biomedical and biosocial anthropology. – 2006. – № 6. – С. 164 - 167. (Здобувач провів дослідження мікроценозу кишечника хворих шигельозом та сальмонельозом, підготував матеріали до публікації).

6. Особливості складу мікробного біоценозу кишок дітей при інфекційних і неінфекційних захворюваннях / А. І. Носатенко, С. А. Деркач, І. А. Воронкіна, В. С. Копча, І. А. Крилова, Л. С. Габишева, Г. Н. Рибалко // Інфекційні хвороби. – 2007. – № 2. – С. 12 - 15. (Здобувач провів дослідження мікроценозу кишечника хворих шигельозом та сальмонельозом, статистично обрахував, проаналізував результати та підготував матеріали до публікації).

7. Вплив різних абіотичних факторів на життєдіяльність культур Salmonella typhimurium / С. А. Деркач, А. І. Носатенко, І. А. Крилова, Л. С. Габишева, І. А. Воронкіна // Експериментальна і клінічна медицина. –2005. –№ 3. –С.57 - 60. (Здобувач виділив штами S. typhimurium від хворих на гостру кишкову інфекцію, підготував матеріали до публікації).

8. Аналіз антибіотикорезистентності патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, вилучених від дітей, хворих на гостру кишкову інфекцію / І. А. Воронкіна, С. А. Деркач, О. В. Коцар, А. І. Носатенко, І. А. Крилова, М. А. Піддубна, Л. С. Габишева // Анали Мечниковського інституту. –2008. –№ 1. – С. 30 - 37. – Режим доступу до журн.: /journal.htm. (Здобувач визначив резистентність мікроорганізмів до антибіотиків, статистично обрахував, проаналізував результати та підготував матеріали до публікації).

9. Пат. 84772 Україна, МПК (2006) С12Q 1/04 G01N 33/48. Спосіб таксономічної ідентифікації ентеробактерій / Деркач С. А., Кац М. Д., Носатенко А. І., Давиденко О. М., Кучма І. Ю., Крилова І. А., Воронкіна І. А., Волков Т. О., Волянський А. Ю., Кондратьєв А. Ю. – № а2006 13975; заявл. 28.12.2006). – 12 с.

10. Антибіотикорезистентність збудників бактеріальних діарей у дітей – мікробіологічне обґрунтування раціональної антибіотикотерапії / Ю. Л. Волянський, М. А. Георгіянц, В. А. Корсунов, І. А. Воронкіна // Матеріали І Українського конгресу з питань антимікробної терапії, 2006 р. : тези доп. – Х., 2006. – С. 21 - 23. (Здобувач визначив резистентність мікроорганізмів до антибіотиків, статистично обрахував, проаналізував результати та підготував матеріали до публікації).

11. Воронкіна І. А. Особливосі чутливості збудників дизентерії до антибактеріальних препаратів / І. А. Воронкіна, С. А. Деркач, Л. А. Білоконова // Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики: Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), 12 квіт. 2006 р. : тези доп. – Х., 2006. – С. 20. (Здобувач визначив чутливість збудників дизентерії до антибактеріальних препаратів, статистично обрахував, проаналізував результати, підготував доповідь та матеріали для публікації).

12. Воронкина И. А. Дисбиоз кишечной микрофлоры у детей острыми кишечными заболеваниями / И. А. Воронкина // Експериментальна та клінічна ендокринологія: від теорії до практики (Шості Данілевські читання): міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 лют. 2007 р. : тези доп. – Х., 2007. – С. 129 - 131. (Здобувач провів бактеріологічне обстеження хворих на гостру кишкову інфекцію, визначив характер дизбіотичних змін, підготував доповідь).

13. Микробиологический мониторинг антибиотикорезистентности кишечной флоры / Л. Г. Мироненко, И. А. Воронкина, Е. Г. Перетятко, Т. В. Холодная // Сучасні проблеми науки та освіти: 7-а міжнар. міждисцип. наук.-практ. конф., 25 черв.-2 лип 2006 р. : тези доп. – Х., 2006. – С. 98. (Здобувач визначив резистентність мікроорганізмів до антибіотиків, статистично обрахував, проаналізував результати та підготував матеріали до публікації).

14. Воронкіна І. А. Мікробіологічна характеристика патогенів вилучених у хворих на гострі кишкові інфекції / І. А. Воронкіна // Досягнення та перспективи розвитку фармгалузі України: VI Національний з`їзд фармацевтів України, 28 - 30 вер. 2005 р. : тези доп. – Х., 2005. – С. 498 - 499. (Здобувач провів бактеріологічне обстеження хворих на гостру кишкову інфекцію, підготував доповідь та матеріали до публікації).

15. Москаленко С. В. Эпидемиологические и клинические особенности сальмонеллеза у детей промышленного региона Украины / С. В. Москаленко, И. А. Воронкина // I междунар. (X Всероссийск.) Пироговск. студенческ. науч.-мед. конф., 16 мар. 2006 г. : тезисы докл. – М.,2006. – С. 404. (Здобувач провів аналіз звітної документації епідеміологічного відділу міської СЕС м.Харкова щодо захворюваності на сальмонельоз серед дітей, підготував матеріали для публікації).

16. Воронкіна І. А. Адгезивні властивості шигел та сальмонел, виділених від хворих та носіїв / І. А. Воронкіна, С. А. Деркач // Пошук та розробка профілактичних і лікувальних протимікробних засобів, антисептиків, дезінфектантів та пробіотиків: наук.-практ. конф., 20-21 лист. 2006 р. : тези доп. – Х., 2006. – С. 69. (Здобувач дослідив адгезивність мікроорганізмів, статистично обрахував, проаналізував результати та підготував матеріали для доповіді та публікації).

17. Анализ особенностей сальмонеллезной инфекции в г.Харькове (Украина) / С. А. Деркач, Л. А. Клещар, А. И. Носатенко, И. А. Воронкина, И. А. Крылова, Т. А. Хирная // ІІІ съезд микробиологов Узбекистана, 9-10 нояб., 2005г. : тезисы докл. – Ташкент, 2005. –С. 32. (Здобувач провів аналіз звітної документації епідеміологічного відділу міської СЕС м. Харкова щодо захворюваності на сальмонельоз, підготував матеріали для публікації).

18. Копча В. С. Сучасна ефективність антибактерійного лікування хворих на гострі кишкові інфекції / В. С. Копча, С. А. Деркач, І. А. Воронкіна // Інфекції в практиці клініциста. Антибактеріальна та антивірусна терапія на догоспітальному та госпітальному етапах : міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2008 р. : тези доп. –Х., 2008. – С. 171 - 172. (Здобувач визначив резистентність бактерійних збудників гострої кишкової інфекції до антибіотиків, статистично обрахував, проаналізував результати та підготував матеріали до публікації).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины