Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Харкавлюк Віктор Євгенович. Доступність та використання поживних речовин зернових злакових кормів молодняком свиней великої білої породи : Дис... канд. наук: 06.02.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Харкавлюк В. Є. Доступність та використання поживних речовин зернових злакових кормів молодняком свиней великої білої породи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2009.

Дисертацію присвячено вивченню використання енергії, поживних та мінеральних речовин молодняком свиней великої білої породи із зерна сортів пивоварного ячменю СН-28, Скарлет і Бадьорий, пшениці Галон і Веста, тритикале Укро, житниця Розовская 7 та кукурудза Гран 5.

Впровадження одержаних у результаті досліджень даних дозволить контролювати продуктивність свиней. Встановлено, що 1 кг сухої речовини ячменю СН-28 забезпечує відкладення в організмі молодняку свиней 4,74 МДж енергії приросту, Скарлет – на 16,5%, а Бадьорий – на 26,2% менше, при згодовуванні пшениці Галон можна на приріст живої маси тварин використовується
6,09 МДж, а Веста – 17,4% менше. Згодовування житниці Розовская 7 і тритикале сорту Укро дозволяє забезпечити продуктивне використання енергії на рівні 7,1 МДж з 1 кг сухої речовини, тоді як кукурудзи сорту Гран 5 – на 27,2%, жита Синтетик 38 – на 35,1% менше.

 1. Останніми роками в Україні удосконалено існуючі та виведено ряд нових сортів і видів сільськогосподарських культур, які можна з успіхом використовувати в годівлі тварин. Проте, комплексні дослідження перетравності поживних речовин, використання і доступності енергії органічних та мінеральних речовин цих кормів в організмі свиней відсутні. Тому вивчено хімічний склад пивоварних сортів ячменю, твердої і м’якої пшениці, кукурудзи, тритикале та житниці, досліджено перетравність їх органічних речовин, баланс енергії, азоту, кальцію та фосфору в організмі молодняку свиней великої білої породи, обґрунтована доцільність та економічна ефективність використання цих кормів у годівлі свиней.

 2. Вміст сухої речовини в досліджуваних кормах коливається від 834 до
  874 г/кг. При цьому концентрація енергії та поживних речовин у різних кормів різна: вміст обмінної енергії в 1 кг сухої речовини різних сортів ячменю знаходиться у межах 14,3-15,0 МДж, пшениці – 15,2-15,4, житі – 12,6, кукурудзи – 15,2, тритикале – 15,6, а житниці – 15,5 МДж. Тому використання в годівлі молодняку свиней окремо кожного із концентрованих кормів, як єдиного в раціоні, не дає змоги збалансувати його за усіма компонентами живлення.

 3. Найвищою перетравністю сухої речовини характеризується зерно тритикале (90,4%), що порівняно із ячменем сорту Скарлет на 4,6% більше. Протеїн найкраще використовується із зерна житниці – на 89,2% при найгіршій перетравності його у ячменю сорту Бадьорий – 67,0%. Перетравність клітковини найвища у ячменю сорту СН-28 (57,2%), а найменша – у жита Синтетик 38 – 33,9%. Перетравність безазотистих екстрактивних речовин знаходиться на найвищому рівні порівняно із іншими органічними речовинами і практично не залежить від виду корму – 90-93%.

 4. При значному коливанні вмісту мінеральних речовин в концентрованих кормах спостерігається неоднакове їх засвоєння в організмі молодняку свиней: при згодовуванні пшениці сорту Веста зафіксоване найвище засвоєння кальцію, яке складає 49,0% від спожитого при відносно високій у ячменю Бадьорий (45,0%), а фосфору – у тритикале Укро (72,3%), ячменю СН-28 і Бадьорий (66,1 та 58,7% відповідно) та житниці Розовская 7 (59,0%). При цьому найнижче засвоєння кальцію та фосфору у ячменю сорту Скарлет – 31,5 та 49,0% відповідно.

 5. Вентиляція легенів у молодняку свиней великої білої породи при згодовуванні різних концентрованих кормів практично не відрізняється у розрахунку на одинцю маси тіла. Проте, необхідно відмітити, що у розрахунку на 1 кг сухої речовини спожитого корму найвища теплопродукція спостерігається при згодовуванні пшениці Веста (7,47 кДж/хв.), жита Синтетик 38
  (7,36 кДж/хв.) та пшениці Галон (7,01 кДж/хв.) при найвищому споживанні кисню з вдихуваного повітря – при згодовуванні жита Синтетик 38 та пшениці Веста (0,36 л/хв.).

 6. При споживанні різних концентрованих кормів засвоєння в організмі тварин продуктивної енергії позитивно корелює із вмістом сухої речовини
  (r = +0,617), сирого протеїну (r = +0,802) та обмінної енергії (r = +0,710). При цьому найбільше енергії відкладається у прирості живої маси молодняку свиней при згодовуванні 1 кг сухої речовини тритикале Укро – 7,13 МДж, житниці Розовская 7 – 7,14, кукурудзи Гран 5 – 5,91 та пшениці Галон –
  6,09 МДж, тоді як найменше – при використанні в годівлі тварин ячменю Бадьорий – 3,50 МДж, Скарлет – 3,96 МДж.

 7. При складанні раціонів слід мати на увазі, що фактична кількість енергії, яка надходить в обмінний фонд організму свиней, не завжди відповідає показникам, одержаним у результаті визначення хімічного складу кормів та їх перетравності. Якщо у ячмені сорту СН-28 обмінна енергія складає 15,02 МДж в 1 кг сухої речовини корму, то фактично в обмінний фонд організму надходить лише 14,11 МДж, або на 6,1% менше. Аналогічна різниця зафіксована і у ячменю сортів Скарлет та Бадьорий – 8,7 та 9,6% відповідно. При цьому, у пшениці фактична обмінна енергія відрізняється від розрахункової на 4,0-4,7% у сторону збільшення. Такі ж відмінності є і в обмінності валової енергії тритикале, жита, житниці та кукурудзи.

 8. Раціони, які складаються лише із одного виду концентрованих кормів, забезпечують одержання середньодобових приростів на рівні 229-427 г, що узгоджується із виходом чистої енергії, відкладеної у прирості. Так, найвищу продуктивність мають тварини, які споживають житницю Розовская 7
  (251 г/кг спожитої сухої речовини), ячмінь СН-28 (221 г) і кукурудзу Гран 5 (219 г/кг сухої речовини) при найменших, використовуючи жито Синтетик 38 – 137 г та пшеницю Галон – 178 г.

 9. Найбільше обмінної енергії та перетравного протеїну на 1 кг приросту витрачають тварини, які споживають жито Синтетик 38 та пшеницю сортів Галон і Веста. Найвищою рентабельністю використання в годівлі молодняку свиней при цьому характеризується житниця Розовская 7 (53,8%), ячмінь СН-28 (19,9%) та тритикале Укро (15,3%), а збитковим виявляється згодовування жита Синтетик 38. Використання в годівлі молодняку свиней комбікорму, в якому зернова група складається із тритикале сорту Укро (43,2% за масою), житниці Розовская 7 (27,0%), ячменю СН-28 (8,0%), кукурудзи
  Гран 5 (6,8%) та БВМД (15,0%), забезпечує рентабельність його вирощування на рівні 42,3%.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Харкавлюк В. Газообмін у поросят при годівлі різними злаковими
  / В. Харкавлюк / / Тваринництво України. – №8. – 2008. – С. 18-21.

 2. Харкавлюк В. Є. Перетравність поживних речовин концентрованих кормів молодняком свиней великої білої породи / В. Є. Харкавлюк / / Зб. наук. пр. Подільського ДАТУ. – Кам.-Подільський, 2008. – №16. – С. 194-197.

 3. Харкавлюк В. Є. Ефективність засвоєння енергії поживних речовин різних концентрованих кормів в організмі молодняку свиней / В. Є. Харкавлюк / / Вісник державного АЕУ: наук.-тем. зб. – Житомир, 2008. – №2 (23). – Т. 1. –
  С. 37-44.

 4. Повозніков М. Г. Баланс енергії в організмі молодняку свиней при згодовуванні різних злакових концентрованих кормів / М. Г. Повозніков,
  В. Є. Харкавлюк / / Наук. вісн. Львівського НУВМБ ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2008. – Т. 10. – №3 (38). – Ч. 3. – С. 134-138. (дисертантом організовано та проведено досліди, опрацьовано і узагальнено отримані результати).

 5. Харкавлюк В. Є. Використання поживних речовин концентрованих кормів молодняком свиней великої білої породи / В. Є. Харкавлюк / / Актуальні проблеми годівлі тварин і технології кормів: мат. міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 110-річниці заснування Національного аграрного університету, 16-17 жовт. / Нац. агр. універ. – К., 2008. – С. 39-40.

 6. Харкавлюк В. Є. Ефективність використання нетрадиційних концентрованих кормів в годівлі молодняку свиней / В. Є. Харкавлюк / / Актуальні проблеми розвитку тваринництва на півдні України: мат. регіон. наук.-практ. конф., 27-28 лист. / Херсонський ДАУ. – Херсон, 2008. – С. 48-49.

 7. Харкавлюк В. Є. Ефективність засвоєння енергії поживних речовин різних концентрованих кормів / В. Є. Харкавлюк / / Сучасні проблеми живлення тварин, технології кормів та шляхи їх вирішення: тези доп. міжн. наук.-практ. конф., 27-28 лист. / Державний АЕУ. – Житомир, 2008. – С. 38-40.

 1. -70.

 2. Харкавлюк В. Є. Теоретичні аспекти нормування енергетичного живлення свиней / В. Є. Харкавлюк / / Актуальні проблеми сучасного тваринництва: мат. міжн. наук.-практ. конф., присв. 85-річчю біотехнологічного факультету ПДАТУ, 12-13 жовт. / Подільський ДАТУ. – Кам.-Подільський, 2005. – С. 41-42.

 3. Харкавлюк В. Є. Хімічний склад і використання енергії, поживних та мінеральних речовин окремих концентрованих кормів молодняком свиней: наук.-практ. рекомендації / В. Є. Харкавлюк. – Кам.-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2008. –16 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины