Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Шилін Сергій Володимирович. Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів : Дис... канд. наук: 02.00.10 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Шилін С.В. – Синтез амінокислотних та пептидних похідних кумарину. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Синтезовано вихідні кумарини з різноманітними замісниками у 3,4,5,7,8 положеннях бензопірону. Здійснена їх подальша хімічна модифікація за допомогою амінокислот і пептидів та одержано відповідні похідні кумаринів і фурокумаринів з використанням трьох підходів: 1) реакції С-амінометилювання кумаринів (реакції Манніха); 2) ацилювання 7-гідроксильних похідних бензопірону симетричними ангідридами N-захищених амінокислот; 3) конденсації карбоксильної функції кумаринів та фурокумаринів з різноманітними амінокислотами або пептидами. Вперше одержані аміди на основі зазначених амінокислотних похідних кумаринів та конформаційно утрудненого 10-гідроксидекагідроізохіноліну. Вивчена біологічна активність деяких з синтезованих гетероциклів.

Узагальнення результатів дисертаційної роботи дозволяє стверджувати, що в роботі наведене вирішення наукової задачі, пов’язаної з синтезом нових амінокислотних і пептидних похідних кумарину та вивченням їх реакційної здатності і біологічної активності.

1. Вперше за реакцією Манніха синтезовані N-[(7-гідрокси-3,4-заміщені-2-оксо-2Н-хромен-8-іл)метил]амінокислоти, що містять залишки аланіну, -аланіну, 2-амінобутанової кислоти, валіну, норваліну, лейцину, ізолейцину, норлейцину та фенілаланіну.

2. Показано, що взаємодія 7,8,9,10-тетрагідро-3-гідрокси-6H-дибензо[b,d]піран-6-ону з симетричними ангідридами N-Вос-захищених амінокислот дає з високими виходами невідомі раніше N-захищені 7-О-аміноацилкумарини, молекули яких містять залишки таких амінокислот, як Gly, Аla, Val, Leu, Ile, Met, Phe та -фенілгліцин. Відщеплення захисної Вос-групи веде до одержання відповідних амінокислотних похідних кумарину.

3. Знайдено, що конденсація N-гідроксисукцинімідних ефірів 3,4,8-заміщених 7- та 5-оксиацетил або оксипропіонілкумаринів, 2-(2,3,5-триметил-7-oксo-7H-фуро[3,2-g]хромен-6-іл)оцтової та пропіонової кислот з натрієвими солями амінокислот веде до синтезу нових N-[7-(карбоніл-R-метокси)-3,4,8-заміщених]кумариніламінокислот, N-[5-(карбоніл-R-метокси)-3,4-заміщених-7-метил]кумариніламінокислот, N-[2-(2,3,5-триметил-7-oксo-7H-фуро[3,2-g]хромен-6-іл)ацетил або пропіоніл]амінокислот, що містять залишки гліцину, аланіну, -аланіну, валіну, норваліну, лейцину, ізолейцину, норлейцину, метіоніну, фенілаланіну, -фенілгліцину, триптофану, цитруліну, проліну, аргініну, а також аспарагінової, глютамінової, 2-амінобутанової, 4-амінобутанової, 6-аміногексанової, ізоніпекотинової та транс-4-амінометилциклогексанкарбонової кислот.

4. Вперше синтезовані дипептидні похідні 3,4,8-заміщених кумариніл-7- та 5-оксиоцтових кислот, що містять такі дипептиди, як Gly-Gly, Gly-Phe, Gly-Pro, Ala-Ala, Ala-Trp, Val-Ala, Val-Val, Leu-Gly, Phe--Ala, Met--Ala, -Ala-Met, Leu-Val, -Ala-Gly, гліцил-норлейцин, валіл-норвалін, фенілаланіл--аміномасляна кислота, -амінобутират фенілаланіну, -амінобутират валіну, норлейцил-метіонін, норваліл-g-аміномасляна кислота, лейцил-g-аміномасляна кислота, метіоніл-g-аміномасляна кислота, 6-аміногексанкарбоніл-валін та аланіл-6-аміногексанкарбонова кислота, а також N-[2-(6-Оксо-7,8,9,10-тетрагідро-6Н-бензо[c]-3-хроменілокси)-ацетил]-аланіл-гліцил-гліцин.

5. Синтезовано своєрідні аміди амінокислотних та дипептидних похідних 3,4,8-заміщених 7- та 5-оксиацетилкумаринів,

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Шилін С.В., Гаразд М.М., Хиля В.П. Синтез дипептидних похідних 2-(6-R-оксо-1,2,3,4-тетрагідроциклопента(c)хромен-7-ілокси)- та 2-(4-R-6-оксо-7,8,9,10-тетрагідро-6Н-бензо(c)хромен-3-ілокси) оцтових кислот // Журнал орг. та фарм. хімії. –2008. – Т. 6, вип.. 1(21). – С. 13-19.

  2. Шилин С.В., Гаразд М.М., Хиля В.П. Синтез дипептидных производных 3,4-замещенных 7-гидроксикумаринов // Химия природн. соед. –2008. – № 3. – С. 239-242.

  3. Веселовская М.В., Шилин С.В., Гаразд М.М., Хиля В.П. Синтез аминокислотных производных 3-(2,3,5-триметил-7-оксофуро[3,2-g]хромен-6-ил)пропановой кислоты // Химия природн. соед. –2003. – № 2. – С. 132-136.Гаразд М.М., Гаразд Я.Л., Шилин С.В., Хиля В.П. Аминокислотные производные 3-гидрокси-7,8,9,10-тетрагидробензо[с]хромен-6-она // Химия природн. соед. –2002. – № 5. – С. 338-344.

  4. Шилін С.В., Хиля В.П. Синтез дипептидних похідних 7-карбометокси-3,4-циклопентакумаринів та 7-(1-метил-1-карбокси)метокси-3,4-циклопентакумаринів // Тези десятої наукової конференції «Львівські хімічні читання-2005», Львів. – 2005. – С. О14.

  5. Веселовская М.В., Шилин С.В., Гаразд М.М., Хиля В.П. Синтез фурокумаринов модифицированных остатками аминокислот // Тезисы II Международной конференции «Химия и биологическая активность кислород и серусодержащих гетероциклов», Москва. – 2003. – С. 46-47.

  6. Шилін С.В., Хиля В.П. Амінокислотні похідні 7-гідрокси-4,8-заміщених кумаринів, модифіковані пер гідро-4А-ізохінолінолом // Тези доповідей XXI Української конференції з органічної хімії, Чернігів. – 2007. – С. 373.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины