Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гапонов Олександр Олексійович. Похідні 2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіаз- епінонів-2 та їх тіоаналогів. Синтез і властивості : Дис... канд. наук: 02.00.03 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гапонов О.О. Похідні 2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіазепінонів-2 та їх тіоаналогів. Синтез і властивості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хiмiчних наук за спецiальнiстю 02.00.03 – органiчна хiмiя. – ДВНЗ “Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет”. Днiпропетровськ, 2009 р.

Дисертацiйна робота виконана в області хімії гетероциклічних сполук і присвячена встановленню особливостей взаємодії похiдних 2,3-дигiдро-1Н-1,5-бензодiазепiнонiв-2 та їх тiоаналогiв з електрофiльними i нуклеофiльними реагентами, вивченню структури i властивостей синтезованих сполук. Показано, що ацилювання 1,5-бензодiазепiнонiв-2 та їх тiоаналогiв приводить до утворення або O- та S-ацилпохiдних, або продуктiв C-ацилювання. Встановлена залежнiсть напрямку алкiлування 1,5-бензодiазепiнiв вiд характеру субстрату – утворення N-алкiлзамiщених у разi бензодiазепiнонiв та S-алкiлпохiдних у разi їх тiоаналогiв. Здійснено синтез низки 4-стирилпохідних та йодидів четвертинних солей 1,5-бензодіазепінонів-2. Вперше на основі даних квантово-хімічних розрахунків запропоновано схеми можливих механізмів реакцій гідразинолізу дигідро-1,5-бензодіазепінонів-2 та їх тіоаналогів. При дослідженні взаємодії 1,5-бензодіазепінону-2 з ацетилгідразидом встановлено вплив умов проведення реакцій на структуру синтезованих сполук. При вивченні біологічної дії встановлена висока нейротропна активність 1-метил-4-феніл-1,5-бензодіазепінонів-2. Знайдено речовини зі значною фунгіцидною і високою акарицидною активністю.

1. Здійснено синтез великої групи нових похідних 1,5-бензодіазепінонів-2 і 1,5-бензодіазепінтіонів-2. На основі відомих і вперше отриманих 1,5-бензодіазепінів синтезовані продукти їх взаємодії з ацилюючими агентами, алкілгалогенідами, ароматичними альдегідами, нуклеофільними реагентами (гідразингідратом, феніл-гідразином, ацетилгідразидом), встановлені особливості протікання цих реакцій.

2. Вперше показано, що реакції ацилювання заміщених 1,5-бензодіазепінонів-2 та їх тіоаналогів залежно від структури субстрату та умов здійснення процесу (природи розчинника, співвідношення реагентів, температури) приводять до утворення або О- та S-ацилпохідних, або продуктів С-ацилювання.

3. Показано, що незалежно від характеру замісника в положенні 4 та анельованому бензеновому кільці алкілування оксигеновмісних 1,5-бензодіазепінів протікає за амідним атомом Нітрогену, а їх тіопохідних – за атомом Сульфуру. Встановлено вплив характеру замісників в положенні 4 на протікання реакцій з ароматичними альдегідами.

4. Встановлено, що гідразиноліз 1,5-бензодіазепінонів-2 призводить до рециклізації гетероциклічного фрагменту і утворення заміщених піразолонів-5. Гідразиноліз 1,5-бензодіазепінтіонів-2 протікає з розщепленням діазепінового циклу і утворенням похідних 2-(3-фенілпіразол-5-іламіно)анілінів. На основі результатів квантово-хімічних розрахунків запропоновані схеми можливих механізмів протікання цих реакцій.

5. При дослідженні взаємодії 1,5-бензодіазепінтіону-2 з ацетилгідразидом встановлено вплив умов проведення реакцій (тривалість, природа розчинника) на структуру синтезованих сполук. Запропоновано спосіб синтезу 1-(5-фенілпіразол-3-іл)бензімідазолів на основі взаємодії 2-(3-фенілпіразол-5-іламіно)анілінів з оксигеновмісними сполуками.

6. При вивченні біологічної дії синтезованих сполук встановлена висока нейротропна активність 1-метил-4-феніл-1,5-бензодіазепінонів-2. Знайдені речовини зі значною фунгіцидною і високою акарицидною активністю.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Соломко З. Ф. Синтез 4-стирил-2,3-дигидро-1Н-1,5-бензодиазепинонов-2 / З. Ф. Соломко, А. А. Гапонов, В. И. Авраменко, М. П. Хмель // Химия гетероцикл. соед. – 1987. – № 11. – С. 1560-1562.

 2. Гапонов А. А. Рециклизация 4-метил(фенил)-2,3-дигидро-1Н-1,5-бензо-диазепинонов-2 / А. А. Гапонов, З. Ф. Соломко, Н. Я. Божанова, Е. И. Пантюх // Химия гетероцикл. соед. – 1989. – № 7. – С. 997.

 3. Соломко З. Ф. Синтез и масс-спектры 2,3-дигидро-1Н-1,5-бензодиазепинтионов-2 / З. Ф. Соломко, П. А. Шарбатян, А. А. Гапонов, В. И. Авраменко // Химия гетероцикл. соед. – 1990. – № 3. – С. 396-400.

 4. Гапонов А. А. О реакции 2,3-дигидро-4-фенил-1Н-1,5-бензодиазепинтиона-2 с ацетгидразином / А. А. Гапонов, Н. Я. Божанова, З. Ф. Соломко, Г. М. Фарина // Химия гетероцикл. соед. – 1991. – № 10. – С. 1430.

 5. Гапонов А. А. Ацилирование 4-фенил-2,3-дигидро-1Н-1,5-бензодиазепинона-2 / А. А. Гапонов // Вісн. Дніпропетровського університету. Хімія. – 2001. – Вип. 6. – С. 64-66.

 6. Гапонов А. А. Взаимодействие производных 4-фенил-2,3-дигидро-1Н-1,5-бензо-диазепинона-2 с уксусным ангидридом / А. А. Гапонов // Вісн. Дніпропетров-ського університету. Хімія. – 2004. –Вип. 10. – С. 62-64.

 7. Гапонов А. А. Взаимодействие 2,3-дигидро-1Н-1,5-бензодиазепинонов-2 с гидразинами / А. А. Гапонов, З. Ф. Соломко, И. Н. Тарабара // Вопр. химии и хим. технологии. – 2007. – № 1. – С. 24-27.

 8. Гапонов А.А. Взаимодействие 4-фенил-1Н-1,5-бензодиазепинтиона-2 с ацилирующими агентами различной природы / А. А. Гапонов, И. Н. Тарабара // Вісн. Дніпропетровського університету. Хімія. – 2008. – Вип. 14. – С. 32-36.

 9. Okovytyy S. I. Theoretical Study of Mechanism of 2,3-Dihydro-1,5-benzodiazepin-2-ones Hydrazinolysis / Okovytyy S. I., Svjatenko L. K., Gaponov A. A., Tarabara I. N., Kasyan L. I., Leszczynski J. // J. Phys. Chem. A. – 2009. – Vol. 113, № 8. – P. 1475-1480.

 10. А. с. 1342902 СССР, МКИ3 С 07 D 243/12. Способ получения 4-стирил- или 4-п-нитростирил-2,3-дигидро-1Н-1,5-бензодиазепинонов-2 / З. Ф. Соломко, А. А. Гапонов, В. Г. Дрюк, В. И. Авраменко (СССР). – № 3993606/28-04 ; заявл. 20.12.85 ; опубл. 07.10.87, Бюл. № 37.

 11. А. с. 1586135 СССР, МКИ3 C07D 243/12, A61K 31/55. 8-Метокси-1-метил-4-фенил-1,5-бензодиазепинон-2, обладающий антигипоксическим, тран-квилизирующим и противосудорожным действием / З. Ф. Cоломко, Е. Т. Зленко, А. А. Гапонов, Е. М. Демченко (СССР). – № 4662516/30-04 ; заявл. 26.12.1988.

 12. А. с. 1633779 СССР, МКИ3 C07D 243/12, A61K 31/55. 1-Метил-4-фенил-8-хлор-1,5-бензодиазепинон-2, обладающий антигипоксической, транквилизирующей и противосудорожной активностью / З. Ф. Cоломко, Е. М. Зленко, А. А. Гапонов, Е. М. Демченко, Т. А. Волкова (СССР). – № 4749582/04 ; заявл. 31.07.1989.

 13. Соломко З. Ф. Установление взаимосвязи между строением и биологической активностью 1,5-бензодиазепинонов на основе вычислительного прогнозирования / Соломко З. Ф., Прошкина В. Н., Соболь Л. В., Линенко Д. В., Гапонов А. А., Митронин В. А. // Научно-технический прогресс и оптимизация технологических процессов создания лекарственных препаратов : Всесоюзн. науч. конф. : тезисы докл. – Львов, 1987. – С. 157.

 14. Соломко З. Ф. Взаимосвязь между структурой и пестицидной активностью 1,5-бензодиазепинонов-2 / Соломко З. Ф., Гапонов А. А., Прошкина В. Н., Гриб О. К., Рыбинцева Е. М. // Синтез и применение пестицидов и кормовых добавок в сельскохозяйственном производстве : науч.-техн. конф. : тезисы докл. – Волгоград, 1988. – С. 31.

 15. Гапонов О. О. Структура та реакційна здатність 1,5-бензодіазепінонів-2 / О. О. Гапонов, С. І. Оковитий // Хімія азотвмісних гетероциклів : Українська конф. : тези доп. – Харків, 1997. – С. 101.

 16. Соломко З. П. Трициклічні системи на основі 1,5-бензодіазепінону-2 / Соломко З. П., Божанова Н. Я., Гапонов О. О., Божанов В. І., Гончарук В. М. // XVIII Українська конф. з органіч. хімії : тези доп. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 53.

 17. Gaponov A. A. Reaction of 4-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,5-benzodiazepine-2-thione with acylated reagents / A. A. Gaponov, I. N. Tarabara // Chemistry of nitrogen containing heterocycles : International conference : Abstr. of Papers – Kharkiv, 2006. – Р. 69.

 18. Okovytyy S. I. DTF investigation of the tautomeric properties of substituted 1,5-benzodiazepinones-2 / Okovytyy S. I., Svjatenko L. K., Gaponov A. A., Kasyan L. I., Tarabara I. N., Leszczynski J. // Methods and Applications of Computational Chemistry : 2nd International sumposium : Abstr. of Papers – Kyiv, 2007. – P. 50.

 19. Гапонов О. О. Гідразиноліз 2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіазепінонів-2 та їх тіоаналогів / Гапонов О. О., Оковитий С. І., Святенко Л. К., Тарабара І. М., Касян Л. І. / CCI Українська конф. з органіч. хімії : тези доп. – Чернігів, 2007. – С. 128.

 20. Svjatenko L. K. Hydrazinolyses of 4-methyl-1,3-dihydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-thione / Svjatenko L. K., Okovytyy S. I., Gaponov A. A., Tarabara I. N., Leszczynski J. // 16th Conference on Current Trends in Computational Chemistry : Abstr. of Papers – Jackson, 2007. – P. 206.

 21. Sviatenko L. DFT Study on Interaction of Acylation Reagents with 4-phenyl-1,3-dihydro-1,5-benzodiazepin-2-one / Sviatenko L., Okovytyy S., Gaponov A., Kasyan L., Tarabara I., Leszczynski J. // 17th Conference on Current Trends in Computational Chemistry : Abst. of Papers – Jackson, 2008. – P. 161.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины