Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Михайлюк Василь Михайлович. Лісівничі особливості насаджень за участю хвойних інтродуцентів Західного Полісся : Дис... канд. наук: 06.03.03 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Михайлюк В.М. Лісівничі особливості насаджень за участю хвойних інтродуцентів Західного Полісся. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03. – лісознавство і лісівництво. – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, 2009.

Дисертацію присвячено вивченню лісівничих особливостей насаджень за участю хвойних інтродуцентів в умовах Західного Полісся та розробленню шляхів їх вдосконалення. Досліджено видову, вертикальну та горизонтальну структуру насаджень, таксаційну будову та будову насаджень за діаметром; структуру поновлення та морфометричні показники підросту; морфолого-анатомічну будову хвої; запас, структуру та водозахисні властивості лісової підстилки; видову структуру підліску та стратегію поведінки видів у насадженнях за участю хвойних інтродуцентів порівняно з природними сосновими насадженнями регіону; побудовано сукцесійні ряди насаджень з участю хвойних інтродуцентів.

Здійснено меліоративну та продукційну оцінку 9 видів хвойних інтродуцентів та розроблено концептуальну модель лісу сталого розвитку з використанням хвойних інтродуцентів. Модель концепції лісу сталого розвитку з використанням хвойних інтродуцентів надасть можливість сформувати ліс сталого розвитку за 110 років, що охоплює складний комплекс взаємопов'язаних елементів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Михайлюк В.М. Захисні властивості підстилки насаджень за участю хвойних інтродуцентів / В.М. Михайлюк // Науковий вісник УкрДЛТУ. – Львів, 1998. – Вип. 9.4. – С. 290-292.

2. Михайлюк В.М. Перспективные интродуценты для сугрудков Украинского Западного Полесья / В.М. Михайлюк //Дуб – порода третьего тысячелетия. – Гомель, 1998. – Вып. 48. – С. 194-196.

3. Михайлюк В.М. Структура фітоценозів хвойних інтродуцентів Західного Полісся / В.М. Михайлюк, М.С. Михайлюк // Науковий вісник УкрДЛТУ. – Львів, 1999. – Вип. 9.10. – С. 143-147. (Виконання польових досліджень, аналіз і узагальнення отриманих результатів).

4. Шукель І.В. Репродуктивні властивості фітоценозів хвойних інтродуцентів / І.В. Шукель, В.М. Михайлюк // Дослідження, охорона та збереження біорізноманіття. – Львів, 2001. – Вип. 10.1. – С. 185-188. (Виконання польових досліджень, аналіз отриманих результатів).

5. Шукель І.В. Концепції використання інтродуцентів у формуванні лісу сталого розвитку в умовах Західного Полісся / І.В. Шукель, В.М. Михайлюк // Охорона біорізноманіття: теоретичні та прикладні аспекти. – Львів, 2001. – Вип. 10.4. – С. 174-180. (Аналіз отриманих результатів).

6. Шукель І.В. Популяційна оцінка підліскового ярусу насаджень за участю хвойних інтродуцентів Західного Полісся / І.В. Шукель, В.М. Михайлюк, М.С. Михайлюк, Ю.В. Ніжаловський // Дослідження, охорона та збереження біоріз-номаніття. – Львів, 2001. – Вип. 11.4. – С. 47-54. (Виконання польових досліджень, аналіз отриманих результатів).

7. Шукель І.В., Гірник Г.Г., Михайлюк В.М. Просторова структура умовно-корінних соснових насаджень Західного Полісся / І.В. Шукель, Г.Г. Гірник, В.М. Михайлюк // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2005. – Вип. 15.4. – С. 83-89. (Виконання польових досліджень, аналіз отриманих результатів).

Статті, тези та матеріали конференцій

8. Михайлюк В.М. Проблема заповедания раритетных насаждений хвойных интродуцентов / В.М. Михайлюк // Беловежская пуща на рубеже третьего тысячелетия: научн.-практ. конф., посвящ. 60-летию гос. заповедника "Беловежская пуща", 22-24 дек. 1999 г.: – Каменюки, 1999. – С. 170-172.

9. Шукель І.В. Лісівничі властивості сосни банкса (Pinus banksiana Lamb.) в насадженнях Рівненського природного заповідника / І.В. Шукель, В.А. Бачук, В.М. Михайлюк // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття: конф., присвячена 80-річчю Канівського ПЗ, 9-11 вересня 2003 р.: тези доп. – Канів, 2003. – С.169-172. (Виконання польових досліджень, аналіз отриманих результатів).

10. Шукель І.В. Лісівничі властивості насаджень шпилькових інтродуцентів Західного Полісся / І.В. Шукель, В.М. Михайлюк // Природно-ресурсний потенціал Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку: наук.-практ. конф., 17-18 травня 2008 р.: тези доп. – Березне, 2008. – Т. ІІ. Лісове господарство. – С. 76-77. (Виконання польових досліджень, аналіз отриманих результатів).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины