Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Химченко Сергій Володимирович. Визначення перхлоратів у природній воді рентгенофлуоресцентним або візуально-тестовим методом після їх сорбційного концентрування : Дис... канд. наук: 02.00.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Химченко С.В. Визначення перхлоратів у природній воді рентгенофлуоресцентним або візуально-тестовим методом після їх сорбційного концентрування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія. – Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Одеса, 2009.

Дисертацію присвячено дослідженню умов сорбційного на пінополіуретані або на активному вугіллі концентрування перхлоратів з природної води та розробці методів їх визначення в отриманих сорбатах.

В ході роботи визначені умови сорбційного концентрування перхлорат-ионів на пінополіуретані у вигляді їх іонних асоціатів з катіонним барвником тіоніном, а також на активованому вугіллі у вигляді асоціатів з батофенантролінатом кобальту. Розроблено сорбційно-рентгенофлуоресцентну методику визначення перхлоратів у природній воді на рівні 0.01 ГДК. Для визначення перхлоратів і важких металів у воді розроблено два види зручних і простих у виготовленні випромінювачів для РФлА, які містять активне вугілля. Розроблено візуально-тестову та сорбційно-спектроскопічну методики виявлення та визначення перхлоратів у природній воді на рівні ГДК, які можуть бути використані для експресного контролю якості води на вміст і наявність у ній перхлоратів. Вперше показано, що у тест-методі розташування елементів шкали порівняння у відповідності з послідовністю Фібоначчі, а також розглядання забарвлення елементів шкали на фоні, який є доповняльним до кольору проби, підвищує точність візуального визначення перхлоратів. Розроблено методики ефективного попереднього сорбційного видалення заважаючих гуматів та аніоних ПАР від перхлоратів перед визначенням перхлоратів у водних розчинах.

Встановлено можливості та обґрунтовано умови сорбційного вилучення та концентрування перхлорат-іонів з природних вод для наступного їх візуально-тестового, спектроскопічного або рентгенофлуоресцентного визначення.

 1. Перхлорат-іони здатні сорбуватися на пінополіуретані у вигляді їх іонних асоціатів з катіонним барвником тіоніном, а також на активному вугіллі у вигляді їх іонних асоціатів з батофенантролінатом кобальту. Знайдено умови аналітичного сорбційного концентрування перхлоратів на пінополіуретані та на активному вугіллі.

 2. Для визначення перхлоратів у природній воді на рівні біля 0.01 ПДК розроблено непряму сорбційно-рентгенофлуоресцентну методику, яку засновано на сорбції іонного асоціату батофенантролінату кобальту (II) з перхлоратами на активному вугіллі. Для РФлА вугільних сорбатів, що містять важкі метали, розроблено два види (гелеподібні та плівкові) зручних та простих випромінювачів.

 3. Запропоновано новий прийом 100%-ного моделювання, що використовується для вивчення сорбційних властивостей активного вугілля та для побудови ізотерм сорбції, а також дозволяє швидко розбраковувати різні марки вугілля за їх сорбційною ємністю.

 4. Для визначення та виявлення перхлоратів у природній воді на рівні ГДК розроблено сорбційно-спектроскопічну, а також візуально-тестову з використанням кольорової шкали порівняння методики, які придатні для експресного контролю якості води у польових умовах. Для підвищення точності тест-аналізу шкалу порівняння запропоновано будувати у відповідності до послідовності Фібоначчі, в якій крок шкали q = 1.618, чисельно дорівнює числу «Золотого перетину», відповідає межі зорового сприйняття.

 5. Найбільшу заважаючу дію при визначенні перхлоратів екстракційно-фотометричним, сорбційно-спектроскопічним та візуально-тестовим методами мають йодиди (граничне співвідношення 1:2), гумати (граничне співвідношення від 1:3 до 1:10), і аніонні ПАР (граничне співвідношення 1:1).

 6. Для попереднього відділення гуматів від перхлоратів та видалення аніонних ПАР з води, що аналізують, запропонована сорбція на колонці, яку заповнено відповідно g-Al2O3 або модифікованим силікагелем С18. Для очищення побутових питних вод від перхлоратів розроблено простий, дешевий та екологічно безпечний сорбційний спосіб, заснований на їх вилученні за допомогою активного вугілля.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Химченко С.В. Сорбционно-рентгенофлуоресцентное определение микроэлементов в воде с использованием квазитвердых излучателей / С.В. Химченко, Л.П. Экспериандова, А.Б. Бланк // Химия и технология воды. – 2007. – Т. 29, № 6. – С. 506-514. (Особистий внесок здобувача: розробка випромінювачів для РФлА вугільних сорбатів, участь у обговоренні результатів та оформленні статті).

 2. Экспериандова Л.П. Ряд Фибоначчи в тест-анализе и граница зрительного восприятия / Л.П. Экспериандова, С.В. Химченко // Методы и объекты химического анализа. – 2008. – Т. 3, № 1. – С. 113-116. (Особистий внесок здобувача: виконання експерименту по створенню і порівнянню різних тест-шкал, участь у обговоренні результатів та оформленні статті).

 3. Химченко С.В. Сорбционное отделение АПАВ и гуматов для повышения селективности тест-определения перхлоратов в природной воде / С.В. Химченко, Л.П. Экспериандова // Вестник Харьк. нац. ун-та. – 2008. Сер. Химия. – Вып. 16(39), № 820. – С. 103-107. (Особистий внесок здобувача: вивчення умов сорбційного відділення домішок, що заважають визначенню перхлоратів, участь у обговоренні результатів та оформленні статті).

 4. Химченко С.В. Сорбционно-спектроскопический и тест-метод определения перхлорат-ионов с тионином на пенополиуретане / С.В. Химченко, Л.П. Экспериандова, А.Б. Бланк // Журн. аналит. химии. – 2009. – Т.64, № 1. – С. 18-22. (Особистий внесок здобувача: вивчення умов спектроскопічного і візуально-тестового визначення перхлоратів після їх сорбційного концентрування, участь у обговоренні результатів та оформленні статті).

 5. Пат. 35895 Україна, МПК (2006) G01N 30/00 C02F 1/28 C02F 1/42. Спосіб візуального кількісного визначення перхлоратів в природних водах / Експеріандова Л.П., Химченко С.В. № u200805359 ; заявл. 24.04.08 ; опубл. 10.10.08, Бюл. № 19, 2008 р. (Особистий внесок здобувача: побудова тест-шкали за послідовністю Фібоначчі і оцінка її переваг, участь у обговоренні результатів та оформлення заявки на патент).

 6. Пат. 84073 Україна, МПК (2006) G01N 21/47 G01N 21/78 G01N 30/00 C01B 11/00. Спосіб спектрометричного визначення перхлорату / Химченко С.В., Експеріандова Л.П., Бланк А.Б., Гончарук В.В., Кущевська Н.Ф., Доленко С.О. № a200613086 ; заявл. 11.12.06 ; опубл. 10.09.08, Бюл. № 17, 2008 р. (Особистий внесок здобувача: розробка сорбційно-спектроскопічної і візуально-тестової методик визначення перхлоратів, участь у обговоренні результатів та оформлення заявки на патент).

 7. Химченко С.В. Рентгенофлуоресцентный анализ угольных сорбатов с использованием квазитвердых излучателей / С.В. Химченко, Л.П. Экспериандова // III Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів та аспірантів з актуальних питань хімії, 17-20 мая 2005 г. : тези допов. – Харків, 2005. – С. 20. (Особистий внесок здобувача: пошук умов виготовлення випромінювачів для РФлА вугільних сорбатів, участь у обговоренні результатів та оформленні тез доповідей).

 8. Khimchenko S.V. X-Ray Fluorescence Analysis of Coal Concentrates using Quasi-solid specimens / S.V. Khimchenko, L.P. Eksperiandova // International conference «Analytical Chemistry & Chemical Analysis» («AC&CA-05»), September 12-18th 2005 : book of abstracts. – Kyiv, 2005. – P. 443. (Особистий внесок здобувача: розробка випромінювачів для РФлА вугільних сорбатів комплексів металів, участь у обговоренні результатів та оформленні тез).

 9. Химченко С.В. Определение перхлоратов в поверхностной воде после сорбции их ионных ассоциатов с тионином / С.В. Химченко, Л.П. Экспериандова, А.Б. Бланк // Сессия Научного совета НАН Украины по проблеме «Аналитическая химия», 14-17 мая 2007 г. : тезисы докл. – Харьков, 2007. – С. 96. (Особистий внесок здобувача: пошук умов спектроскопічного і візуально-тестового визначення перхлоратів після їх сорбційного концентрування на пінополіуретані, участь у обговоренні результатів та оформленні тез).

 10. Химченко С.В. Сорбционно-рентгенофлуоресцентое определение меди (II) и никеля (II) в воде с использованием квазитвердых излучателей / С.В. Химченко, Л.П. Экспериандова, А.Б. Бланк // Научно-практическая конференция «Аналитический контроль качества и безопасности веществ и материалов», 10-13 сентября 2007 г. : труды конференции. – Одесса, 2007. – С. 41-44. (Особистий внесок здобувача: пошук умов сорбційно-рентгенофлуоресцентного визначення важких металів у вугільних сорбатах, участь у обговоренні результатів та оформленні тез).

 11. Химченко С.В. Сорбционное отделение АПАВ и гуматов при определении перхлоратов в природной воде / С.В. Химченко // VI Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів та аспірантів з актуальних питань хімії, 3-6 червня 2008 р. : тези допов. – Харків. – 2008. – С. 45. (Особистий внесок здобувача: вивчення умов сорбційного відділення домішок АПАВ та гуматів, що заважають визначенню перхлоратів, участь у обговоренні результатів та оформленні тез).

 12. Химченко С.В. Определение перхлоратов в природной воде рентгенофлуоресцентным или визуально-тестовым методом после их сорбционного концентрирования / С.В. Химченко // VIII Украинская конференция по аналитической химии с международным участием (к 100-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Украины В.А.Назаренко), 8-12 сентября 2008 г. : тезисы докл. – Одесса, 2008. – С. 207. (Особистий внесок здобувача: пошук умов непрямого сорбційно-рентгенофлуоресцентного визначення перхлоратів у вугільних сорбатах, участь у обговоренні результатів та оформленні тез).

 13. Экспериандова Л.П. Оптимизация построения шкалы сравнения в визуальном колориметрическом анализе / Л.П. Экспериандова, С.В. Химченко // VIII Украинская конференция по аналитической химии с международным участием (к 100-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Украины В.А.Назаренко), 8-12 сентября 2008 г. : тезисы докл. – Одесса. – 2008. – С. 75. (Особистий внесок здобувача: побудова тест-шкали за послідовністю Фібоначчі і оцінка метрологічних характеристик тест-аналізу, участь у обговоренні результатів та оформлення тез).

 14. Химченко С.В. Сорбционно-рентгенофлуоресцентое определение меди (II) и никеля (II) в воде после предварительного концентрирования на активном угле с использованием квазитвердых излучателей / С.В. Химченко, Л.П. Экспериандова // VI Всероссийская конференция по рентгеноспектральному анализу с международным участием (к 100-летию со дня рождения М.А.Блохина), 5-10 октября 2008 г. : тезисы докл. – Краснодар. – 2008. – С.124. (Особистий внесок здобувача: пошук умов сорбційного концентрування важких металів перед РФлА вугільних сорбатів, участь у обговоренні результатів та оформленні тез).

 1. Химченко С.В. Рентгенофлуоресцентное косвенное определение перхлората в воде после сорбционного или экстракционного извлечения его тройного комплекса с металлом и последующего изготовления квазитвердого излучателя / С.В. Химченко, Л.П. Экспериандова // VI Всероссийская конференция по рентгеноспектральному анализу с международным участием (к 100-летию со дня рождения М.А.Блохина), 5-10 октября 2008 г. : тезисы докл. – Краснодар. – 2008. – С.125. (Особистий внесок здобувача: порівняння рентгенофлуоресцентного визначення перхлоратів після їх сорбційного та екстракційного концентрування, участь у обговоренні результатів та оформленні тез).

 2. Экспериандова Л.П. Сорбционное удаление АПАВ и гуматов из природной воды перед ее анализом / Л.П. Экспериандова, С.В. Химченко // II Международный форум «Аналитика и аналитики», 22-26 сентября 2008 г. : рефераты докл. – Воронеж. – 2008. – Т.1. – С. 309. (Особистий внесок здобувача: вивчення умов видалення заважаючих домішок їх сорбцією на різних сорбентах, участь у обговоренні результатів та оформленні тез).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины