Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Рижкова Тетяна Анатоліївна. Мікробіологічна характеристика мікрофлори мигдаликів, Corynebacterium diphtheriae та особливості міжбактеріальних взаємовідносин за аеробних і мікроаерофільних умов : Дис... канд. наук: 03.00.07 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Рижкова Т.А. Мікробіологічна характеристика мікрофлори мигдаликів, Corynebacterium diphtheriae та особливості міжбактеріальних взаємовідносин за аеробних і мікроаерофільних умов. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. – ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України», Харків, 2009.

Дисертація присвячена питанням встановлення мікробіологічних особливостей біоценозів слизових оболонок і глибоких прошарків тканин мигдаликів та експериментальному вивченню впливу мікроаерофільних умов культивування на кінетику росту, адгезивні властивості, антикомплементарну активність, чутливість до антибіотиків та міжмікробні взаємовідносини штамів Corynebacterium diphtheriae й окремих представників умовно-патогенних бактерій, що заселяють різні прошарки тканин мигдаликів.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання щодо відмінностей кількісного й якісного за видовою характеристикою та біологічними властивостями складу мікробіоценозів різних прошарків мигдаликів при хронічному тонзиліті, а також впливу мікроаерофільних умов культивування на інвазивні ознаки штамів патогенних коринебактерій і чутливість їх до окремих представників мікрофлори мигдаликів та антибіотиків, що поглиблює уявлення про механізми різної тривалості персистенції мікробів у біологічній ніші й дає можливість більш обґрунтовано вибирати для лікування та санації протимікробні препарати.

 1. Мікробіологічні особливості біоценозів слизових оболонок та тканин мигдаликів у хворих на хронічний тонзиліт характеризуються в переважній більшості збігом складу асоціацій відносно домінуючих представників S.aureus (68±6,6)%, S.pyogenes (60±6,9)%, Enterococcus spp (42,0±7,0)%.

 2. Мікробні угрупування лімфоїдних тканин відзначаються в 1,3 рази вищим ступенем мікробного заселення, більшою видовою щільністю асоціацій та в 2,4-2,8 разів частішим вилученням Lactobacillus spp, N.sicca та Fusobacterium spp порівняно зі спільнотами слизових оболонок. У поодиноких випадках лише з тканин мигдаликів вилучаються P.aeruginosa, Peptostreptococcus spp та Bacteroides spp, тільки зі слизових оболонок – Corynebacterium spp та S.mucilaginosus.

 3. Біологічні властивості домінуючих представників мікрофлори мигдаликів залежать від біотопу персистенції. Вилучені з екстирпованих лімфоїдних тканин штами стафілококів та стрептококів проявляють в 1,3-1,6 разів вищі адгезивні властивості порівняно з ізолятами зазначених бактерій слизових оболонок мигдаликів. Встановлено, що швидкість продукції лецитинази (фосфоліпази) достовірно вища у «тканинних» ізолятів золотавих стафілококів.

 4. Штами S.aureus та S.pyogenes, вилучені з лімфоїдних тканин, також характеризуються меншою чутливістю до антибіотиків груп аміноглікозидів, макролідів, а стафілококи ще й до препаратів пеніцилінового та цефалоспоринового ряду. Натомість, -гемолітичні стрептококи, вилучені з поверхні мигдаликів більш резистентні до представників хінолонів та пеніцилінів.

 5. Відтворення мікроаерофільних умов культивування в експериментах призводить після п’ятого-восьмого пасажів до підвищення в 1,2-1,6 разів адгезивних властивостей музейних і циркулюючих штамів коринебактерій та викликає різнонаправлені зміни здатності референс-штамів S.aureus та E.coli прикріплюватися до клітин крові людини.

 6. Вирощування тест-штамів за умов низької концентрації кисню призводить до підвищення абсолютної й відносної швидкостей росту впродовж експоненціальної фази в 1,2-1,6 разів у музейних і циркулюючих коринебактерій та гальмуванню вказаних процесів в 1,2-3,6 разів у культур C.d.gravis tox+ PW-8 v. Massachusetts і S.aureus ATCC 25923.

 7. Антикомплементарна активність тест-культур C.diphtheriae при культивуванні за умов мікроаерації знижується в 1,4 рази після першого пасажу, вказане пригнічення змінюється стимуляцією ознаки в 1,3 рази в порівнянні з контролем після другого та третього пасажів і в 1,7-1,9 разів після подальших пересівів.

 8. Мікроаерофільні умови культивування впливають на антибіотикочутливість патогенних коринебактерій у бік підвищення резистентності – 42,6% та 46,8% штамів набувають помірної стійкості до пеніциліну та цефалоспоринів відповідно, а мінімальні інгібуючі концентрації гатіфлоксацину, окремих представників макролідів (еритроміцин) та анзаміцинів (рифампіцин) збільшуються в 1,1-2,9 разів.

 9. Мікроаерофільне газове середовище впливає на інтенсивність антагоністичних властивостей стафілококів та лактобактерій по відношенню до збудників дифтерії: перші з них збільшують зони затримки росту тест-культур в 1,5-2,3 рази, а другі – в 1,4-2,7 разів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Рижкова Т. А. Мікробіологічні аспекти персистенції коринебактерій дифтерії [Електронний ресурс] / Т. А. Рижкова // Анали Мечниківського Інституту. – 2006. – № 3. – С. 45–55. – Режим доступу до журналу:

.

 1. Рижкова Т. А. Антикомплементарна активність коринебактерій за аеробних і мікроаерофільних умов їх культивування / Т. А. Рижкова // Буковинський медичний вісник. – 2008. – Т. 12, № 2. – С. 86–90.

 2. Рижкова Т. А. Вплив мікроаерофільних умов культивування на чутливість Corynebacterium diphtheriae до антибактеріальних препаратів / Т. А. Рижкова // Вісник проблем біології і медицини. – 2008. – № 3. – С. 101–107.

 3. Рижкова Т. А. Адгезивна активність збудників дифтерії за мікроаерофільних умов культивування / Т. А. Рижкова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Медицина. – 2008. – № 831, вип. 16. – С. 21–26.

 4. Рижкова Т. А. Особливості мікробіоценозів слизових оболонок та тканин мигдаликів у хворих на хронічний тонзиліт / Т. А. Рижкова, В. О. Хворостяна, Ю. М. Калашник // Медицина сьогодні і завтра. – 2007. – № 2. – С. 42–46. (Здобувач дослідив мікробіоценози мигдаликів, статистично обрахував та проаналізував результати, підготував матеріали до друку).

 5. Рижкова Т. А. Антикомплементарна активність циркулюючих у різні роки коринебактерій / Т. А. Рижкова, Є. М. Бабич, С. В. Калініченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2007. – № 4. – С. 146–150. (Здобувач визначив антикомплементарну активність штамів коринебактерій).

 6. Прояв антагоністичних властивостей мікроорганізмів при аеробних та мікроаерофільних умовах їх культивування / Т. А. Рижкова, Є. М. Бабич, С. В. Калініченко, Н. І. Скляр, Н. Ю. Шкодовська, Л. М. Дубова, С. С. Даниліна, Д. М. Матюніна // Експериментальна та клінічна медицина. – 2009. – № 1. – С. 47–52. (Здобувач охарактеризував вплив мікроаерофільних умов культивування на антагоністичні властивості бактерій, підготував матеріали до друку).

 7. Приготування суспензій мікроорганізмів із визначеною концентрацією мікробних клітин / Є. М. Бабич, С. В. Калініченко, Н. І. Скляр, Л. Г. Мироненко, О. Г. Перетятко, Т. А. Рижкова // Лабораторна діагностика. – 2007. – № 3. – С. 58–61. (Здобувач визначив кількісний вміст коринебактерій у різних за оптичною щільністю суспензіях).

 8. Пат. 27167 Україна МПК6 C12N 13/00. Спосіб відновлення втрачених біологічних властивостей у коринебактерій / С. В. Калініченко, Є. М. Бабич, Ф. В. Ківва, Ю. Л. Волянський, Н. І. Скляр, Т. А. Рижкова, С. Л. Крестецька, Т. І. Іщенко, Ю. В. Шатіло; заявник і патентовласник ДУ «ІМІ ім. І. І. Мечникова АМНУ». – № u200704262 ; заявл. 17.04.2007 ; опубл. 25.10.2007, Бюл. № 17. (Здобувач визначив біологічні властивості коринебактерій).

 9. Пат. 36224 Україна, МПК6 C12N 1/20. Поживне середовище для одночасного виявлення гемолітичної та лецитиназної активностей мікроорганізмів / Т. А. Рижкова, Н. І. Скляр, Є. М. Бабич, Ю. Л. Волянський, С. В. Калініченко, В. О. Хворостяна, В. В. Мізін, С. Л. Крестецька; заявник і патентовласник ДУ «ІМІ ім. І. І. Мечникова АМНУ». – № u200711212 ; заявл. 10.10.2007 ; опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20. (Здобувач апробував заявлене середовище, визначив його придатність для використання).

 10. Методи визначення токсигенних властивостей коринебактерій : метод. рек. / уклад. : Є. М. Бабич, Т. А. Рижкова, С. В. Калініченко, Н. І. Скляр, Н. М. Герасюта. – К. : Знання України, 2008. – 22 с. (Здобувач зібрав та проаналізував літературні джерела, підготував матеріали до друку).

 11. Перспективні методи ідентифікації патогенних та умовно-патогенних коринебактерій : метод. рек. / уклад. : Є. М. Бабич, С. В. Калініченко, Т. А. Рижкова, Н. І. Скляр, І. В. Єлісеєва, В. І. Білозерський, Л. А. Ждамарова. – К. : Знання України, 2008. – 21 с. (Здобувач узагальнив та підготував матеріали для публікації).

 12. Рыжкова Т. А. Изменение антикомплементарной активности коринебактерий под влиянием микроаэрофильных условий / Т. А. Рыжкова // Вестник РГМУ. – 2008. – № 2 (61). – С. 329–330.

 13. Рижкова Т. А. Антагоністична активність конкурентів Corynebacterium diphtheriae / Т. А. Рижкова // Хист. – 2008. – вип. 10. – С. 227.

 14. Рыжкова Т. А. Поверхностная и глубинная микрофлора миндалин у больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом / Т. А. Рыжкова, Ю. М. Калашник // Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики : всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю), 12 квітня 2006 р. : матеріали конф. – Харків, 2006. – С. 97. (Здобувач визначив склад мікробних асоціацій у хворих на тонзиліт, підготував матеріали до друку).

 1. Рижкова Т. А. Антибіотикочутливість тонзилярної стафілококової та стрептококової мікрофлори у хворих на хронічний тонзиліт / Т. А. Рижкова, Ю. М. Калашник // Сучасні досягнення молодих вчених на допомогу практичній медицині : всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю), 20 жовтня 2006 р. : матеріали конф. – Харків, 2006. – С. 92. (Здобувач визначив чутливість мікрофлори мигдаликів до антибактеріальних препаратів, оформив доповідь).

 2. Рижкова Т. А. Адгезивні властивості мікроорганізмів, що вилучені зі слизових оболонок та з прошарків лімфоїдної тканини мигдаликів / Т. А. Рижкова, В. О. Хворостяна, Ю. М. Калашник // Пошук та розробка нових профілактичних і лікувальних протимікробних засобів, антисептиків, дезінфектантів та пробіотиків : науково-практична конференція з міжнародною участю, 20-21 листопада 2006 р. : тези доповідей. – Харків, 2006. – С. 158–159. (Здобувач дослідив адгезивний потенціал мікроорганізмів, підготував матеріали до публікації).

 3. Рижкова Т. А. Продукція екзотоксину патогенними коринебактеріями в мікроаерофільних умовах / Т. А. Рижкова // Медицина третього тисячоліття : міжвузівська конференція молодих вчених, 16-18 січня 2007 р. : тези доповідей. – Харків, 2007. – С 112–113.

 4. Рижкова Т. А. Вплив мікроаерофільних умов на адгезивні властивості токсиноутворюючих коринебактерій / Т. А. Рижкова, Є. М. Бабич // Епідеміологія, сучасні методи діагностики та профілактики гострих інфекцій дихальних шляхів : науково-практична конференція, 7-8 лютого 2007 р. : матеріали конф. – К., 2007. – С. 134–135. (Здобувач визначив адгезивні властивості коринебактерій, підготував матеріали до друку).

 5. Рижкова Т. А. Порівняльна характеристика мікробіоценозів слизових оболонок та тканин мигдаликів при хронічному тонзиліті / Т. А. Рижкова, В. О. Хворостяна, Ю. М. Калашник // Експериментальна та клінічна ендокринологія від теорії до практики (Шості Данилевські читання) : науково-практична конференція з міжнародною участю, 22-23 лютого 2007 р. : матеріали конф. – Харків, 2007. – С. 133-134. (Здобувач визначив склад та антибіотикочутливість мікрофлори мигдаликів, виступив з доповіддю).

 6. Ступінь прояву факторів патогенності тонзилярних стафілококів / Т. А. Рижкова, В. О. Хворостяна, М. Б. Баганча, О. М. Куцина // Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики : науково-практична конференція, 13 листопада 2007 р. : матеріали конф. – Харків, 2007. – С. 84–85. (Здобувач охарактеризував фактори патогенності стафілококів, підготував матеріали до друку).

 7. Здатність токсигенних коринебактерій до інактивації комплементу / Т. А. Рижкова, Т. В. Хірна, Т. М. Сербиненко, О. М. Пульнева, Л. П. Турецька // Эпидемиология, екология и гигиена : 10-я итоговая региональная научно-практическая конференция, 2007 г. : сборник материалов конф. – Харьков, 2007. – Ч. 1. – С. 132. (Здобувач визначив антикомплементарну активність циркулюючих коринебактерій, підготував матеріали до публікації).

 8. Рижкова Т. А. Порівняльне вивчення антагоністичних міжмікробних взаємовідносин в аеробних та мікроаерофільних умовах культивування / Т. А. Рижкова // Медицина третього тисячоліття : міжвузівська конференція молодих вчених, 16-18 січня 2008 р. : тези доповідей. – Х., 2008. – С. 110.

 9. Рыжкова Т. А. Микроаэрофильные условия как фактор, влияющий на антибиотикочувствительность коринебактерий / Т. А. Рыжкова // Биология – наука XXI века : 12-я международная Пущинская школа-конференция молодых ученых, 10-14 ноября 2008 г. : сборник тезисов. – Пущино, 2008. – С. 274.

 10. Особливості впливу мікроаерофільних умов культивування на кінетику росту мікроорганізмів / Т. А. Рижкова, Т. В. Хірна, А. Г. Кадерова, О. М. Пульнева, О. П. Шкредова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2008. – Т. 8, вип. 4 (24), Ч. 2. – С. 174–175. (Здобувач визначив кінетику росту бактерій у різних за концентрацією кисню умовах культивування, провів статистичну обробку результатів, підготував матеріали до друку).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины