Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Волошина Олена Іванівна. Обґрунтування окремих елементів технології вирощування капусти червоноголової в Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Волошина О. І. Обґрунтування окремих елементів технології вирощування капусти червоноголової в Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ. – 2009.

Представлені результати трирічних досліджень з вивчення окремих елементів технології вирощування капусти червоноголової в Лісостепу України. Проведено господарсько-біологічну оцінку сортів і гібридів різного географічного походження: середньостиглих – Олена, Рубін, Родео F1, Редма F1, Топаз, Топарані; середньопізніх – Гако 741, Калібос, Дауеррот, Кабеза негра та пізньостиглих – Роксі F1, Мілана, Ауторо F1, Фуєго F1, Лангендейкер, Лангендейкер ред, Гранат, Поздняя красавица, Максілла за високою продуктивністю і екологічною пластичністю, масою головок, основними біохімічними показниками, вмістом макро- і мікроелементів. Вивчено вплив строків сівби на ріст, розвиток та врожайність середньостиглого сорту Олена та пізньостиглих гібридів Ауторо F1 і Роксі F1. Оптимальним для сорту є сівба насіння 20–25 квітня, для гібридів – 20 квітня. Встановлено раціональні схеми розміщення рослин – для сорту Олена – 70 х 30–40 см, для гібрида Ауторо F1 – 70 х 50 см, які забезпечують найвищий приріст товарної продукції.

Обґрунтовано економічну ефективність вирощування кращих сортів та гібридів, застосування оптимальних строків сівби насіння та схем розміщення рослин. Проведена оцінка виробництва пізньостиглих сортів та гібридів підтверджує високий біоенергетичний коефіцієнт у всіх рослин, оскільки він перевищував одиницю.

Для збільшення виходу товарної продукції капусти червоноголової після шести місяців зберігання рекомендується використовувати пізньостиглі гібриди Ауторо F1 і Роксі F1. Встановлено найкращі способи зберігання головок капусти червоноголової, а саме: закладання цілих рослин у буртах на решітчастих дерев’яних настилах та головок, загорнутих у папір в ящику. Доведено переваги зберігання продукції в умовах температурного режиму мінус 1 та 0 С.

У дисертаційній роботі наведено обґрунтування окремих елементів технології виробництва капусти червоноголової в умовах Лісостепу України та досліджено здатність головок до зберігання. На основі одержаних результатів досліджень можна зробити такі висновки:

 1. Перші справжні листки у сортів і гібридів з’являлись на 8–9 добу, а всі наступні – через 2–5 діб після попереднього. Утворення їх залежало від скоростиглості сортозразків.

 2. На основі отриманих результатів досліджень встановлено групи стиглості сортів і гібридів: середньостиглі (131–139 діб) – Олена, Рубін, Родео F1, Редма F1, Топаз, Топарані; середньопізні (146–153 доби) – Гако 741, Калібос, Кабеза негра та пізньостиглі (164–174 доби) – Роксі F1, Мілана, Ауторо F1, Фуєго F1, Лангендейкер, Лангендейкер ред, Гранат, Поздняя красавица, Максілла.

 3. Серед сортименту капусти червоноголової найвищу врожайність і достовірну надбавку порівняно з відповідними контролями забезпечували: у середньостиглій групі – сорт Рубін (42,3 т/га), середньопізній – сорт Калібос (42,9 т/га) та пізньостиглій – гібриди Ауторо F1, Фуєго F1 – 72,4; 40,5 т/га відповідно. Виявлено, що ці сортозразки мають найвищу селекційну цінність генотипу за врожайністю і екологічною стабільністю – 23,7–33,8 %. Найбільша екологічна пластичність характерна для середньостиглого сорту Олена та пізньостиглого гібрида Ауторо F1.

 4. Середньостиглі і середньопізні сорти та гібриди мали менші біометричні параметри порівняно з пізньостиглими. Мінливість ознак вегетативної і продуктової частини рослин у більшості варіантів характеризувалась незначним або середнім варіюванням. Площа листків та їх продуктивність обумовлені морфологічними і біологічними особливостями сортозразків. Наростання листків та головок відбувалось інтенсивніше у середньостиглих і середньопізніх форм.

 5. Зразки капусти червоноголової мали висок показники якості. За кількістю сухої речовини переважали сорти Топарані, Максілла, Гако741 та Поздняя красавица – 9,40; 9,64; 9,75 і 9,95 % відповідно. Найбільше цукрів накопичували сорти Олена (4,26 %), Кабеза негра (4,57 %), Максілла (5,20 %) та гібрид Ауторо F1 (4,95 %). За вмістом вітаміну С виділилися сорти Рубін, Кабеза негра, гібрид Ауторо F1 та сорти Гранат і Поздняя красавица – 44,33; 47,63; 48,10; 49,45 і 50,76 мг/100 г відповідно. Встановлено закономірність щодо накопичення біохімічних речовин – менший вміст сухої речовини, цукрів та вітаміну С спостерігався, як правило, у середньостиглих і середньопізніх зразків, вищий – у пізньостиглих.

 6. Високим вмістом окремих макро- і мікроелементів характеризувались сорти Рубін, Топарані, Калібос, Максілла, Лангендейкер ред та гібрид Ауторо F1. Сортимент капусти червоноголової, що вивчався, накопичував нітратів та важких металів значно менше від максимально допустимого рівня.

 1. Оптимальним строком сівби для середньостиглого сорту капусти червоноголової Олена є 20–25 квітня, для пізньостиглих гібридів Ауторо F1 та Роксі F1 – 20 квітня. Ці строки забезпечували найінтенсивніший ріст і розвиток рослин, формування головок з найбільшою масою і найвищу врожайність – 35,7 і 34,5 т/га у сорту Олена та 75,2 і 33,4 т/га у гібридів, що відповідно на 5,1 і 3,9 т/га та 7,1 і 6,0 т/га перевищувало контроль.

 2. Раціональними схемами розміщення рослин для середньостиглого сорту Олена є 70 х 30 та 70 х 40 см з рівнем урожайності 45,2 і 37,5 т/га, що на 14,3 і 6,6 т/га більше порівняно з контролем. У пізньостиглого гібрида Ауторо F1 схема 70 х 50 см дозволила отримати врожайність на рівні 75,5 т/га. Перевищення з одного гектара при цьому становило 11,2 т/га проти контрольного варіанту.

 3. Найвища лежкість у групі пізньостиглих сортозразків властива гібридам Роксі F1 і Ауторо F1 – вихід товарної продукції після 6 місяців зберігання становив 74,5 і 70,8 % відповідно. Найкращими способами зберігання є закла-дання цілих рослин у буртах на решітчастих дерев’яних настилах – 81,3 % та головок, загорнутих у папір, в ящику – 78,7 %. Дослідження з впливу температури на зберігання головок показали переваги зберігання продукції в умовах температурного режиму мінус 1 та 0 С, за якого забезпечується найвищий вихід товарної продукції – 78,4 і 75,9 % відповідно.

 4. Найбільший умовно чистий дохід та найвищий рівень рентабельності забезпечують середньостиглий сорт Рубін – 52063 грн/га і 160 %, середньопізній сорт Калібос – 53196 грн/га і 163 % та пізньостиглі гібриди Ауторо F1 та Фуєго F1 – відповідно 91441 і 171 % та 47944 грн/га і 145 %. Для середньостиглого сорту Олена найбільш рентабельною є сівба 20–25 квітня –151 і 143 %, що дає змогу отримати 42983 і 40620 грн/га умовно чистого доходу, для пізньостиглих гібридів Ауторо F1 та Роксі F1 – сівба 20 квітня – з рівнем рентабельності 178 та 138 % і прибутком 96211 та 38744 грн/га відповідно. Економічно виправданим є розміщення рослин у сорту Олена за схемами 70 х 30 та 70 х 40 см, за яких умовно чистий дохід зростає до 54258 і 44107 грн/га, для гібрида Ауторо F1 – схема 70 х 50 см, яка забезпечує 97048 грн/га прибутку. Впровадження у виробництво сортів Рубін і Калібос та гібридів Ауторо F1 і Фуєго F1 є економічно вигідним, оскільки коефіцієнт біоенергетичної ефективності у них був найвищим і становив від 2,3 до 3,8.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Жук О. Я. Господарська оцінка середньостиглих і середньопізніх сортів та гібридів капусти червоноголової / О. Я. Жук, О. І. Коробка (Волошина) // Овочівництво і баштанництво. – 2007. – Вип. 53. – С. 426-433 (отримання експериментальних даних та їх аналіз).

 2. Жук О. Я. Вплив схем розміщення рослин на строки утворення головок та врожайність капусти червоноголової / О. Я. Жук, О. І. Коробка (Волошина) // Аграрна наука і освіта. – 2008. – Т.9. – №1-2. – С. 55-59 (отримання експериментальних даних та їх аналіз).

 3. Жук О. Я. Порівняльна оцінка пізньостиглих сортів та гібридів капусти червоноголової в Лісостепу України / О. Я. Жук, О. І. Коробка (Волошина) // Науковий вісник НАУ. – 2007. – Вип. 116. – С. 246-250 (отримання експериментальних даних та їх аналіз).

 4. Жук О. Я. Вплив строків сівби на формування головок і врожайність капусти червоноголової / О. Я. Жук, О. І. Коробка (Волошина) // Науковий вісник НАУ. – 2008. – Вип. 118. – С. 62-67 (отримання експериментальних даних та їх аналіз).

 5. Коробка О. І. Лежкість капусти червоноголової за різних способів зберігання / О. І. Коробка (Волошина) // Вісник Білоцерківського національного університету. – 2008. – Вип. 58 – С. 94-97.

 6. Коробка О. І. / Перспективні сорти та гібриди капусти червоноголової / О. І. Коробка (Волошина) // Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Чабани, 11 грудня 2007 р.). – 2007. – С. 139-140.

 7. Коробка О. І. / Сорт – як засіб підвищення адаптивного потенціалу капусти червоноголової / О. І. Коробка (Волошина) // Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 26-28 лютого 2008 р.). – 2008. – С. 42.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины