Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дроздівський Олег Петрович. Базові моделі геопросторових даних транспортно-навігаційних ГІС : Дис... канд. наук: 05.24.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дроздівський О.П. Базові моделі геопросторових даних транспортно-навігаційних ГІС. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія. – Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, 2009.

У дисертації виконано комплексний аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку геоінформаційного забезпечення транспортно-навігайійних систем та шляхи розвитку в Україні. Виявлено основні завдання, функції та елементи інтелектуальних транспортних систем. Визначено концептуальні засади розроблення геоінформаційного забезпечення транспортно-навігаційних систем в Україні.

Розроблені базові моделі об’єктів дорожньої інфраструктури, як частини геоінформаційного забезпечення транспортно-навігаційних систем, дозволяють створювати і впроваджувати бази геопросторових даних дорожньо-транспортної інфраструктури. Такі моделі задовольняють вимогам міжнародних стандартів та забезпечують комплексне вирішення завдань навігації та маршрутизації транспортних засобів.

Запропоновано технологію формування бази геопросторових даних дорожніх мереж України та для геоінформаційного забезпечення транспортно-навігаційних систем. Розроблено комплексну базу геопросторових даних дорожніх мереж України.

У роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо розроблення новітніх моделей геопросторових даних об’єктів дорожньої інфраструктури, які на відміну від існуючих забезпечують функціонування моделі вулично-дорожньої мережі в ГІС на різноманітних платформах: Інтернет-сервісах, кишенькових персональних комп’ютерах, автомобільних навігаторах та інших.

По результатам дослідження можливо зробити наступні висновки:

1. На основі комплексного аналізу сучасного стану та класифікації напрямів дослідження геоінформаційного забезпеченні транспортно-навігаційних систем встановлено, що об’єкти дорожньої інфраструктури входять до базових наборів геопросторових даних таких ГІС. Такі системи вирішують широкий спектр прикладних завдань, які пов’язані з: керуванням транспортними потоками; керуванням процесами перевезень; керуванням транспортним засобом на маршруті; забезпеченням безпеки водіїв, транспортних засобів та вантажу тощо.

2. В результаті дослідження міжнародних стандартів і проектів геопросторових даних для транспортно-навігаційних систем встановлено, що за понад 30 років у всіх розвинених країнах світу розроблено власні національні стандарти, які сприяли вирішенню проблем опису структур даних, файлового обміну, обміну даними та взаємодії прикладних програм таких систем. Моделі даних різних стандартів описують об’єкти дорожньої інфраструктури для вирішення багатьох задач, але жоден зі стандартів всебічно не охоплює всю множину об’єктів, які описані у прикладних програмах, структурах даних та стандартних процесах.

3 Проведений аналіз існуючих стандартів та проектів, дозволив визначити теоретичні основи уніфікації моделей геопросторових даних дорожньо-транспортної інфраструктури. Теоретичні основи передбачають, що моделювання геопросторових даних об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури повинні базуватися на положеннях існуючих загальноприйнятих стандартів. Моделювання геопросторових даних об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури передбачає наступні етапи: побудову загальної концептуальної моделі; визначення необхідного набору об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, рівнів їхнього подання та їх характеристик, задіяних в завданнях транспортування і навігації; створення геоінформаційних моделей засобів організації руху та маневрування та правила роботи з моделями на всьому життєвому циклі змодельованих об’єктів.

4. В результаті дослідження уніфікованих моделей, запропоновано загальну концептуальну модель геопросторових даних об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури. Загальна концептуальна модель описує геометричні, топологічні і часові характеристики об’єктів; рівні подання об’єктів; правила визначання атрибутів об’єктів і методи лінійної прив’язки. Дані моделі цілком достатньо та повно описують всі аспекти загального концептуального моделювання об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури.

5. На основі положень запропонованих в загальній концептуальній моделі були побудовані базові концептуальні моделі вулично-дорожніх мереж та їхніх атрибутів. Базові концептуальні моделі описують вулично-дорожні мережі відповідно до рівнів подання та транспортно-навігаційних завдань в яких дані об’єкти можуть приймати участь. Визначено та описано набір можливих атрибутів, які можуть мати об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури.

6. На основі аналізу існуючих стандартів і проектів розроблено геоінформаційну технологію формування бази геопросторових даних вулично-дорожніх мереж України. Формування бази геопросторових даних складається з наступних етапів: побудова (картографування) просторових характеристик об’єктів, створення часових та інших непросторових характеристик і порядок проведення відповідних робіт.

7. По результатам наукових досліджень запропоновано методичні рекомендації щодо реалізації технології забезпечення автомобільних навігаційних комплексів геоінформаційними моделями дорожніх мереж України. Запропоновані автором методологічні засади були реалізовані при впровадження наступних проектів: “Створення базових наборів геопросторових даних за участю у міжнародному проекті EuroGlobalMap”; “Розробка моделей вулично-дорожньої інфраструктури, призначених для використання в навігаційних програмних продуктах фірми Nav N Go Ktf., Угорщина”; “Розробка геоінформаційної системи, яка забезпечує завантаження моделей вулично-дорожньої інфраструктури в GPS-навігатори Garmin”. Ці програмні продукти мають велике впровадження на території України та інших країн.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Карпінський Ю.О., Дроздівський О.П. Основні принципи побудови базової моделі дорожньої мережі в міжнародному стандарті GDF 4.0 // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. ЗГТ. – Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – С. 302-306.

 2. Дроздівський О.П. Аналіз стандартів геопросторових даних на об’єкти дорожньої інфраструктури. // Вісник геодезії та картографії. - 2005. - №4. – С.22-28.

 3. Дроздівський О.П. Мова географічної розмітки gml: призначення, структура та можливості. // Інженерна геодезія, - К.: КНУБА. – 2006. - №52. – С. 77-84.

 4. Дроздівський О.П. Euroroads – проект по створенню геопросторових даних об’єктів дорожньої інфраструктури. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. ЗГТ. – Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – С. 185-190.

 5. Ляшенко А.А., Дишлик О.П., Дроздівський О.П., Іванченко С.А. Міжнародні проекти Укргеодезкартографії. // Державна картографо-геодезична служба України (1991-2006) / За ред. Р. І. Сосси. – К.: НДІГК, 2006. – С. 242-257.

 6. Карпінський Ю.О., Ляшенко А.А., Дроздівський О.П. Геоінформаційне забезпечення навігації наземного транспорту. // Наука та інновації. 2007. - №1. – С. 108-122.

Праці у збірниках наукових доповідей симпозіумів та конференцій:

    1. Дроздівський О.П. Цифрові карти України для транспортно-навігаційних ГІС // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції "ГIС-ФОРУМ-2006" 2006.– К.: ГІС – Асоціація України. – С. 135-139.

    2. Дроздівський О.П. Базові набори даних об’єктів дорожньої інфраструктури. // Збірник тез. Науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології" 7-12 вересня 2006 р., Алушта, Крим.- С.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины