Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кириченко Світлана Василівна. Характеристика цитоскелетного та мембранного нервовоспецифічних білків за умов експериментального діабету : Дис... канд. наук: 03.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кириченко С.В. “Характеристика цитоскелетного та мембранного нервовоспецифічних білків за умов екпериментального діабету”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню біохімічних механізмів впливу експериментального діабету на експресію і поліпептидний склад маркеру астроцитозу гліального фібрилярного кислого білка (ГФКБ) та нейрональної молекули адгезії (NCAM) з головного мозку щурів. Встановлено, що експериментальний діабет індукує збільшення вмісту фібрилізованої субодиниці білка проміжних філаментів з Mm 49 кДа і низькомолекулярних деградованих поліпептидів у діапазоні Мm 46- 35 кДа та зміни співвідношення ізоформ нейрональної молекули адгезії NCAM, а саме NCAM180/NCAM140.

Показано позитивну кореляцію між абераціями метаболізму ГФКБ та NCAM і розвитком прооксидативного стану в нервовій тканині та порушенням поведінково-емоційної діяльності щурів, процесів навчання та пам’яті за умов експериментального діабету. Мелатонін значно запобігав деградації поліпептидів ГФКБ та інтенсифікації фібрилогенезу та підвищеній експресії ізофрм NCAM, викликаних несприятливими впливами.

1. У дисертації наведено дані про особливості змін вмісту і складу білка проміжних філаментів та молекули адгезії нервових клітин головного мозку щурів за умов СТЗ – індукованого діабету та корекції метаболічного розладу за допомогою мелатоніну.

2. Експериментально доведено існування прямого зв’язку між ступенем змін вмісту ГФКБ та NCAM, інтенсифікацією перекисного окиснення ліпідів та порушенням емоційно-поведінкових реакцій під час експериментального діабету.

3. Показано, що гіперглікемія викликає збільшення вмісту філаментної форми ГФКБ у гіпокампі, корі великих півкуль і мозочку щурів з стрептозотоцин-індукованим діабетом, а також сприяє появі низькомолекулярних деградованих поліпептидів у діапазоні Мm 46- 35 кДа. Вплив гіперглікемії призводить не лише до акумуляції цитоскелетного ГФКБ, але й до інтенсивної перебудови проміжних філаментів за рахунок обмеженого протеолізу їх білка.

4. Встановлено, що гіперглікемія викликає зниження головних ізоформ NCAM в мозку щурів з експериментальним діабетом. Найбільш значні зміни співвідношення вмісту встановлено для ізоформ NCAM180/NCAM140 (зниження у 2,7 рази у порівнянні з контролем).

5. Показана можлива участь мелатоніну в пластичних перебудовах синаптичних контактів зрілої нервової системи, що підтверджується змінами вмісту ізоформ нейрональної молекули адгезії у всіх відділах мозку при щоденному введенні мелатоніну. Найбільш суттєві зміни торкалися співвідношення вмісту ізоформ NCAM180/NCAM140.

6. Введення мелатоніну запобігає деградації ГФКБ і підвищенню вмісту філаментної форми ГФКБ та зниженню вмісту низькомолекулярних деградованих поліпептидів у діапазоні Мm 46- 35 кДа у гіпокампі, мозочку, корі мозку шурів, сприяв зниженню рівня ПОЛ у нервовій тканині та нормалізації поведінкових реакцій за умов гіперглікемічного стану.

7. На підставі проведених експериментальних досліджень встановлено, що кількісне визначення головних ізоформ NCAM, ГФКБ і аналіз складу поліпептидних фрагментів білка проміжних філаментів астроцитів можуть використовуватися в якості адекватних маркерів патологій ЦНС і показників ефективності дії нових антиоксидантів гормональної природи.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Кириченко С.В., Недзвецький В.С, Неруш П.А. Зниження рівня мелатоніна викликає дисбаланс основних ізоформ молекули адгезії нервових клітин NCAM // Вісник Дніпропетровського Університету. – 2002 – Вип. 10, т. 1. – С.109-113. (Дисертант приймав участь у постановці модельного експерименту, отримав фракції білків головного мозку щурів, проведення електрофорезу та обговоренні результатів дослідження).

2. Melatonin is involved in regulation of the expression of neural cell adhesion molecules in the rat brain / V.S. Nedzvetskii, G. Baydas, P.A. Nerush, S.V. Kirichenko // Нейрофизиология/Neurophysiology. – 2002. – Т. 34, №2/3. – С. 204–207. (Дисертантом отримано фракції білків головного мозку щурів, проведено їх електрофоретичне розділення та імуноблотинг та обговоренні результатів дослідження).

3. Altered glial acidic protein content and its degradation in the hippocampus, cortex and cerebellum of rats exposed to constant light: reversal by melatonin / G. Baydas, R.J. Reiter, V.S. Nedzvetskii, S.V. Kirichenko et al. // J. Pineal Res. – 2002. – V. 33. – P. 1–6. (Дисертантом отримано фракції білків цитоскелета головного мозку щурів, проведено їх електрофоретичне розділення та імуногістохімічне виявлення ГФКБ та обговоренні результатів дослідження).

4. A novel role for melatonin: regulation of expression of cell adhesion molecules in rat hippocampus and cortex/ G. Baydas, V.S. Nedzvetskii, S.V. Kirichenko et al.// Neuroscience Letters. – 2002. – V. 326. – P. 109–112. (Дисертантом отримано фракції білків головного мозку щурів, проведено їх електрофоретичне розділення, проведення імунохімічних досліджень вмісту і балансу ізоформ NCAM, обговорення результатів).

5. Increase of glial fibrillary acidic protein and S-100B in hipocampus and cortex of diabetic rats: effects of vitamin E / G. Baydas, V.S. Nedzvetskii, S.V.Kirichenko et al. // Europ. J. of Pharmacology. – 2003. – V. 462. – P. 67–71. (Дисертантом отримано фракції білків цитоскелета головного мозку щурів, проведено їх електрофоретичне розділення, дослідження вмісту ТБК-реактивних продуктів, проведення імунохімічних досліджень, обговорення результатів).

6. Altered expression of NCAM in hippocampus and cortex underlie memory and learning deficits in rats with streprozotocin-induced diabetes mellitus / G. Baydas, V.S. Nedzvetskii, S.V. Kirichenko et al. // Life Sciences. – 2003. – V. 73. – P. 1907–1916. (Дисертантом проведено. визначення фізіологічних параметрів, дослідження вмісту ТБК-реактивних продуктів, отримано фракції білків головного мозку щурів, обговорення результатів).

7. Недзвецкий В.С., Неруш П.А., Кириченко С.В. Влияние мелатонина на поведенческие реакции и экспрессию молекулы адгезии нервных клеток у крыс // Нейрофизиология/Neurophysiology. – 2003. – Т. 35, № 2. – С. 111–117. (Дисертантом отримано фракції мембранних білків головного мозку щурів, проведено їх електрофоретичне розділення, проведення імунохімічних досліджень вмісту і балансу ізоформ NCAM, обговорення результатів).

8. Недзвецкий В.С., Неруш П.А., Кириченко С.В. Влияние мелатонина на познавательную способность и экспрессию молекулы адгезии нервных клеток NCAM при стрептозотоцин-индуцированном диабете // Нейрофизиология/ Neurophysiology. – 2003. – Т. 35, № 6. – С. 463–469. (Дисертантом проведено визначення фізіологічних параметрів, дослідження вмісту ТБК-реактивних продуктів, отримано мембранні фракції білків головного мозку щурів, проведено електрофорез та обговорення результатів).

9. Недзвецький В.С., Неруш П.А., Кириченко С.В. Вплив стрептозотоцин-індукованого діабету на стан гіальних проміжних філаментів і процес навчання у щурів// Вісник Луганського Національного педагогічного університету. – 2004 – №6. - С.104 – 110. ( Дисертант приймав участь у постановці модельного експерименту стрептозотоцин-індукованого діабету, отримав фракції білків цитоскелета головного мозку щурів, проведення електрофорезу та обговоренні результатів дослідження).

10. Возможности использования молекулярных компонентов с целью сохранения биологического разнообразия в условиях действия неблагоприятных факторов / В.С. Недзвецкий, А.А. Тихомиров, С.В. Кириченко и др. // Екологія та ноосферологія. – 2005. – Т. 16, № 3-4. – С. 215 – 221. (Дисертант приймав участь у постановці модельного експерименту, отримав фракції білків цитоскелета головного мозку щурів, проведення електрофорезу та обговоренні результатів дослідження).

11. Astrogliosis in the hippocampus and cortex and cognitive deficits in rats with streptozotocin-induced diabetes:effects of melatonin/ G. Baydas, V.S. Nedzvetskii, S.V. Kirichenko, P.A. Nerush// Нейрофизиология/Neurophysiology. – 2008. – Т. 40, № 2. – С. 105–112. (Дисертантом отримано фракції білків цитоскелета головного мозку щурів, проведено їх електрофоретичне розділення, проведення імунохімічних досліджень, обговорення результатів).

12. Кириченко С.В., Недзвецький В.С., Неруш П.О. Вплив мелатоніну на стан цитоскелету гліальних клітин // Всеукраїнська наукова конференція “Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології”, Київ, 2002. – С. 56. (Дисертант проводив дослідження, узагальнення результатів, підготовку до друку).

13. Кириченко С.В., Недзвецкий В.С. Изменение экспрессии NCAM под действием мелатонина // 6-я Конференция молодых ученых “Биология - наука 21 века”. Пущино, 2002. – С. 253-254. (Дисертант приймав участь у постановці модельного експерименту, отримав фракції білків, проводив узагальнення результатів, підготовку до друку).

14. Недзвецький В.С., Кириченко С.В., Неруш П.О. Зміни експресії поліпептидів молекули клітинної адгезії N-CAM у мозку щурів за експериментального діабету // VIII-й Український біохімічний з’їзд. Укр. біохім. журн. – 2002. – Т. 74, № 46. – С. 47 - 48. (Дисертантом отримано фракції мембраних білків головного мозку щурів, проведено їх електрофоретичне розділення, узагальнення результатів, підготовку до друку).

15. Колихалов М.О., Недзвецький В.С., Кириченко С.В. Астрогліальна відповідь і пізнавальний дефіцит у щурів за умов стрептозотоцин-індукованого діабету // Всеукраїнська науково-практична конференція “Тиждень біології та екології. Біохімія”. Дніпропетровськ. – 2003. – С. 10-12. (Дисертант приймав участь у постановці модельного експерименту, проводив дослідження, узагальнення результатів, підготовку до друку).

16. Недзвецький В.С., Неруш П.О., Кириченко С.В. Вплив стрептозотоцин-індукованого діабету на стан гліальних проміжних філаментів і процес навчання у щурів // Актуальні питання біології та медицини, ІІ Міжрегіональна конференція молодих вчених, Луганськ. – 2004. – С. 39–41. (Дисертант приймав участь у постановці модельного експерименту, проводив дослідження, узагальнення результатів, підготовку до друку).

17. Melatonin has reversal effect on imbalance adhesion molecule and cognitive deficits of streptozotocin-diabetic rats. / V.S. Nedzvetskii, G., Baydas, P.A. Nerush, S.V. Kirichenko // IBRO Advanced School Of Neuroscience. Yalta, September, 2004. – P. 14. (Дисертант приймав участь у постановці модельного експерименту, проводив дослідження, узагальнення результатів, підготовку до друку).

18. Астроглиальный ответ на интоксикацию толуеном в мозге молодых и старых крыс / В.С. Недзвецкий, Г. Байдаш, М.В. Липка, С.В. Кириченко // Международный симпозиум Биологические механизмы старения. – 2006. – С. 30. (Дисертант проводив дослідження, узагальнення результатів, підготовку до друку).

19. Nedzvetsky V.S., Kirichenko S.V., Baydas G. Melatonin reduces astrigliosis in the hippocampus and cortex and cognitive deficitis of streptozotocin-induced diabetic rats //ЕВPS Workshop “ Neurodegeneration: basic mechanism of motor and cognitive dysfunction”// Cracow – 2006 – P.550. (Дисертант приймав участь у постановці модельного експерименту, проводив дослідження, узагальнення результатів, підготовку до друку).

20. Недзвецкий В.С., Кириченко С.В., Тихомиров А.А. Влияние мелатонина на процесс обучения и экспрессию молекулы клеточной адгезии в гиповампе крыс при экспериментальном диабете // Биологические механизмы старения: VIII Международный симпозиум.– Харьков, 2008. – С. 41. (Дисертант проводив дослідження, узагальнення результатів, підготовку до друку).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины