Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Саліна Алла Сергіївна. Кріоконсервування ооцитів миші і корови з використанням повільних, швидких і надшвидких режимів заморожування : Дис... канд. наук: 03.00.19 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Саліна А.С. Кріоконсервування ооцитів миші і корови з використанням повільних, швидких і надшвидких режимів заморожування. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.19 – кріобіологія. – Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України, Харків, 2009.

У роботі визначена ефективність способів заморожування незрілих ооцитів миші і корови в широкому діапазоні швидкостей охолодження-нагрівання. Вивчено вплив складових етапів кріоконсервування на збереженість незрілих ооцитів миші та корови з подальшою оптимізацією цих етапів. Запропоновано спосіб заморожування незрілих ооцитів миші та корови на основі застосування надвисокої швидкості охолодження-нагрівання і кріозахисного середовища, що складається з етиленгліколю і сахарози.

Визначено, що для заморожування незрілих ооцитів миші та корови за лінійним та експоненціальним режимами охолодження ефективним кріоконсервантом є 1,5 М розчин етиленгліколю.

Встановлено, що скорочення часу попередньої витримки в 10% розчині етиленгліколю перед переносенням у середовище для заморожування не знижує рівень збереженості незрілих ооцитів миші та корови після заморожування-відтавання, це дозволяє виключити попередню еквілібрацію як етап з повного циклу заморожування-відтавання.

Показано, що при заморожування незрілих ооцитів миші та корови з надвисокою швидкістю охолодження-нагрівання і різними концентраціями кріозахисного середовища, яке складається з етиленгліколю і сахарози, ефективною є концентрація 53%.

Проведено порівняльний аналіз методів кріоконсервування незрілих ооцитів миші та корови і складових етапів цих методів з використанням низьких, високих і надвисоких швидкостей охолодження-нагрівання. Встановлено, що ефективними є експоненціальний режим охолодження і надвисока швидкість заморожування, оскільки одержано високі показники виживаності (при оцінці режиму заморожування) ооцитів миші та корови ( 97,4±1,6 і 100%, 77,8±6,9 і 98,9±1,3%, відповідно).

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в визначенні ефективності способів кріоконсервування незрілих ооцитів миші та корови і їх окремих етапів, в розробці нових і удосконаленні існуючих методів кріоконсервування цих біооб’єктів, що дозволяли б одержувати життєздатні клітини за умов відносної простоти і надійності їх реалізації.

 1. Повільне програмне заморожування (0,3 С/хв) незрілих ооцитів миші і корови не має переваг перед експоненційним режимом заморожування (від 0,1 до 1,0 С/хв), а використання 1,5 М розчину етиленгліколю на середовищі ФСБ забезпечує кращу збереженість клітин після кріоконсервування, ніж використання 1,5 М розчину гліцерину.

 2. Процедура повільного програмного заморожування незрілих ооцитів миші і корови під захистом 1,5 М розчину етиленгліколю за результатами культивування в умовах in vitro забезпечує виживаність клітин 85,7 і 53,8%, а процедура заморожування з використанням експоненційного режиму виживаність – 97,4 і 77,8% відповідно.

 3. Виключення етапу попередньої експозиції незрілих ооцитів миші та корови в 10% розчині етиленгліколю перед їх перенесенням у вітрифікаційний розчин не знижує рівня збереженості кріоконсервованих клітин.

 4. Оптимальним середовищем для заморожування незрілих ооцитів миші і корови при надшвидкому режимі заморожування є етиленгліколь-сахарозне середовище з загальною концентрацією 53% і співвідношенням компонентів 2:1.

 5. На основі порівняльного аналіза методів кріоконсервування незрілих ооцитів миші та корови в широкому діапазоні швидкостей охолодження-нагрівання встановлено, що кращу виживаність клітин забезпечує використання експоненційного і надшвидкого режимів охолодження.

 6. Розроблено спосіб кріоконсервування незрілих ооцитів миші і корови на основі застосування надвисокої швидкості охолодження-нагрівання (6103 С/хв) з використанням вітрифікаційного кріозахисного середовища, що складається з 35% етиленгліколю і 0,74 М (18 %) сахарози, при якому на відміну від існуючих способів етап експозиції в розчині кріопротектора з низькою концентрацією до початку охолодження відсутній.

 7. Вивчено вплив складових етапів запропонованого методу кріоконсервування незрілих ооцитів миші та корови на показники їх виживаності та встановлено, що внесок етапу експозиції клітин в кріопошкодження клітин для ооцитів миші складає 11,4 %, для ооцитів корови – 30 %, внесок у кріопошкодження клітин режиму заморожування складає 0 і 1,1 %, а кріоконсервування в цілому – 11,4 і 30,8 % відповідно.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Горбунов Л.В. Оценка эффективности технологии криоконсервации ооцитов и эмбрионов млекопитающих/ Горбунов Л.В., Салина А.С. – Проблемы криобиологии. – 2005. – №3. – С. 255-262.

  Горбунов Л.В. Замораживание спермиев животных в лабораторных и полевых условиях/ Горбунов Л.В., Салина А.С. – Проблемы криобиологии. – 2006. – Т. 16, №2. – С. 147-154.

  Салина А.С. Замораживание ооцитов мыши, на основе использования сверхвысоких скоростей теплообмена/ Салина А.С., Лисина Е.Г. – Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2005. – Вип. 85. – С. 156-159.

  Саліна А.С. Оцінка ефективності технологій кріоконсервування ооцитів ссавців і складових їхніх етапів / Саліна А.С., Горбунов Л.В. –Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – 2006. – Т. 8, №3(30), Ч. 2. – С. 133-138.

  Вплив різних швидкостей заморожування на збереженість ооцитів корови / Саліна А.С., Троцький П.А., Гузеватий О.Е., Горбунов Л.В., Лісіна К.Г., Безуглий М.Д. – Біологія тварин. – 2007. – Том 9, № 1-2. – С. 251-256.

  Горбунов Л.В. Оцінка технології кріоконсервації ооцитів ссавців// Горбунов Л.В., Саліна А.С. – Науково-технічний бюлетень ІТ УААН. – 2004. – №87. – С. 63-67.

  Горбунов Л.В. Способы криоконсервации половых клеток и эмбрионов животных в широком диапазоне скоростей теплообмена/ Горбунов Л.В., Салина А.С. – Животновъдни науки. – 2005. – №5. – С. 140-143.

  Саліна А.С. Підвищення технологічності процесу кріоконсервації ооцитів миші на основі використання високих швидкостей теплообміну/ Саліна А.С. – Науково-технічний бюлетень ІТ УААН. – 2005. – №89. – С. 139-143.

  Замораживание ооцитов млекопитающих в широком диапазоне скоростей теплообмена/ Салина А.С., Троцкий П.А., Гузеватый О.Е., Горбунов Л.В., Лисина Е.Г., Собко Ю.М. – Проблемы криобиологии. – 2005. – Т. 15, №4. – С. 743-744.

  Салина А.С. Оценка эффективности технологий криоконсервирования ооцитов млекопитающих в широком диапазоне скоростей теплообмена/ Салина А.С., Горбунов Л.В. – Проблемы криобиологии. – 2007. – Т. 18, №4. – С. 447-448.

  Cryopreservation of animal sex sells and embryos in field conditions : международная научная конференция “Животновъдната наука в Балканските страни: предизвикателства и перспективи в процеса на интеграция с Европейския съюз” (20 –21 октября 2005 г.) / Gorbunov L. V., Salina А. S. – София.– С. 143-144.

  Выбор приоритетной технологии замораживания ооцитов млекопитающих в широком диапазоне скоростей теплообмена : III Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «Биотехнология. Образование. Наука. Практика» (18-20 октября 2006 г.) / Салина А.С. – Харьков. – С. 96.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины