Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Пампуха Володимир Миколайович. Мутації гена TGFBI у хворих із спадковими дистрофіями строми рогівки : Дис... канд. наук: 03.00.22 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Пампуха В.М. Мутації гена TGFBI у хворих з спадковими дистрофіями строми рогівки – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальнісю 03.00.22 - молекулярна генетика. - Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ, 2009.

Дисертаційна робота присвячена вивченню молекулярно-генетичної природи спадкової дистрофії строми рогівки. Під час виконання роботи було ідентифіковано мутації Arg124Cys, Thr538Arg, Arg555Gln, Arg555Trp, Hys626Arg в гені TGFBI у хворих з України на спадкові дистрофії рогівки. Також ідентифіковано нову мутацію Leu558Pro у хворих з атипічною дистрофією. Був проведений аналіз гаплотипуваня за допомогою мікросателітних маркерів, які локалізовані навколо гена TGFBI, серед доступних членів родин. На основі аналізу асоціації між мутаціями в гені TGFBI та клінічними формами спадкової дистрофії рогівки показано, що певні мутації в гені TGFBI асоційовані з характерними клінічними фенотипами. Отримані дані свідчать, що проведення молекулярно-генетичного аналізу і виявлення мутацій гена TGFBI у пацієнтів з спадковими дистрофіями строми рогівки дозволяє з високою точністю встановити вид і тип дистрофії, підібрати відповідну тактику лікування.

Вирішення поставлених у роботі завдань дозволило визначити спектр, поширення і походження мутацій гена TGFBI серед хворих із спадковими дистрофіями строми рогівки, і також вивчити асоціацію мутацій з певними клінічними фенотипами, що відкриває перспективи для прогнозу та диференційної діагностики певних клінічних варіантів дистрофії строми рогівки.

1. Вперше визначено спектр мутацій гена TGFBI, які спричинюють спадкові дистрофії строми рогівки у пацієнтів з України. Виявлено мутації Arg124Cys (екзон 4), Thr538Arg, Arg555Trp, Arg555Gln (екзон 12), Hys626Arg (екзон 14) гена TGFBI.

2. Вперше ідентифіковано нову мутацію Leu558Pro (екзон 12) в гені TGFBI у пацієнтів з атипічною дистрофією строми рогівки.

3. На основі аналізу зчеплення мутацій Arg124Cys, Arg555Trp, Leu558Pro, His626Arg гена TGFBI з алельними варіантами мікросателітних локусів D5S393, D5S396, D5S399, D5S500 із хромосомної ділянки 5q31 можна зробити припущення, що мутації Arg124Cys, Arg555Thr, His626Arg мають рекурентне походження та походження мутації Leu558Pro від одного предка-засновника.

4. В результаті аналізу асоціації між мутаціями в гені TGFBI та клінічними формами спадкової дистрофії рогівки показано, що певні мутації в гені TGFBI асоційовані з характерними клінічними фенотипами.

5. Створено банк ДНК хворих з України на різні клінічні форми дистрофії строми рогівки.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Пампуха В.М. Дослідження мутацій в 4-му та 12-му екзонах гена TGFBI у хворих із спадковими формами дистрофії рогівки з України / В.М. Пампуха, Г.І. Дрожжина, Л.А. Лівшиць // Доповіді Національної академії наук України. – 2004. - №3. - C.186–190. (Особистий внесок здобувача: розробка модифікованих методів аналізу мутацій Arg124Cys, Arg124His, Arg124Lys, Arg555Trp, Arg555Gln гена TGFBI ).

  Пампуха В.Н. Анализ мутаций H626R, A546T, T538R гена TGFBI у больных с решетчатой дистрофией стромы роговицы из Украины / В.Н. Пампуха, Г.И. Дрожжина, Л.А. Лившиц // Цитология и генетика. - 2007. –Т.41,№ 6. - С.56-61. (Особистий внесок здобувача: розробка методів аналізу мутацій Thr538Arg, Ala546Thr,His626Arg гена TGFBI).

  Спектр мутаций в гене TGFBI у больных с наследственными дистрофиями стромы роговицы из Украины / В.Н. Пампуха, С.А. Кравченко, Ф. Терещенко, Г.И. Дрожжина, Л.А. Лившиц // Генетика. - 2008. – Т.44,№ 10. - С.1392-1396. (Особистий внесок здобувача: молекулярно-генетичний аналіз мутацій Arg124Cys, Thr538Arg, Arg555Trp, Arg555Gln, Leu558Pro, His626Arg гена TGFBI у хворих з спадковими дистрофіями рогівки, аналіз походження мутацій та асоціації мутацій з певними клінічними фенотипами).

  Пампуха В.М. Дослідження мутацій гена TGFBI у хворих на дистрофію строми рогівки, які проживають в Україні / В.М. Пампуха, Г.І. Дрожжина, Л.А. Лівшиць // Біополімери і клітина. - 2008. - Т.24,№ 1. - С.60-68. (Особистий внесок здобувача: дослідження спектра мутацій гена TGFBI у хворих з України з спадковими дистрофіями рогівки).

  Молекулярно-генетический и клинико-морфологический анализ больных с решетчатой наследственной дистрофией роговицы / Г.И. Дрожжина, В.Н. Пампуха, В.В. Вит, Н.Е. Думброва, Л.А. Лившиц // Офтальмологический журнал. – 2002. - №6. - C.31–35. (Особистий внесок здобувача: отримання геномної ДНК із зразків хворих на дистрофію строми рогівки та їхніх родичів, молекулярно-генетичний аналіз мутації Arg124Cys гена TGFBI у хворих з гратчастою дистрофією рогівки).

  Значение молекулярно-генетических методов исследования в дифференциальной диагностике различных видов и типов наследственных стромальных дистрофий роговицы / Г.И. Дрожжина, В.Н. Пампуха, В.В. Вит, Н.Е. Думброва, Л.А. Лившиц // Офтальмологический журнал. – 2004. - №1. - C.22–28. (Особистий внесок здобувача: генеалогічний аналіз в родинах з спадковими дистрофіями рогівки, молекулярно-генетичний аналіз мутацій Arg124Cys, Arg124His, Arg555Trp, Arg555Gln гена TGFBI).

  Pampukha V.M. TGFBI gene mutation analysis in families with hereditary corneal dystrophies from Ukraine / V.M. Pampukha, G.I. Drozhyna, L.A. Livshits // Ophtalmologica. – 2004. - V.218,№6. - P.411–414. (Особистий внесок здобувача: генеалогічний аналіз в родинах з спадковими дистрофіями рогівки, молекулярно-генетичний аналіз мутацій Arg124Cys, Arg124His, Arg124Lys, Arg555Trp, Arg555Gln гена TGFBI).

  Атипичная форма наследственной дистрофии стромы роговицы (клинический, морфологический и молекулярно-генетический анализ) / Г.И. Дрожжина, В.Н. Пампуха, В.В. Вит, Л.А. Лившиц // Офтальмологический журнал. – 2007. - №5. - С.11-19. (Особистий внесок здобувача: генеалогічний аналіз в родинах із атипічною дистрофією рогівки, розробка методу аналізу нової мутації Leu558Pro гена TGFBI).

  Молекулярно-генетический и клинико-морфологический анализ больных с решетчатой наследственной дистрофией роговицы / Л.А. Лившиц, Г.И. Дрожжина, В.Н. Пампуха, В.В. Вит, Н.Е. Думброва // X з’їзд офтальмологів України, 28-30 травня 2002р.: тези доп. - Одеса, 2002. - С.45. (Особистий внесок: отримання геномної ДНК із зразків хворих на дистрофію строми рогівки та їхніх родичів, молекулярно-генетичний аналіз мутації Arg124Cys гена TGFBI у хворих з гратчастою дистрофією рогівки).

  Значение молекулярно-генетических методов исследования в дифференциальной диагностике различных видов наследственных стромальных дистрофий роговицы / Г.И. Дрожжина, В.Н. Пампуха, В.В. Вит, Н.Е. Думброва, Л.А. Ливщиц // 2-а Міжнародна конференція офтальмологів Причорномор’я, 8-10 вересня 2004р.: тези доп. - Одеса, 2004. - C.23–24. (Особистий внесок здобувача: генеалогічний аналіз в родинах з спадковими дистрофіями рогівки, молекулярно-генетичний аналіз мутацій Arg124Cys, Arg555Trp гена TGFBI).

  Анализ мутаций гена TGFBI у больных с наследственными дистрофиями роговицы / В.Н. Пампуха, Г.И. Дрожжина, Л.А. Лившиц // Материалы научно-практической конференции „Вопросы офтальмогенетики”, 16 ноября 2005г.: тезисы докл. - Москва, 2005. - C.108-113. (Особистий внесок здобувача: молекулярно-генетичний аналіз мутацій Arg124Cys, Arg124His, Arg124Lys, Arg555Trp, Arg555Gln гена TGFBI).

  Mutation analysis of the TGFBI gene in families with hereditary corneal dystrophies from Ukraine / V. Pampukha, G. Drozhyna, L. Livshits // Europian Human Genetics Conference 2005, May 7–10, 2005: abstracts. - Prague, 2005. - P.88. (Особистий внесок здобувача: молекулярно-генетичний аналіз мутацій Arg124Cys, Arg124His, Arg124Lys, Arg555Trp, Arg555Gln гена TGFBI).

  Молекулярно- генетические аспекты наследственных дистрофий стромы роговицы / В.Н. Пампуха, Г.И. Дрожжина, Л.А. Лившиц // XI съезд офтальмологов Украины, 16-19 мая 2006г.: тезисы докл. - Одесса, 2006. - Офтальмологічний журнал. – 2006. - №3 (II). - C.71–73. (Особистий внесок здобувача: молекулярно-генетичний аналіз мутацій Arg124Cys, Arg124His, Arg555Trp, Arg555Gln гена TGFBI).

  Аналіз мажорних мутацій гена кератоепітеліну TGFBI у хворих із дистрофіями строми рогівки / В.М. Пампуха, Г.І. Дрожжина, Л.А. Лівшиць // IX Український біохімічний з’їзд, 24–27 жовтня 2006р.: тези доп. - Харків, 2006. - Т.1. - C. 58. (Особистий внесок здобувача: молекулярно-генетичний аналіз мутацій Arg124Cys, Arg124His, Arg555Trp, Arg555Gln гена TGFBI).

  Дослідження мутацій гена TGFBI у хворих з спадковими дистрофіями строми рогівки / В.М. Пампуха, Г.І. Дрожжина, Л.А. Лівшиць // Науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання медичної генетики”: тези доп. - Київ, 2007. - C.101–102. (Особистий внесок здобувача: молекулярно-генетичний аналіз мутацій Arg124Cys, Thr538Arg, Arg555Trp, Arg555Gln гена TGFBI).

  Спектр мутаций гена TGFBI у больных с наследственными дистрофиями стромы роговицы из Украины / В.Н. Пампуха, Г.И. Дрожжина, Л.А. Лившиц // Международная научная коференция, посвященной 100-летию со дня рождения Н.А. Пучковской „Современные аспекты клиники, диагностики и лечения глазных болезней”, 29-30 мая 2008г.: тезисы докл. - Одесса, 2008. - C.41-42. (Особистий внесок здобувача: молекулярно-генетичний аналіз мутацій Arg124Cys, Thr538Arg, Arg555Trp, Arg555Gln, Leu558Pro, His626Arg гена TGFBI у хворих з спадковими дистрофіями рогівки, аналіз асоціації мутацій з певними клінічними фенотипами).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины