Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мірошниченко Станіслав Іванович. Каліксарен-фосфіноксиди. Синтез та властивості : Дис... канд. наук: 02.00.03 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мірошниченко С. І. Каліксарен-фосфіноксиди. Синтез та властивості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. Інститут органічної хімії НАН України, Київ - 2009.

Дисертація присвячена розробці зручних методів синтезу калікс[4,6]аренів, функціоналізованих діалкілфосфіноксидними угрупованнями, дослідженню взаємозв’язку між структурою отриманих сполук та їх екстракційною здатністю по відношенню до лантаноїдів, актиноїдів та уламкових платиноїдів.

Разроблені препаративні методи синтезу калікс[4,6]аренів, що містять 2, 4 або 6 діалкілфосфіноксидних угруповань на вузькому вінці макроциклу, засновані на алкілюванні фенольних ОН груп калікс[4,6]аренів.

Реакцією Арбузова синтезовано ряд нових калікс[4]арен-поліфосфіноксидів у конформації конус, 1,3-альтернат і калікс[6]арен-гексафосфіноксидів у конформації 1,3,5-альтернат.

Вперше отримані водорозчинні калікс[4]арен-фосфіноксиди, а також їх реакційноздатні похідні, бромоалкільні та гідрофосфінільні угруповання яких відкривають широкі можливості для подальшої модифікації.

Методами ЯМР 1Н, 31Р, 13С та ІЧ спектроскопії вивчено будову та конформаційні властивості отриманих сполук. Синтезовані каліксарени досліджені як екстрагенти урану, нептунію, плутонію, америцію, кюрію, європію, технецію, паладію та рутенію. Встановлено, що за ефекивністю екстракції лантаноїдів і актиноїдів тетра-дипропілфосфіноїлметилкалікс[4]арен на декілька порядків перевищує традиційні фосфороорганічні екстрагенти. Продемонстровано можливість вилучення урану і трансуранових елементів з рідких радіоактивних відходів об’єкту «Укриття» ЧАЕС з використанням амфіфільного каліксарен-фосфіноксиду.

 1. Розроблено препаративні методи синтезу та отримано ряд нових каліксарен-діалкілфосфіноксидів з різними за розміром (n = 4-6) та конформацією (конус, 1,3-альтернат, 1,3,5-альтернат) макроциклічної порожнини, кількістю (2-8) та місцем розташування (нижній або/та верхній вінець) фосфіноксидних угруповань на макроциклічній платформі.

 2. Вперше отримано нейтральні водорозчинні калікс[4]арен-фосфіноксиди з гідрофільними диметил-, діетил-, дипропіл-, діізопропілфосфіноїльними та реакційноздатними етилгідрофосфінільними угрупованнями на верхньому або/та нижньому вінці макроцикла.

 3. Синтезовано невідомі раніше октагалогенопохідні калікс[4]арену та запропоновано зручні методи їх регіоселективного та вичерпного фосфорилювання, що протікає з утворенням тетракіс- та октакісфосфіноксидів.

 4. Вивчено будову та конформаційні властивості отриманих сполук методами рентгеноструктурного аналізу та спектроскопії ЯМР 1Н, 13С, 31Р. Показано, що калікс[4]арен-фосфіноксиди знаходяться в стереохімічно стабільних конформаціях конус, 1,3-альтернат, а калікс[6]арен-гексафосфіноксиди - в рухомій конформації сплощений 1,3,5-альтернат.

 5. Досліджено комплесоутворюючі властивості отриманих каліксарен-фосфіноксидів по відношенню до мінорних актиноїдів (Am, Cm, Np, Pu, U) та уламкових елементів (Tc, Ru, Pd). Виявлено взаємозв’язок між будовою та есктракційною здатністю каліксарен-фосфіноксиду.

 6. Розроблено ультрафільтраційний метод очищення води, в тому числі і рідких радіоактивних відходів з об’єкту «Укриття» ЧАЕС від трансуранових елементів і урану з використанням водорозчинного 5,11,17,23-тетракіс-дипропілфосфіноїлметил-25,26,27,28-тетрапропокси-калікс[4]арену.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Kalchenko V. Phosphorylated calixarenes in design of receptors for metal cations and organic moleculs / Kalchenko V., Atamas L., Klimchuk O., Rudzevich V., Rudzevich Y., Boyko V., Drapailo A., Miroshnichenko S. // Phosphorus, Sulfur and Silicon. – 2002. – Vol. 177. – P. 1537–1540. (Здобувачем проведено синтез вихідних фосфорилючих реагентів, синтез каліксарен-діалкілфоссфіноксидів спектральні дослідження отриманих сполук, обговорення отриманих результатів.)

 2. Klimchuk O. New wide rim phosphomethylated calix[4]arenes in extraction of americium and europium / Klimchuk O., Atamas L., Miroshnichenko S., Kalchenko V., Smirnov I., Babain V., Varnek A. and Wipff G. // J. Incl. Phenom. and Macrocyclic Chem. – 2004. – Vol. 49. – P. 47–56. (Здобувачем проведено синтез вихідних фосфорилючих реагентів, синтез каліксарен-фосфіноксидів, спектральні дослідження отриманих сполук, обговорення результатів.)

 3. Смирнов И.В. Экстракция америция, европия, технеция и палладия фосфорилированными каликсаренами из азотнокислых сред / Смирнов И.В., Kараван M.Д, Ефремова Т.И., Бабаин В.А., Мирошниченко С.И., Черенок С.А., Кальченко В.И. // Радиохимия. – 2007. - T. 49, Nо 5. - C. 423-431. (Здобувачем проведено синтез вихідних фосфорилючих реагентів, синтез каліксарен-фосфіноксидів, спектральні дослідження отриманих сполук, обговорення результатів.)

 4. Smirnov I. Effect of alkyl substituents on extraction properties and solubility of calix[4]arene dialkylphosphine oxides / Smirnov I., Karavan M., Babain V., Kvasnitskiy I., Stoyanov E., Miroshnichenko S. // Radiochim. Acta. - 2007.- Vol. 95. - P. 97-102. (Здобувачем проведено синтез вихідних діалкілфосфінітів, синтез діалкілкаліксарен-фосфіноксидів 24-28 спектральні дослідження отриманих сполук, обговорення отриманих результатів.)

 5. Peters C. CMPO-calix[4]arenes and the influence of structural modifications on the Eu(III), Am(III), Cm(III) separation / Peters C., Braekers D., Kroupa J., Kasyan O., Miroshnichenko S., Rudzevich V., Bhmer V., Desreux J.-F. // Radiochim. Acta. – 2008. – Vol. 96. - P. 203–210. (Здобувачем проведено синтез вихідного метилового естеру октил(феніл)фосфіноїлоцтової кислоти, обговорення отриманих результатів.)

 6. Kostin G., Monomeric and polymeric dinuclear complexes of Co(II) or Ni(II) with calix[4]arene-tetraphosphineoxide / Kostin G., Borodin A., Torgov V., Kuratieva N., Naumov D., Miroshnichenko S., Kalchenko V. // J. Incl. Phenom. and Macrocyclic Chem. – 2007. – Vol. 59. – P. 45–52. (Здобувачем проведено синтез каліксарену 26, обговорення отриманих результатів.)

 7. Torgov V. A Ru/Zn synergism in extraction of ruthenium by calixarene phosphine oxides / Torgov V., Us T., Korda T., Kostin G., Miroshnichenko S., Klimchuk O., Kalchenko V. // J. Incl. Phenom. and Macrocyclic Chem. – 2008. - Vol. 62. – P. 51-58. (Здобувачем проведено синтез каліксарен-фосфіноксидів, спектральні дослідження отриманих сполук, обговорення результатів.)

 8. Руденко Л. Спосіб очищення рідких радіоактивних відходів від трансуранових елементів і урану / Руденко Л., Джужа О., Хан В., Мірошниченко С., Кальчено В. // Патент на корисну модель № 28405. - Україна. - МПК.- 2006. - G 21. F 9/00. (Здобувачем проведено синтез каліксарен-фосфіноксиду 26, обговорення результатів.)

 9. С.И. Мирошниченко. Каликс[4]арен-фосфиноксиды: синтез, структура, экстракция актинидов и лантанидов : Тезисы докладов XVIII Международной научно-технической конференции „Реактив 2005”, 18-21 окт. 2005 г. / С.И. Мирошниченко, О.В. Климчук, Л.И. Атамась, В.И. Кальченко, И.В. Смирнов, В.А. Бабаин, А. Варнек, Ж. Випф / Национальная Академия Наук Беларуси, Институт химии новых материалов [и др.] Минск: - БГТУ, 2005. – 10 с.

 10. G. Kostin. Phosphorylated calixarenes as building blocks for metal-organic chains : Abstracts of IV International Symposium “Design and synthesis of supramolecular architectures”, May 13-17, 2006 / G. Kostin, A. Borodin, V. Torgov, N. Kuratyeva, S. Miroshnichenko, V. Kalchenko / Russian Academy of Sciences, Russian Foundation for Basic Research, A.E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry [et al.]. – Kazan, 2006. - P. 96.

 11. S. Miroshnichenko. Calixarene-phosphinoxides for bindind of actinides and lanthanides : Abstracts of XV-th Conference „Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry“, September 27 – October 1, 2006 / S. Miroshnichenko, O. Klimchuk, L. Atamas, I. Smirnov, V. Babain, V. Kalchenko / Academy of Sciences of Moldova, Institute of Chemistry Academy of Sciences of Moldova [et al.]. – Chishinau, 2006. - P. 254.

 12. М.Д. Караван. Водорастворимые каликс[4]арен-диалкилфосфиноксиды в процессе осадительной экстракции : Тезизы докладов XV-й Международной Конференции по химии соединений фосфора, посвященной 100-летию со дня рождения М.И. Кабачника, 25-30 мaя 2008 г. / М.Д. Караван, И.В. Смирнов, С.И. Мирошниченко, В.И. Кальченко / Российская Академия Наук, Министерство образования и науки РФ [и др.]. – Санкт-Петербург: – 2008. – 279 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины